Dwuetapowy studialny konkurs na opracowanie „Projektu koncepcyjnego zadaszenia Amfiteatru w Łazienkach Królewskich w Warszawie”

Ogłoszenie dodano: 16.08.2019

Zamawiający: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Agrykola, 00-460 Warszawa (Mazowieckie)

Miejsce: Warszawa

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 10.09.2019, godzina: 15:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 30.12.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 520171622-N-2019 z dnia 16-08-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 36911114000000, ul. Agrykola  1, 00-460  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 50 60 024, +48 22 50 60 109, e-mail a.wielanek@lazienki-krolewskie.pl, przetargi@lazienki-krolewskie.pl, faks +48 22 50 60 174.
Adres strony internetowej (url): https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/bip/powyzej
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa Instytucja Kultury

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
http://www.sarp.org.pl/kat/ogloszenia,71
Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Dwuetapowy studialny konkurs na opracowanie „Projektu koncepcyjnego zadaszenia Amfiteatru w Łazienkach Królewskich w Warszawie”
Numer referencyjny: 28/2019

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie studialnego projektu koncepcyjnego zadaszenia widowni i sceny Amfiteatru znajdującego się na terenie Łazienek Królewskich w Warszawie. W ramach konkursu Uczestnicy mają zaprojektować niezależne 2 przekrycia sceny i widowni Amfiteatru(dla max.500 widzów) oddzielone wodą, w konstrukcji lekkiej i rozbieralnej. Powinno być ono sezonowe lub czasowe. Zadanie dotyczy obiektu objętego ochroną konserwatorską (wpis do rejestru zabytków nr A-2/5, decyzja z dnia 1 lipca 1965 r.). Zadanie konkursowe polega na wykonaniu, opracowania studialnego i konkursowego dotyczącego koncepcji Inwestycji z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych Zamawiającego, zawartych w Materiałach do konkursu.

II.3) Główny kod CPV 71200000-0
Dodatkowe kody CPV
71400000-2,
71300000-1,
71220000-6,
71320000-7,
71420000-8,
71322000-1,
71420000-8
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. Konkurs jest otwarty. 2. O dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą się ubiegać Uczestnicy konkursu, którzy nie podlegają wykluczeniu z Konkursu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, pkt 3 lit. a-c oraz pkt 5-8 Ustawy Pzp. 3. O dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą się ubiegać Uczestnicy konkursu, którzy spełniają warunki określone przez Zamawiającego dotyczące: 1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 3)zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia: a)minimum jedną osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i będącą członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą doświadczenie w sporządzeniu w okresie ostatnich 10 lat przed ogłoszeniem konkursu co najmniej jednego projektu budowlanego tj. zadaszenia sceny lub widowni, b)minimum jedną osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i będącą członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą doświadczenie w sporządzeniu w okresie ostatnich 10 lat przed ogłoszeniem konkursu co najmniej jednego projektu budowlanego tj. zadaszenia sceny lub widowni, c)minimum jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe w specjalności architektura krajobrazu. 4. W przypadku Uczestników Konkursu wspólnie ubiegających się o dopuszczenie do udziału w konkursie, wymagana liczba osób, którymi dysponują lub będą dysponować ci wykonawcy, sumuje się. 5. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz 65). 6.Uczestnik konkursu może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Konkursie, o których mowa w ust. 2 powyżej, polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Uczestnik konkursu w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.Z treści zobowiązania lub z treści innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 1)zakres dostępnych Uczestnikowi konkursu zasobów innego podmiotu; 2)sposób wykorzystania przez Uczestnika konkursu zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 3)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 4)czy podmiot, na którego zdolnościach Uczestnik konkursu polega w odniesieniu do warunków udziału w Konkursie dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7.Zasady udziału w postępowaniu Uczestników konkursu występujących wspólnie: 1)Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w Konkursie albo reprezentowania w Konkursie i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 2)Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie są w szczególności wspólnicy spółki cywilnej i konsorcja (przez konsorcjum należy rozumieć także zespoły autorskie); 3)Uczestnicy konkursu, o których mowa w pkt 1 powyżej, składają wspólny Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie. 8. Zamawiający wykluczy z postępowania Uczestnika konkursu: 1)który nie wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VII ust. 2 powyżej; 2)który nie wykaże, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z udziału w Konkursie, określone w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, pkt 3 lit. a- c oraz pkt 5-8 Ustawy Pzp. 9. Uczestnik konkursu, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20, i ust. 5 pkt 1, pkt 3 lit. a-c oraz pkt 5-8 Ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Uczestnika konkursu, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Tak

Należy podać dla jakiego zawodu:
architekt
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
Kryterium nr 1 - jakość rozwiązań architektonicznych, w tym umiejętność wpisania się w kontekst historyczny i uwarunkowania konserwatorskie - 60
Kryterium nr 2 - jakość i ekonomika rozwiązań konstrukcyjnych - 40
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 10/09/2019, godzina: 15:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe powinny być sporządzone w języku polskim.
IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
1.Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie musi spełniać następujące wymogi: 1)Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie musi zostać sporządzony w języku polskim w formie pisemnej, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką; 2)Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie musi być podpisany; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez Uczestnika konkursu lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Uczestnika konkursu; 3)poprawki lub zmiany we Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą wniosek lub inne osoby do tego umocowane. 2.W celu spełnienia warunków udziału w Konkursie określonych w Regulaminie, Uczestnik Konkursu musi złożyć wypełniony formularz Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie sporządzony według Załącznika nr 1 do Regulaminu konkursu wraz z oświadczeniami o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. 3.Wszystkie strony Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie zaleca się kolejno ponumerować, a także zaleca się wszystkie strony/kartki spiąć/zszyć w sposób uniemożliwiający dekompletację. 4.Każdy Uczestnik konkursu ma prawo złożyć tylko jeden Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5.W przypadku, gdy Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie składać będzie kilka podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym spółka cywilna), a Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie nie będzie podpisany przez wszystkich wspólników, Uczestnik konkursu jest zobowiązany dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem), z którego wynikają zasady reprezentacji wspólników. 6.Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 5 powyżej, musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli Uczestnika lub może mieć postać aktu notarialnego albo potwierdzonej notarialnie kopii. Wszelka korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem. Uczestnicy wspólnie biorący udział w Konkursie dołączają ww. pełnomocnictwo lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki lub uchwałę. 7.Przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie Uczestnik konkursu może wprowadzić zmiany do złożonego przez siebie Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Zmiany powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, podpisanym przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Uczestnika konkursu, przed upływem terminu składania wniosków. Zmiany dotyczące treści Wniosku powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w sposób opisany w Regulaminie i dodatkowo opatrzone napisem „ZMIANA”. 8.Uczestnik konkursu może wycofać złożony przez siebie Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie, składając pisemne oświadczenie do Zamawiającego przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Oświadczenie o wycofaniu powinno być przygotowane, opakowane i zaadresowane w sposób opisany w Regulaminie i dodatkowo opatrzone napisem „WYCOFANIE”. 9.Uczestnik konkursu jest zobowiązany złożyć wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie następujące oświadczenia i dokumenty: 1)w przypadku, gdy Uczestnika konkursu reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez Uczestnika konkursu lub osoby uprawnione o reprezentacji Uczestnika konkursu; 2)w przypadku, gdy Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie składają Uczestnicy konkursu ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 Ustawy Pzp. 10.Wymagane oświadczenia lub dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika konkursu, z zastrzeżeniem, że: 1)pełnomocnictwo należy załączyć do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, 2)oświadczenia - w oryginale, 3)Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie – w oryginale, 4)zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 6 Regulaminu – jeżeli Uczestnik konkursu polega na zasobach podmiotu trzeciego – w oryginale. 11.Za osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika konkursu uznaje się osoby wskazane we właściwym rejestrze lub w stosownym pełnomocnictwie. 12.Jeśli złożone kserokopie oświadczeń i dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 13. W przypadku, gdy informacje zawarte we Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie lub załączonych oświadczeniach i dokumentach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419), Uczestnik konkursu powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią jego tajemnicę i odpowiednio je oznaczyć. Wskazane jest wyodrębnienie (trwale spięte i oddzielone od pozostałej części wniosku) dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Uczestnik konkursu nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp. 14. Zamawiający zbada zasadność zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 14 powyżej i w przypadku uznania, iż zastrzeżenie jest zasadne nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Uczestnik konkursu zastrzegł, nie później niż w terminie składania wniosków, że nie mogą być one udostępniane. 15.Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 16.Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz ze wszystkimi wymaganymi w niniejszym Regulaminie dokumentami powinien być oznaczony nazwą i adresem Uczestnika konkursu i zaadresowany na adres: Stowarzyszenie Architektów Polskich ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa 17. W przypadku, gdy oświadczenia lub dokumenty zostały sporządzone w języku obcym(w tym dokumenty składane przez Uczestnika konkursu, który ma siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polski), Zamawiający wymaga przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
1.W konkursie mogą zostać przyznane następujące nagrody: 1)Nagrody pieniężne: a)I nagroda – 45.000,00 zł netto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) oraz 30.000,00 zł netto (trzydzieści tysięcy złotych) jako wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych (w tym wykonywanie praw zależnych) do koncepcji konkursowej, na podstawie zawartej umowy, której istotne postanowienia zawiera załącznik Nr 3 do Regulaminu Konkursu, b)II nagroda – 35.000,00 zł netto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych), c)III nagroda – 15.000,00 zł netto (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 2)Wyróżnienia pieniężne dla nie więcej niż dla dwóch opracowań konkursowych w wysokości 5.000,00- zł netto (pięć tysięcy złotych) każde.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:
Nie
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:
Nie
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:
Nie
Informacje dodatkowe:
Konkurs jest otwarty, dwuetapowy i studialny. na podstawie rozstrzygnięcia Konkursu, zostaną przeniesione na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe (w tym wykonywanie praw zależnych).

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły