Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do szkół na terenie gminy Mordy w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie biletów miesięcznych

Ogłoszenie dodano: 02.08.2019

Zamawiający: Miasto i Gmina Mordy, ul. Kilińskiego, 08-140 Mordy (Mazowieckie)

Miejsce: Mordy

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.06.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 09.08.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 31.08.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Miasto i Gmina Mordy: Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do szkół na terenie gminy Mordy w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie biletów miesięcznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Mordy, krajowy numer identyfikacyjny 71158245700000, ul. ul. Kilińskiego  9 , 08-140  Mordy, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 256 415 402, e-mail ug_mordy@pro.onet.pl, faks 256 415 115.
Adres strony internetowej (URL): http://umigmordy.bip.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://umigmordy.bip.org.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://umigmordy.bip.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z dyspozycją art. 10c Ustawy obowiązuje forma pisemna składania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Forma pisemna obowiązuje na podstawie art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020).
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Mordy, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy – Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do szkół na terenie gminy Mordy w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie biletów miesięcznych
Numer referencyjny: IN.271.19.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
wszystkie części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do szkół na terenie gminy Mordy, wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu, w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie biletów miesięcznych z podziałem na 3 (trzy) części, odpowiednio: 1.1 Część 1 zamówienia – Obwód nr 1 – obejmuje usługi w zakresie dowożenia i odwożenia uczniów do Zespołu Oświatowego w Mordach, ul. Kilińskiego 13, Mordy, wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w czasie ich przewozu, z następujących miejscowości: Płosodrza-2, Wólka Biernaty-5, Suchodołek-1, Rogóziec-2, Wojnów-7, Stara Wieś-12, Głuchów-7, Ptaszki-1, Sosenki-Jajki-6, Wólka Soseńska-6. Łączna liczba uczniów-49. 1.2 Część 2 zamówienia – Obwód nr 2 – obejmuje usługi w zakresie dowożenia i odwożenia uczniów do Zespołu Oświatowego w Mordach, ul. Kilińskiego 13, Mordy, wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w czasie ich przewozu, z następujących miejscowości: Czepielin-18, Czepielin-Kolonia-7, Ogrodniki-12, Czołomyje-8, Doliwo-2. Łączna liczba uczniów-47. 1.3 Część 3 zamówienia – Obwód nr 3 – obejmuje usługi w zakresie dowożenia i odwożenia uczniów do Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim, ul. Szkolna 5, Radzików Wielki, wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w czasie ich przewozu, z następujących miejscowości: Leśniczówka-2, Krzymosze-15, Wielgorz-8, Radzików-Stopki-12, Radzików-Kornica-4, Radzików Wielki kolonia-6, Pióry Wielkie-9, Ostoje-1. Łączna liczba uczniów-57. 2. Przewozy uczniów odbywać się będą pod nadzorem opiekunów, których zapewnia Wykonawca. Opiekunem będzie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni praw publicznych, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne – nie może to być kierowca autobusu. 3. Wskazane liczby uczniów do przewozu są liczbami prognozowanymi według stanu na dzień podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczniów przewożonych na poszczególnych trasach w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z bieżącymi potrzebami edukacyjnymi poszczególnych szkół. Liczba ta będzie ustalana miesięcznie poprzez zamówienie biletów na dany miesiąc. Na podstawie poprzednich okresów Zamawiający szacuje, że zmiany liczb uczniów przewożonych na poszczególnych trasach nie przekraczają 10% ogólnej ilości. 4. Przewozy uczniów na podstawie biletów miesięcznych do szkół będą wykonywane w dni nauki szkolnej według rozkładów jazdy. Rozkłady powinny przewidywać liczbę kursów zapewniającą dowóz uczniów przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i ich odwóz po zakończeniu zajęć. Szczegółowe harmonogramy jazdy (trasy) zostaną dokładnie ustalone z wybranym Wykonawcą przed podpisaniem umowy. 5. W przypadku awarii pojazdu przewożącego uczniów Wykonawca gwarantuje podstawienie w pełni sprawnego zastępczego środka transportu, który jest dopuszczony do przewozów pasażerskich (autobusu). Czas podstawienia pojazdu zastępczego nie może przekroczyć 90 minut. 6. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040). 1) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę: kierowcy i opiekunowie. 2) Zatrudnienie wskazanych osób, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia, nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający wymaga dostarczenia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy wykazu osób desygnowanych do realizacji przedmiotu zamówienia zawierającego: imię, nazwisko, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu – dla osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę powinien zawierać określenie podmiotu składającego ten wykaz wraz z datą jego złożenia oraz być podpisany przez osobę uprawnioną do jego złożenia w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wszyscy pracownicy Wykonawcy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, zamiast wykazu pracowników Wykonawca może złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie. 3) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie wyżej wymienionych osób. Postanowienia w tym zakresie zawarte są we wzorach umów. 4) Dokumenty przedstawiane na wezwanie Zamawiającego powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.Urz. UE L.119 – RODO), to jest w szczególności bez adresów i nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu i podpis pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania. 5) Z tytułu nie spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Nie złożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt.1 czynności.

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-09-01   lub zakończenia: 2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 58 ze zm.).
Informacje dodatkowe W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi spełniać przynajmniej jeden z partnerów.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie: a) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje co najmniej dwoma autobusami będącymi w stanie jednorazowo przewieźć co najmniej 40 osób na miejscach siedzących oraz posiadającymi ważne ubezpieczenie OC, dla każdej części zamówienia na którą/e składana jest oferta. W przypadku składania oferty na 1, 2 lub 3 części zamówienia Wykonawca powinien dysponować odpowiednio co najmniej 2, 4 lub 6 autobusami. b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje co najmniej dwoma kierowcami posiadającymi uprawnienia do kierowania autobusami, dla każdej części zamówienia na którą/e składana jest oferta. W przypadku składania oferty na 1, 2 lub 3 części zamówienia Wykonawca powinien dysponować odpowiednio co najmniej 2, 4 lub 6 kierowcami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki mogą być spełnione przez partnerów łącznie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny na dzień składania odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy. Wymóg złożenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej nie dotyczy Wykonawców krajowych. Stosowny odpis w właściwego rejestru Zamawiający pobierze samodzielnie na podstawie informacji zawartych w druku oferty. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast powyższego dokumentu składa dokumenty zgodnie z dyspozycją § 7 Rozporządzenia wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3.1. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Części V pkt 1.2 SIWZ Wykonawca złoży aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób wraz z ewentualnymi decyzjami zmieniającymi, wydanymi do pierwotnego dokumentu. 3.2. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Części V pkt 1.3 lit. a) SIWZ Wykonawca złoży wykaz co najmniej 2 autobusów będących w stanie jednorazowo przewieźć co najmniej 40 osób na miejscach siedzących oraz posiadających ważne ubezpieczenie OC wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi autobusami, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, dla każdej części zamówienia na którą/e składana jest oferta. 3.3. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Części V pkt 1.3 lit. b) SIWZ Wykonawca złoży wykaz co najmniej 2 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacjami o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, dla każdej części zamówienia na którą/e składana jest oferta.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.W przypadku ustanowienia pełnomocnika lub obowiązku ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji w postępowaniu, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo rodzajowe lub szczegółowe wskazujące zakres pełnomocnictwa dla ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub w formie odpisu potwierdzonego notarialnie. 2.W terminie wskazanym w art. 24 ust. 11 Ustawy (3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert) Wykonawcy złożą oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 369). W przypadku braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć oświadczenie wraz z ofertą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności10,00
Czas podstawienia autobusu zastępczego30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Obwód nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1 zamówienia – Obwód nr 1 – obejmuje usługi w zakresie dowożenia i odwożenia uczniów do Zespołu Oświatowego w Mordach, ul. Kilińskiego 13, Mordy, wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w czasie ich przewozu, z następujących miejscowości: Płosodrza-2, Wólka Biernaty-5, Suchodołek-1, Rogóziec-2, Wojnów-7, Stara Wieś-12, Głuchów-7, Ptaszki-1, Sosenki-Jajki-6, Wólka Soseńska-6. Łączna liczba uczniów-49.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-01
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności10,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Obwód nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2 zamówienia – Obwód nr 2 – obejmuje usługi w zakresie dowożenia i odwożenia uczniów do Zespołu Oświatowego w Mordach, ul. Kilińskiego 13, Mordy, wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w czasie ich przewozu, z następujących miejscowości: Czepielin-18, Czepielin-Kolonia-7, Ogrodniki-12, Czołomyje-8, Doliwo-2. Łączna liczba uczniów-47.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-01
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności10,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Obwód nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 3 zamówienia – Obwód nr 3 – obejmuje usługi w zakresie dowożenia i odwożenia uczniów do Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim, ul. Szkolna 5, Radzików Wielki, wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w czasie ich przewozu, z następujących miejscowości: Leśniczówka-2, Krzymosze-15, Wielgorz-8, Radzików-Stopki-12, Radzików-Kornica-4, Radzików Wielki kolonia-6, Pióry Wielkie-9, Ostoje-1. Łączna liczba uczniów-57.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-08-30
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności10,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły