Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Maków Podhalański do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020

Ogłoszenie dodano: 12.08.2019

Zamawiający: Gminny Zarząd Placówek Oświatowych, ul. Szpitalna, 34-220 Maków Podhalański (Małopolskie)

Miejsce: Maków Podhalański

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 20.08.2019, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 05.09.2019 13.08.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510184515-N-2019 z dnia 03-09-2019 r.
Gminny Zarząd Placówek Oświatowych: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Maków Podhalański do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 585457-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gminny Zarząd Placówek Oświatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 12057871400000, ul. ul. Szpitalna  3, 34-220  Maków Podhalański, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 749 755, e-mail gzpo@makow-podhalanski.pl, faks 338 749 753.
Adres strony internetowej (url): https://bip.malopolska.pl/ummakowpodhalanski,a,1646777,dowoz-dzieci-niepelnosprawnych-z-terenu-gminy-makow-podhalanski-do-placowek-oswiatowych-w-roku-szkol.html
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Maków Podhalański do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GZPO.271.2.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów niepełnosprawnych w terenu Gminy Maków Podhalański w roku szkolnym 2019/2020 do szkół i placówek oświatowych. Ilość uczniów: 8. Wg. stanu na dzień ogłaszania niniejszego postępowania wymagany jest środek transportu dostosowany do przewożenia osób na wózkach inwalidzkich, gdyż dwoje dzieci porusza się na wózkach. Planowo dowóz i odwóz odbywać się będą w dni nauki od poniedziałku do piątku. Dopuszcza się jednak zmiany. Ramowy harmonogram dowozu: • 6 dzieci na trasie A – do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Juszczynie, 34-231 Juszczyn 542B, godzina rozpoczęcia zajęć 7.30, zakończenie 14.30, czas trwania dowozu: 11 miesięcy (wrzesień 2019-lipiec 2020). • 2 dzieci na trasie B – do Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Makowie Podhalańskim, 34-220 Maków Podhalański ul. Orkana 24, godzina rozpoczęcia zajęć 7.50, zakończenie ok. godz. 13.55, czas trwania dowozu: 10 miesięcy (wrzesień 2019- czerwiec 2020). Szczegóły – pomocniczo na mapkach stanowiących opis przedmiotu zamówienia. W ramach usług transportowych Wykonawca ma zapewnić opiekę uczniom. Osoba pełniąca funkcję opiekuna będzie zobowiązana w szczególności do: zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przewozu dzieci do i ze szkół, zapewnienie bezpiecznego wsiadania do pojazdu oraz wysiadania z pojazdu uczniów, nadzór w czasie przejścia z pojazdu samochodowego do szkół i ze szkół, opieki i zwracania uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przejazdu. W przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dzieci w pojeździe, niedopuszczenie do ich przewozu. Zmiany wynikające z organizacji roku szkolnego i ilości dzieci będą wprowadzane aneksem do umowy. Pozostałe szczegóły w SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60130000-8

Dodatkowe kody CPV: 60112000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 77400
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Józef Wątroba Beskid bus
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Krzeszów 109a
Kod pocztowy: 34-206
Miejscowość: Krzeszów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 80000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 80000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 80000
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500062385-N-2017 z dnia 21-11-2017 r.
Gmina Miasto Boguszów-Gorce: Budowa przenośnika narciarskiego na terenie OSR „Góra Dzikowiec” (dz. nr 26 obr. nr 6 Stary Lesieniec w Boguszowie-Gorcach) w ramach zadania inwestycyjnego pt.: „Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Góra Dzikowiec”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Nazwa projektu lub programu Europejskiegi Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 585457-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Krajowy numer identyfikacyjny 89071818800000, ul. Pl. Odrodzenia  1, 58370   Boguszów-Gorce, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 8449311 w. 32, e-mail u.gajewska@boguszow-gorce.pl, faks 748 449 165.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa przenośnika narciarskiego na terenie OSR „Góra Dzikowiec” (dz. nr 26 obr. nr 6 Stary Lesieniec w Boguszowie-Gorcach) w ramach zadania inwestycyjnego pt.: „Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Góra Dzikowiec”
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przenośnika narciarskiego na terenie OSR „Góra Dzikowiec” (dz. nr 26 obr. nr 6 Stary Lesieniec w Boguszowie-Gorcach) w ramach zadania inwestycyjnego pt.: „Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Góra Dzikowiec”. Realizacja zamówienia dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje między innymi: a) przygotowanie terenu pod posadowienie przenośnika narciarskiego, b) dostawę i montaż przenośnika narciarskiego, c) uporządkowanie terenu, d) uzyskanie odbioru Transportowego Dozoru Technicznego. 3. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określają: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowane przez Pracownią Projektową KONSTRUKCJON Jacek Stasiak ul. Gen. Wł. Andersa 15, 58-160 Świebodzice. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty i dostawy opisane w przedmiotowych dokumentach, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 4. Ewentualne podane w opisach zawartych w SIWZ nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 oraz 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażanie zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z: a) ustawą o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. ( Dz.U. z 2016r., poz 1987 ), b) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2016r., poz. 672), c) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1973), 6. rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923). 7. Wszystkie obowiązki i wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zawarte są w projekcie umowy dołączonym do SIWZ (zał.nr 4). 8. Istotne postanowienia dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zawarte są w § 17 projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). 9. Dodatkowe informacje Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca zobowiązany jest czynnie uczestniczyć w procesie uzyskiwania wszystkich opinii, uzgodnień i decyzji związanych z przedmiotem umowy. b) Wykonawca w ramach przedmiotu umowy przeprowadzi instruktaż obsługi wszystkich zamontowanych urządzeń i systemu. 10. Przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym i należy go odczytywać w powiązaniu z SIWZ, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dokumentacją techniczną, a wszelkie prace lub czynności nie ujęte w ww. dokumentach, a niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania zamówienia traktowane są jako oczywiste i należy je uwzględnić w ofercie. 11. Wizja lokalna, sprawdzenie dokumentów. W związku z tym, że oferty mogą zostać złożone jedynie po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej i/lub po sprawdzeniu przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający wyznaczył termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania się przez wykonawców z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45223800-4

Dodatkowe kody CPV: 45100000-0, 45317000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 345000.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENITRA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.1 Maja 62
Kod pocztowy: 58-300
Miejscowość: Wałbrzych
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 424350
Oferta z najniższą ceną/kosztem 424350
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 424350
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
podwykonawstwo: kierownik budowy, kierownik robót elektrycznych, roboty ziemne oraz transport i rozładunek elementów niezbędnych do montażu przenośnika narciarskiego, prace z zakresu automatyki

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły