Przebudowa dróg na terenie gminy Przemyśl w 2019 r.

Ogłoszenie dodano: 13.08.2019

Zamawiający: Gmina Przemyśl, ul. Borelowskiego, 37-700 Przemyśl (Podkarpackie)

Miejsce: Przemyśl

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 28.08.2019, godzina: 11:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 20.09.2019 14.08.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510195238-N-2019 z dnia 17-09-2019 r.
Gmina Przemyśl: Przebudowa dróg na terenie gminy Przemyśl w 2019 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 585010-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Przemyśl, Krajowy numer identyfikacyjny 65090029800000, ul. ul. Borelowskiego  1, 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 6704800 w. 34, e-mail gminaprzemysl@home.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.gminaprzemysl.bip.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dróg na terenie gminy Przemyśl w 2019 r.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IG.271.9.ZP.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część I – Przebudowa dróg w miejscowościach Krówniki, Pikulice i Stanisławczyk:1) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krówniki dz. nr ewid. 916 obręb Krówniki Projektuje się drogę o nawierzchni mineralno-bitumicznej szerokości 3,00 m. Droga zostanie wyposażona obustronne pobocza szerokości 0,50 m, umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Zjazdy do posesji przylegających do przedmiotowej drogi należy uzupełnić kruszywem łamanym. Spadek jezdni – dwustronny 2%, spadek poboczy jednostronny do krawędzi pobocza – 6%, spadek zjazdów – zmienny dostosowany do warunków terenowych. Zakres robót przewiduje przebudowę przedmiotowej drogi od km roboczego 0+000,00 (krawędź nawierzchni bitumicznej jezdni) do km roboczego 0+065,00 i obejmuje: a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, b) Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni w celu wyrównania lokalnych ubytków oraz nadania spadków podłużnych i poprzecznych zapewniających prawidłowy spływ wody,c) Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10 cm - pod jezdnię i umocnione pobocza, d) Regulacja pionowa (w górę), włazów studni kanalizacji sanitarnej i zasuw sieci wodociągowej, e) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 KR1 grubości 4 cm, f) Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,05 kg/m2, g) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1, grubości 3 cm, h) Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 10 cm, i) Uzupełnienie zjazdów kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie średnia gr. 10 cm. j) Uporządkowanie terenu robót.2) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pikulice dz. nr ewid. 674, obręb Pikulice Projektuje się drogę o nawierzchni mineralno-bitumicznej szerokości 2,70 m. Droga zostanie wyposażona obustronne pobocza szerokości 0,50 m, umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Zjazdy do posesji przylegających do przedmiotowej drogi należy uzupełnić kruszywem łamanym. Spadek jezdni – jednostronny 2%, spadek poboczy jednostronny do krawędzi pobocza – 6%, spadek zjazdów – zmienny dostosowany do warunków terenowych. W ramach zadania należy rozebrać istniejącą nawierzchnię z płyt drogowych i przetransportować w miejsce wskazane przez Inwestora. Dodatkowo neleży rozebrać istniejące ścieki korytkowe z dna rowu a w ich miejsce ułożyć ścieki „kolejowe” o wymiarach szer. 60cm, dł. 50cm, wys. 59 cm. Ścieki należy ułożyć w taki sposób aby jednocześnie tworzyły opór dla pobocza z kruszywa. Ponadto należy wymienić istniejący przepust zlokalizowany pod zjazdem na dz. nr 676. Zakres robót przewiduje przebudowę przedmiotowej drogi od km roboczego 0+000,00 (koniec obiektu mostowego) do km roboczego 0+160,00 i obejmuje: a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, b) Rozbiórkę części istniejących płyt drogowych,c) Rozbiórkę istniejącego ścieku korytkowego, d) Wykonanie ścieku kolejowego w miejscu istniejącego ścieku korytkowego, e) Wymianę istniejącego przepustu betonowego na przepust z rury PEHD, f) Regulację wysokościową studni kanalizacji sanitarnej, g) Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/61,5 mm, gr. 15 cm h) Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 8 cm - pod jezdnię i umocnione pobocza, i) Skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2, j) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 KR1 grubości 4 cm, k) Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,05 kg/m2, l) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1, grubości 3 cm, m) Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 10 cm, n) Uporządkowanie terenu robót. 3) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stanisławczyk na dz. nr ewid. 89 obręb Stanisławczyk Projektuje się drogę o nawierzchni mineralno-bitumicznej szerokości 2,70 m, z obustronnymi poboczami szerokości 0,30 m, umocnionymi kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Zjazdy do posesji przylegających do przedmiotowej drogi należy uzupełnić kruszywem łamanym. Spadek jezdni – dwustronny 2%, spadek poboczy jednostronny do krawędzi pobocza – 6%, spadek zjazdów – zmienny dostosowany do warunków terenowych. Zakres robót przewiduje przebudowę przedmiotowej drogi od km roboczego 0+000,00(krawędź nawierzchni bitumicznej) do km roboczego 0+070,00 (wysokość zjazdu na działkę nr ewid. 90 strona lewa) i obejmuje: a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,b) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej(humusu) o gr. do 15 cm, c) Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni w celu wyrównania lokalnych ubytków oraz nadania spadków podłużnych i poprzecznych zapewniających prawidłowy spływ wody,d) Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10 cm - pod jezdnię i umocnione pobocza, e) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1, grubości 5 cm, f) Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 5 cm, g) Uzupełnienie zjazdów kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie średnia gr. 10 cm. h) Uporządkowanie terenu robót. 3.2.2. Część II – Przebudowa dróg w miejscowościach Hermanowice i Ujkowice: 1) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 116467R od kościoła do strażnicy, w miejscowości Hermanowice Projektuje się drogę o nawierzchni mineralno-bitumicznej szerokości 3,00 m, z obustronnymi poboczami szerokości 0,50 m, umocnionymi kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Zjazdy do posesji przylegających do przedmiotowej drogi należy uzupełnić kruszywem łamanym. Spadek jezdni – dwustronny 2%, spadek poboczy jednostronny do krawędzi pobocza – 6%, spadek zjazdów – zmienny dostosowany do warunków terenowych. Zakres robót przewiduje przebudowę przedmiotowej drogi od km roboczego 0+000,00(koniec nawierzchni bitumicznej) do km roboczego 0+295,00 (granica działki 456 i 431) i obejmuje:a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, b) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej(humusu) o gr. do 15 cm, c) Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni w celu wyrównania lokalnych ubytków oraz nadania spadków podłużnych i poprzecznych zapewniających prawidłowy spływ wody,d) Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10 cm - pod jezdnię i umocnione pobocza, e) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 KR1 grubości 4 cm, f) Regulacja pionowa (w górę), włazów studni kanalizacji sanitarnej, g) Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2,h) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1, grubości 4 cm, i) Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 8 cm, j) Uzupełnienie zjazdów kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie średnia gr. 10 cm. k) Uporządkowanie terenu robót. 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 116463R Ujkowice – Debry Zakres przebudowy przewiduje wykonanie n/w robót budowlanych: a) Roboty ziemne • roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych • roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku • formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych • plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie b) Roboty drogowe • warstwa dolna podbudowy z kruszywa grubości 15 cm – poszerzenie • warstwa górna podbudowy z kruszywa grubości 8 cm • nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grubości 4 cm – warstwa wiążąca • skropienie nawierzchni asfaltem • nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grubości 3 cm – warstwa ścieralna • oczyszczenie przepustu z namułu • wykonanie ścianek czołowych dla przepustu fi 60 cm c) Inwentaryzacja powykonawcza
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45233140-2, 45233142-6, 45233220-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Przebudowa dróg w miejscowościach Krówniki, Pikulice i Stanisławczyk
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 121270.36
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Transportowe Roboty Ziemne Stanisław Drak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Hubala 10
Kod pocztowy: 37-700
Miejscowość: Przemyśl
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 106160.92
Oferta z najniższą ceną/kosztem 106160.92
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 162198.71
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Przebudowa dróg w miejscowościach Hermanowice i Ujkowice
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 159886.15
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Transportowe Roboty Ziemne Stanisław Drak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Hubala 10
Kod pocztowy: 37-700
Miejscowość: Przemyśl
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 160288.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 160288.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 200792.12
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500230519-N-2018 z dnia 25-09-2018 r.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego: Roboty budowlane obejmujące wykonanie prac malarskich na 4 klatkach schodowych w budynku klinicznym przy ul. Pasteura 4 we Wrocławiu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 585010-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Krajowy numer identyfikacyjny 28901200000, ul. Borowska  213, 50-556   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 733 11 40, e-mail dzp@usk.wroc.pl, faks 071 733 11 49.
Adres strony internetowej (url): www.usk.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: www.usk.wroc.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane obejmujące wykonanie prac malarskich na 4 klatkach schodowych w budynku klinicznym przy ul. Pasteura 4 we Wrocławiu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
USK/DZP/PN-221/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Roboty budowlane obejmujące wykonanie prac malarskich na 4 klatkach schodowych w budynku klinicznym przy ul. Pasteura 4 we Wrocławiu. Klatki schodowe objęte zamówieniem mieszczą się w budynku klinicznym przy ul. Pasteura 4 we Wrocławiu. Budynek czterokondygnacyjny, wybudowany na przełomie wieków XIX-XX w technologii tradycyjnej. Konstrukcja dachu drewniana. Roboty budowlane obejmują: naprawa tynków, wykonanie gładzi, malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi i olejnymi, malowanie stolarki okiennej i drzwiowej farbami olejnymi Prace malarskie należy wykonać przy zastosowaniu farb bezemisyjnych, antybakteryjnych, odpornych na mycie i szorowanie, przeznaczonych dla obiektów służby zdrowia. Przed rozpoczęciem robót wykonawca ustali z użytkownikiem kolorystykę. Wykonawca dokona wyceny na podstawie przedmiaru robót, który należy traktować poglądowo. Prace niewskazane wprost, a wynikające z przepisów i procesu realizacji, Wykonawca ma obowiązek skalkulować i zrealizować. Rozliczenie robót nastąpi ryczałtem Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z przedmiarem robót i rzutem przyziemia stanowi Rozdział II SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 229824.74
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: GOBUD Zakład Ogólnobudowlany Krystian Golański
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Proszków 83,
Kod pocztowy: 55-300
Miejscowość: Środa Śląska
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 282000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 282000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 282000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły