"Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie gminy Tychowo: Część 1. Budowa placu zabaw w Krosinku”. Część 2. Budowa placu zabaw w Bukowie”. Część 3. Budowa siłowni zewnętrznej w Kowalkach”, w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego” Granty Sołeckie 2019” pn. „Aktywnie i zdrowo- siłownia pod chmurką w Sołectwie Kowalki”. Część 4. Budowa siłowni zewnętrznej w Zaspach Wielkich”. Część 5. Budowa siłowni zewnętrznej w Warninie”.

Ogłoszenie dodano: 16.08.2019

Zamawiający: Gmina Tychowo, Bobolicka , 78-220 Tychowo (Zachodniopomorskie)

Miejsce: Tychowo

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 02.09.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 04.10.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Tychowo: "Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie gminy Tychowo: Część 1. Budowa placu zabaw w Krosinku”. Część 2. Budowa placu zabaw w Bukowie”. Część 3. Budowa siłowni zewnętrznej w Kowalkach”, w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego” Granty Sołeckie 2019” pn. „Aktywnie i zdrowo- siłownia pod chmurką w Sołectwie Kowalki”. Część 4. Budowa siłowni zewnętrznej w Zaspach Wielkich”. Część 5. Budowa siłowni zewnętrznej w Warninie”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Dotyczy części 3 zamówienia: Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego” Granty Sołeckie 2019” pn. „Aktywnie i zdrowo- siłownia pod chmurką w Sołectwie Kowalki”.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tychowo, krajowy numer identyfikacyjny 33092050600000, ul. Bobolicka   17 , 78-220  Tychowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. +48943115130, e-mail zastepca.burmistrza@tychowo.pl, faks +48943115566.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.tychowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.tychowo.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.tychowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej – za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, na adres: Urząd Miejski w Tychowie ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tychowie – I piętro, pokój nr 9.
Adres:
Urząd Miejski w Tychowie ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie gminy Tychowo: Część 1. Budowa placu zabaw w Krosinku”. Część 2. Budowa placu zabaw w Bukowie”. Część 3. Budowa siłowni zewnętrznej w Kowalkach”, w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego” Granty Sołeckie 2019” pn. „Aktywnie i zdrowo- siłownia pod chmurką w Sołectwie Kowalki”. Część 4. Budowa siłowni zewnętrznej w Zaspach Wielkich”. Część 5. Budowa siłowni zewnętrznej w Warninie”.
Numer referencyjny: NBŚ.271B.11.2019.JK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
5


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 1 zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placu zabaw w Krosinku o wymiarze 18,0 m x 11,0 m. Powierzchnia placu zabaw wynosi 198,0 m2. Projektowane zagospodarowanie działki: 1. Huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskiem płaskim i kubełkowym 2. Karuzela 3. Bujak na sprężynie - skuter 4. Zestaw zabawowy, standardowy 5. Tablica informacyjna regulaminowa typowa wg projektu 6. Ławka z oparciem - typowa wg projektu 7. Kosz na śmieci typowy wg projektu. Część 2 zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placu zabaw w Bukowie o wymiarze 19,0 m x 7,5m. Powierzchnia placu zabaw wynosi 142,50 m2. Projektowane zagospodarowanie działki: 1. Zestaw zabawowy typowy wg projektu 2. Karuzela tarczowa typowa 3. Huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskami: płaskim i kubełkowym 4. Bujak podwójny na sprężynie - auto 5. Ławka z oparciem - typowa 6. Kosz na śmieci typowy 7. Tablica informacyjna regulaminowa typowa wg projektu Część 3 zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest :„Budowa siłowni zewnętrznej w Kowalkach”. Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Kowalki, działka nr 40, obręb ewidencyjny Kowalki. Zagospodarowanie działki: 1. Orbitrek 2. Wioślarz 3. Rower 4. Motyl. Część 4 zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa siłowni zewnętrznej w Zaspach Wielkich”. Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Zaspy Wielkie, działka nr 149/44, obręb ewidencyjny Zaspy Wielkie. Projektowane zagospodarowanie działki: 1. Wahadło + biegacz + twister 2. Wyciskanie siedząc + wyciąg górny 3. Wioślarz 4.Tablica informacyjna. Część 5 zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa siłowni zewnętrznej w Warninie”. Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Warnino, działka nr 52, obręb ewidencyjny Warnino. Projektowane zagospodarowanie działki: 1.Wioślarz.

II.5) Główny kod CPV: 45112723-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111000-0
45111200-0
45233340-4
37535200-9
45223800-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-10-28
2019-10-28
2019-10-04
2019-10-28
2019-10-28

II.9) Informacje dodatkowe: Termin zakończenia inwestycji dla części 1,2,4 i 5 to 28.10.2019r. Termin zakończenia inwestycji dla części 3 to 04.10.2019r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 1) Zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminu nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy takich jak: a) następstwa działań administracyjnych lub osób indywidualnych których nie przewidziano na etapie przygotowawczego do inwestycji, oraz innych terminów formalno-prawnych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; w tym m.in. gdy pomimo dochowania należytej staranności Wykonawcy pozyskiwanie stosowanych uzgodnień gestorów sieci lub innych podmiotów lub osób, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa przedłuży się w czasie ponad termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności, b) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia, c) czasu działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, d) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, e) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje, powodujące zmiany w dokumentacji technicznej poprzez zmianę (przedłużenie) terminu realizacji zamówienia o okres niezbędny na wniesienie zmian, g) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, h) w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, i) przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu, j) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, w tym ujawnienie na placu budowy niewypałów i niewybuchów, wykopalisk archeologicznych; 2) Zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy; 3) Przekształcenia, zmiany nazwy firmy Wykonawcy; 4) Zmiany wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT – jej obniżenie lub podwyższenie jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku, b) realizacji dodatkowych robót budowlanych przez Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 2. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody. 3. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian zostaną opisane w protokole konieczności zaakceptowanym przez strony umowy. 4. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: "Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie gminy Tychowo. Część 1. Budowa placu zabaw w Krosinku”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placu zabaw w Krosinku o wymiarze 18,0 m x 11,0 m. Powierzchnia placu zabaw wynosi 198,0 m2. Projektowane zagospodarowanie działki: 1. Huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskiem płaskim i kubełkowym - kpl. 1 2. Karuzela - kpl. 1 3. Bujak na sprężynie - skuter - kpl. 1 4. Zestaw zabawowy, standardowy - kpl. 1 5. Tablica informacyjna regulaminowa typowa wg projektu - kpl. 1 6. Ławka z oparciem - typowa wg projektu - kpl. 1 7. Kosz na śmieci typowy wg projektu - kpl. 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112723-9, 45111000-0, 45111200-0, 45233340-4, 37535200-9, 45223800-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-28
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: "Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie gminy Tychowo”. Część 2. Budowa placu zabaw w Bukowie”,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placu zabaw w Bukowie o wymiarze 19,0 m x 7,5m. Powierzchnia placu zabaw wynosi 142,50 m2. Projektowane zagospodarowanie działki: 1. Zestaw zabawowy typowy wg projektu - kpl. 1 2. Karuzela tarczowa typowa - kpl. 1 3. Huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskami: płaskim i kubełkowym - kpl. 1 4. Bujak podwójny na sprężynie - auto - kpl. 1 5. Ławka z oparciem - typowa - kpl. 1 6. Kosz na śmieci typowy - kpl. 1 7. Tablica informacyjna regulaminowa typowa wg projektu - kpl. 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112723-9, 45111200-0, 45233340-4, 37535200-9, 45223800-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-28
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: "Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie gminy Tychowo. Część 3. Budowa siłowni zewnętrznej w Kowalkach”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest :„Budowa siłowni zewnętrznej w Kowalkach”. Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Kowalki, działka nr 40, obręb ewidencyjny Kowalki. Zagospodarowanie działki: 1. Orbitrek – 1 kpl. 2. Wioślarz – 1 kpl. 3. Rower – 1 kpl. 4. Motyl – 1 kpl.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112723-9, 45111000-0, 45111200-0, 45233340-4, 37535200-9, 45223800-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-04
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: "Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie gminy Tychowo. Część 4. Budowa siłowni zewnętrznej w Zaspach Wielkich”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest „Budowa siłowni zewnętrznej w Zaspach Wielkich”. Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Zaspy Wielkie, działka nr 149/44, obręb ewidencyjny Zaspy Wielkie. Projektowane zagospodarowanie działki: 1. Wahadło + biegacz + twister – 1 kpl. 2. Wyciskanie siedząc + wyciąg górny – 1 kpl. 3. Wioślarz -1 kpl. 4. Tablica informacyjna – 1 kpl.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112723-9, 45111000-0, 45111200-0, 45233340-4, 37535200-9, 45223800-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-28
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: "Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie gminy Tychowo. Część 5. Budowa siłowni zewnętrznej w Warninie”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest „Budowa siłowni zewnętrznej w Warninie”. Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Warnino, działka nr 52, obręb ewidencyjny Warnino. Projektowane zagospodarowanie działki: 1.Wioślarz – 1 kpl.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112723-9, 45111000-0, 45111200-0, 45233340-4, 37535200-9, 45223800-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-28
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły