Przebudowa dróg gminnych: Część I – Przebudowa dróg na osiedlu Barwiki w Łapach, Część II – Przebudowa drogi gminnej - ul. Mokrej w Łapach, Część III – Budowa ul. Spokojnej i Polnej w Uhowie.

Ogłoszenie dodano: 12.08.2019

Zamawiający: Urząd Miejski w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego, 18-100 Łapy (Podlaskie)

Miejsce: Łapy

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 29.08.2019, godzina: 09:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 13.08.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 500174761-N-2018 z dnia 25-07-2018 r.
Uzdrowisko Horyniec sp. z o.o.: Budowa Klinicznego Centrum Diagnostyczno – Terapeutycznego Narządów Ruchu z łącznikiem, infrastrukturą techniczną i drogową oraz elementami małej architektury

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
"Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno – rekreacyjnej w Uzdrowisku Horyniec Sp. z o.o. poprzez utworzenie Klinicznego Centrum Diagnostyczno - Terapeutycznego Narządów Ruchu" jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr VI "Spójność przestrzenna i społeczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020 w ramach umowy o dofinansowanie Projektu nr RPPK.06.01.00-18-0024/17-00.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 581151-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uzdrowisko Horyniec sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 78103200000, ul. ul. Sanatoryjna  3, 37620   Horyniec-Zdrój, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 6313088, 6313147, e-mail biuro@uzdrowisko-horyniec.com.pl, faks 166 313 355.
Adres strony internetowej (url): http://uzdrowisko-horyniec.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Własność samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa Klinicznego Centrum Diagnostyczno – Terapeutycznego Narządów Ruchu z łącznikiem, infrastrukturą techniczną i drogową oraz elementami małej architektury
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UH-ZP.26.8.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie następującego zakresu rzeczowego: 1) fundamenty, 2) słupy i podciągi, 3) ściany budynku, 4) stropy, 5) posadzki, 6) dach, 7) schody, 8) stolarka drzwiowa – wewnętrzna, 9) stolarka drzwiowa – zewnętrzna, 10) stolarka okienna, 11) tynki malowanie okładziny ścian, 12) elewacja budynku, 13) izolacja ścian fundamentowych zewnętrznych, 14) płytka odbojowa, 15) instalacja sanitarna i wodociągowa, 16) instalacja hydrantowa, 17) instalacja centralnego ogrzewania, 18) instalacja elektryczna i teletechniczna, 19) instalacja odgromowa, 20) roboty ziemne – niwelacja terenu, 21) sieć wodociągowa i przyłącze wodociągowe, 22) sieć c.o. i przyłącza c.o., 23) sieć c.w.u. i przyłącza c.w.u. 24) sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej, 25) sieć i przyłącza kanalizacji deszczowej, 26) wiata wypoczynkowa, 27) altana parkowa, 28) poidełko wody mineralnej siarczkowej, 29) podejścia do instalacji w budynku domu zdrojowego, 30) utwardzenie terenu, 31) zieleń (pielęgnacja, nasadzenia).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45400000-1, 45443000-4, 45421000-4, 45300000-0, 45310000-3, 77300000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na realizację przedmiotowego zamówienia złożono najkorzystniejszą ofertę z ceną 7 428 461,14 PLN. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 3 910 150,18 PLN. W związku z faktem, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły