Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020

Ogłoszenie dodano: 14.08.2019

Zamawiający: Zarząd Powiatu w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej, 26-500 Szydłowiec (Mazowieckie)

Miejsce: Szydłowiec

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 26.06.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 22.08.2019, godzina: 10:15 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 03.09.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Zarząd Powiatu w Szydłowcu: Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Szydłowcu, krajowy numer identyfikacyjny 67022285900000, ul. pl. M. Konopnickiej  7 , 26-500  Szydłowiec, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 486 171 008, e-mail powiat@szydlowiecpowiat.pl, faks 486 171 061.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020
Numer referencyjny: RI.272.55.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych dla uczniów uczęszczających do szkół specjalnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu na trasie „z domu” (z przystanków wskazanych przez Zamawiającego dla danej trasy) „do szkoły” i z powrotem w roku szkolnym 2019/2020. Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków publicznych budżetu Powiatu Szydłowieckiego. 2. Dowożeniem objęci są uczniowie, którzy realizują obowiązek szkolny w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej w Szydłowcu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu, ul. Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec, Publicznej Branżowej Szkole Specjalnej I Stopnia w Szydłowcu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu, ul. Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec, Publicznej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do pracy w Szydłowcu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu, ul. Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec 3. Na zamówienie składa się obsługa trzech tras: Trasa I: Długość dzienna trasy ( 2 kursy: 2 dowozy i 2 odwozy) – 181 km Razem uczniów dowożonych + opiekun 17 I Kurs Szydłowiec – Mirówek Mirówek- Wierzbica 1 , ul. Wiatraczna 2 Wierzbica 1, ul. Wiatraczna 2 - Polany Polany- Pomorzany Kolonia Pomorzany Kolonia – Wierzbica 2, ul. I. Krasickiego Wierzbica 2, ul. I Krasickiego -Lipienice Dolne 1 Lipienice Dolne 1- Lipienice Dolne 2 Lipienice Dolne 2 – Jastrząb 1, ul. Krótka Jastrząb 1, ul. Krótka - Jastrząb 2, ul. M. Konopnickiej Jastrząb 2, ul. M. Konopnickiej- Szydłówek Szydłówek– Szydłowiec ul. Jastrzębska Szydłowiec ul. Jastrzębska - Szydłowiec ul. Kościuszki 176 Szydłowiec ul. Kościuszki 176 -Szydłowiec ul. Kościuszki CKZiU Przewidywana liczba uczniów: 15 II Kurs Szydłowiec ul. Kościuszki CKZiU - Ciechostowice Ciechostowice – Szydłowiec ul. Kościuszki CKZiU Przewidywana liczba uczniów: 1 Pojazd lub pojazdy o łącznej ilości miejsc siedzących dla uczniów i opiekuna 17 Trasa II: Długość dzienna trasy ( 3 kursy: 3 dowozy i 3 odwozy) – 180 km Razem uczniów dowożonych + opiekun 14 I kurs Szydłowiec - Pawłów ( 9 km) Pawłów- Cukrówka ( 4,5km) Cukrówka – Koszorów ( 7 km) Koszorów- Chlewiska ( 4,5 km) Chlewiska- Nadolna (6 km) Nadolna- Huta ( 12,5 km) Huta- Hucisko ( 9 km) Hucisko- Szydłowiec ul. Kościuszki CKZiU ( 11 km) Przewidywana liczba uczniów: 8 II kurs Szydłowiec ul. Kościuszki CKZiU – Szydłowiec ul. Piaskowa (3,5 km) Szydłowiec ul. Piaskowa - Szydłowiec ul. Narutowicza ( 0,5 km) Szydłowiec ul. Narutowicza- Szydłowiec ul. Kościuszki (2,5 km) Szydłowiec ul. Kościuszki CKZiU- Szydłowiec ul. Kościuszki CKZiU ( 3 km) Przewidywana liczba uczniów: 4 III kurs Szydłowiec ul. Kościuszki CKZiU- Budki II ( 10 km) Budki II- Szydłowiec ul. Kościuszki CKZiU ( 10 km) Przewidywana liczba uczniów: 1 Pojazd lub pojazdy o łącznej ilości miejsc siedzących dla uczniów i opiekuna 14 Trasa III: Długość dzienna trasy ( 2 kursy: 2 dowozy i 2 odwozy) – 172 km Razem uczniów dowożonych + opiekun 24 I Kurs Szydłowiec - Wysocko (9 km) Wysocko - Wysoka (5 km) Wysoka- Zastronie ( 2 km) Zastronie - Zaborowie (3 km) Zaborowie - Łaziska (4km ) Łaziska- Orońsko ul. Brandta 60 ( 5 km) Orońsko ul. Brandta 60 - Orońsko ul. Branta 30 (1km) Orońsko ul. Branta 30 Orońsko ul. Osiedlowa ( 1km) Orońsko ul. Osiedlowa - Krogulcza Mokra (3 km) Krogulcza Mokra - Orońsko ul. Zagórska (4 km) Orońsko ul. Zagórska - Tomaszów (5 km) Tomaszów - Ruda Wielka (6 km) Ruda Wielka - Zdziechów Metków (13 km) Zdziechów Metków - Chustki (2,5 km) Chustki - Świerczek 16 ( 2,5 km) Świerczek 16- Świerczek 32 (1 km) Świerczek 32 - Szydłowiec ul. Słoneczna (4,5 km) Szydłowiec ul. Słoneczna -Szydłowiec ul. Podzamcze ( 1,5km) Szydłowiec ul. Podzamcze- Szydłowiec ul. Narutowicza ( 1,5 km) Szydłowiec ul. Narutowicza -Szydłowiec ul. Kościuszki CKZiU (3,5 km) Przewidywana liczba uczniów: 22 II kurs Szydłowiec ul. Kościuszki CKZiU – Sadek ( 4 km) Sadek- Szydłowiec ul. Kościuszki CKZiU ( 4 km) Przewidywana liczba uczniów: 1 Pojazd lub pojazdy o łącznej ilości miejsc siedzących dla uczniów i opiekuna 24 3.2 Zasady realizacji zamówienia: a) Wykonywanie przewozów odbywać się będzie na wskazanych przez Wykonawcę trasach. b) Połączenia komunikacyjne na określonej drodze „z domu do szkoły” lub „ze szkoły do domu” muszą być zgodne z harmonogramem dowozów, o którym mowa w pdpkt. p. c) Liczba uczniów uprawnionych do korzystania z dowozów 52 . d) Wykaz dowożonych uczniów (zawierający imię, nazwisko, adres zamieszkania) zostanie przekazany Wykonawcy do dnia 30.08.2019 r. e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian liczby dowożonych uczniów, która jest wielkością szacunkową, jak również do zmiany adresów zamieszkania dzieci, a także do wykazu dni nauki szkolnej. Zmiana liczby przewożonych dzieci na danej trasie nie może jednak przekroczyć liczby miejsc siedzących w pojeździe, natomiast liczba dni nauki szkolnej nie może być większa niż podana w pdpkt k), z uwzględnieniem pdpkt. w). Różnica w ilości przewożonych uczniów, jak również w wykazie dni nauki nie będzie stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w szczególności nie powoduje zmiany wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za świadczone usługi wynikające z przedmiotowego zamówienia. O każdej zmianie Zamawiający poinformuje Wykonawcę za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub poprzez faks. f) Przez cały okres wykonywania zamówienia dowożenie uczniów będzie realizowane pojazdami sprawnymi technicznie, spełniającymi wymagania określone przepisami prawa o ruchu drogowym, zapewniającymi kierowcy możliwość jednoczesnego przewozu wszystkich uczniów z opiekunami na danej trasie, posiadającymi sprawny system ogrzewania wnętrz w okresie zimowym oraz sprawną automatykę wszystkich drzwi. g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania o jakichkolwiek nieprawidłowościach w organizacji przewozu osób poprzez zgłoszenie o takim podejrzeniu do odpowiednich instytucji, tj. Policja, Inspekcja Transportu Drogowego w celu przeprowadzenia kontroli stanu technicznego pojazdu, który przewozi osoby, jak również stanu trzeźwości czy czasu pracy kierowcy. h) Na przedmiotową usługę składają się wszystkie czynności oraz związane z tym koszty niezbędne do właściwego i bezpiecznego przewozu uczniów „rano z domu do szkoły” i „po południu ze szkoły do domu”. i) Uczniowie powinni być dowiezieni do szkoły w takim czasie, aby mogły rozpocząć zajęcia zgodnie z planem i były zabierane niezwłocznie po ich zakończeniu, bez zbędnego oczekiwania, zgodnie z opracowanym harmonogramem dowozów. j) Przewidywany czas rozpoczęcia zajęć lekcyjnych – godz. 8:00, powrót uczniów ze szkoły w godz. 15:35 (szczegółowe godziny będzie zawierał harmonogram dowozów). k) Ilość dni nauki szkolnej – z zastrzeżeniem pdpkt. w) w roku szkolnym 2019/2020 wynosi około – 188 (2019: IX-21, X-23, XI-19, XII-15, 2020: I-11, II-20, III-22, IV-18, V20, VI-19). l) Wykonawca musi dysponować minimum trzema pojazdami, posiadającymi taką ilość miejsc siedzących jak określone w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit c) 2 oraz w rozdziale III pkt 3, pdpkt. 3.1 SIWZ. m) Wykonawca musi dysponować osobami: minimum trzech kierowców, posiadający uprawnienia zgodnie z pkt. 3.4 pdpt. c) i d). Wykonywanie zamówienia przy udziale pojazdów w liczbie większej niż minimalna wymagana skutkuje obowiązkiem dysponowania większa (odpowiedną do liczby pojazdów) liczbą kierowców. n) Każdy uczeń i opiekun musi mieć zapewnione miejsce siedzące. Nadzór nad przewożonymi uczniami, szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa i opieki należy do Zamawiającego. o) W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia pojazdu zastępczego w czasie nieprzekraczającym 60 minut (zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym) od planowanego czasu przyjazdu/odjazdu z danego przystanku wskazanego w harmonogramie dla danej trasy. p) Realizacja przedmiotu zamówienia odbywa się na podstawie harmonogramu dowozów szkolnych. Harmonogram zawiera szczegółowy opis tras przejazdu, a w szczególności: godziny poszczególnych kursów, orientacyjną liczbę realizowanych km pomiędzy poszczególnymi miejscowościami oraz liczbę dowożonych uczniów z danej miejscowości. q) Harmonogram dowozów zostanie ustalony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą do dnia 13 września br. na podstawie projektu harmonogramu opracowanego przez dyrektora szkoły, po ustaleniu tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych. r) Projekt harmonogramu zostanie przekazany Wykonawcy do dnia 02.09.2019 r. s) Harmonogram podlega bieżącej aktualizacji w przypadku stałej zmiany planu zajęć szkolnych, a tym samym zmiany liczby kilometrów, liczby przewożonych uczniów na poszczególnych kursach oraz godzin poszczególnych kursów. Zamawiający akceptując ewentualne zmiany ma w szczególności na uwadze dobro dowożonych uczniów oraz minimalizację kosztów dowozu. t) Przybliżona dzienna ilość kilometrów wynosi 533. Długość tras w roku szkolnym 2019/2020 ustalona na dzień sporządzenia niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi około 100 204 km. u) Określona w punkcie 3.2 lit. t) liczba kilometrów ustalona została na podstawie wykonanych przejazdów w roku szkolnym 2018/2019. Rzeczywista ilość kilometrów wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego w roku szkolnym 2019/2020 i dlatego może ona ulec zmianie, jednak nie więcej niż 2% w stosunku do podanej w punkcie 3.2 lit. t) liczby kilometrów. Różnica w ilości kilometrów nie będzie stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w szczególności nie powoduje zmiany wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za świadczone usługi wynikające z przedmiotowego zamówienia. v) Podana liczba km nie uwzględnia dojazdu pojazdów Wykonawcy do miejsca realizacji usług transportowych, tj. do przystanków początkowych i odjazdu z przystanków końcowych danej trasy do miejsca postoju pojazdu, które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Ogólna liczba km realizowanych w ramach przedmiotu zamówienia liczona zatem jest od momentu zabrania pierwszych pasażerów do momentu wysadzenia ostatnich. w) Zamawiający dopuszcza w sytuacjach wyjątkowych – niezależnych od przewoźnika, odstępstwa od ustalonego harmonogramu dowozów szkolnych i wykonywanie usługi, jako przewóz okazjonalny, w przypadku: - odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, - zmiany organizacji pracy szkoły spowodowaną obchodami uroczystości szkolnych, - czasowej zmiany organizacji ruchu, - niekorzystnych warunków atmosferycznych, - innych wydarzeń, które mogą skrócić lub wydłużyć zajęcia lekcyjne. x) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz uczniów zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 3.4 Inne postanowienia: a) Wykonawca zamówienia musi realizować je zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o Transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 ze zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 128 ze zm.). b) Przewóz uczniów odbywać się będzie wyłącznie pojazdami do tego przeznaczonymi, odpowiednio oznakowanymi (art. 57 ustawy Prawo o ruchu drogowym), c) Kierowcy pojazdów muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje wymagane przepisami prawa tj, w szczególności posiadać ważne prawo jazdy uprawniające do kierowania określonym pojazdem (art. 6 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o kierujących pojazdami) i ważne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i p.poż. d) Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego: - dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem, - dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu, - dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie, - inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnej ustawy (art. 38 ustawy Prawo o ruchu drogowym). e) Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu uczniów. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działaniem lub zaniechaniem działania Wykonawcy. f) Zaleca się oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia i g) jego otoczenia oraz uzyskanie wszelkich informacji, jakie mogą być niezbędne do przygotowania oferty. 4. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 60.10.00.00-9 – usługi w zakresie transportu drogowego 5. Części zamówienia: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy: a) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp., polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości do 10% zamówienia podstawowego, w sytuacji, gdy: - konieczne stanie się utworzenie nowej trasy dowozów na podstawie zgłoszeń rodziców na dojazdy uczniów do szkół, - wprowadzenia do planu zajęć szkolnych zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, wymagających utworzenia dodatkowych kursów. b) powtórzenie podobnych usług w zamówieniu podstawowym, c) zamówienie zostanie udzielone na warunkach takich jak zamówienie podstawowe. 7. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 9. Informacje na temat powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcom: 1) Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom wraz z określeniem ich wartości. 2) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na usługi, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 3) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy usługi. 4) Zamawiający w terminie 7 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadku, gdy powierzone usługi nie spełniają wymagań określonych w SIWZ. 5) Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 6) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na usługi przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 7) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonych umów o podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty ich przedłożenia, oznacza akceptację ich przez Zamawiającego. 8) Przepisy w/w stosuje się do zmian w umowach o podwykonawstwo. 9) Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania. 10) Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach i w terminie określonym w umowie. W przypadku nieuregulowania umówionego wynagrodzenia dla podwykonawcy przez wykonawcę, a zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio podwykonawcy Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego zwrotu, na pierwsze żądanie całości umówionego wynagrodzenia wypłaconego podwykonawcy powiększonego o odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: a) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp., polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości do 10% zamówienia podstawowego, w sytuacji, gdy: - konieczne stanie się utworzenie nowej trasy dowozów na podstawie zgłoszeń rodziców na dojazdy uczniów do szkół, - wprowadzenia do planu zajęć szkolnych zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, wymagających utworzenia dodatkowych kursów. b) powtórzenie podobnych usług w zamówieniu podstawowym, c) zamówienie zostanie udzielone na warunkach takich jak zamówienie podstawowe.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-09-02   lub zakończenia: 2020-06-26

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.1907 z późn. zm.); Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: minimalne poziomy zdolności w tym zakresie - wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał (a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) minimum 2 usługi o wartości co najmniej 80 000,00 zł brutto każda, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. dowożenie uczniów do szkół. W przypadku usług wykonywanych (niezakończonych) wykonana już część usługi musi mieć wskazaną wyżej wymaganą wartość. c) 1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w celu wykonania zamówienia: w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia: - minimum 3 osobami (kierowcami) posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, prawo jazdy kategorii D, przeszkolenie w zakresie przepisów bhp i p.poż. mającymi co najmniej dwuletnie doświadczenie w przewozie osób Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia. w zakresie potencjału technicznego dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia: - minimum 3 pojazdami, posiadającymi minimum taką ilość miejsc siedzących jak liczba uczniów wraz z opiekunami przewożonych na konkretnych trasach. Zamawiający, zgodnie z rozdziałem III SIWZ, podaje wymaganą liczbę miejsc: a) dla trasy nr I 17 miejsc siedzących b) dla trasy nr II 14 miejsc siedzących c) dla trasy nr III 24 miejsc siedzących Każdy pojazd musi posiadać ubezpieczenie OC, NW oraz dokument potwierdzający stan techniczny – dopuszczenie pojazdu do ruchu. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedstawienia zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunek określony w rozdz. VI ust. 1 pkt 1 winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną), natomiast warunki określone w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 winni spełniać łącznie. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia następujący dokumentów: a) wykazu usług wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonywanych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane i określeniem wartości usług, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składają łącznie lub przynajmniej jeden z Wykonawców, ten który wykazuje spełnienie warunku. b) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. „c” c) 1. winno wynikać z treści wykazu. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składają łącznie lub przynajmniej jeden z Wykonawców, ten który wykazuje spełnianie warunku. c) wykaz sprzętu, narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. „c” c) 1. winno wynikać z treści wykazu. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składają łącznie lub przynajmniej jeden z Wykonawców, ten który wykazuje spełnianie warunku. d) aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców, tj. ten, który odpowiedzialny będzie za wykonanie zakresu prac, które wymagają posiadania ww. licencji. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosowanych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedstawienia zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: 1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 2) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (Załącznik nr 2 do SIWZ), stanowiące wstępne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 2. Pozostałe dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą. 1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, wraz z: - Pełnomocnictwem do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; jeżeli dotyczy - Dokumentami, z których wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; w przypadku pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 2) Potwierdzenie wniesienia wadium. 3) W przypadku jeżeli Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów: zobowiązanie (oświadczenie) innych podmiotów do oddania do dyspozycji zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (złożone w oryginale). Powyższe zobowiązanie winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania oraz oświadczeniu dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu w częściach B. 5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie odrębnie, natomiast oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy ci mogą złożyć łącznie lub każdy z nich odrębnie. 6) Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcy, niebędącym podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania w części C. 7) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 8) Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5. Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożonym oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielnie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców odrębnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 1. Wadium należy wnieść w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 0/100). 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym oraz w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j.: Dz. U. z 2016 r. Nr 359). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem wyłącznie na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO S.A. O/Szydłowiec 93 1240 5732 1111 0010 1736 3825w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert - określonym w pkt XIII SIWZ - środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek. Wadium należy opatrzyć adnotacją „Wadium – Znak sprawy: RI.272.55.2019”. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii 20,00
Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy, w sytuacji wystąpienia poniższych przypadków: 1) zmiany Podwykonawcy jeśli Wykonawca w procedurze udzielenia zamówienia publicznego w wyniku, którego zawarto niniejszą umowę posłużył się osobą lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia podwykonawcy, nowy podwykonawca musi również wykazać, że posiada stosowne kwalifikacje zawodowe z obowiązującymi przepisami prawa, wymagane przez Zamawiającego w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego będącego przedmiotem umowy oraz zgoda Zamawiającego wyrażona na piśmie. 2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego : 1) opis propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) opis wpływu zmiany na sposób dowożenia uczniów 5. Zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia) na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków: a) zmiany zasad finansowania zamówienia, b) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Kontraktu, spowodowanych działaniem osób trzecich c) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy, d) zmiany sposobu wykonania zobowiązania, w tym terminu realizacji umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy. 7. W przypadku uznania, iż przedłożone dokumenty potwierdzają spełnienie przesłanek do zwiększenia wynagrodzenia strony zawrą stosowne porozumienie pod warunkiem, iż zmiany te Wykonawca wprowadził zgodnie z obowiązującym prawem i udowodni, iż to uczynił stosownymi dokumentami. W przypadku wprowadzenia zmian w terminie późniejszym, wynagrodzenie określone w niniejszej umowie zostanie zmienione od daty wprowadzenia zmian przez Wykonawcę w oparciu o przedstawione dowody. 8. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Zamawiającego. 9. Każda ze stron umowy jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie procedury zmian umowy w terminie nieprzekraczalnym 30 dni od daty zdarzenia, uzasadniającego wniosek pod rygorem utraty prawa żądania zmian. 10. Strony umowy są zobowiązane do wszczęcia negocjacji w siedzibie Zamawiającego w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku, w celu zgodnego określania zakresu zmian umowy przy założeniu obiektywnego wystąpienia przesłanek. 11. Zmiana osobowa listy dowożonych dzieci oraz zmiana harmonogramu w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 2,3,4 i 7 następuje w formie pisemnego powiadomienia bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. 12. Zmiana pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług oraz zmiana wykazu osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji zadania następuje w formie pisemnego powiadomienia bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy – po spełnieniu warunków określonych w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego i po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 13. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zmianie danych zawartych w umowie: zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, likwidacji firmy Wykonawcy. 14. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi przez niego danymi Strony uznaje się za doręczoną. 15. Wszystkie powyższe postanowienia niniejszego § 9 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę; nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 16. Zmiany mogą być dokonane tylko, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-22, godzina: 10:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Oferty należy złożyć do dnia 22.08.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Powiat Szydłowiecki pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, Biuro Obsługi Petenta – Parter. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2019 r., godz. 10:15 w siedzibie Powiat Szydłowiecki pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, Sala konferencyjna – pokój nr 6. 3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii a także wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły