Remont budynków oraz sieci energetycznej na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Drawieńskiej 42 w Choszcznie

Ogłoszenie dodano: 14.08.2019

Zamawiający: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie, Narutowicza, 70-231 Szczecin (Zachodniopomorskie)

Miejsce: Szczecin

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 30.08.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 14.08.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie: Remont budynków oraz sieci energetycznej na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Drawieńskiej 42 w Choszcznie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 32098789500000, ul. Narutowicza  10A , 70-231  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 261 45 48 38, , e-mail 15wogszczecin.przetargi@wp.mil.pl, , faks 261 45 23 98.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Wojskowa jednostka budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
15wog.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
15wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego - w kancelarii jawnej w budynku nr 18, pokoju nr 5, w terminie do dnia 30.08.2019 r. do godz. 10:00.
Adres:
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Narutowicza 10 A 70-231 Szczecin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynków oraz sieci energetycznej na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Drawieńskiej 42 w Choszcznie
Numer referencyjny: 24-ZP-RB-08-19/148
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczegółowy opis, zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia związanego z wykonaniem remontu budynków oraz sieci energetycznej na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Drawieńskiej 42 w Choszcznie, zostały określone: 1. dla części 1 zamówienia p.n. Remont sieci zasilającej do budynku nr 2, zlokalizowanego przy ul. Drawieńskiej 42, 73-200 Choszczno - w załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ, który zawiera Specyfikację Techniczną Wykonania i odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar robót. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o powyższe dokumenty. 2. dla części 2 zamówienia p.n. Remont budynku nr 9 i 13 – nawierzchnie, ul. Drawieńska 42, 73-200 Choszczno - w załączniku nr 9 do niniejszej SIWZ, który zawiera odpowiednio dla budynku nr 9 i 13 Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robót Budowlanych branży ogólnobudowlanej i elektrycznej, Przedmiary robót branży ogólnobudowlanej i elektrycznej. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o powyższe dokumenty. 3. dla części 3 zamówienia p.n. Remont budynku nr 2 i 5 – łaźnie, ul. Drawieńska 42, 73-200 Choszczno - w załączniku nr 10 do niniejszej SIWZ, który zawiera odpowiednio dla budynku nr 2 i 5 Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robót Budowlanych branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej, Przedmiary robót branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej. Poglądowo zostały załączone rysunki. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o powyższe dokumenty. W zakresie, w którym w załącznikach do SIWZ wskazano nazwy własne lub inne oznaczenia bezpośrednio lub pośrednio wskazujące na konkretnego producenta, Zamawiający informuje, że nazwy zostały podane wyłącznie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z dokumentacja techniczną.

II.5) Główny kod CPV: 45450000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
31527200-8
45233250-6
45262300-4
45233161-5
45112700-2
45312310-3
45262520-2
45442100-8
45431000-7
45421100-5
45330000-9
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 80
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane:  dla 1 części zamówienia w terminie nie dłuższym niż 60 dni, licząc od dnia przekazania terenu budowy,  dla 2 części zamówienia w terminie nie dłuższym niż 80 dni, licząc od dnia przekazania terenu budowy,  dla 3 części zamówienia w terminie nie dłuższym niż 80 dni, licząc od dnia przekazania terenu budowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje określenia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje określenia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: posiadają zdolność techniczną i zawodową:  dla 1 części zamówienia  Wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna wykonanie robót polegających na budowie, przebudowie lub remoncie sieci energetycznych. Przez 1 robotę budowlaną Zamawiający rozumie robotę budowlaną wykonywaną przez Wykonawcę na podstawie jednej umowy/zlecenia.  dla 2 części zamówienia  Wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie, przebudowie lub remoncie budynków sklasyfikowanych w PKOB Dział 12. Przez 1 robotę budowlaną Zamawiający rozumie robotę budowlaną wykonywaną przez Wykonawcę na podstawie jednej umowy/zlecenia.  dla 3 części zamówienia  Wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie, przebudowie lub remoncie budynków sklasyfikowanych w PKOB Dział 12. Przez 1 robotę budowlaną Zamawiający rozumie robotę budowlaną wykonywaną przez Wykonawcę na podstawie jednej umowy/zlecenia. UWAGA: Wykonawca składający ofertę na większą liczbę część zamówienia zobowiązany jest do spełnienia powyżej określonych warunków odrębnie dla każdej z części.  Wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami, posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe (np. uprawnienia, wykształcenie) oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia, którym powierzą kluczowe stanowiska:  dla 1 części zamówienia Kierownik branży elektrycznej (1 osoba) posiadająca:uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (w pełnym zakresie). (na załączniku nr 5 do SIWZ) Zamawiający uzna uprawnienia za równoważne, w szczególności, gdy zostały one wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów zgodnie art.104 ustawy Prawo budowlane oraz uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i uprawniają do kierowania pracami objętymi przedmiotem zamówienia.  dla 2 części zamówienia Kierownik branży konstrukcyjno-budowlanej (1 osoba) posiadająca:uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Kierownik branży elektrycznej (1 osoba) posiadająca:uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (na załączniku nr 5 do SIWZ) Uwaga: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony także wówczas, gdy wykonawca wykaże, że skieruje do wykonania mniejszą ilość osób spełniających łącznie postawione wyżej warunki.  dla 3 części zamówienia Kierownik branży konstrukcyjno-budowlanej (1 osoba) posiadająca:uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Kierownik branży sanitarnej (1 osoba) posiadająca:uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Kierownik branży elektrycznej (1 osoba) posiadająca:uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (na załączniku nr 5 do SIWZ) Uwaga: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony także wówczas, gdy wykonawca wykaże, że skieruje do wykonania mniejszą ilość osób spełniających łącznie postawione wyżej warunki. UWAGA: Wykonawca składający ofertę na większą liczbę części zamówienia, może wskazać te same osoby do pełnienia funkcji kierownika w odpowiedniej branży.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 ustawy pzp oraz pkt 6.2 specyfikacji, wykonawca przedstawia (wraz z ofertą) następujące dokumenty i oświadczenia: a) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (załącznik nr 12 do SIWZ); b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia określonego w pkt 6.2 specyfikacji; c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 13 do SIWZ); d) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (załącznik nr 7 do SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć (wraz z ofertą): a) wykaz robót budowlanych według załącznika nr 4 wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, w celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt 5.1 lit. c tiret pierwszy dla 1 części, tiret drugi dla drugiej części oraz tiret trzeci dla trzeciej części. b) wykaz osób według załącznika nr 5, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt 5.1 li. c tiret czwarty SIWZ (odpowiednio dla części 1, 2, 3).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego, składane wraz z ofertą: a) formularz oferty według załącznika nr 1 do SIWZ. b) pełnomocnictwo, jeżeli umocowanie do podpisania oferty nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. c) w przypadku korzystania przez wykonawcę z zasobów innych podmiotów – dowody w celu wykazania, że wykonawca rzeczywiście będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w tym w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający oddanie do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (Wykonawca przedkłada wraz z ofertą).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium:  Dla części 1 zamówienia w wysokości 1 500 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert  Dla części 2 zamówienia w wysokości 6 000 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert  Dla części 3 zamówienia w wysokości 4 000 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (jedn. tekst Dz. U. z 2018 poz. 110). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek zamawiającego prowadzony przez: NBP O/Szczecin o numerze rachunku: 94 1010 1599 0024 2413 9120 2000 - z dopiskiem „wadium w postępowaniu 24-ZP-RB-08-19/148. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu przez inny podmiot, niż składający ofertę, należy w tytule przelewu poza nr referencyjnym postępowania, wskazać nazwę podmiotu, na rzecz którego wadium jest wnoszone. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin zaksięgowania środków na rachunku zamawiającego. Wadium wnoszone w jednej z form wymienionych w pkt 9.2 lit. od b) do e) powinno mieć bezwarunkowy charakter i być płatne na pierwsze wezwanie zamawiającego, w sytuacji, gdy wykonawca: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, d) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy pzp, pełnomocnictw, nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co powoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. W przypadku wadium wnoszonego w pozostałych niepieniężnych formach, należy oryginał dokumentu złożyć wraz z ofertą w osobnej kopercie z dopiskiem „WADIUM”. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta został uznana za najkorzystniejszą, z zastrzeżeniem pkt 9.6.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji zamówienia20,00
Okres udzielonej gwarancji20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmian Umowy w stosunku do treści oferty, o których mowa w art.144 ust.1 pkt 1 Ustawy w następujących przypadkach: 1) zmiana terminu: a) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy, które nie będzie wynikiem działania lub zaniechania Wykonawcy; b) wstrzymania robót, o których mowa w §3 ust.6 Umowy; c) wystąpienie nadzwyczajnych niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych; 2) zmiana wynagrodzenia: a) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT; b) konieczności wykonania robót zamiennych; c) zaniechania wykonania części robót przez Zamawiającego. 3) Wykonanie robót zamiennych w przypadku, gdy na skutek okoliczności wcześniej nieznanych stronom dla prawidłowego wykonania zamówienia konieczne jest wykonanie robót przy zastosowaniu odmiennego rozwiązania.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Remont sieci zasilającej do budynku nr 2, zlokalizowanego przy ul. Drawieńskiej 42, 73-200 Choszczno
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis, zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia związanego z wykonaniem remontu budynków oraz sieci energetycznej na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Drawieńskiej 42 w Choszcznie, zostały określone: 1. dla części 1 zamówienia p.n. Remont sieci zasilającej do budynku nr 2, zlokalizowanego przy ul. Drawieńskiej 42, 73-200 Choszczno - w załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ, który zawiera Specyfikację Techniczną Wykonania i odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar robót. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o powyższe dokumenty.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31527200-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji zamówienia20,00
Okres udzielonej gwarancji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej oferty.


Część nr: 2Nazwa: Remont budynku nr 9 i 13 – nawierzchnie, ul. Drawieńska 42, 73-200 Choszczno
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis, zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia związanego z wykonaniem remontu budynków oraz sieci energetycznej na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Drawieńskiej 42 w Choszcznie, zostały określone: dla części 2 zamówienia p.n. Remont budynku nr 9 i 13 – nawierzchnie, ul. Drawieńska 42, 73-200 Choszczno - w załączniku nr 9 do niniejszej SIWZ, który zawiera odpowiednio dla budynku nr 9 i 13 Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robót Budowlanych branży ogólnobudowlanej i elektrycznej, Przedmiary robót branży ogólnobudowlanej i elektrycznej. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o powyższe dokumenty.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45450000-6, 45233250-6, 45262300-4, 45233161-5, 45112700-2, 45312310-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 80
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji zamówienia20,00
Okres udzielonej gwarancji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej oferty.


Część nr: 3Nazwa: Remont budynku nr 2 i 5 – łaźnie, ul. Drawieńska 42, 73-200 Choszczno
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis, zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakość przedmiotu zamówienia związanego z wykonaniem remontu budynków oraz sieci energetycznej na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Drawieńskiej 42 w Choszcznie, zostały określone: 1. dla części 3 zamówienia p.n. Remont budynku nr 2 i 5 – łaźnie, ul. Drawieńska 42, 73-200 Choszczno - w załączniku nr 10 do niniejszej SIWZ, który zawiera odpowiednio dla budynku nr 2 i 5 Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robót Budowlanych branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej, Przedmiary robót branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej. Poglądowo zostały załączone rysunki. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o powyższe dokumenty. W zakresie, w którym w załącznikach do SIWZ wskazano nazwy własne lub inne oznaczenia bezpośrednio lub pośrednio wskazujące na konkretnego producenta, Zamawiający informuje, że nazwy zostały podane wyłącznie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z dokumentacja techniczną.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45450000-6, 45442100-8, 45442100-8, 45431000-7, 45421100-5, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 80
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji zamówienia20,00
Okres udzielonej gwarancji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej oferty.
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły