Przetarg nieograniczony na wykonanie zadań drogowych: 1. Poprawa stanu technicznego gminnych dróg gruntowych, utwardzonych - ul. Zielonkówka i ul. Księża. 2. Przebudowa ul. Janygowiec w Miedźnej. 3. Przebudowa ul. Sportowej w Górze.

Ogłoszenie dodano: 20.08.2019

Zamawiający: Gmina Miedźna, ul. Wiejska, 43-227 Miedźna (Śląskie)

Miejsce: Miedźna

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.10.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 05.09.2019, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 22.10.2019 20.08.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Miedźna: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadań drogowych: 1. Poprawa stanu technicznego gminnych dróg gruntowych, utwardzonych - ul. Zielonkówka i ul. Księża. 2. Przebudowa ul. Janygowiec w Miedźnej. 3. Przebudowa ul. Sportowej w Górze.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miedźna, krajowy numer identyfikacyjny 27625829100000, ul. ul. Wiejska  131 , 43-227  Miedźna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2116338, 2116196, 2116160, e-mail info@miedzna.pl, faks 322 116 089.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.miedzna.pl
Adres profilu nabywcy: www.miedzna.pl, www.bip.miedzna.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.miedzna.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.miedzna.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej, przy ul. Wiejskiej 131, pokój nr 15 w budynku A lub przesyłką kurierską, pocztową (poleconą).
Adres:
na adres: Gmina Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadań drogowych: 1. Poprawa stanu technicznego gminnych dróg gruntowych, utwardzonych - ul. Zielonkówka i ul. Księża. 2. Przebudowa ul. Janygowiec w Miedźnej. 3. Przebudowa ul. Sportowej w Górze.
Numer referencyjny: IR.271.2.19.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 1. 1. 1. Poprawa stanu technicznego gminnych dróg gruntowych, utwardzonych - ul. Zielonkówka i ul. Księża. Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10 cm – mieszanka kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm piaskowca. 1.2. Przebudowa ul. Janygowiec w Miedźnej 1. Projekt organizacji ruchu – tymczasowy – na okres prowadzonej inwestycji. 2. Roboty przygotowawcze między innymi: a) roboty pomiarowe – teren równinny, b) roboty remontowe – ciecie piłą nawierzchni, c) roboty rozbiórkowe wraz z wywozem, d) ławy betonowe z oporem pod krawężnikami, e) krawężniki betonowe na podsypce, f) remonty cząstkowe nawierzchni, 3. Konstrukcja drogi: a) roboty ziemne w gruncie z transportem urobku wraz z utylizacją, b) profile i zagęszczenie mechaniczne podłoża, c) podbudowy betonowe bez dylatacji, d) ułożenie warstw podbudowy, 4. Roboty nawierzchniowe: a) mechaniczne oczyszczenie emulsja asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej, b) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa wiążąca, c) mechaniczne oczyszczenie emulsja asfaltową na zimno, d) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna, 5. Roboty wykończeniowe: a) wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, b) humusowanie skap. Część 2: Przebudowa ul. Słonecznej w Górze odcinek 537,0mb (zgodnie z projektem) 1. Projekt organizacji ruchu – tymczasowy – na okres prowadzonej inwestycji. 2. Roboty przygotowawcze między innymi: a) Roboty remontowe z wywozem materiałów rozbiórkowych, b) Mechaniczna rozbiórka z wywozem materiałów rozbiórkowych, c) Rozebranie mechaniczne podbudowy, d) Rozebranie krawężników betonowych e) Rozebrane ław betonowych, f) Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 3. Konstrukcja drogi: a) Roboty ziemne w gruncie, b) Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, c) Zabezpieczenie kabla dwudzielnymi rurami osłonowymi, d) Podbudowa betonowa bez dylatacji e) Warstwa dola podbudowy o grubości 12cm, f) Warstwa górna podbudowy o grubości 8 cm, 4. Krawężniki: a) Rowki w gruncie b) Ławy i krawężniki betonowe, 5. Roboty nawierzchniowe: a) Płyty żelbetowe o średnicy 1150 mm ze skrzynkami włazowymi, b) Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych, c) Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej – warstwa wiążąca o grubości 5 cm, d) Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej- warstwa ścieralna o grubości 4 cm, 6. Pobocza a) Roboty ziemne w gruncie, b) Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – pobocze utwardzone, c) Wyrówna istniejącej podbudowy tłuczniem, d) Humusowanie skarp warstwa humusowa, 7. Zjazdy a) Wyrówna istniejącej podbudowy tłuczniem, b) Zjazdy do bram z kostki brukowej betonowej, c) Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej- warstwa ścieralna o grubości 4 cm.

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 6.1. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP. 6.2 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu robót budowlanych tego samego rodzaju co roboty w zamówieniu podstawowym w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy. Zamówienia uzupełniające mogą stanowić nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego i mogą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju robót tzn.: będących w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. 6.3. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, w przypadku zlecenia robót uzupełniających, nie objętych przedmiotem zamówienia, zobowiązany będzie do rozliczenia tych robót na podstawie kosztorysów opracowanych w oparciu o składniki kalkulacyjne oraz ceny materiałów przyjęte w ofercie. W przypadku zastosowania materiałów nie objętych ofertą zostaną przyjęte ceny oferowane przez dostawców, jednak nie wyższe niż średnie, określone w kwartalnych informatorach „Sekocenbud” – z minionego kwartału. 6.4. Zamówienie uzupełniające może polegać na wykonaniu robót podobnych z określonymi w przedmiarze robót. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu robót budowlanych będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż kwota wymagana dla zadań: Część 1: 130 000,00 zł Część 2: 400 000,00 zł W sytuacji złożenia oferty na dwie części Zamawiający wymaga by Wykonawca był ubezpieczony na kwotę stanowiącą sumę ww wartości ubezpieczenia na wybrane części. W sytuacji kiedy Wykonawca nie posiada polisy ubezpieczeniowej oc oświadcza iż, jeżeli jego oferta zostanie zakwalifikowana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawrze z ubezpieczycielem taką polisę oc od wykonywanej działalności gospodarczej, a następnie dostarczy ją Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy na wykonanie zadania.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, wykonał w sposób należyty zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej trzy -3- roboty budowlane odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. o wartości minimum 100 000,00 zł brutto. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – innego dokumentu. W przypadku, gdyby Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej wykazał zadania wykonane w ramach konsorcjum z innym wykonawcą, należy wskazać, jaka część robót oraz o jakiej wartości została wykonana stricte przez Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi tj. minimum 1 osobę: a) do pełnienia funkcji Kierownika Budowy – posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynierii drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi oraz posiadającą prawo pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
10.1.6. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z art. 24, ust. 11 ustawy— załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępnie potwierdzające że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełniania warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenia, o których mowa w punkcie 10.1.1. składane przez każdego z Wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Oświadczenia, o których mowa w punkcie 10.1. składane są przez każdy inny podmiot w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów (w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Ww. dokumenty wykonawca składa w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, podpisanej przez osobę upoważnioną do złożenia oferty. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, wykonał w sposób należyty zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej trzy -3- roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. o wartości minimum 100 000,00 zł brutto. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – innego dokumentu. W przypadku, gdyby Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej wykazał zadania wykonane w ramach konsorcjum z innym wykonawcą, należy wskazać, jaka część robót oraz o jakiej wartości została wykonana stricte przez Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu. Równowartość w złotych zadań rozliczonych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunków doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia. b) WYKAZ OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi tj. minimum 1 osobę: a) do pełnienia funkcji Kierownika Budowy – posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynierii drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi oraz posiadającą prawo pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
10.1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 10.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępnie potwierdzające że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełniania warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ. 10.1.2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ. 10.1.3. Kosztorys ofertowy – sporządzony w układzie załączonego do SIWZ przedmiaru robót. Kosztorys stanowi treść oferty, w związku z tym jego brak skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp z powodu niezgodności treści oferty z treścią SIWZ. 10.1.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli zostało ustanowione, bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 10.1.5. Zobowiązanie podmiotów do oddania, do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
8.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie: Dla części 1: 3000,00 Dla części 2: 10000,00 w terminie do dnia 05.09.2019 r. do godz. 12:00. 8.2. Wadium powinno zawierać nazwę zadania tj.: Wadium na realizację zadania pn.: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadań drogowych: 1. Poprawa stanu technicznego gminnych dróg gruntowych, utwardzonych - ul. Zielonkówka i ul. Księża. 2. Przebudowa ul. Janygowiec w Miedźnej. 3. Przebudowa ul. Sportowej w Górze.” WADIUM dla części nr………… Znak sprawy: IR.271.2.19.2019. 8.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018r. poz. 110) 8.4. Dokument wadialny winien być wniesiony w formie oryginału. 8.5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.6. Za skutecznie wniesione wadium zamawiający uzna wadium wniesione: a. w pieniądzu, jeśli środki te zostały zarachowane na rachunku Zamawiającego numer konta bankowego: 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006; w terminie zgodnym z pkt. 1. b. w poręczeniach oraz gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w terminie zgodnym z punktem 1 - w kasie Urzędu Gminy w Miedźnej lub w formie oryginału w ofercie. c. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – w kasie Urzędu Gminy w Miedźnej lub w formie oryginału w ofercie, w terminie zgodnym z pkt. 1. 8.7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8.8. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek wskazany przez Zamawiającego w pkt. 6a. 8.9. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. Wadium musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 8.10. W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż forma pieniężna przed podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby w treści gwarancji byli wymienieni wszyscy członkowie konsorcjum, podmioty składające ofert, lub zostało zapisane lub co najmniej sformułowane że dokument zabezpiecza ofertę podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie. 8.11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 12. 8.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8.14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 11, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8.16. Jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuca ofertę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie: a) zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót objętych umową oraz związanej z tym konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia; b) wykonania tzw. robót zamiennych oraz związanej z tym konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia; c) zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie. 2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt a), może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zamówienia nastąpi na podstawie minimalnych ogólnokrajowych czynników cenotwórczych w zakresie kosztów ogólnych, zysku i kosztów zakupu w danej kategorii rodzaju robót oraz na podstawie minimalnych regionalnych czynników cenotwórczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiałów oraz sprzętu będą przyjmowane na podstawie minimalnych cen ogólnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwórcze jak i ceny sprzętu i materiałów będą przyjmowane z kwartału poprzedzającego wykonanie robót. 3. Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt b), może nastąpić jedynie w przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wykonanie robót zamiennych. Rozliczenie robót zamiennych (kosztorys różnicowy) nastąpi na podstawie minimalnych ogólnokrajowych czynników cenotwórczych w zakresie kosztów ogólnych, zysku i kosztów zakupu w danej kategorii rodzaju robót oraz na podstawie minimalnych regionalnych czynników cenotwórczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiałów oraz sprzętu będą przyjmowane na podstawie minimalnych cen ogólnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwórcze jak i ceny sprzętu i materiałów będą przyjmowane z kwartału poprzedzającego wykonanie robót. 4. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza zmianę umowy, w tym zmianę terminu wykonania robót pod warunkiem: a) jeżeli konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wymaga większego nakładu pracy lub technologia wykonania robót wymaga dłuższego terminu wykonania danego etapu przedmiotu zamówienia. Wycena robót dodatkowych dokonana będzie o oparciu o ceny roboczogodziny zaoferowane przez wykonawcę na etapie składania oferty, b) wstrzymania robót przez inny uprawniony Urząd (np. wskutek kontroli, wypadku na budowie, itp.) - o czas wstrzymania robót przez inny uprawniony Urząd, c) w wyniku interwencji osób trzecich, których interwencja ma bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – o czas trwania przestoju, d) konieczności zmiany technologii wykonania prac w przypadku czynników zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, takich, jak: niewybuchy, sieci wodociągowe, kanalizacyjne i teletechniczne nie naniesione na mapach, uwarunkowania geologiczne (jeśli nie przeprowadzono wcześniej stosownych badań), konflikty społeczne związane z prowadzeniem inwestycji (w tym reakcje stowarzyszeń i fundacji ekologicznych, roszczenia (w tym sądowe) o zwrot działki, itp. Zmiana terminu wykonania umowy nastąpi z uwzględnieniem czasu występowania wskazanych wyżej czynników zewnętrznych, przy czym brane będą pod uwagę jedynie okresy trwające dłużej niż 1 dzień. Przestoje chwilowe, kilkugodzinne, nie trwające więcej niż jeden dzień, nie będą brane pod uwagę. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia jest pisemne stwierdzenie Zamawiającego konieczności zmiany terminu umownego, e) wystąpienia siły wyższej (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna zapadanie lub osuwanie się ziemi zalanie, uderzenie pojazdu), klęski żywiołowej. 5. Podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez Zamawiającego wpisem do Dziennika Budowy. 6. Wykonawca może również dokonać zmian w trakcie realizacji umowy form zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia, na formy wymienione w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z art. 149 ustawy Pzp, z zachowaniem zasad z art. 150 ust. 7, 8 i 9 ustawy Pzp. 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu powinny zostać wskazane okoliczności uzasadniające dokonanie zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-05, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1. 1. 1. Poprawa stanu technicznego gminnych dróg gruntowych, utwardzonych - ul. Zielonkówka i ul. Księża. Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10 cm – mieszanka kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm piaskowca. 1.2. Przebudowa ul. Janygowiec w Miedźnej 1. Projekt organizacji ruchu – tymczasowy – na okres prowadzonej inwestycji. 2. Roboty przygotowawcze między innymi: a) roboty pomiarowe – teren równinny, b) roboty remontowe – ciecie piłą nawierzchni, c) roboty rozbiórkowe wraz z wywozem, d) ławy betonowe z oporem pod krawężnikami, e) krawężniki betonowe na podsypce, f) remonty cząstkowe nawierzchni, 3. Konstrukcja drogi: a) roboty ziemne w gruncie z transportem urobku wraz z utylizacją, b) profile i zagęszczenie mechaniczne podłoża, c) podbudowy betonowe bez dylatacji, d) ułożenie warstw podbudowy, 4. Roboty nawierzchniowe: a) mechaniczne oczyszczenie emulsja asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej, b) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa wiążąca, c) mechaniczne oczyszczenie emulsja asfaltową na zimno, d) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna, 5. Roboty wykończeniowe: a) wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, b) humusowanie skap.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Część nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2: Przebudowa ul. Słonecznej w Górze odcinek 537,0mb (zgodnie z projektem) 1. Projekt organizacji ruchu – tymczasowy – na okres prowadzonej inwestycji. 2. Roboty przygotowawcze między innymi: a) Roboty remontowe z wywozem materiałów rozbiórkowych, b) Mechaniczna rozbiórka z wywozem materiałów rozbiórkowych, c) Rozebranie mechaniczne podbudowy, d) Rozebranie krawężników betonowych e) Rozebrane ław betonowych, f) Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 3. Konstrukcja drogi: a) Roboty ziemne w gruncie, b) Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, c) Zabezpieczenie kabla dwudzielnymi rurami osłonowymi, d) Podbudowa betonowa bez dylatacji e) Warstwa dola podbudowy o grubości 12cm, f) Warstwa górna podbudowy o grubości 8 cm, 4. Krawężniki: a) Rowki w gruncie b) Ławy i krawężniki betonowe, 5. Roboty nawierzchniowe: a) Płyty żelbetowe o średnicy 1150 mm ze skrzynkami włazowymi, b) Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych, c) Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej – warstwa wiążąca o grubości 5 cm, d) Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej- warstwa ścieralna o grubości 4 cm, 6. Pobocza a) Roboty ziemne w gruncie, b) Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – pobocze utwardzone, c) Wyrówna istniejącej podbudowy tłuczniem, d) Humusowanie skarp warstwa humusowa, 7. Zjazdy a) Wyrówna istniejącej podbudowy tłuczniem, b) Zjazdy do bram z kostki brukowej betonowej, c) Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej- warstwa ścieralna o grubości 4 cm.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły