„Roboty utrzymaniowe na terenie Zarządu Zlewni w Żywcu - NW Kęty”

Ogłoszenie dodano: 21.08.2019

Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Grzybowska, 00-844 Warszawa (Mazowieckie)

Miejsce: Warszawa

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 15.11.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 04.09.2019, godzina: 10:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 18.10.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie: „Roboty utrzymaniowe na terenie Zarządu Zlewni w Żywcu - NW Kęty”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 36830257500000, ul. Grzybowska  80/82 , 00-844  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 (12) 62 84 130, e-mail Halina.Lukaszyk@wody.gov.pl, faks +48 (12) 42 32 153.
Adres strony internetowej (URL): www.wodypolskie.bip.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
państwowa osoba prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie - składanie ofert odbywa się za pośrednictwem w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Żywcu, ul. Bracka 30, 34-300 Żywiec, dziennik podawczy

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Roboty utrzymaniowe na terenie Zarządu Zlewni w Żywcu - NW Kęty”
Numer referencyjny: 972/ZZZ/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjnych na wałach rzeki Soły w miejscowościach Oświęcim i Czaniec znajdujących się na terenie Nadzoru Wodnego Kęty. Zakres robót obejmuje: 1) Konserwację lewego wału rzeki Soły w km 0 +800 – 0 + 900 w m. Broszkowice – poprawa humusowania z obsiewem polegających na wykonaniu wysiewu ( ręcznym) nawozów mineralnych i kredy nawozowej na skarpie wału, uzupełnieniu humusu i obsiewu skarpy mieszanką traw 2) Remont prawego wału rzeki Soły (odcinek wału 0 + 000 – 1 + 440 w km 1 + 440 - 0 + 786), (odcinek wału 0 + 000 – 2 + 010 w km 0+436-0+430, 0+654-0+831) w Czańcu, gm. Porąbka – lokalne obniżenie korony wału, polegający na wykonaniu robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych wraz ze sporządzeniem mapy powykonawczej, usunięciu z korony wału wierzchniej warstwy ziemi, zagęszczeniu podłoża pod nasyp, formowaniu i zagęszczaniu nasypów warstwami z ziemi, plantowaniu korony i skarp wału, humusowaniu korony i skarp wału warstwą 10 cm mieszanką traw.

II.5) Główny kod CPV: 45246400-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-15

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający zastrzega, iż określony powyżej termin realizacji zamówienia jest najdłuższym możliwym terminem. Termin realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego) w zakresie konserwacji, zabezpieczenia, remontów na rzekach lub potokach. Wartość tej roboty nie mniejsza niż 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą kwalifikacje i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( tj. Dz. U. 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), to jest osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz zrealizowanych robót budowlanych zawierający informacje dotyczące ich przedmiotu, wartości, odbiorców, dat wykonania wraz z dowodami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. Wykaz osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia zawierający informacje dotyczące ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz podstawie dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wymagania ogólne: 1) Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia i być sporządzona zgodnie z postanowieniami SIWZ. Zamawiający zaleca przy sporządzaniu oferty korzystanie z wzorów formularzy stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 3) Ofertę należy sporządzić ściśle według wymagań niniejszej SIWZ. 4) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób trwały na komputerze, maszynie do pisania lub odręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem w sposób gwarantujący jej odczytanie. 5) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 6) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SIWZ, w szczególności dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia z postępowania lub spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego należy składać w formie pisemnej. 7) Kopie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ppkt 6, należy składać w formie pisemnej poświadczonej za zgodność z oryginałem. 8) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 9) Dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub umocowane przez te osoby do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa. 10) Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 11) Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, musi być złożone w oryginale i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego albo kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć, w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, dokument lub dokumenty, z których wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. 12) Dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów (inne niż pełnomocnictwo) muszą być złożone w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 13) Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. – o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2019, poz. 1010.), co do których wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone klauzulą: „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 2. Na ofertę składają się: 1) Formularz Oferty zgodny w treści z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ, 2) Kosztorys ofertowy - zgodny z treścią Załącznika Nr 8a i 8b do SIWZ, 3) Oświadczenie Własne Wykonawcy zgodnie z treścią Załącznika Nr 4 do SIWZ; 4) Zobowiązanie podmiotu – o ile dotyczy 5) Pełnomocnictwo – o ile dotyczy. 3. Oferta wspólna: Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Postanowienie pkt. 6 rozdziału VI SIWZ stosuje się odpowiednio. 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie lub opakowaniu z wyraźnym napisem: „ Oferta na przetarg nieograniczony nr 972/ZZZ/2019 na: „Roboty utrzymaniowe na terenie Zarządu Zlewni w Żywcu - NW Kęty” 5. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były oznaczone kolejnym numerem i połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie oferty. 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
C - cena60,00
T - termin realizacji zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 5% ceny oferty. 2. Zabezpieczenie należy wnieść w jednej z następujących form: 1) Pieniądzu; 2) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Poręczeniach bankowych; 5) Poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 6) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia w innych formach. 3. Zabezpieczenie w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego nr 27 1130 1017 0020 1510 6790 0004 prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. W tytule przelewu należy podać adnotację „zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr 972/ZZZ/2019 na: „Roboty utrzymaniowe na terenie Zarządu Zlewni w Żywcu - NW Kęty” 4. W toku realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia pod warunkiem zachowania jego ciągłości i wysokości. 5. Zamawiający zwróci Wykonawcy wniesione zabezpieczenie w wysokości: - 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, - 30% (zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi), nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wersji elektronicznej, obowiązują zasady jak przy wnoszeniu wadium w formie elektronicznej.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić pod rygorem nieważności, w formie pisemnego aneksu. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zamówień publicznych w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności wymienionych poniżej: 1) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana niezawinionym i niemożliwym do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnieniem, wynikającym z: a. okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymaniem realizacji Umowy przez Zamawiającego lub konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; b. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, c. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego, d. wystąpienia „Siły Wyższej” uniemożliwiającej lub wstrzymującej w istotny sposób realizację określonego rodzaju prac objętych przedmiotem Umowy: Siła Wyższa oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu, Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na kary umowne lub rozwiązanie Umowy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, każda ze stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wykaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszelkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, których nie wstrzymują zdarzenia Siły Wyższej, w przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z Umowy, e. nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, hydrogeologicznych, archeologicznych, wodnych lub terenowych, f. konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, g. innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością wykonywania Umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym; h. w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy wydające uzgodnienia/opinie oraz organy administracji publicznej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organów i podmiotów, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym lub innych dokumentów (w szczególności uzgodnień) w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności: opóźnienie w wydaniu przez ww. organ decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów; odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, i. w przypadku wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie prac lub robót będących Przedmiotem umowy, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, jeżeli konieczność wykonania prac lub robót w tym okresie, przeprowadzania prób i sprawdzeń oraz dokonywania odbiorów nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, to takie warunki, które łącznie: biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie poszczególnych robót skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót lub prac, ilość dni występowania w danym miesiącu kalendarzowym czynników klimatycznych takich jak temperatura, intensywność opadów deszczu, śniegu czy gradu skutkująca przeszkodami, o których mowa powyżej jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia licząc od daty składania ofert wstecz; j. występowaniem zbyt niskich lub zbyt wysokich stanów wód uniemożliwiających realizację robót budowlanych, dokonywanie odbiorów oraz innych niezbędnych czynności, 2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia i wysokości wynagrodzenia na skutek wystąpienia dowolnej z następujących okoliczności: a. możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń, b. możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji Przedmiotu Umowy, c. pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, d. pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, e. konieczność wykonania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub STWiORB w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy, poniesieniem przez Zamawiającego kosztów przewyższających środki przeznaczone na realizację Przedmiotu Umowy bądź utratą przez Zamawiającego pozyskanych dotacji lub innych źródeł finansowania Przedmiotu Umowy bądź koniecznością ich zwrotu w całości lub części, f. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, hydrogeologiczne, konserwatorskie, wodne lub terenowe, w tym istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, g. konieczność wykonania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmianę przepisów prawa lub norm budowlanych bądź zmianę decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne lub podmioty uzgadniające dokumentację projektową, h. konieczność wykonania robót lub usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy istnieje przypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia lub robót na terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości a Inspektor Nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót lub innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, i. konieczność zmiany w sposobie spełnienia świadczenia wynikająca z innych przyczyn uzasadnionych celem Umowy i jej uwarunkowaniami prawnymi, finansowymi lub technicznymi, j. konieczność uzgodnienia cen jednostkowych za roboty dodatkowe lub zamienne, które nie były przewidziane w Ofercie Wykonawcy, k. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy, l. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne zgodnie z postanowieniami. 3) inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a. wystąpienia zdarzenia o charakterze Siły Wyższej uniemożliwiającego wykonanie Umowy, zgodnie z jej treścią, b. zmiana w przepisach prawach, decyzjach, postanowieniach lub uzgodnieniach, w szczególności dotycząca stawki podatku VAT oraz innych warunków podatkowych, technicznych lub administracyjnoprawnych wpływających na wykonywanie Umowy, c. kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, d. konieczność wprowadzenia zmian w zakresie zasad prowadzenia robót przez Podwykonawców ze względu na potrzebę osiągnięcia celu Umowy w istniejących warunkach prawnych, finansowych i technicznych, e. konieczność zmiany terminów i warunków dokonywania płatności częściowych niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym wynikająca z sytuacji finansowej Wykonawcy lub Podwykonawców, f. zaistnienie innej okoliczności prawnej, technicznej lub ekonomicznej skutkującej niemożliwością wykonania Umowy, zgodnie z jej treścią, 4) inne zmiany w granicach dopuszczonych prawem zamówień publicznych, w tym zmiany nieistotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e prawa zamówień publicznych. 3. Zakres zmiany do Umowy będzie dostosowany do niezbędnych potrzeb wynikających z przyczyny uzasadniającej daną zmianę. W szczególności w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1 termin wykonania Umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o czas niezbędny do zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy w sposób należyty, zaś czas przedłużenia nie może być dłuższy niż okres trwania przeszkody. 4. Ceny jednostkowe robót dodatkowych lub zamiennych, które nie były przewidziane w Ofercie Wykonawcy ustalone zostaną przy zastosowaniu następujących zasad: a. ceny czynników produkcji oraz wskaźników narzutów należy przyjąć z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej i zatwierdzonych przez Zamawiającego, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z publikacji informacyjnych zestawów średnich cen rynkowych za roboty budowlane (jako średnie) za okres ich wbudowania; b. podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 5. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-04, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły