KONSERWACJA URZĄDZEŃ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 18WOG

Ogłoszenie dodano: 16.08.2019

Zamawiający: 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Jana III Sobieskiego, 84-200 Wejherowo (Pomorskie)

Miejsce: Wejherowo

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.05.2022

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 03.09.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 22.09.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 540179368-N-2019 z dnia 28-08-2019 r.
Wejherowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 586869-N-2019
Data: 16/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
18 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Krajowy numer identyfikacyjny 22210650200000, ul. ul. Jana III Sobieskiego  277, 84-200  Wejherowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 26 1251621, e-mail 18wog.przetargi@ron.mil.pl, faks 26 1251787.
Adres strony internetowej (url): www.18wog.wp.mil.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Warunek w zakresie doświadczenia zostanie uznany jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu przeglądu okresowego budynków, budowli i instalacji o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wykonawca nie może sumować kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że dysponuje co najmniej trzema osobami które będą pełnić obowiązki serwisanta w tym: · jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW, · jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nieprzekraczającym 1 kV, · jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne w zakresie napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Warunek w zakresie doświadczenia zostanie uznany jeśli wykonawca wykaże,że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu przeglądu okresowego budynków, budowli i instalacji o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wykonawca nie może sumować kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że dysponuje co najmniej trzema osobami które będą pełnić obowiązki serwisanta w tym: · jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW, · jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nieprzekraczającym 1 kV, · jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne w zakresie napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły