Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu „Termomodernizacji obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. – filia szpitala w Ustce, budynek kuchni, budynek patomorfologii”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej – 10. Energia, Działania – 10.2. Efektywność Energetyczna, Poddziałania – 10.2.1. Efektywność energetyczna.

Ogłoszenie dodano: 05.08.2019

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., Hubalczyków, 76-200 Słupsk (Pomorskie)

Miejsce: Słupsk

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.10.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 30.08.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 11.10.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu „Termomodernizacji obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. – filia szpitala w Ustce, budynek kuchni, budynek patomorfologii”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej – 10. Energia, Działania – 10.2. Efektywność Energetyczna, Poddziałania – 10.2.1. Efektywność energetyczna.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej – 10. Energia, Działania – 10.2. Efektywność Energetyczna, Poddziałania – 10.2.1. Efektywność energetyczna.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 77090151100000, ul. Hubalczyków  1 , 76-200  Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 8460620, 8460621, e-mail zp@szpital.slupsk.pl, faks 598 460 621.
Adres strony internetowej (URL): www.szpital.slupsk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.szpital.slupsk.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.szpital.slupsk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Słupsku, ul. Hubalczyków 1, budynek administracji – sekretariat Zarządu, pokój nr 43

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu „Termomodernizacji obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. – filia szpitala w Ustce, budynek kuchni, budynek patomorfologii”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej – 10. Energia, Działania – 10.2. Efektywność Energetyczna, Poddziałania – 10.2.1. Efektywność energetyczna.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu „Termomodernizacji obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku – filia szpitala w Ustce, budynek kuchni, budynek patomorfologii”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej – 10. Energia, Działania – 10.2. Efektywność Energetyczna, Poddziałania – 10.2.1. Efektywność energetyczna. 2. Zamówienie zostało podzielone na dwie części i obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla następujących obiektów: 1) Część 1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla termomodernizacji budynku Kuchni i Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku przy ul. Hubalczyków 1, zwanym w dalszej części opracowania – zadaniem termomodernizacyjnym. Prace projektowe i roboty budowlane należy wykonać z wszystkimi niezbędnymi i wymaganymi przepisami elementami dla odbioru i oddania obiektów do użytkowania . Prace projektowe należy opracować z kompletem wszystkich wymaganych uzgodnień, a w szczególności z Inwestorem, Użytkownikiem, san - hig , p .poż. , bhp i inne:  projekty wielobranżowe: • budowlane • wykonawcze • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót • świadectwo energetyczne po wykonaniu robót Roboty budowlano - instalacyjne należy wykonać na podstawie opracowanej dokumentacji. Inwestor przewiduje konieczność opracowania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej na podstawie inwentaryzacji techniczno - budowlanej budynku oraz innej dokumentacji (audytu energetycznego). 2) Część 2 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla termomodernizacji budynku Szpitala w Ustce przy ul. Mickiewicza 12 – fili Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku zwanym w dalszej części opracowania – zadaniem termomodernizacyjnym. Prace projektowe i roboty budowlane należy wykonać z wszystkimi niezbędnymi i wymaganymi przepisami elementami dla odbioru i oddania obiektów do użytkowania . Prace projektowe należy opracować z kompletem wszystkich wymaganych uzgodnień, a w szczególności z Inwestorem, Użytkownikiem, san - hig , p .poż. , bhp i inne:  projekty wielobranżowe: • budowlane • wykonawcze • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót • świadectwo energetyczne po wykonaniu robót Roboty budowlano - instalacyjne należy wykonać na podstawie opracowanej dokumentacji. Inwestor przewiduje konieczność opracowania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej na podstawie inwentaryzacji techniczno - budowlanej budynku oraz innej dokumentacji (audytu energetycznego). 3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 1) opracowanie Harmonogramu realizacji zamówienia i płatności ; 2) wykonanie Dokumentacji, Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 3) uzyskanie opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń Dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej Umowy, w tym do dokonywania niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym, Inżynierem Kontraktu, Użytkownikiem (jednostką zarządzająca danym Obiektem) oraz innymi niezbędnymi podmiotami w tym w szczególności z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych, sanitarno-higienicznych, bhp, ochrony środowiska, i innych wymaganych przepisami szczególnymi, 4) uzyskanie wszelkich innych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń, pozwoleń, zezwoleń niezbędnych dla uzyskania ostatecznego dokumentu formalno-prawnego sankcjonującego zakończenie robót, spełniającej art. 54 i 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) zwanej dalej ustawą Prawo budowlane; 5) zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane; 6) wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych według Dokumentacji projektowej i zgodnie z wytycznymi określonymi w Programie funkcjonalno-użytkowym; 7) wykonanie Dokumentacji i Inwentaryzacji powykonawczej w trzech egzemplarzach w wersji papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD; 8) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów; 9) sporządzenie w imieniu Zamawiającego wniosku w sprawie pozwolenia na budowę oraz uzyskania ostatecznego dokumentu formalno-prawnego sankcjonującego zakończenie robót spełniającego art.54 i 55 ustawy Prawo budowlane; 10) sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz innych dokumentów, w tym zezwoleń, pozwoleń, dopuszczeń itp. wymaganych przepisami prawa niezbędnych do zakończenia robót budowlanych na obiekcie; 11) opracowanie wymaganych instrukcji obsługi i konserwacji wykonanych instalacji i zainstalowanych w obiektach urządzeń, wraz ze szkoleniem personelu Użytkownika; 12) zapewnienie przez cały okres gwarancji oraz po upływie okresu gwarancji przez okres wskazany w Ofercie Wykonawcy zainstalowanych urządzeń nieodpłatnego serwisu obejmującego konserwację oraz wszelkie czynności niezbędne dla utrzymania urządzeń w sprawności technicznej. 5. Zakres i forma dokumentacji projektowych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 6. Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne, obejmować wszystkie branże i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno - użytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek, w przypadku zaś zaniechania powyższego skutki z tym związane obciążać będą wyłącznie Wykonawcę. Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, w których dopuszczalne są zmiany w ramach uzgodnień z Zamawiającym. 7. W trakcie wykonywania robót budowlanych Wykonawca może dokonać zmian w projekcie (za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego) pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, lub zostaną osiągnięte lepsze parametry, lub Wykonawca zaoferuje urządzenia o wyższych parametrach niż wskazane w projekcie, a wszystko pod warunkiem, że cena ryczałtowa umowy nie ulegnie zmianie. 8. Powyższe zamówienie przeznaczone będzie do użytku osób fizycznych, wobec powyższego podczas projektowania i wykonania robót budowlanych należy uwzględnić wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. 9. Przedstawione w PFU dane są materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadania. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji pod warunkiem uprzedniej pisemnej akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami. Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiającego, pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych oraz konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład kontraktu. Przedmiotowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. 10. W ramach projektowania i realizacji systemów zarządzania energią w budynkach należy uwzględnić założenia: 1) Wykonawca może zaproponować różne rozwiązania przekazywania sygnałów w ramach automatyki i monitoringu. Mogą to być np. kanały zamknięte typowe dla producentów określonych urządzeń lub kanały otwarte odpowiednio zabezpieczone przed ingerencją z zewnątrz. W przypadku konieczności instalowania punktów dostępowych WI-FI punkty takie powinny być instalowane w zakresie przestrzennym niezbędnym dla realizacji zadania. W przypadku zastosowania kanałów zamkniętych należy zapewnić kompatybilność przekazywanych sygnałów z systemami powszechnie używanymi. 2) Rozważając zasadność instalowania BMS należy kierować się racjonalnością I logiką mając na uwadze istotność danych z poszczególnych obiektów, bezpieczeństwo zachowania danych i stopień skomplikowania systemów w poszczególnych obiektach. W przypadku bezpieczeństwa danych archiwizowanych należy rozważyć zarówno redundancję serwerów jak i alternatywnie automatyczne tworzenie kopii zapasowych na zewnętrznych pamięciach masowych. 3) Nie jest przewidziane wykonanie centralnej serwerowni zarządzającej energią w wielu budynkach, należy natomiast zapewnić centralne monitorowanie zużycia energii w poszczególnych obiektach. Centralne monitorowanie przewiduje się na stacji roboczej Zamawiającego. Dane przesyłane z poszczególnych obiektów do centralnego serwera powinny być archiwizowane także w obiektach posiadających ze względu na poziom istotności własny serwer lub stację roboczą zarządzającą energią (ewentualnie inne urządzenie zapisujące przekazywane sygnały). W razie awarii kanału łączności nie przewiduje się kanałów zastępczych, gdyż dane utracone z powodu awarii, mogą być przekazane po jej usunięciu. 4) W przypadku zasadności instalacji systemu BMS, powinien on umożliwiać zdalnie: a. monitoring oraz wizualizację pracy instalacji fotowoltaicznych, w tym moc chwilowa w podziale na inwertery, energia wyprodukowana dzienna, energia wyprodukowana narastająco, stan rozłącznika, b. awaryjne wyłączanie instalacji fotowoltaicznych, c. włączanie instalacji fotowoltaicznych, d. sygnalizacja stanów alarmowych instalacji fotowoltaicznych poprzez e-mail, SMS, e. monitoring oraz wizualizację pracy instalacji solarnych, pomiar mocy i energii solarnej, pomiar mocy i energii elektrycznej pobieranej przez instalację solarną, f. konfigurację oraz zmianę parametrów pracy instalacji solarnych, g. sygnalizacja stanów alarmowych instalacji solarnych poprzez e-mail, SMS, h. monitoring oraz wizualizację pracy węzłów ciepłowniczych oraz obwodów grzewczych i CWU, pomiar mocy i energii pobieranej z sieci ciepłowniczej oraz poszczególnych obwodów grzewczych i CWU, pomiar mocy i energii elektrycznej pobieranej przez system grzewczy, i. sygnalizacja stanów alarmowych instalacji grzewczych z węzłami ciepłowniczymi poprzez e-mail, SMS, j. monitoring oraz wizualizację pracy kotłowni oraz obwodów grzewczych i CWU, pomiar mocy i energii systemu grzewczego oraz poszczególnych obwodów grzewczych, pomiar mocy i energii elektrycznej pobieranej przez system grzewczy, k. konfigurację oraz zmianę parametrów pracy kotłowni oraz obwodów grzewczych i CWU, l. sygnalizacja stanów alarmowych w kotłowniach i instalacjach grzewczych poprzez e-mail, SMS, m. monitoring oraz wizualizację pracy central wentylacyjnych, pomiar mocy i energii cieplnej i chłodniczej pobieranej przez system wentylacji, pomiar mocy i energii elektrycznej pobieranej przez system wentylacji, n. konfigurację oraz zmianę parametrów pracy central wentylacyjnych, o. sygnalizacja stanów alarmowych central wentylacyjnych poprzez e-mail, SMS, p. dostęp do raportów, wykresów i zestawień wszystkich wielkości opisanych powyżej. q. Zamawiający nie wymaga instalowania zasilania bezprzerwowego w systemie BMS. 11. W ramach robót towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych mieszczą się między innymi wszelkie działania zapewniające trwałość i właściwą funkcjonalność robót podstawowych oraz zapewnienie estetyki pomieszczeń nie gorszą niż była przed rozpoczęciem robót (przywrócenie stanu poprzedniego) - np. osuszenie ścian przed ich termoizolacją; wymalowanie ścian pomieszczeń, w których wymieniano grzejniki i/lub orurowanie, wymalowanie ścian pomieszczeń bo wymianie stolarki okiennej i/lub drzwiowej; obudowanie przewodów wentylacyjnych po ich zainstalowaniu na ścianach pomieszczeń z wyjątkiem piwnic i poddaszy. 12. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą okazać się konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia, ewentualne nagatywne skutki braku przeprowadzenia wizji lokalnej obciążają Wykonwacę I nie będę mogły być podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiający wyznacza wizje w terminie: 1) Budynki Kuchni i Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku przy ul. Hubalczyków 1: ……………………. godz. 10:00 – spotkanie przy wejściu głównym Szpitala w Słupsku. 2) Budynek Szpitala w Ustce przy ul. Mickiewicza 12 – fili Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku: ………………2019r. godz. 10:00 – spotkanie przy wejściu głównym Szpitala w Ustce 13. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, niezależne od faktycznego rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń. Za zgodą Stron, w przypadku zmniejszenia zakresu robót budowlanych, których wykonanie stało się nie celowe, wynagrodzenie może ulec obniżeniu o zakres robót niewykonywanych. 14. Za ustalenie zakresu robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 15. Wykonawca nie będzie rościł jakichkolwiek praw do dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie i wycenie zapasów dodatkowych kosztów jakie mogą wystąpić przy pracach termomodernizacyjnych starych budynków. 16. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, obejmujący poszczególne obiekty. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje instalacje fotowoltaiczne. 17. Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych będzie odbywała się w czynnym obiekcie. Należy uwzględnić i zapewnić możliwość funkcjonowania obiektu w trakcie wykonywania robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany będzie również do uzgadniania z dyrektorem jednostki zarządzającym obiektem lub z wyznaczoną przez niego osobą terminów i zakresów wykonywania poszczególnych prac. 18. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Zakres polisy określa § 17 wzoru umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIW. 19. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia: 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy osób wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy lub kierowników robót branżowych, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. Za roboty budowlane wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierowników robót rozumie się wszelkie roboty ogólnobudowlane takie jak: roboty dekarskie, malarskie, instalacyjne (np. elektryczne, ), roboty dociepleniowe, roboty polegające na montażu stolarki okiennej i drzwiowej z różnych dziedzin wynikających z PFU wykonywane bezpośrednio przez pracowników pozostających pod nadzorem kierownika budowy lub kierowników robót, 2) Jeżeli czynności wskazane w ust. 19 pkt 1) spełniające przesłanki art. 22 § 1 Kodeksu Pracy Wykonawca będzie Wykonywał samodzielnie (jako właściciel/współwłaściciel) Zamawiający uzna to za spełnienie warunku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia. 3) Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osoby/osób, którym zostanie powierzona realizacja Przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 19 pkt 1). 4) Zamawiający informuje, iż w razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, uprawniony jest do powiadomienia właściwego inspektoratu pracy i zwrócenia się o przeprowadzenie przez niego kontroli. 5) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, przed protokolarnym przekazaniem placu budowy, oświadczenia, iż osoby, o których mowa w ust. 19 pkt 1) będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę (bez ujawniania danych osobowych). Brak oświadczenia skutkować może odmową przekazania przez Zamawiającego placu budowy, przy czym okoliczność taka traktowana jako przyczyna zawiniona przez Wykonawcę i tym samym nie będzie ona podstawą do wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu umowy. Jednocześnie Zamawiający uprawniony będzie w takiej sytuacji do naliczenia wykonawcy kary umownej w wysokości 5.000,00 złotych za każde takie uchybienie. 6) Niezależnie od innych uprawnień określonych w niniejszym paragrafie, w przypadku potwierdzenia przez Państwową Inspekcję Pracy, iż Wykonawca nie zatrudnia na umowę o pracę osób wskazanych w ust. 19 pkt 1), bądź w sytuacji, gdy Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej – Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy z Wykonawcą w trybie natychmiastowym w terminie 30 dni od zaistnienia takiej okoliczności. 7) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie sankcji z tytułu niespełnienia wymagań określonych w ust. 19 pkt 1), zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 20. Prawem właściwym dla niniejszego zamówienia (w tym dla umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania i dla oceny skutków prawnych wszystkich dokumentów w tym zamówieniu) jest prawo polskie z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej. 21. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców (o ile są znane). 22. Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia, powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), postanowienia te należy traktować jako przykładowe, a Wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego z tym zastrzeżeniem, iż zaproponowane rozwiązania równoważne muszą spełniać co najmniej założenia projektowe.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45331100-7
45331000-6
45320000-6
45300000-0
45400000-1
71000000-8
71321200-6
44221000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-31

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia: dla części nr 1 – od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2020r., zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia i płatności, o którym mowa w Rozdziale III, ust. 4 pkt 1 SIWZ. dla części nr 2 – od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2020r., zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia i płatności, o którym mowa w Rozdziale III, ust. 4 pkt 1 SIWZ.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2) Osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (warunek taki sam dla wszystkich części zamówienia) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia, tj. dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Dla części nr 1: a) jedną osobą, która obejmie funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia), posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót branży instalacyjnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia), posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, c) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia), posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, d) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży architektonicznej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno – budowlanych w specjalności architektonicznej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia), e) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży instalacyjnej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia), f) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia), Dla części nr 2 a) jedną osobą, która obejmie funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia), posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót branży instalacyjnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia), posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, c) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia), posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, d) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży architektonicznej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno – budowlanych w specjalności architektonicznej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia), e) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży instalacyjnej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia), f) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia), UWAGA: Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba pełniła więcej niż jedną funkcję, o ile spełnia wymagania stawiane osobom przewidzianym do pełnienia tych funkcji (dotyczy to również kierownika budowy). Zamawiający dopuszcza wskazanie tych samych osób dla wszystkich części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę, o ile spełniają wymagania stawiane osobom przewidzianym do pełnienia tych funkcji. UWAGA! Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów i nadające takie same uprawnienia jak określone wyżej. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2272).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów i/lub oświadczeń: 1) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 4 wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp; 3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te dolności są wymagane; 4) ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 1) w przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp; 2) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3) pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt 2 powinno mieć postać dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców. W zakresie formy, pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia). Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty; 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy; 5) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; 6) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (liderem); 7) w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); 8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie Formularz ofertowy; 7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców: 1) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2.; 2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Aktualne na dzień składania ofert: a) wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru wskazanego w załączniku nr 3 do SIWZ (składane jest w oryginale) b) wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru wskazanego w załączniku nr 2 do SIWZ (składane jest w oryginale) 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt 1 składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach zgodnie z oświadczeniem wskazanym w ust. 1 pkt 1) lit a) niniejszego rozdziału, zał. nr 3; 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1), dotyczące tych podmiotów; 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów i/lub oświadczeń: 1) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ). 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) każdy z Wykonawców składa odrębnie niniejsze oświadczenie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 4. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 1) SIWZ lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę albo te podmioty albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający w celu potwierdzenia tych okoliczności korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 11. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą, opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zdolnościach lub sytuacji którego Wykonawca polega, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo podwykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną (upoważnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zdolnościach lub sytuacji którego Wykonawca polega / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo podwykonawcy, na podstawie pełnomocnictwa. Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 12. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejszą specyfikację powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ. 13. Oświadczenia, lub dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126) składane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: Dla części nr 1: 20 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) Dla części nr 2: 30 000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 2. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Niewniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub wniesienie wadium po tym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2018 poz. 110 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr 98 1500 1692 1216 9002 5187 0000 z podaniem tytułu: Wadium – Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu „Termomodernizacji obiektów Wojewódzkiego szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku – filia szpitala w Ustce, budynek kuchni, budynek patomorfologii”– część nr ………………….” Będzie ono przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego przy czym należy pamiętać, że wadium jest wniesione należycie w dniu i o godzinie obciążenia rachunku Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. Wadium musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formach określonych w ust. 3, oprócz formy pieniężnej opisanej w ust. 4, dokument wadium zaleca się złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię, dołączyć do oferty. 6. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Wadium, o którym mowa w ust. 3 pkt b-e, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde jego żądanie w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę Wykonawcy, beneficjenta gwarancji (Zamawiający), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji 5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego gdy Wykonawca: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Gwarancja lub poręczenie mają zawierać zapis: „nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego". 10. Zwrot wadium - Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, 4 ustawy Pzp. 11. Utrata wadium - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami według zasad określonych w art. 46 ust. 4a-5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany Umowy będą dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporządzone przez strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający, oprócz pozostałych przypadków wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych, stosownie do treści art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje następujące możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień niniejszej umowy: 1) zmiany określające sposób wykonania robót budowlanych – w przypadku, w którym służyć to będzie podniesieniu standardu Przedmiotu umowy i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ oraz nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy; 2) zmiany dotyczące terminu wykonania Umowy – w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania Przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej lub innych okoliczności od Stron niezależnych, w tym m.in. wystąpienie warunków atmosferycznych w szczególności uniemożliwiających prawidłowe wykonanie/prowadzenie robót budowlanych, zgodnie z technologią ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność (fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku Budowy i musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru); 3) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 4) zmiana dotycząca Przedmiotu umowy, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy – w przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, a skutkujących koniecznością zmiany Przedmiotu umowy w takim zakresie; 5) zmiany wynikające ze zmiany przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy i które wywołują potrzebę zmian tych postanowień.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu „Termomodernizacji obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. – filia szpitala w Ustce, budynek kuchni, budynek patomorfologii”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej – 10. Energia, Działania – 10.2. Efektywność Energetyczna, Poddziałania – 10.2.1. Efektywność energetyczna.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Część 1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla termomodernizacji budynku Kuchni i Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku przy ul. Hubalczyków 1, zwanym w dalszej części opracowania – zadaniem termomodernizacyjnym. Prace projektowe i roboty budowlane należy wykonać z wszystkimi niezbędnymi i wymaganymi przepisami elementami dla odbioru i oddania obiektów do użytkowania . Prace projektowe należy opracować z kompletem wszystkich wymaganych uzgodnień, a w szczególności z Inwestorem, Użytkownikiem, san - hig , p .poż. , bhp i inne:  projekty wielobranżowe: • budowlane • wykonawcze • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót • świadectwo energetyczne po wykonaniu robót Roboty budowlano - instalacyjne należy wykonać na podstawie opracowanej dokumentacji. Inwestor przewiduje konieczność opracowania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej na podstawie inwentaryzacji techniczno - budowlanej budynku oraz innej dokumentacji (audytu energetycznego).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-0, 45331100-7, 45331000-6, 45300000-0, 45320000-6, 45400000-1, 71321200-6, 71000000-8, 44221200-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu „Termomodernizacji obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. – filia szpitala w Ustce, budynek kuchni, budynek patomorfologii”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej – 10. Energia, Działania – 10.2. Efektywność Energetyczna, Poddziałania – 10.2.1. Efektywność energetyczna.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2) Część 2 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla termomodernizacji budynku Szpitala w Ustce przy ul. Mickiewicza 12 – fili Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku zwanym w dalszej części opracowania – zadaniem termomodernizacyjnym. Prace projektowe i roboty budowlane należy wykonać z wszystkimi niezbędnymi i wymaganymi przepisami elementami dla odbioru i oddania obiektów do użytkowania . Prace projektowe należy opracować z kompletem wszystkich wymaganych uzgodnień, a w szczególności z Inwestorem, Użytkownikiem, san - hig , p .poż. , bhp i inne:  projekty wielobranżowe: • budowlane • wykonawcze • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót • świadectwo energetyczne po wykonaniu robót Roboty budowlano - instalacyjne należy wykonać na podstawie opracowanej dokumentacji. Inwestor przewiduje konieczność opracowania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej na podstawie inwentaryzacji techniczno - budowlanej budynku oraz innej dokumentacji (audytu energetycznego).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-0, 45331100-7, 45331000-6, 45300000-0, 45320000-6, 45400000-1, 71321200-6, 71000000-8, 44221200-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły