Na usługę opracowania: dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu budynku Sądu Rejonowego w Kraśniku

Ogłoszenie dodano: 01.08.2019

Zamawiający: Sąd Okręgowy w Lublinie, Krakowskie Przedmieście, 20-076 Lublin (Lubelskie)

Miejsce: Lublin

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 09.08.2019, godzina: 11:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 04.09.2019 02.08.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510185501-N-2019 z dnia 04-09-2019 r.
Sąd Okręgowy w Lublinie: Na usługę opracowania: dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu budynku Sądu Rejonowego w Kraśniku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 581481-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Okręgowy w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 32295600000000, ul. Krakowskie Przedmieście  43, 20-076  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 46 01 241, e-mail edyta.osak@lublin.so.gov.pl, faks 81 46 01 241.
Adres strony internetowej (url): www.lublin.so.gov.pl,https://ezamowienia.ms.gov.pl.
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Sąd
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Na usługę opracowania: dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu budynku Sądu Rejonowego w Kraśniku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
D.ZP-2820-34/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku w Kraśniku, ul. Lubelskiej 81 oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych realizowanych na jej podstawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 23500.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Naris Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@naris.pl
Adres pocztowy: ul. Związkowa 10/23
Kod pocztowy: 20-148
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 28905.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28905.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 418421.40
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500210100-N-2018 z dnia 03-09-2018 r.
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sarnaki: Przebudowa drogi leśnej z ulepszeniem nawierzchni kruszywem łamanym w Nadleśnictwie Sarnaki, leśnictwie Kisielew o długości 1197 m

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 581481-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sarnaki, Krajowy numer identyfikacyjny 3001126200000, ul. 3 Maja  6/4, 08-220   Sarnaki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 833 599 151, e-mail sarnaki@lublin.lasy.gov.pl, faks 833 599 151.
Adres strony internetowej (url): www.lublin.lasy.gov.pl/sarnaki
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi leśnej z ulepszeniem nawierzchni kruszywem łamanym w Nadleśnictwie Sarnaki, leśnictwie Kisielew o długości 1197 m
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres robót związanych z przebudową dróg obejmuje wykonanie drogi leśnej o nawierzchni z kruszywa łamanego, o parametrach: szer. jezdni 3,50 m i poboczy 2 x 0,75 m i przy spadku poprzecznym jezdni dwustronny 3%. Na odcinku I (dł. 392 m) należy wykonać doziarnienie nawierzchni z miejscowym jej poszerzeniem do zaprojektowanych parametrów drogi oraz wykonać nawierzchnie z kruszywa łamanego gr. 15 cm. Przy zbiorniku zlokalizowanym przy krawędzi drogi należy ustawić krawężniki drogowe zgodnie z projektem na długości 23 m. W pozostałej części przebudowywanej drogi należy wykonać warstwę odsączającą gr. 20 cm z pospółki, warstwę podbudowy ze żwiru i nawierzchnię z kruszywa łamanego gr. 15 cm. W ramach prac wykonawca wykona roboty pomiarowe, karczowanie krzewów i pni, roboty ziemne, wykonanie warstwy odsączającej oraz nawierzchni z kruszywa łamanego o uziarnieniu 4-31,5 mm na podbudowie z warstw żwirowych. Pobocza drogi - żwirowe.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45200000-9, 45230000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 378550.63
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wydobywczo-Drogowe Żwirbud
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Drohiczyńska 186
Kod pocztowy: 17-300
Miejscowość: Siemiatycze
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 465617.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 465617.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 465617.28
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły