Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych termomodernizacji 5 budynków biurowych w Kamieniu Pomorskim(dwóch), Gryfinie, Kołobrzegu oraz w Szczecinku

Ogłoszenie dodano: 12.08.2019

Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie, ul. Roosevelta, 70-525 Szczecin (Zachodniopomorskie)

Miejsce: Szczecin

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.01.2021

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 28.08.2019, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 12.09.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510190703-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.
Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych termomodernizacji 5 budynków biurowych w Kamieniu Pomorskim(dwóch), Gryfinie, Kołobrzegu oraz w Szczecinku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, Poddziałania 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 584740-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 00102080300000, ul. ul. Roosevelta  1,2, 70-525  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091 48-03-600, 091 48-03-663, e-mail przetargi.ias.szczecin@mf.gov.pl, faks 91 48-03-656.
Adres strony internetowej (url): www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych termomodernizacji 5 budynków biurowych w Kamieniu Pomorskim(dwóch), Gryfinie, Kołobrzegu oraz w Szczecinku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
3201-ILZ.260.21.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych (PFU) oraz usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych nad realizacją zadań inwestycyjnych związanych z termomodernizacją budynków biurowych w ramach 5 projektów współfinansowany ze środków UE pn.: 1) „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Mieszka I 5b ”, 2) „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Długosza 17 ” 3) „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 24 ”, 4) „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Kołobrzegu przy ul. Armii Krajowej 2 ”, 5) „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Szczecinku przy ul. Adama Mickiewicza 13/14”. 2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia, mając na uwadze lokalizacje budynków, w których ma być wykonana modernizacja, na 5 części: Zadanie nr 1 (Kamień Pomorski 1) – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych w budynku w Kamieniu Pomorskim przy ul. Mieszka I 5b; Zadanie nr 2 (Kamień Pomorski 2) – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych w budynku w Kamieniu Pomorskim przy ul. Długosza 17; Zadanie nr 3 (Gryfino) – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych w budynku w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 24; Zadanie nr 4 (Kołobrzeg)– Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych w budynku w Kołobrzegu przy ul. Armii Krajowej 2 Zadanie nr 5 (Szczecinek)– Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych w budynku w Szczecinku przy ul. Adama Mickiewicza 13/14. 3. W ramach termomodernizacji budynków biurowych przewidziano wykonanie robót budowlanych określonych dla każdej lokalizacji w załącznikach do umów o dofinansowanie pn. OPIS PROJEKTU, zgodnie z którymi: 1) Kamień Pomorski, ul. Mieszka I 5b Roboty budowlane obejmują:  ocieplenie stropodachu,  ocieplenie ścian zewnętrznych  wymianę drzwi zewnętrznych i piwnicznych,  wymianę okien,  przebudowę źródła ciepła i instalacji c.o:  wymianę źródeł ciepła i instalacji c.o.  wymianę źródeł światła na energooszczędne, wymiana opraw oświetleniowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Uszczegółowiony zakres prac w aktualnym audycie energetycznym - załącznik nr 10a do SIWZ 2) Kamień Pomorski, ul. Długosza 17 Roboty budowlane obejmują:  ocieplenie stropodachu,  ocieplenie ścian zewnętrznych  wymianę drzwi zewnętrznych i piwnicznych,  wymianę okien,  przebudowę źródła ciepła i instalacji c.o.  wymianę źródeł ciepła i instalacji c.o.  wymianę źródeł światła na energooszczędne, wymiana opraw oświetleniowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Uszczegółowiony zakres prac w aktualnym audycie energetycznym - załącznik nr 10b do SIWZ. 3) Gryfino, ul. Szczecińska 24 Roboty budowlane obejmują:  ocieplenie stropodachu,  ocieplenie ścian zewnętrznych  wymianę drzwi zewnętrznych,  wymianę okien,  budowę instalacji PV,  przebudowę źródła ciepła i instalacji c.o i cwu:  wymianę źródeł ciepła i instalacji c.o.  zmianę sposobu przygotowania c.w.u.  wymianę źródeł światła na energooszczędne, wymiana opraw oświetleniowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Uszczegółowiony zakres prac w aktualnym audycie energetycznym - załącznik nr 10c do SIWZ. 4) Kołobrzeg, ul. Armii Krajowej 2 Roboty budowlane obejmują:  ocieplenie stropu podcienia wejścia głównego,  ocieplenie ścian zewnętrznych,  budowę instalacji PV,  przebudowę źródła ciepła i instalacji c.o. oraz c.w.u.,  wymianę źródła ciepła, instalacji c.o. i przygotowania c.w.u.,  wymianę źródeł światła na energooszczędne, wymiana opraw oświetleniowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Uszczegółowiony zakres prac w aktualnym audycie energetycznym - załącznik nr 10d do SIWZ. 5) Szczecinek, ul. Adama Mickiewicza 13/14 Roboty budowlane obejmują:  ocieplenie dachu i stropodachu,  ocieplenie ścian zewnętrznych  wymianę drzwi zewnętrznych,  wymianę okien,  budowę instalacji PV,  przebudowę źródła ciepła i instalacji c.o.  wymianę źródła ciepła na gazowy kocioł kondensacyjny  wymianę źródeł światła na energooszczędne, wymiana opraw oświetleniowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Uszczegółowiony zakres prac w aktualnym audycie energetycznym - załącznik nr 10e do SIWZ. Szczegółowy opis zadań inspektora nadzoru inwestorskiego znajduje się w SIWZ rozdział III Opis Przedmiotu Zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 71520000-9

Dodatkowe kody CPV: 71540000-5, 71247000-1, 71318000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zadanie nr 1 (Kamień Pomorski 1) – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych w budynku w Kamieniu Pomorskim przy ul. Mieszka I 5b
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.Zamawiający nie dysponuje brakującą kwotą środków finansowych, które mógłby przeznaczyć na realizacje tego zadania inwestycyjnego.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zadanie nr 2 (Kamień Pomorski 2) – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych w budynku w Kamieniu Pomorskim przy ul. Długosza 17
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.Zamawiający nie dysponuje brakującą kwotą środków finansowych, które mógłby przeznaczyć na realizacje tego zadania inwestycyjnego.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Zadanie nr 3 (Gryfino) – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych w budynku w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 24
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.Zamawiający nie dysponuje brakującą kwotą środków finansowych, które mógłby przeznaczyć na realizacje tego zadania inwestycyjnego.

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Zadanie nr 4 (Kołobrzeg)– Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych w budynku w Kołobrzegu przy ul. Armii Krajowej 2
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.Zamawiający nie dysponuje brakującą kwotą środków finansowych, które mógłby przeznaczyć na realizacje tego zadania inwestycyjnego.

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Zadanie nr 5 (Szczecinek)– Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych w budynku w Szczecinku przy ul. Adama Mickiewicza 13/14
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.Zamawiający nie dysponuje brakującą kwotą środków finansowych, które mógłby przeznaczyć na realizacje tego zadania inwestycyjnego.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły