USŁUGA UTRZYMANIA W SPRAWNOŚCI OPERACYJNEJ KSEROKOPIARKI KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 951 ORAZ ZAPEWNIENIE KONIECZNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Ogłoszenie dodano: 01.08.2019

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, os. Złotej Jesieni, 31-826 Kraków (Małopolskie)

Miejsce: Kraków

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 09.08.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 20.09.2019 02.08.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510195906-N-2019 z dnia 17-09-2019 r.
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: USŁUGA UTRZYMANIA W SPRAWNOŚCI OPERACYJNEJ KSEROKOPIARKI KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 951 ORAZ ZAPEWNIENIE KONIECZNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 581506-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 12118869400000, ul. os. Złotej Jesieni  1, 31-826  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126468502, e-mail asorys@rydygierkrakow.pl, faks 126468930.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalrydygier.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Szpital Sp. z o.o.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
USŁUGA UTRZYMANIA W SPRAWNOŚCI OPERACYJNEJ KSEROKOPIARKI KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 951 ORAZ ZAPEWNIENIE KONIECZNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
211/ZP/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa utrzymania w sprawności operacyjnej kserokopiarki KONICA MINOLTA Bizhub PRO 951 oraz zapewnienia koniecznych materiałów eksploatacyjnych, zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do nin. specyfikacji. 2. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, zostaną odrzucone. 3. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. WYMAGANY TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA Zamówienie będzie realizowane przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy albo do wyczerpania określonej kwoty.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 50313100-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 14487.30
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  01
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Kserkop sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 13339.44
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13339.44
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13339.44
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500203482-N-2018 z dnia 24-08-2018 r.
Gmina Michałów: Budowa 5 Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Michałów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 581506-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Michałów, Krajowy numer identyfikacyjny 291010317, ul. Michałów  115, 28-411  Michałów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3565243, e-mail michalow@op.pl, faks 41 3565244.
Adres strony internetowej (url): http://michalow.bip.gov.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa 5 Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Michałów
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IKm.ZP.4.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie zadania pn.: " Budowa 5 Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Michałów. 3.2. Na zakres rzeczowy zamówienia składa się: Wykonanie 5 Otwartych Stref Aktywności w wariancie podstawowym. Każdy z 5 obiektów będzie składał się z siłowni plenerowej wyposażonej w 6 urządzeń do ćwiczeń zainstalowanych na podłożu piasku, strefy relaksu wyposażonej w stół betonowy do gry w ping ponga oraz grę kółko i krzyżyk. Każda z Otwartych Stref Aktywności będzie wyposażona w ławki (4 szt.), regulamin strefy oraz stojak na rowery (pięciostanowiskowy). Ponadto zostanie wykonane nasadzenie zieleni (10 krzaków iglastych). Wszystkie urządzenia sportowe stanowiące wyposażenie Otwartej Strefy Aktywności muszą być zgodne z obowiązującą Polską Normą, fabrycznie nowe, wykonane z trwałych i bezpiecznych materiałów oraz posiadać aktualne atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytację polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadku niewymagalnych wykonawca jest zobowiązany do wystawienia deklaracji zgodności z Polskimi Normami. Na każdym urządzeniu należy zamieścić instrukcje obsługi urządzenia. 3.3. Zakres prac do wykonania ujęty jest w dokumentacji projektowej (zał. nr 8), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej zamawiającego i stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Zamawiający załącza do niniejszej SIWZ przedmiary robót (zał. nr 9), które służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między opisami robót do wykonania w dokumentacji projektowej a opisami robót w załączonych przedmiarach stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe, służące doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane. 3.4 Uwarunkowania dotyczące wykonania robót: 1) Roboty będą wykonywane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 2) Zastosowane materiały będą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego oraz wymogom określonym w SIWZ wraz załącznikami (w tym w szczególności w dokumentacji projektowej), 3) Roboty budowlane będą prowadzone zgodnie z dokumentacją przetargową 4) Wykonawca ma obowiązek w taki sposób realizować roboty budowlane i zabezpieczyć obszar prowadzonych prac, by nie stanowiły one zagrożenia dla osób postronnych 5) W czasie wykonywania robót miejsce prowadzenia prac trzeba utrzymywać w należytym porządku. 3.5 Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków (prace towarzyszące nieobjęte dokumentacja projektową i przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia przy wyliczeniu ceny ofertowej i wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia): 1) Zapewnia właściwą organizację robót, urządzenie i zabezpieczenie placu budowy, 2) Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich naruszenie, 3) Zapewnia prawidłowe składowanie i ochronę materiałów oraz sprzętu, 4) Po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy i teren przyległy oraz przywróci do stanu pierwotnego, 5) Przygotuje dokumentację do odbioru końcowego 6) Przeprowadzi likwidację placu budowy 3.6 Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty w celu zapoznania się z terenem przyszłej budowy, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia, oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 3.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.8 Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) dla przedmiotowego zadania: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych. 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych. 37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu 3.9 Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 3.9.1 jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców oraz procentową wartość robót jaką zamierza powierzyć podwykonawcom; 3.9.2 w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile są już znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.9.3 Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy. 3.10 Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane. Minimalny wymagany okres gwarancji na roboty wynosi 60 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole odbioru ostatecznego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 24 miesięcy, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (sekcja XIII SIWZ). Wykonawca składając ofertę akceptuje oświadczenie gwarancyjne w którym określa zakres gwarancji i uprawnienia zamawiającego oraz obowiązki gwaranta. UWAGA: Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych (corocznie) w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia. 3.11 Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: • wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt 3.1 SIWZ w tym prac związanych z zagospodarowaniem terenu, robotami ziemnymi, robotami budowlanymi związanymi z funkcjonowaniem obiektów sportowych, obsługi pojazdów i maszyn budowlanych - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto w § 12 wzoru umowy stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, a następnie w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3.12. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy PZP najpierw dokonana oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45112720-8

Dodatkowe kody CPV: 37410000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 200238.14
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Apis POLSKA Sp. z o.o.
Email wykonawcy: spi@spis.eu.pl
Adres pocztowy: Ul. 3 Maja 85
Kod pocztowy: 37-500
Miejscowość: Jarosław
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 254275.11
Oferta z najniższą ceną/kosztem 219409.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 284800.35
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 0
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły