PROFILOWANIE NAWIERZCHNI DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY ZELÓW

Ogłoszenie dodano: 08.08.2019

Zamawiający: Gmina Zelów, ul. Żeromskiego, 97-425 Zelów (Łódzkie)

Miejsce: Zelów

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.12.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 23.08.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 23.09.2019 09.08.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510200256-N-2019 z dnia 23-09-2019 r.
Gmina Zelów: PROFILOWANIE NAWIERZCHNI DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY ZELÓW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 580988-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Zelów, Krajowy numer identyfikacyjny 59064827300000, ul. ul. Żeromskiego  23, 97-425  Zelów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 0 44 634 10 00, e-mail umzelow@zelow.pl, faks 0 44 634 13 41.
Adres strony internetowej (url): www.zelow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PROFILOWANIE NAWIERZCHNI DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY ZELÓW
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZPI.271.22.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem warunków technicznych są wymogi dotyczące wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia w ramach przetargu nieograniczonego, na zadanie pn:„Profilowanie nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Zelów”, polegające na naprawie, konserwacji dróg tłuczniowych i gruntowych poprzez ich równanie i wałowanie. 2.Zakres rzeczowy wykonania zamówienia: Równanie i wałowaniem dróg gruntowych/tłuczniowych ma na celu likwidację wybojów i innych ubytków a także korektę profilu poprzecznego w celu umożliwienia odprowadzenia wody z korony drogi, materiałem pochodzącym z otoczenia drogi. Roboty należy wykonywać przy użyciu równiarki oraz walca o ciężarze minimum 8 ton. Liczba przejazdów równiarki oraz walca obejmuje kilkakrotny przejazd do uzyskania należytego profilu jest różna i zależna od stopnia zniszczenia nawierzchni, rodzaju podłoża i sposobu równania wraz z zagęszczeniem. Jednostką obmiarową jest mb równanej i wałowanej drogi. Przewidywana długość dróg do realizacji zadania wynosi 50 000,00 mb. Prace należy przeprowadzić w odpowiednich warunkach atmosferycznych (właściwa wilgotność podłoża) gwarantujących utrzymanie stabilności powierzchni równanej i wałowanej drogi. 3. Zasady ogólne prowadzenia robót: 1)Drogi i ulice w terenie uzbrojonym należy naprawiać zachowując ostrożność przy istniejących urządzeniach np. takich jak: studnia kanalizacyjna, zasuwa wodociągowa. 2) Realizacja zakresu zamówienia odbywać się będzie na drogach następujących sołectw: Bocianicha, Bujny Księże, Bujny Szlacheckie, Dąbrowa, Grabostów, Grębociny, Chajczyny, Ignaców, Jamborek, Janów, Jawor, Karczmy, Kociszew, Kol. Kociszew, Kurówek, Łęki, Łobudzice, Kol. Łobudzice, Mauryców, Ostoja, Pawłowa, Pożdżenice, Kol. Pożdżenice, Pszczółki, Wola Pszczółecka, Pukawica, Sobki, Sromutka, Walewice, Wygiełzów, Wypychów, Zagłówki, Zabłoty, Zalesie, Zelówek oraz na terenie miasta Zelowa. 3) Ilości prac zostały określone jako planowane do wykonania w okresie realizacji zamówienia będą podstawą do określenia wartości zamówienia i dokonania oceny przez Zamawiającego. Zakres usług ustalany będzie każdorazowo przez Zamawiającego w pisemnym zleceniu lub w nagłych przypadkach - telefonicznie. 4) Po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego, przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z warunkami w terenie, szczegółowo uzgodnić zakres prac z Zamawiającym. 5) Wykonawca w trakcie wykonywanego zlecenia jest zobowiązany do codziennego powiadamiania przedstawiciela Zamawiającego, na nr telefonu 44/634-10-00 wew. 30 lub 29 (w przypadku nieobecności przedstawiciela Zamawiającego - sekretariat Urzędu) o miejscu prowadzonych prac, godzinie rozpoczęcia i godzinie zakończenia prac. 6) Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji naziemnych i podziemnych czy przydrożnych. 7) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, warunkami technicznymi zamówienia, ofertą i postanowieniami niniejszej umowy. 8) Odbioru robót dokonuje się w odniesieniu do ustalonego zakresu i polega na ocenie jakości wykonanych robot. 9) Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być potwierdzone Wykonawcy przez sołtysa danego sołectwa, w przypadku miasta przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany otrzymać odrębne potwierdzenie przez sołtysa w sołectwie, bądź pracownika Urzędu Miejskiego w Zelowie lub przez osobę wskazaną przez Urząd Miejski w Zelowie o długości wyrównanej i uwałowanej drogi. 10) Zamawiający zastrzega, że dojazd wykonany do miejsca wykonania usługi jak również powrót do bazy winien być uwzględniony w cenie ofertowej, nie podlega on dodatkowej wycenie oraz nie będzie liczony jako czas pracy zamówienia. 11) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zapewnienia bezpieczeństwa na terenie prowadzonych prac, metody użyte przy robotach oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami. 12) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim w trakcie lub na skutek prowadzonych przez niego prac. 13) Wykonawca w ciągu ................* godzin od zgłoszenia przystąpi do realizacji zadania. (*zostanie wypełnione zgodnie ze złożona deklaracją Wykonawcy w zakresie dodatkowego kryterium pozacenowego – 36 lub 24 godziny). Ponadto na Wykonawcy spoczywają następujące obowiązki: a) prowadzenie na bieżąco obmiaru robót, b) wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tej dziedzinie; c) zapewnienia właściwej organizacji ruchu drogowego w trakcie trwania prowadzonych prac, d) w przypadku braku odpowiedniego oznakowania robót, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z tego tytułu, e) nie naruszanie własności i innych praw osób trzecich; f) przestrzegania przepisów BHP, o ruchu drogowym oraz prawa budowlanego; g) utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie prac, w okresie trwania robót, do czasu odbioru robót. 4. Sprzęt. Rodzaj sprzętu. Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem sprawnym technicznie: - równiarka drogowa samojezdna - walec samojezdny statyczny min. 8ton. 5. Odbiór robot W przypadku nienależytego wykonania prac, Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru oraz termin wykonania robót poprawkowych. Odbioru robót dokonuje się w odniesieniu do ustalonego zakresu, opisu przedmiotu zamówienia, technologii. Odbiór polega na ocenie jakości wykonanej usługi na długości odcinka równanej drogi. Odbioru robót dokona Zamawiający w obecności Wykonawcy. 6.Płatność Wynagrodzenie będzie następowało za każde odrębne zlecenie jako iloczyn długości naprawianych dróg gminnych i oferowanej ceny brutto za 1 000 mb równanej i wałowanej drogi. Zamawiający ustala odroczony, 30 dniowy termin płatności licząc od daty złożenia faktury lub rachunku przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca do faktury dołącza potwierdzenie wykonanego zadania poświadczone przez sołtysów danych miejscowości lub przedstawiciela Zamawiającego oraz protokół odbioru robót. 7. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: a) osoby pełniącej nadzór nad wykonywaniem zleconych prac b) osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do obsługi maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a: - Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia na koniec każdego miesiąca świadczenia umowy, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy osób wykonujących czynności w realizacji zamówienia, o których mowa w ppkt. a i b. Powyższy obowiązek dotyczy również Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca powierzył mu wykonywanie robót. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a: - Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych. Zamawiający jest uprawniony do kontroli u Wykonawcy wypełniania obowiązku zatrudnienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233141-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 50100.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ZAKŁAD USŁUGOWY EMIREX Sp. z o. o.
Email wykonawcy: biuro.emirex@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 18/22 lok. 13
Kod pocztowy: 42-200
Miejscowość: Częstochowa
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 44500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 44500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 59500.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500174802-N-2018 z dnia 25-07-2018 r.
Uzdrowisko Horyniec sp. z o.o.: Budowa Klinicznego Centrum Diagnostyczno – Terapeutycznego - schorzeń neurologicznych i kardiologicznych z łącznikiem do budynku Domu Zdrojowego, infrastrukturą techniczną i drogową oraz elementami małej architektury oraz przebudowa istniejącego budynku administracyjnego na budynek sanatoryjny dla kuracjuszy, rozbudowa o stołówkę z łącznikiem do budynku sanatoryjnego Jawor, infrastrukturą techniczną i drogową oraz elementami małej architektury

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
"Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno – rekreacyjnej w Uzdrowisku Horyniec Sp. z o. o. poprzez utworzenie Klinicznego Centrum Diagnostyczno Terapeutycznego – schorzeń neurologicznych i kardiologicznych oraz rozbudowę sanatorium Jawor" jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr VI "Spójność przestrzenna i społeczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w ramach umowy o dofinansowanie Projektu nr RPPK.06.01.00-18-0023/17-00.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 580988-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uzdrowisko Horyniec sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 78103200000, ul. ul. Sanatoryjna  3, 37620   Horyniec-Zdrój, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 6313088, 6313147, e-mail biuro@uzdrowisko-horyniec.com.pl, faks 166 313 355.
Adres strony internetowej (url): http://uzdrowisko-horyniec.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Własność samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa Klinicznego Centrum Diagnostyczno – Terapeutycznego - schorzeń neurologicznych i kardiologicznych z łącznikiem do budynku Domu Zdrojowego, infrastrukturą techniczną i drogową oraz elementami małej architektury oraz przebudowa istniejącego budynku administracyjnego na budynek sanatoryjny dla kuracjuszy, rozbudowa o stołówkę z łącznikiem do budynku sanatoryjnego Jawor, infrastrukturą techniczną i drogową oraz elementami małej architektury
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UH-ZP.26.9.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia pn.: "Budowa Klinicznego Centrum Diagnostyczno – Terapeutycznego - schorzeń neurologicznych i kardiologicznych z łącznikiem do budynku Domu Zdrojowego, infrastrukturą techniczną i drogową oraz elementami małej architektury oraz przebudowa istniejącego budynku administracyjnego na budynek sanatoryjny dla kuracjuszy, rozbudowa o stołówkę z łącznikiem do budynku sanatoryjnego Jawor, infrastrukturą techniczną i drogową oraz elementami małej architektury"
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45400000-1, 45443000-4, 45421000-4, 45300000-0, 45310000-3, 77300000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: „Budowa Klinicznego Centrum Diagnostyczno –Terapeutycznego - schorzeń neurologicznych i kardiologicznych z łącznikiem do budynku Domu Zdrojowego, infrastrukturą techniczną i drogową oraz elementami małej architektury”
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na realizację części nr 1 zamówienia: „Budowa Klinicznego Centrum Diagnostyczno – Terapeutycznego - schorzeń neurologicznych i kardiologicznych z łącznikiem do budynku Domu Zdrojowego, infrastrukturą techniczną i drogową oraz elementami małej architektury” nie złożono ofert. W związku z brakiem ofert unieważnia się przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zakresie części nr 1 zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: "Przebudowa istniejącego budynku administracyjnego na budynek sanatoryjny dla kuracjuszy, rozbudowa o stołówkę z łącznikiem do budynku sanatoryjnego Jawor, infrastrukturą techniczną i drogową oraz elementami małej architektury"
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na realizację części nr 2 zamówienia: „Przebudowa istniejącego budynku administracyjnego na budynek sanatoryjny dla kuracjuszy, rozbudowa o stołówkę z łącznikiem do budynku sanatoryjnego Jawor, infrastrukturą techniczną i drogową oraz elementami małej architektury” złożono najkorzystniejszą ofertę z ceną 2 407 999,64 PLN. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części nr 2 zamówienia wynosi: 1 494 521,35 PLN. W związku z faktem, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia unieważnia się przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp w zakresie części nr 2 zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły