Przebudowa drogi wojewódzkiej 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin, na działkach ewidencyjnych: nr 2088, nr 2099/2 i nr 2245 położonych w obrębie geodezyjnym 78 Horodło gmina Horodło, na odcinku od km 156+100 do km 156+215 oraz od km 156+715 do km 157+250

Ogłoszenie dodano: 14.08.2019

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie, ul. Grabowiecka, 22-500 Hrubieszów (Lubelskie)

Miejsce: Hrubieszów

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 15.11.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 30.08.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 23.10.2019 14.08.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie: Przebudowa drogi wojewódzkiej 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin, na działkach ewidencyjnych: nr 2088, nr 2099/2 i nr 2245 położonych w obrębie geodezyjnym 78 Horodło gmina Horodło, na odcinku od km 156+100 do km 156+215 oraz od km 156+715 do km 157+250
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Grabowiecka  , 22-500  Hrubieszów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. , e-mail rdw.hrubieszow@zdw.lublin.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): https://zdw.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa jednostka budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://zdw.bip.lubelskie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://zdw.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Siedziba RDW w Hrubieszowie ul. Grabowiecka 18 b, 22-500 Hrubieszów pokój nr 3

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi wojewódzkiej 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin, na działkach ewidencyjnych: nr 2088, nr 2099/2 i nr 2245 położonych w obrębie geodezyjnym 78 Horodło gmina Horodło, na odcinku od km 156+100 do km 156+215 oraz od km 156+715 do km 157+250
Numer referencyjny: R3.ST.371.15.2019.rp
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE: PRZEBUDOWA DROGI OD KM 156+100 DO KM 156+215 DŁUGOŚCI 115 mb • ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 0,115 km. • KRAWĘŻNIKI I CHODNIKI -Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km – 135,00 m. -Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV – 140,00 m. -Ustawienie krawężników betonowych wystających z obniżeniem na zjazdach i przejściach dla pieszych o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C16/20 (B-20) na podsypce cementowo-piaskowej z oporem – 140,00 m. -Regulacja istniejących krawężników betonowych wystających na zjazdach, parkingu i przejściu dla pieszych o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C16/20 (B-20) na podsypce cementowo-piaskowej z wymianą uszkodzonych krawężników 20 %, przewiezienie materiału z rozbiórki do 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego – 35,00 m. -Przełożenie nawierzchni zjazdów i parkingu z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (strona lewa) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (z wymianą 10% uszkodzonej kostki) – 25,00 m2. -Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej) – 68,00 m. -Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej – 51,00 m2. -Regulacja pionowa studzienek telefonicznych – 3,00 szt. -Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – 75,00 m. - Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2(z betoniarni) pod chodnik, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm – 130,00 m2. -Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 125,00 m2. -Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej pod płyty betonowe typu Braill – 1,60 m2. -Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 40x40x8 cm ze stożkami ściętymi koloru szarego (na przejściach dla pieszych typu Braill dla niewidomych) na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - 6,40 m2. • ROBOTY NAWIERZCHNIOWE -Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm, wykonanie frezowania na zakończeniach nawierzchni na skrzyżowaniu z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km, składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego po czym wbudowanie w miejsca wskazane – 400,00 m2. -Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - 1150,00 m2. -Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową pod warstwę wyrównawczą nawierzchni – 770,00 m2. -Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W, mechanicznie grubości 4 cm - 770,00 m2. -Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową pod warstwę ścieralną nawierzchni - 845,00 m2. -Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) z wykonaniem uszczelnienia złącz technologicznych taśmą bitumiczną (uwzględniono wcięcie w-wą ścieralną w istniejącą nawierzchnię na długości 10 m) - 845,00 m2. • NAWIERZCHNIA NA SKRZYŻOWANIU -Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm, wykonanie frezowania na zakończeniach nawierzchni na skrzyżowaniu z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km, składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego po czym wbudowanie w miejsca wskazane – 300,00 m2. -Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - 380,00 m2. -Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową pod warstwę wyrównawczą nawierzchni - 380,00 m2. -Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W, mechanicznie grubości 4 cm - 380,00 m2. -Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową pod warstwę ścieralną nawierzchni - 380,00 m2. -Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) z wykonaniem uszczelnienia złącz technologicznych taśmą bitumiczną - 380,00 m2. • OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE -Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie – 29,50 m2. -Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie - 2,50 m2. -Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie - 100,00 m2. -Pionowe znaki drogowe -przestawienie i regulacja pionowa znaków lub drogowskazów strona prawa drogi – 10,00 szt. -Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych – 2,00 szt. -Pionowe znaki drogowe (D-6 obustronne) - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 (folia II generacji) - 4,00 szt. • ROBOTY WYKOŃCZENIOWE -Uzupełnienie nawierzchni zjazdów destruktem z frezowania w granicach pasa drogowego oraz uzupełnienie przestrzeni za krawężnikiem i chodnikiem destruktem. Uzupełnienie gruntem powierzchni skrzyżowania wyłączonej z użytkowania wraz z plantowaniem i mechanicznym zagęszczaniem - 25,00 m3. PRZEBUDOWA DROGI OD KM 156+715 DO KM 157+250 DŁUGOŚCI 535 mb • ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym – 0,535 km. • KRAWĘŻNIKI I CHODNIKI STRONA PRAWA -Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km – 410,00 m. -Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV – 410,00 m. -Ustawienie krawężników betonowych wystających z obniżeniem na zjazdach o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C16/20 (B-20) na podsypce cementowo-piaskowej z oporem – 410,00 m. -Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej – 24,00 m. -Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą na wysepce z wywozem na odl. do 1 km – 62,00 m. -Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej na wysepce – 109,00 m2. -Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm na wysepce w gruncie kat.III-IV – 62,00 m. -Ustawienie krawężników betonowych na płask o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C16/20 (B-20) na podsypce cementowo-piaskowej z oporem (na wysepce) – 62,00 m. -Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2 (z betoniarni), warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm pod nawierzchnię na wysepce – 110,00 m2. -Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych niesortowanych0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm pod nawierzchnię na wysepce – 110,00 m2. -Wykonanie nawierzchni na wysepce z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 110,00 m2. -Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (chodnik przy kościele) – 14,00 m. -Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2 (z betoniarni), warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm (chodnik przy kościele) - 21,00 m2. -Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (chodnik przy kościele) -21,00 m2. -Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 40x40x8 cm ze stożkami ściętymi koloru szarego (na przejściach dla pieszych typu Braill dla niewidomych) na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - 3,20 m2. • KRAWĘŻNIKI I CHODNIKI STRONA LEWA -Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą na wysepce z wywozem na odl. do 1 km (przy posesji nr 16) – 24,00 m. -Ustawienie krawężników betonowych wystających z obniżeniem na zjazdach o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C16/20 (B-20) na podsypce cementowo-piaskowej z oporem (przy posesji nr 16) – 24,00 m. -Regulacja (przełożenie) obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm (z wymianą uszkodzonych obrzeży 5%), na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (przy posesji nr 16) – 19,00 m. -Przełożenie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm (z wymianą 5% uszkodzonej kostki) z uzupełnieniem podbudowy na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem (przy posesji nr 16) – 31,00 m2. -Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm na płask wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km (przy parkingu) – 24,00 m. -Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej (przy parkingu) – 24,00 m. -Przełożenie nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (z wymianą 5% uszkodzonej kostki) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 10,00 m2. -Regulacja istniejących krawężników betonowych wystających na zjazdach i przejściu dla pieszych (przy Sławie) o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C16/20 (B-20) na podsypce cementowo-piaskowej z wymianą uszkodzonych krawężników 20 %, przewiezienie materiału z rozbiórki do 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego – 20,00 m. -Przełożenie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (z wymianą 5% uszkodzonej kostki) na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (przy Sławie) – 34,00 m2. -Regulacja istniejących krawężników betonowych wystających na zjazdach i przejściu dla pieszych od km 156+868 do km 157+050) o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C16/20 (B-20) na podsypce cementowo- piaskowej z wymianą uszkodzonych krawężników 20 %, przewiezienie materiału z rozbiórki do 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego – 88,00 m. -Przełożenie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (z wymianą 5% uszkodzonej kostki) na zjazdach i przejściu dla pieszych z uzupełnieniem podbudowy, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (od km 156+868 do km 157+050) – 132,00 m2. -Przełożenie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z uzupełnieniem podbudowy i wypełnieniem spoin piaskiem (przy parku) – 24,00 m2. -Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej (przy parku) – 48,00 m. -Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (przy parku) – 48,00 m. -Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej pod płyty betonowe typu Braill – 3,20 m2. -Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 40x40x8 cm ze stożkami ściętymi koloru szarego (na przejściach dla pieszych typu Braill dla niewidomych) na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową – 3,20 m2. • WYMIANA PODBUDOWY JEZDNI -Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm – 202,00 m. -Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km – 285,00 m2. -Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 40 cm mechanicznie – 285,00 m2. -Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm (z betoniarni) - 285,00 m2. -Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 285,00 m2. -Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 285,00 m2. -Przykrycie wykonanej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną AC16W o grubości 3 cm po zagęszczeniu (warstwa wyrównawcza) - 285,00 m2. -Mechaniczne plantowanie powierzchni poboczy równiarką śr. szer. 1 m; grunt kat.IV - urobek do zagospodarowania we własnym zakresie - 350,00 m2. • ROBOTY NAWIERZCHNIOWE -Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm, wykonanie frezowania na zakończeniach nawierzchni z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km, składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego po czym wbudowanie w miejsca wskazane – 1790,00 m2. -Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - 4020,00 m2. -Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową pod warstwę wyrównawczą nawierzchni - 4020,00 m2. -Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej AC16W, mechanicznie grubości 4 cm - 4020,00 m2. -Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową pod warstwę ścieralną nawierzchni – 4090,00 m2. -Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) z wykonaniem uszczelnienia złącz technologicznych taśmą bitumiczną (uwzględniono wcięcie w-wą ścieralną w istniejącą nawierzchnię na długości 15 m) - 4090,00 m2. • NAWIERZCHNIA NA SKRZYŻOWANIACH I ZJAZDACH -Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm na zakończeniach nawierzchni na skrzyżowaniach z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km, składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego po czym wbudowanie w miejsca wskazane – 100,00 m2. -Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych – 378,00 m2. -Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową pod warstwę ścieralną nawierzchni - 378,00 m2. -Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) z wykonaniem uszczelnienia złącz technologicznych taśmą bitumiczną - 378,00 m2. • OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE -Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie – 110,00 m2. -Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie – 46,00 m2. -Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie – 50,00 m2. -Pionowe znaki drogowe - regulacja pionowa znaków lub drogowskazów strona prawa drogi – 10,00 m2. • ROBOTY WYKOŃCZENIOWE -Uzupełnienie nawierzchni zjazdów destruktem z frezowania w granicach pasa drogowego oraz uzupełnienie przestrzeni za ustawionym krawężnikiem destruktem i gruntem wraz z plantowaniem, strona prawa i lewa zagęszczanym mechanicznie – 80,00 m3. • INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA - Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonanych robót (od km 156+100 do km 156+215 długości 115 mb i od km 156+715 do km 157+250 długości 535 mb) – 1,00 szt.

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45111300-1
45111200-0
45233000-9
45233221-4
45233222-1
45233290-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-15
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-11-15

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn zmianami), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu nr 84 696-20-93; 84 697-26-91 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn zmianami), w szczególności e-mail: rdw.hrubieszow.dzp@zdw.lublin.pl. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Językiem do porozumiewania się jest język polski. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 1. W sprawach technicznych – Andrzej Kowalski a.kowalski@zdw.lublin.pl 2. W sprawach formalno-prawnych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia i zawarciem umowy –Robert Pasieka r.pasieka@zdw.lublin.pl lub Tadeusz Klocek t.klocek@zdw.lublin.pl
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Doświadczenia wykonawcy: Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jednej roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem budowę, przebudowę lub remont nawierzchni drogi publicznej (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane (Dz. U z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.), o wartości robót min.: 700 000,00 zł brutto i udokumentowanie, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, UWAGA! Pod pojęciem dróg publicznych, Zamawiający rozumie drogi publiczne określone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2068 z późn. zmianami) lub drogi będące ich odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska. 3. W przypadku gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty zawierają dane finansowe wyrażone w walutach innych niż PLN, należy jako kurs przeliczeniowy waluty przyjąć średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. UWAGA! Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci (Zgodnie z wyrokiem KIO2213/11). UWAGA! Zgodnie z wyrokiem Trybunału nr C-387/14 z dnia 4 maja 2017 „Artykuł 51 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w związku z art. 2 tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, by po upływie terminu zgłoszeń do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca przekazał instytucji zamawiającej w celu wykazania, że spełnia on warunki uczestnictwa w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, dokumenty, których nie zawierała jego pierwotna oferta, takie jak umowa zamówienia zrealizowanego przez podmiot trzeci oraz jego zobowiązanie do oddania do dyspozycji tego wykonawcy zdolności i środków niezbędnych do realizacji rozpatrywanego zamówienia”.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, b) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, przekazane zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, dotyczących: - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi i warunków płatności zawartych w ofertach. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, c) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, d) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. c), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. e) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w lit. a), składa dokument, o którym mowa w lit. c), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) dokumenty i oświadczenia określone w lit a)-e) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej zamawiający będzie żądał: a) wykazu robót budowlanych, o których mowa w pkt. V.2.1) SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty wykonawca dołączy aktualne na dzień ich składania oświadczenia, wzór załącznik B i C w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. VII.1 SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. VII 1 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: a) dowód wniesienia wadium. b) ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT) (wzór - zał. A). c) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. d) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. e) w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. f) Załącznik do druku oferty dot. rozwiązań równoważnych (w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych) (wzór – Zał. H). 5. Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ 6. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz (art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy Prawo zamówień publicznych) winno być złożone do oferty w formie oryginałów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
IX. Wymagania dotyczące wadium. 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w następującej wysokości: 17 800,00 zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy osiemset złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) Pieniądzu; 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U 2019 poz. 310 z późn zmianami). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy ZDW w Lublinie w Banku PKO Bank Polski S.A. nr 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730 z podaniem w tytule wpłaty nazwy postępowania. 4. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. UWAGA: Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. Dz. U z 2018 poz. 2187 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 5. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na rachunek bankowy ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert. 6. W przypadku wniesienia wadium w jednej z form wymienionych w ust. 2 pkt 2)-5) Beneficjenta poręczenia/gwarancji należy określić następująco: Województwo Lubelskie, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Kryterium jakości: udzielony okres rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na: 1) Zmianie terminu zakończenia zamówienia: a) Spowodowane klęskami żywiołowymi - w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania klęski i liczbę dni trwania naprawy szkód na budowie spowodowanych klęską żywiołową; b) Spowodowane warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od określonych w ST i uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, oraz dokonywanie odbiorów – w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania warunków uniemożliwiających prowadzenie robót potwierdzone wpisem kierownika robót w dzienniku czynności i akceptację inspektora nadzoru. c) Spowodowane ujawnieniem na placu budowy niewybuchów lub niewypałów - w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania przeszukania i oczyszczenia terenu budowy z niewypałów i niewybuchów. 2) Zmianie dotyczącej zakresu robót, wynagrodzenia: a) nieprzewidziane kolizje z infrastrukturą towarzyszącą lub innymi uwarunkowaniami - w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji jak: zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii, lokalizacji wbudowywanych urządzeń. b) okoliczności powodujące zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, - w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonane roboty zostanie zmienione w takim stosunku do umownego wynagrodzenia ryczałtowego, w jakim wykonane roboty budowlane pozostają do całości robót wyszczególnionych w łączącej strony umowie. Zmiana wartości ustalona zostanie na podstawie Kosztorysu ofertowego. c) Zmianie uległy stawki podatku VAT, w tym przypadku wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian – zmianie podlega wysokość należnego podatku VAT oraz kwota brutto wynagrodzenia. 3) Zmianach osobowych - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ (kierownik robót). 4) Zmianie podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5) Rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 6) Powierzeniu podwykonawcy realizacji części zamówienia. W takim przypadku wykonawca winien stosować zasady wynikające z § 9 umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Ofertę należy przygotować na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (pkt. III SIWZ), dokumentacji technicznej oraz załączonego wzoru kosztorysu ofertowego, który jest dokumentem pomocniczym do sporządzenia oferty i ST podając cenę (netto i z podatkiem VAT) wyliczoną wg pkt. XIII SIWZ. Wykonawca przed opracowaniem oferty powinien dokładnie zapoznać się z charakterystyką i zakresem zamówienia. Ewentualne uwagi i niejasności Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu. 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, opieczętowana pieczęcią Wykonawcy i osób/osoby uprawnionych do składania oświadczeń w jego imieniu oraz podpisana przez te osoby. Oferta winna być ponumerowana łącznie ze wszystkimi dokumentami i załącznikami. Oferta powinna zawierać: dokładną nazwę/firmę i adres/siedzibę Wykonawcy, - określenie przedmiotu oferty, - cenę (cyfrowo i słownie), - datę sporządzenia oferty, - ilość i numery załączników do oferty. 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 5. Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w pokoju Nr 3 w zamkniętych kopertach. Zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana: „Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie 22-500 Hrubieszów, ul. Grabowiecka 18 b, pokój nr 3”. Ponadto zewnętrzna koperta powinna być oznaczona napisem: Przebudowa drogi wojewódzkiej 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin, na działkach ewidencyjnych: nr 2088, nr 2099/2 i nr 2245 położonych w obrębie geodezyjnym 78 Horodło gmina Horodło, na odcinku od km 156+100 do km 156+215 oraz od km 156+715 do km 157+250 Koperta powinna posiadać oznaczenie „Nie otwierać przed 30-08-2019 r. godz. 10:10”. Koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę/firmę i adres/siedzibę wykonawcy (pieczęć firmową), aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie. 6. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymienione w pkt. VII pkt. 1-4 SIWZ. 7. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składane są w oryginale. 8. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 7, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 10. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, winien dołączyć do oferty, w szczególności: zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 11. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile z niej nie wynika. 12. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 14. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; 7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą; 7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium; 7c) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego; 7d) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn zmianami), a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12) -23) ustawy Pzp, oraz w stosunku do którego zachodzi co najmniej jedna z poniższych przesłanek: 1)w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zmianami) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498); 2)który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 3)jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z: a)zamawiającym, b)osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, c)członkami komisji przetargowej, d)osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 4)który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 5)W przypadku powoływania się na zdolności techniczne lub zawodowe innych podmiotów wymagane jest wykazanie braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania przez te podmioty warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy pzp oraz powodów wskazanych w pkt. VI 1.1)-4) SIWZ.W przypadku powoływania się na zdolności techniczne lub zawodowe innych podmiotów wymagane jest wykazanie braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania przez te podmioty warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy Pzp oraz powodów wskazanych w pkt. VI 1.1)-4) SIWZ. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie, ul. Grabowiecka 18 b 22-500 Hrubieszów w pokoju nr 3 do dnia 30-08-2019 r. do godz. 10:00 Oferty zostaną otwarte siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie, ul. Grabowiecka 18 b 22-500 Hrubieszów w pokoju nr 3 w dniu 30-08-2019 r. o godz. 10:10 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi i warunków płatności zawartych w ofertach. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Kryteria oceny ofert: 1. Cena – znaczenie kryterium 60% Oferta z najniższą ceną otrzyma PC= 10 pkt. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru: PC= cena oferty najkorzystniejszej/cena oferty liczonej x10 2. Kryterium jakości: udzielony okres rękojmi – znaczenie kryterium 40 % Oferty z okresem rękojmi równym 5 lat - otrzymają liczbę punktów KJ=0 pkt. Oferty z okresem rękojmi równym 6 lat - otrzymają liczbę punktów KJ=5 pkt. Oferty z okresem rękojmi równym 7 lat i więcej - otrzymają liczbę punktów KJ 10 pkt. W przypadku niewskazania okresu oferowanej rękojmi Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje najkrótszy okres rękojmi tj. 5 lat, a wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium. Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną według wzoru: P= PCx60% + KJx40 % Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie ze wzorem dołączonym do SIWZ. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie przysługuje, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2) określenia warunków udziału w postępowaniu; 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 4) odrzucenia oferty odwołującego; 5) opisu przedmiotu zamówienia; 6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Zgodnie z art. 182. ust. 1. pkt. 2) odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZDW w Lublinie, ul. Turystyczna 7A, 20-207 Lublin. z inspektorem danych osobowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie można skontaktować się za pomocą e-maila: iod@zdw.lublin.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa drogi wojewódzkiej 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin, na działkach ewidencyjnych: nr 2088, nr 2099/2 i nr 2245 położonych w obrębie geodezyjnym 78 Horodło gmina Horodło, na odcinku od km 156+100 do km 156+215 oraz od km 156+715 do km 157+250 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły