Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań pn.: Budowa linii oświetleniowej w m. Kalsk – etap projekt, Budowa linii oświetleniowej w m. Kije – etap projekt, Budowa linii oświetleniowej, linii monitoringu oraz punktów zasilania na terenie Parku Sulecha – etap projekt – II przetarg

Ogłoszenie dodano: 16.08.2019

Zamawiający: Gmina Sulechów, Plac Ratuszowy, 66-100 Sulechów (Lubuskie)

Miejsce: Sulechów

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 26.08.2019, godzina: 09:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Sulechów: Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań pn.: Budowa linii oświetleniowej w m. Kalsk – etap projekt, Budowa linii oświetleniowej w m. Kije – etap projekt, Budowa linii oświetleniowej, linii monitoringu oraz punktów zasilania na terenie Parku Sulecha – etap projekt – II przetarg
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sulechów, krajowy numer identyfikacyjny 52676500000000, ul. Plac Ratuszowy  6 , 66-100  Sulechów, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 851 120, , e-mail zpb@sulechow.pl, , faks 683 854 686.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.sulechow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.sulechow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Gmina Sulechów adres: 66-100 Sulechów, Plac Ratuszowy 6, BOI pok. nr 002

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań pn.: Budowa linii oświetleniowej w m. Kalsk – etap projekt, Budowa linii oświetleniowej w m. Kije – etap projekt, Budowa linii oświetleniowej, linii monitoringu oraz punktów zasilania na terenie Parku Sulecha – etap projekt – II przetarg
Numer referencyjny: ZPB.271.27.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pięciu odrębnych dokumentacji projektowych na przedsięwzięcia wymienione poniżej wraz z uzyskaniem warunków przyłączenia do sieci energe-tycznej oraz decyzji Starosty Zielonogórskiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych niewymagają-cych pozwolenia na budowę w następujących lokalizacjach: I. Kalsk - linia oświetleniowa - dz. nr 244/4, dz. nr 244/3 pas drogi krajowej, dz. nr 284 pas drogi gminnej, działka 247/3 pas drogi powiatowej, planowane 8 słupów stalowych z opra-wami typu LED programowalnymi, linia kablowa dł. ok. 256 m, zabudowa szafki oświetle-niowej, II. Kije - linia oświetleniowa - dz. nr 680/5 pas drogi powiatowej, dz. nr 678, dz. nr 679, dz. nr 332/4, dz. nr 332/5 pas drogi gminnej, planowane 9 słupów stalowych z oprawami typu LED programowalnymi, linia kablowa dł. ok. 350 m, zabudowa szafki oświetleniowej, III. Sulechów „Park Sulecha” ul. Kusocińskiego: a. linia oświetleniowa: - modernizacja istniejącej linii - ok. 560 m, dz. nr 89 i dz. nr 111 pas drogi gminnej, - wykonanie nowego odcinka – dz. nr 111, dz. nr. 113, dz. nr 114, planowane 20 słupów sta-lowych z oprawami typu LED programowalnymi, linii dł. ok. 790 m, zasilanie z istniejącej szafki oświetleniowej, b. wykonanie linii monitoringu - dz. nr 111, dz. nr 113, dz. nr 114, c. wykonanie zasilania do punktów małej gastronomii - dz. nr 111, planowane ok. 150 m. li-nii kablowej wraz z zabudową rozdzielni zawierającej podlicznikami, zawierających co następuje: 1) projekty budowlane, w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych wraz z pro-jektami zagospodarowania terenu – w 4 egzemplarzach, 2) projekty wykonawcze – w 4 egzemplarzach, 3) szczegółowe przedmiary robót z wyliczeniem ilości jednostek i wskazaniem, którego ele-mentu przedmiar dotyczy - 1 kpl., 4) uproszczone przedmiary robót (ilości jednostek dla danego rodzaju robót podane zbiorczo) - 1 kpl., 5) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - w 1 egzemplarzu, 6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót z podziałem na branże - 1 komplet, 7) projekty organizacji ruchu na czas wykonania robót - w 4 egzemplarzach, 8) opracowanie kosztowe, w skład których wchodzą: a) kosztorysy inwestorskie uproszczone - w 2 egzemplarzach, b) kosztorysy inwestorskie szczegółowe z zestawieniem materiałów i sprzętu – w 2 egzemplarzach, c) kosztorysy ofertowe uproszczone (bez cen) – w 2 egzemplarzach, d) zbiorcze zestawienie kosztów sporządzone na podstawie kosztorysów inwestorskich – w 1 egzemplarzu, 9) mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projek-towej. 2. Ilości egzemplarzy wyszczególnione w ust. 1 są ilościami, które Wykonawca musi, odrębnie dla każdej z lokalizacji i każdego przedsięwzięcia wyszczególnionych w ust. 1 powyżej, przekazać Zamawiającemu i nie obejmują egzemplarzy niezbędnych do uzyskania warunków, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, decyzji, pozwoleń na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi itp. 3. W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek, odrębnie dla każdej z lokalizacji i każdego przedsięwzięcia wyszczególnionych w ust. 1 powyżej: 1) przedstawić Zamawiającemu do akceptacji koncepcję uwzględniającą wymagania Zamawia-jącego, przed przystąpieniem do opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy, 2) opracować dokumentację projektową, niezbędną do uzyskania decyzji o pozwoleniu na bu-dowę lub dokonania zgłoszenia robót, wobec którego nie zostanie wniesiony sprzeciw, zgod-nie z obowiązującymi przepisami prawa, 3) uzyskać wszelkie niezbędne warunki, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia, decyzje, w tym np. jeśli będą wymagane: pozwolenie wodnoprawne, decyzję o środowiskowych uwarunkowa-niach zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwolenia itp., wszelkie opłaty z tym związane ponosi Wykonawca, 4) zależnie od wymogów prawnych uzyskać ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzeniem lub dokonać zgłoszenia właściwemu organowi, do którego nie zostanie wnie-siony sprzeciw, 5) po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, względnie po dokonaniu zgłoszeń robót, wobec których nie zostanie wniesiony sprzeciw, protokolarnie przekazać Zamawiającemu kompletny przedmiot zamówienia w ilościach egzemplarzy jak w ust. 1 powyżej, w tym: a) dokumentację projektową w formie papierowej i elektronicznej, dokładnie odpowiada-jącą zawartości formy papierowej - dokumentacja po uzyskaniu pozwolenia na budowę bądź dokonaniu zgłoszenia, do którego nie zostanie wniesiony sprzeciw musi zostać ze-skanowana i zapisana w formacie otwartym, np. pdf lub jpg, b) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w formie papierowej i elektronicz-nej umożliwiającym edycję w programie Microsoft Word, c) projekt organizacji ruchu na czas wykonania robót w formie papierowej i elektronicz-nej, d) opracowania kosztowe w formie papierowej i elektronicznej, w tym: kosztorysy inwe-storskie uproszczone, kosztorysy inwestorskie szczegółowe z zestawieniem materiałów i sprzętu, kosztorysy ofertowe uproszczone (bez cen), zbiorcze zestawienie kosztów spo-rządzone na podstawie kosztorysów inwestorskich, przy czym opracowania kosztowe muszą zostać przekazane również w formacie umożliwiającym ich edycję w programie ZUZIA lub NORMA w rozszerzeniu .ath; przed przystąpieniem do wykonania opracowań kosztowych ich podział na części i formę wydruku należy uzgodnić z Zamawiającym, e) mapy do celów projektowych w formie papierowej i elektronicznej, f) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wniosków o wydanie decyzji o pozwole-niu na budowę, względnie zgłoszeń robót, wobec których nie został wniesiony sprzeciw, wraz z kompletem dokumentów, stanowiących załączniki do takich wniosków lub zgło-szeń, g) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, do którego nie wniesiono sprzeciwu. 4. Wszelkie prace projektowe muszą zostać poprzedzone wizją w terenie. 5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia musi również, odrębnie dla każdej z lokalizacji i każdego przedsięwzięcia wyszczególnionych w ust. 1 powyżej, opracować projekty przebudowy istniejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej, jeśli taka konieczność będzie wynikała z uzgodnień branżowych z właścicielami i zarządcami sieci. 6. Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie umowy musi zawierać w opisie wszystkie dane stanowiące podstawę do przyjętych rozwiązań projektowych oraz musi uwzględniać posta-nowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 7. Ponieważ opracowana w ramach przedmiotu zamówienia dokumentacja projektowa posłuży Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie ustawy Prawo za-mówień publicznych, Zamawiający informuje, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, a także poprzez wskazanie znaków towarowych, pa-tentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Za-mawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych okre-śleń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 8. Przekazana Zamawiającemu dokumentacja winna być wykonana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego za-kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projek-towych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) oraz innymi, bezwzględnie obowiązu-jącymi przepisami prawa, właściwymi ze względu na przedmiot dokumentacji projektowej, jak również zgodnie z adekwatnymi Polskimi Normami oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicz-nej, natomiast projekty organizacji ruchu muszą być zgodne z art. 10 ust. 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729). Na wypadek jakiejkolwiek zmiany przepisów prawnych wy-żej wskazanych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, zamówienie musi uwzględniać wszelkie zaistniałe zmiany prawne 9. Przekazanie przedmiotu zamówienia wraz z pozwoleniami na budowę bądź zgłoszeniami wła-ściwemu organowi, do których nie zostanie wniesiony sprzeciw, nastąpi w siedzibie Zamawiają-cego. Z czynności przekazania strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy. Jeżeli w trakcie od-bioru przedmiotu zamówienia Zamawiający stwierdzi wady w przedstawionej dokumentacji, fakt ten odnotuje w protokole zdawczo-odbiorczym oraz określi termin na ich usunięcie. Przy przekazaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, iż dostarczone prace wykonane są zgodnie z zawartą umową, obowiązującymi przepisami, i że zostają wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 10. Nieusunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru przedmiotu zamówienia w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu wykonawcy, na rachunek i koszt Wykonawcy, do czego Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego. Koszt prac po-kryty zostanie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z notą obciąże-niową. Niezależnie od powyższego Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kosztów wyko-nania zastępczego, o którym mowa powyżej, z kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 11. W ramach wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji kosztorysów inwestor-skich jeden raz w okresie gwarancji. 12. Przedmiot umowy opisany w ust. 1-11 powyżej winien być przez Wykonawcę wykonany odrębnie w odniesieniu do każdej z lokalizacji i każdego przedsięwzięcia wyszczególnionych w ust. 1 po-wyżej, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykonać określoną umową dokumentację oraz uzyskać pozwolenia na budowę lub dokonać zgłoszenia robót odrębnie w odniesieniu do każdej z tych lokalizacji i każdego przedsięwzięcia. 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7. 16. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 17. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71322000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 40650,41
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-12-20
2019-11-15

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy - od dnia podpisania umowy. 2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - w zależności od terminu określonego przez wykonawcę w ofercie jednak nie dłużej niż do dnia - 15.11.2019 r. w przypadku pozycji I - 20.12.2019 r. w przypadku pozycji II i III
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wiedza i doświadczenie: Wykonawca musi wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dokumentacji projektowych dotyczących budowy linii oświetleniowych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych rów-nież wykonywanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich war-tości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wy-konane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przy-czyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywa-nych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia, przez Zamawiającego, na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustawy , przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówie-nia. 4. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty: 1) Formularz oferty na załączniku nr 1. 2) Dane Wykonawcy na załączniku nr 1a. 3) W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie za-mówienia:  zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustanawiają oni pełnomocni-ka do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowa-nia w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnic-two to musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców,  każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć do oferty oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postę-powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy w Wykonawców wy-kazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o którym mowa w pkt IV, ppkt 1.1. 4. Zamawiający nie będzie stosował wykluczeń, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub w przypad-ku spółki cywilnej: 1) żaden z Wykonawców/wspólników spółki cywilnej nie może podlegać wykluczeniu na pod-stawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2) warunki wymienione w ppkt 2 powyżej Wykonawcy/wspólnicy spółki cywilnej mogą spełniać łącznie. 3) Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy są zobowiązani złożyć do oferty lub na wezwanie Zamawiającego 5. Dysponowanie zasobami innych podmiotów: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych pod-miotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. Wykonaw-ca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamó-wienia (zobowiązanie należy dołączyć do oferty). 1) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowej lub doświad-czenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów jeśli podmioty te zreali-zują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2) Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wyklucze-nia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postę-powaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt IV ppkt 2
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwie-ście złotych 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
a) cena (brutto) oferty podana w PLN 60,00
b) skrócenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w umowie dotyczących: 1) terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia – w przypadku: a) przedłużającego się okresu uzyskania uzgodnień, decyzji i zatwierdzeń lub koniecz-ności opracowania ewentualnych projektów branżowych przebudowy infrastruktury podziemnej i naziemnej, wynikających z uzgodnień branżowych z właścicielami sieci, i innych sytuacji wpływających istotnie na termin realizacji zamówienia, pod warun-kiem podjęcia przez Wykonawcę starań o ich uzyskanie w odpowiednim terminie, b) zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia, c) innych sytuacji wpływających istotnie na termin realizacji zamówienia, 2) stawki podatku od towarów i usług w przypadku ustawowej zmiany stawek oraz w konsekwencji zmiany (podwyższenia lub obniżenia) kwoty brutto wynikającej z umowy, 3) zmian wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych części przedmiotu umowy, które będą realizowane przy udziale podwykonawców – zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie możliwa będzie w przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaru-je w swojej ofercie wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców, lub zadeklaruje wykonanie części przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców w określonym zakresie, a docelowo zechce dokonać zmiany tego zakresu lub konkretne-go podwykonawcy; Wykonawca może wnosić o dokonanie zmiany umowy dotyczącej zle-cania usług podwykonawcom, gdy zmiana taka przyczyni się do poprawienia szybkości lub jakości usług stanowiących przedmiot umowy, uchylenia niebezpieczeństwa opóźnień lub zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, względnie wskazana jest ze względu na wy-móg specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykona-nia przedmiotu umowy, 4) zmian nazwy zadania, numerów kont bankowych oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, 5) przedstawicieli stron. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wprowadzenia w życie, po podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywołują-cych potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-26, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet-nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sulechowa, z siedzibą w Urzędzie Miej-skim Sulechów, 66-100 Sulechów, Plac Ratuszowy 6, tel. 68 385-11-00.  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego postępowania przeprowadzone-go w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pod nazwą: „Budowa linii oświetleniowej w m. Kalsk – etap projekt, Budowa linii oświetleniowej w m. Kije – etap projekt, Budowa linii oświetleniowej, linii monitoringu oraz punktów zasilania na terenie Parku Sulecha – etap projekt – II przetarg.  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu do jakiego zostały zebrane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp oraz zgodnie z terminami archiwizacji wynikającymi z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.), Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112 poz. 1319 z późn. zm.) i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczegól-ne stanowią inaczej.  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z usta-wy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomaty-zowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż pod-stawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły