Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipno

Ogłoszenie dodano: 13.08.2019

Zamawiający: Gmina Lipno, ul. Powstańców Wielkopolskich, 64-111 Lipno (Wielkopolskie)

Miejsce: Lipno

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 08.11.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 28.08.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 04.10.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Lipno: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipno
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipno, krajowy numer identyfikacyjny 41105076400000, ul. ul. Powstańców Wielkopolskich  9 , 64-111  Lipno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 340 127, e-mail m.wolnik@lipno.pl, faks 655 340 109.
Adres strony internetowej (URL): www.lipno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://lipno.biuletyn.net/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://lipno.biuletyn.net/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Lipno, ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-111 lipno pokój nr 6 - sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipno
Numer referencyjny: ZP.271.4.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
2
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipno”” podzielony został na dwie części: Część nr 1 : „ Budowa oświetlenia ulicznego ul. Klonowa w Wilkowicach” Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – Część nr 1 określa: 1. projekt budowlany „Budowa oświetlenia ulicznego Wilkowice, dz. nr 467/2, 479/2” -branża elektryczna [załącznik nr 6 do SIWZ] Autorem dokumentacji budowlanej jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót [załącznik nr 13 do SIWZ] Autorem STWiOR-U jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno Zakres opisu przedmiotu zamówienia obejmuje również inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Ponadto załączono przedmiar robót [załącznik nr 14 do SIWZ], który stanowi wyłącznie element pomocniczy i nie jest zestawieniem planowanych prac w rozumieniu art. 629 oraz 630 §1 Kc. Część nr 2: „Budowa oświetlenia ulicznego w Wilkowicach, Gronówku i Lipnie” składa się z następujących zadań: Zadanie 1: „ Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice” polegające na budowie odcinka oświetleniowej linii kablowej od słupa I/3 do słupa I/1.2 wraz z montażem słupa z wysięgnikiem oraz oprawą LED nr I/3, I/1, I/1.2 . UWAGA: Szafka oświetleniowa SO oraz słupy [wraz z wysięgnikiem oraz oprawą] nr I/2 oraz I/1.1 istnieją i nie są objęte niniejszym przedmiotem zamówienia. Budowaną linię oświetleniową należy podłączyć do istniejącej linii oświetlenia. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – Zadania nr 1 określa: 1. projekt budowlany „Rozbudowa oświetlenia ulicznego Wilkowice, dz. nr 515/22 515/36 515/42 515/47 515/52 515/57 515/71 -branża elektryczna [załącznik nr 7 do SIWZ] Autorem dokumentacji budowlanej jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót [załącznik nr 13 do SIWZ] Autorem STWiOR-U jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno UWAGA: Projekt budowlany zawiera szerszy zakres robót budowlanych niż opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1. Przedmiotem zamówienia jest zakres robót budowlanych opisanych dla Zadania nr 1. Zadanie 2: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa i ul. Kwiatowa Wilkowice” polega na budowie dwóch odcinków oświetleniowej linii kablowej: • Odcinek z dwoma słupami II/S3 i II/S2 oraz montażem wysięgników i opraw LED. Budowaną linie kablowa należy podłączyć do istniejącej linii oświetleniowej [ do słupa II/S1]. • odcinek z dwoma słupami III/S3 i III/S2 oraz montażem wysięgników i opraw LED. Budowany słup III/S2 należy podłączyć do istniejącego kabla energetycznego zasilającego słup III/S2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – Zadania nr 2 określa: 1. projekt budowlany „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wilkowice” -branża elektryczna [załącznik nr 8 do SIWZ] Autorem dokumentacji budowlanej jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót [załącznik nr 13 do SIWZ] Autorem STWiOR-U jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno UWAGA: Projekt budowlany zawiera szerszy zakres robót budowlanych niż opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2. Przedmiotem zamówienia jest zakres robót budowlanych opisanych dla Zadania nr 2. Zadanie 3: „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Gronowym w Gronówku” polega na budowie odcinka oświetleniowej linii kablowej z dwoma słupami o nr: I/S3 i I/S4 wraz z montażem wysięgników i opraw LED. Budowaną linię kablowa należy podłączyć do istniejącej linii oświetleniowej - do słupa I/S2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – Zadania nr 3 określa: 1. projekt budowlany „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gronówko” -branża elektryczna [załącznik nr 9 do SIWZ] Autorem dokumentacji budowlanej jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót [załącznik nr 13 do SIWZ] Autorem STWiOR-U jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno UWAGA: Projekt budowlany zawiera szerszy zakres robót budowlanych niż opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 3. Przedmiotem zamówienia jest zakres robót budowlanych opisanych dla Zadania nr 3. Zadanie 4: „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Owocowym w Gronówku” polega na budowie odcinka oświetleniowej linii kablowej z szafką sterowania oświetleniem oraz pięcioma słupami o nr: I/S1 I/S1.1 I/S1.2 I/S1.3 I/S1.4 wraz z montażem wysięgników i opraw LED. Linia kablowa budowana jest na odcinku od słupa I/S1.4 do słupa I/S1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – Zadania nr 4 określa: 1. projekt budowlany „Budowa oświetlenia ulicznego Gonówko, dz. nr 87/3 511 512 513 515 516 517 518”” -branża elektryczna [załącznik nr 10 do SIWZ] Autorem dokumentacji budowlanej jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót [załącznik nr 13 do SIWZ] Autorem STWiOR-U jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno UWAGA: Projekt budowlany zawiera szerszy zakres robót budowlanych niż opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 4. Przedmiotem zamówienia jest zakres robót budowlanych opisanych dla Zadania nr 4. Zadanie 5: „Budowa oświetlenia ulicznego w Lipnie ul. Spółdzielcza przy osiedlu za Depolexem” polega na budowie odcinka oświetleniowej linii kablowej z dwoma słupami o nr: S-II/9 i S-II/8 wraz z montażem opraw LED. Budowaną linię kablowa należy podłączyć do istniejącej linii oświetleniowej - do słupa S-II/7. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – Zadania nr 5 określa: 1. projekt budowlany „Oświetlenie uliczne 640-111 Lipno, ul. Spółdzielcza”” -branża elektryczna [załącznik nr 11 do SIWZ] Autorem dokumentacji budowlanej jest: Zakład Projektowania Nadzoru i Wykonawstwa Elektrycznego ul. Wołodyjowskiego 27 64-100 Leszno 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót [załącznik nr 13 do SIWZ] Autorem STWiOR-U jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno UWAGA: Projekt budowlany zawiera szerszy zakres robót budowlanych niż opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 5. Przedmiotem zamówienia jest zakres robót budowlanych opisanych dla Zadania nr 5. UWAGA: Należy zamontować słupy oraz oprawy odpowiadające rodzajowo i wizualnie słupom oraz oprawom już isniejącym. Zadanie 6: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie” polega na budowie odcinka oświetleniowej linii kablowej z szafką sterowania oświetleniem oraz trzema słupami o nr: I/S1 I/S2 I/S3 wraz z montażem wysięgników i opraw LED . Linia kablowa budowana jest na odcinku od słupa I/S3 do szafki oświetleniowej SO. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – Zadania nr 6 określa: 1. projekt budowlany „Budowa oświetlenia ulicznego Lipno, dz. nr ewid. 411/7 413/17 413/21”” -branża elektryczna [załącznik nr 12 do SIWZ] Autorem dokumentacji budowlanej jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót [załącznik nr 13 do SIWZ] Autorem STWiOR-U jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno UWAGA: Projekt budowlany zawiera szerszy zakres robót budowlanych niż opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 6. Przedmiotem zamówienia jest zakres robót budowlanych opisanych dla Zadania nr 6. Zakres opisu przedmiotu zamówienia obejmuje również inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Ponadto załączono przedmiary robót, które stanowią wyłącznie element pomocniczy i nie są zestawieniem planowanych prac w rozumieniu art. 629 oraz 630 §1 Kc: przedmiar ul. Cukrowa Wilkowice zał. nr 15 do SIWZ przedmiar ul. Ogrodowa i ul. Kwiatowa zał. nr 16 do SIWZ przedmiar os. Gronowe Gronówko zał. nr 17 do SIWZ przedmiar os. Owocowe Gronówko zał. nr 18 do SIWZ przedmiar ul. Spółdzielcza Lipno zał. nr 19 do SIWZ przedmiar ul. Spacerowa Lipno zał. nr 20 do SIWZ Dotyczy Części nr 1 i Częsci nr 2: Zamawiający wymaga co najmniej 5 letniej gwarancji producenta na zainstalowane oprawy oświetleniowe oraz słupy. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokument potwierdzający 5-cio letnią gwarancję producenta np. dokument wystawiony przez producenta potwierdzający 5-letnią gwarancję, dowody dokonania zakupów zamontowanych opraw i słupów, które stanowić będą podstawę gwarancji producenta. Wszystkie ewentualne wskazane w dokumentacji przetargowej znaki towarowe, patenty, nazwy producentów, pochodzenie lub źródło albo wskazany szczególny proces który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę są podane jedynie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń o równoważnych rozwiązaniach. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1 i 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy [wymagania techniczne, funkcjonalne, jakościowe] nie gorsze niż produkty podane przykładowo. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych [Dz.U z 2016 poz. 1570 z późn. zm.]. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy [Dz.U z 2018 poz.917 z późn. zm.]. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a , oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są we „wzorze umowy” –załącznik nr 5a do siwz dla części nr 1 i załącznik nr 5b do siwz dla Części nr 2. Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz etyką zawodową. UWAGA: jeżeli zapisy niniejszej SIWZ nie odnoszą się danej części przedmiotu zamówienia oznacza to, że dotyczą zarówno Części nr 1 i Części nr 2

II.5) Główny kod CPV: 45316110-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Dotyczy Część nr 2: Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6: Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy, z którym podpisana zostanie umowa na realizację robót budowlanych dla Części nr 2, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych pn.:”Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice – etap II” dotyczącego budowy trzech odcinków oświetleniowej linii kablowej: -odcinek od słupa I/2.1 do istniejącego słupa I/2 wraz z montażem słupa, wysięgnika oraz oprawy LED; -odcinek od słupa II/1 do istniejącej szafki oświetleniowej wraz z montażem słupa, wysięgnika oraz oprawy LED; -odcinek od słupa I/1.3 do słupa I/1.2 wraz z montażem słupa, wysięgnika oraz oprawy LED. Zakres zamówienia obejmuje również inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Szczegółowy zakres zamówienia – „Budowa oświetlenia ul. Cukrowa Wilkowice – etap II” określa: 1.projekt budowlany „Rozbudowa oświetlenia ulicznego Wilkowice, dz. nr 515/22 515/36 515/42 515/47 515/52 515/57 515/71 -branża elektryczna [załącznik nr 21 do SIWZ] Autorem dokumentacji budowlanej jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno 2.szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót [załącznik nr 13 do SIWZ] Autorem STWiOR-U jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno UWAGA: Projekt budowlany zawiera szerszy zakres robót budowlanych niż opis zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakres robót budowlanych opisanych powyżej dla zamówienia „Budowa oświetlenia ul. Cukrowa Wilkowice – etap II”. Ponadto załączono przedmiar robót, który stanowi wyłącznie element pomocniczy i nie jest zestawieniem planowanych prac w rozumieniu art. 629 oraz 630 §1 Kc - przedmiar ul. Cukrowa Wilkowice-etap II zał. nr 22 do SIWZ . Zamówienie pn.:„Budowa oświetlenia ul. Cukrowa Wilkowice – etap II” zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia kosztorysu ofertowego. Warunki płatności oraz procedura odbioru robót analogiczna jak w umowie pierwotnej. Zamawiający będzie wymagał co najmniej 5 letniej gwarancji producenta na zainstalowane oprawy oświetleniowe oraz słupy. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokument potwierdzający 5-cio letnią gwarancję producenta np. dokument wystawiony przez producenta potwierdzający 5-letnią gwarancję, dowody dokonania zakupów zamontowanych opraw i słupów, które stanowić będą podstawę gwarancji producenta.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-08
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-12-12

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji dla Części I: do 08.11.2019r. Termin realizacji dla Części II: do 12.12.2019r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna, iż wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie infrastruktury oświetlenia ulicznego obejmującą budowę min. 4 punktów oświetleniowych [słup + oprawa].
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie wymaga składania żadnych dodatkowych oświadczeń lub dokumentów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)wykaz robót budowlanych [wg. wzoru załącznika nr 3 do SIWZ] wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierający wykonanie co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie infrastruktury oświetlenia ulicznego obejmującą budowę min. 4 punktów oświetleniowych [słup + oprawa] wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów , na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – składany na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania Do przedkładanych dowodów zastosowanie mają przepisy paragrafu 2 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia /Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm./
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Wypełniony formularz ofertowy podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy stanowiący załącznik nr 1a – dla Częsci nr 1 i załącznik nr 1b – dla Części nr 2 do SIWZ. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę. b) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa. c) W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoby udzielające pełnomocnictwa były upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa. d) Uproszczony kosztorys ofertowy UWAGA: Dla Części nr 2 należy wykonać dla każdego zadania osobny kosztorys ofertowy. Dotyczy Części nr 1 i Części nr 2: dla Zamawiającego kosztorys będzie stanowił jedynie funkcję pomocniczą. Na tej podstawie Zamawiający będzie mógł sprawdzić poziom przyjętych cen i ilości przedmiarowych w celu ewentualnego częściowego odbioru robót i ich rozliczenia na etapie realizacji inwestycji oraz rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w przypadku rozwiązania umowy, lub w przypadku określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto kosztorys będzie pełnił funkcję kontrolną w przypadku zawierania umowy przez wykonawcę z podwykonawcą. Kosztorys ofertowy nie będzie elementem podlegającym ocenie i porównywaniu ofert. W kosztorysie ofertowym Wykonawca powinien ująć wszelkie rodzaje i ilości robót, których wykonanie uzna za niezbędne do należytego wykonania zamówienia. Kosztorys ofertowy powinien zawierać ceny jednostkowe pozycji przedmiarowych oraz tabelę elementów scalonych. Brak kosztorysu nie będzie podstawą odrzucenia oferty. e) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP składa dokument/dokumenty zawierające informacje, o których mowa w par. 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia [Dz.U. z 2016 poz. 1126 z póżn. zm ] tj. informacje, które określają w szczególności : -zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, -sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę , przy wykonywaniu zamówienia publicznego -zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, w tym informację czy podmiot ten zrealizuje roboty budowlane –w przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach innego podmiotu w odniesieniu do warunków dot. kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. Obowiązkiem wykonawcy w przypadku, gdy korzysta z zasobów innych podmiotów jest rzeczywiste wykazanie, że tym potencjałem będzie dysponował w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego. W odniesieniu do stawianych w niniejszym postępowaniu warunków udziału dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty i prace, do realizacji których te zdolności są wymagane. f)Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 - Wykonawca składa oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego: www.lipno.biuletyn.net informacji z otwarcia ofert [informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP] zgodne z zał. nr 5 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Dla Części nr 1: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. Dla części nr 2: Kwota wadium wynosi 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1.pieniądzu 2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 3.gwarancjach bankowych 4.gwarancjach ubezpieczeniowych 5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: Gmina Lipno Poznański Bank Spółdzielczy Oddział w Lesznie Punk Kasowy w Lipnie 42 9043 1083 2832 0045 9169 0006 z dopiskiem: /Budowa oświetlenia ulicznego w Wilkowicach, Gronówku i Lipnie-Część nr 2/ Kserokopię polecenia przelewu należy dołączyć do oferty. Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, przy czym w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, kwota odpowiadająca wymaganej wysokości wadium musi zostać zaksięgowana na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu do złożenia oferty. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach należy dokument w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy PZP. Ponadto do oferty należy dołączyć kserokopię tego dokumentu po poświadczeniu za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Z treści gwarancji, w terminie związania ofertą, winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego. Wadium składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postaci gwarancji/poręczenia musi w swojej treści wymieniać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena ofertowa brutto60,00
gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne postanowienia, dotyczące warunków umowy zawarte są we „wzorze umowy”: -stanowiącym załącznik nr 5a do siwz dla Części nr 1 -stanowiącym załącznik nr 5b do siwz dla Części nr 2
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> ofertę należy złożyć w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-09-26 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Budowa oświetlenia ulicznego ul. Klonowa w Wilkowicach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – Część nr 1 określa: 1. projekt budowlany „Budowa oświetlenia ulicznego Wilkowice, dz. nr 467/2, 479/2” -branża elektryczna [załącznik nr 6 do SIWZ] Autorem dokumentacji budowlanej jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót [załącznik nr 13 do SIWZ] Autorem STWiOR-U jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno Zakres opisu przedmiotu zamówienia obejmuje również inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Ponadto załączono przedmiar robót [załącznik nr 14 do SIWZ], który stanowi wyłącznie element pomocniczy i nie jest zestawieniem planowanych prac w rozumieniu art. 629 oraz 630 §1 Kc. Dotyczy Części nr 1 i Częsci nr 2: Zamawiający wymaga co najmniej 5 letniej gwarancji producenta na zainstalowane oprawy oświetleniowe oraz słupy. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokument potwierdzający 5-cio letnią gwarancję producenta np. dokument wystawiony przez producenta potwierdzający 5-letnią gwarancję, dowody dokonania zakupów zamontowanych opraw i słupów, które stanowić będą podstawę gwarancji producenta. Wszystkie ewentualne wskazane w dokumentacji przetargowej znaki towarowe, patenty, nazwy producentów, pochodzenie lub źródło albo wskazany szczególny proces który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę są podane jedynie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń o równoważnych rozwiązaniach. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1 i 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy [wymagania techniczne, funkcjonalne, jakościowe] nie gorsze niż produkty podane przykładowo. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych [Dz.U z 2016 poz. 1570 z późn. zm.]. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy [Dz.U z 2018 poz.917 z późn. zm.]. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a , oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są we „wzorze umowy” –załącznik nr 5a do siwz dla części nr 1 i załącznik nr 5b do siwz dla Części nr 2. Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz etyką zawodową.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-08
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ofertowa brutto60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Budowa oświetlenia ulicznego w Wilkowicach, Gronówku i Lipnie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 2: „Budowa oświetlenia ulicznego w Wilkowicach, Gronówku i Lipnie” składa się z następujących zadań: Zadanie 1: „ Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice” polegające na budowie odcinka oświetleniowej linii kablowej od słupa I/3 do słupa I/1.2 wraz z montażem słupa z wysięgnikiem oraz oprawą LED nr I/3, I/1, I/1.2 . UWAGA: Szafka oświetleniowa SO oraz słupy [wraz z wysięgnikiem oraz oprawą] nr I/2 oraz I/1.1 istnieją i nie są objęte niniejszym przedmiotem zamówienia. Budowaną linię oświetleniową należy podłączyć do istniejącej linii oświetlenia. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – Zadania nr 1 określa: 1. projekt budowlany „Rozbudowa oświetlenia ulicznego Wilkowice, dz. nr 515/22 515/36 515/42 515/47 515/52 515/57 515/71 -branża elektryczna [załącznik nr 7 do SIWZ] Autorem dokumentacji budowlanej jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót [załącznik nr 13 do SIWZ] Autorem STWiOR-U jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno UWAGA: Projekt budowlany zawiera szerszy zakres robót budowlanych niż opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1. Przedmiotem zamówienia jest zakres robót budowlanych opisanych dla Zadania nr 1. Zadanie 2: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa i ul. Kwiatowa Wilkowice” polega na budowie dwóch odcinków oświetleniowej linii kablowej: • Odcinek z dwoma słupami II/S3 i II/S2 oraz montażem wysięgników i opraw LED. Budowaną linie kablowa należy podłączyć do istniejącej linii oświetleniowej [ do słupa II/S1]. • odcinek z dwoma słupami III/S3 i III/S2 oraz montażem wysięgników i opraw LED. Budowany słup III/S2 należy podłączyć do istniejącego kabla energetycznego zasilającego słup III/S2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – Zadania nr 2 określa: 1. projekt budowlany „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wilkowice” -branża elektryczna [załącznik nr 8 do SIWZ] Autorem dokumentacji budowlanej jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót [załącznik nr 13 do SIWZ] Autorem STWiOR-U jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno UWAGA: Projekt budowlany zawiera szerszy zakres robót budowlanych niż opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2. Przedmiotem zamówienia jest zakres robót budowlanych opisanych dla Zadania nr 2. Zadanie 3: „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Gronowym w Gronówku” polega na budowie odcinka oświetleniowej linii kablowej z dwoma słupami o nr: I/S3 i I/S4 wraz z montażem wysięgników i opraw LED. Budowaną linię kablowa należy podłączyć do istniejącej linii oświetleniowej - do słupa I/S2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – Zadania nr 3 określa: 1. projekt budowlany „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gronówko” -branża elektryczna [załącznik nr 9 do SIWZ] Autorem dokumentacji budowlanej jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót [załącznik nr 13 do SIWZ] Autorem STWiOR-U jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno UWAGA: Projekt budowlany zawiera szerszy zakres robót budowlanych niż opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 3. Przedmiotem zamówienia jest zakres robót budowlanych opisanych dla Zadania nr 3. Zadanie 4: „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Owocowym w Gronówku” polega na budowie odcinka oświetleniowej linii kablowej z szafką sterowania oświetleniem oraz pięcioma słupami o nr: I/S1 I/S1.1 I/S1.2 I/S1.3 I/S1.4 wraz z montażem wysięgników i opraw LED. Linia kablowa budowana jest na odcinku od słupa I/S1.4 do słupa I/S1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – Zadania nr 4 określa: 1. projekt budowlany „Budowa oświetlenia ulicznego Gonówko, dz. nr 87/3 511 512 513 515 516 517 518”” -branża elektryczna [załącznik nr 10 do SIWZ] Autorem dokumentacji budowlanej jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót [załącznik nr 13 do SIWZ] Autorem STWiOR-U jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno UWAGA: Projekt budowlany zawiera szerszy zakres robót budowlanych niż opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 4. Przedmiotem zamówienia jest zakres robót budowlanych opisanych dla Zadania nr 4. Zadanie 5: „Budowa oświetlenia ulicznego w Lipnie ul. Spółdzielcza przy osiedlu za Depolexem” polega na budowie odcinka oświetleniowej linii kablowej z dwoma słupami o nr: S-II/9 i S-II/8 wraz z montażem opraw LED. Budowaną linię kablowa należy podłączyć do istniejącej linii oświetleniowej - do słupa S-II/7. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – Zadania nr 5 określa: 1. projekt budowlany „Oświetlenie uliczne 640-111 Lipno, ul. Spółdzielcza”” -branża elektryczna [załącznik nr 11 do SIWZ] Autorem dokumentacji budowlanej jest: Zakład Projektowania Nadzoru i Wykonawstwa Elektrycznego ul. Wołodyjowskiego 27 64-100 Leszno 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót [załącznik nr 13 do SIWZ] Autorem STWiOR-U jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno UWAGA: Projekt budowlany zawiera szerszy zakres robót budowlanych niż opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 5. Przedmiotem zamówienia jest zakres robót budowlanych opisanych dla Zadania nr 5. UWAGA: Należy zamontować słupy oraz oprawy odpowiadające rodzajowo i wizualnie słupom oraz oprawom już isniejącym. Zadanie 6: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie” polega na budowie odcinka oświetleniowej linii kablowej z szafką sterowania oświetleniem oraz trzema słupami o nr: I/S1 I/S2 I/S3 wraz z montażem wysięgników i opraw LED . Linia kablowa budowana jest na odcinku od słupa I/S3 do szafki oświetleniowej SO. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – Zadania nr 6 określa: 1. projekt budowlany „Budowa oświetlenia ulicznego Lipno, dz. nr ewid. 411/7 413/17 413/21”” -branża elektryczna [załącznik nr 12 do SIWZ] Autorem dokumentacji budowlanej jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót [załącznik nr 13 do SIWZ] Autorem STWiOR-U jest: KMS Projekt Marek Żelawski ul. Słoneczna 1 64-100 Leszno UWAGA: Projekt budowlany zawiera szerszy zakres robót budowlanych niż opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 6. Przedmiotem zamówienia jest zakres robót budowlanych opisanych dla Zadania nr 6. Zakres opisu przedmiotu zamówienia obejmuje również inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Ponadto załączono przedmiary robót, które stanowią wyłącznie element pomocniczy i nie są zestawieniem planowanych prac w rozumieniu art. 629 oraz 630 §1 Kc: przedmiar ul. Cukrowa Wilkowice zał. nr 15 do SIWZ przedmiar ul. Ogrodowa i ul. Kwiatowa zał. nr 16 do SIWZ przedmiar os. Gronowe Gronówko zał. nr 17 do SIWZ przedmiar os. Owocowe Gronówko zał. nr 18 do SIWZ przedmiar ul. Spółdzielcza Lipno zał. nr 19 do SIWZ przedmiar ul. Spacerowa Lipno zał. nr 20 do SIWZ Dotyczy Części nr 1 i Częsci nr 2: Zamawiający wymaga co najmniej 5 letniej gwarancji producenta na zainstalowane oprawy oświetleniowe oraz słupy. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokument potwierdzający 5-cio letnią gwarancję producenta np. dokument wystawiony przez producenta potwierdzający 5-letnią gwarancję, dowody dokonania zakupów zamontowanych opraw i słupów, które stanowić będą podstawę gwarancji producenta. Wszystkie ewentualne wskazane w dokumentacji przetargowej znaki towarowe, patenty, nazwy producentów, pochodzenie lub źródło albo wskazany szczególny proces który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę są podane jedynie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń o równoważnych rozwiązaniach. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1 i 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy [wymagania techniczne, funkcjonalne, jakościowe] nie gorsze niż produkty podane przykładowo. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych [Dz.U z 2016 poz. 1570 z późn. zm.]. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy [Dz.U z 2018 poz.917 z późn. zm.]. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a , oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są we „wzorze umowy” –załącznik nr 5a do siwz dla części nr 1 i załącznik nr 5b do siwz dla Części nr 2. Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz etyką zawodową.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-12
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ofertowa brutto60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły