Usługi serwisowania pojazdów służbowych należących do SP ZOZ w Lubartowie

Ogłoszenie dodano: 23.07.2019

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Cicha, 21-100 Lubartów (Lubelskie)

Miejsce: Lubartów

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 30.07.2019, godzina: 11:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Usługi serwisowania pojazdów służbowych należących do SP ZOZ w Lubartowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 43121995700000, ul. ul. Cicha  14 , 21-100  Lubartów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 855 66 08, e-mail przetargi@spzoz-lubartow.pl, faks 81 855 66 08.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.spzoz-lubartow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi serwisowania pojazdów służbowych należących do SP ZOZ w Lubartowie
Numer referencyjny: SZP/13/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu w zdolności techniczno-eksploatacyjnej i ruchowej pojazdów należących do SPZOZ w Lubartowie w celu zapewnienia ich bezpiecznego i bezawaryjnego użytkowania. 2. Pojazdy należące do SP ZOZ w Lubartowie: a) Fiat Ducato rok budowy 2013, poj. silnika 1956 cm³, moc silnika 85 kW, rodzaj paliwa: olej napędowy, b) Volkswagen Crafter rok budowy 2009, poj. silnika 2461 cm3 moc silnika 120 kW , rodzaj paliwa: olej napędowy, c) Volkswagen Crafter rok budowy 2009, poj. silnika 2461 cm3 moc silnika 120 kW , rodzaj paliwa: olej napędowy, d) Volkswagen Crafter rok budowy 2009, poj. silnika 2461 cm3, moc silnika 120 kW , rodzaj paliwa: olej napędowy, e) Volkswagen Crafter rok budowy 2009, poj. silnika 2461 cm3 moc silnika 120 kW, rodzaj paliwa: olej napędowy, f) Renault Trafic rok budowy 2007, poj. silnika 1995 cm3 moc silnika 84 kW rodzaj paliwa: olej napędowy, g) Peugeot Partner rok budowy 2010, poj. silnika 1560 cm³, moc silnika 55 kW, rodzaj paliwa: olej napędowy, 3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: a) wykonywania konserwacji, napraw i przeglądów okresowych, b) badania technicznego pojazdów, c) napraw pojazdów uszkodzonych w trakcie eksploatacji, d) naprawy i wymiany ogumienia, także sezonowego, e) bieżącego uzupełniania płynów eksploatacyjnych, z wyjątkiem płynów do spryskiwaczy, f) zapewnienia dostępności materiałów i części zamiennych, g) potwierdzania przeglądów po wykonaniu usług z odpowiednim wpisem w książce serwisowej, h) naprawy uszkodzonej karoserii ( napraw blacharskich), i) holowania uszkodzonych pojazdów w celu ich naprawy, j) innych czynności wynikających z bieżącej eksploatacji i koniecznych w celu zapewnienia bezpiecznego i bezawaryjnego użytkowania pojazdów, k) udzielenia minimum 6-miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę, a na nowe podzespoły - gwarancja udzielona przez producenta. 4. Dopuszcza się wykonywanie napraw przez Podwykonawców pod warunkiem, że Wykonawca weźmie pełną odpowiedzialność za część prac wykonanych przez Podwykonawcę - Zamawiający nie dopuszcza faktur częściowych od Podwykonawców. 5. Części użyte do napraw będą nowe. Dopuszcza się regenerację podzespołów, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi źródło pochodzenia części oraz fakturę. 6. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z zaleceniami producenta oraz spełniać wszelkie normy jakościowe obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej. 7. W zakresie przeglądu okresowego Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do: 1. wymiany oleju silnikowego, 2. uzupełnianie płynu AD BLUE w samochodach Volkswagen Crafter, 3. wymiany filtra oleju, 4. wymiany filtra paliwa, 5. wymiany filtra powietrza, 6. sprawdzenia stanu instalacji elektrycznej w tym stanu akumulatora, 7. sprawdzenia stanu oświetlenia pojazdu w tym ustawienie reflektorów i ewentualne uzupełnienie, 8. sprawdzenia stanu specjalistycznego oświetlenia pojazdu w tym sprawdzenie alarmowych lamp błyskowych i stan głośnika w urządzeniu alarmowym , 9. sprawdzenia stanu układu zapłonowego, 10. sprawdzenie sprawności układu hamulcowego w tym ewentualne nieszczelności i stan materiałów ciernych ( klocki, tarcze, szczęki, bębny ) oraz stan płynu hamulcowego, 11. sprawdzenia sprawności układu kierowniczego, 12. sprawdzenia sprawności układu zawieszenia przedniego i tylnego, 13. sprawdzenia sprawności i szczelności skrzyni biegów oraz mechanizmu przeniesienia napędu, 14. sprawdzenia stanu opon samochodowych w tym stan bieżnika oraz ciśnienia powietrza w oponach, 15. sprawdzenia stanu i szczelności układu chłodzenia silnika oraz ogrzewania pojazdu, 16. sprawdzenia naciągu paska wieloklinowego napędzającego alternator, pompę wodną i inne urządzenia potrzebne do pracy pojazdu, 17. sprawdzenia szczelności i mocowania układu wydechowego, 18. sprawdzenia stanu klimatyzacji ze sprawdzeniem szczelności układu, poziomu czynnika chłodzącego oraz sprawdzeniem stanu filtra przeciwpyłowego, 19. sprawdzenia stanu zawiasów, rolek i ograniczników drzwi, 20. sprawdzenia stanu mocowania wszelkich osłon przegubów pod pojazdem, 21. wykonanie innych napraw wynikłych w trakcie przeglądu okresowego. Zakres powyższych czynności jest uzależniony od marki i modelu samochodu oraz od zaleceń producenta. Przegląd powinien być wykonany zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w książce przeglądów serwisowych oraz spełniać wszelkie normy jakościowe obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej. Po wykonaniu badania technicznego Wykonawca zobowiązany jest do: • wyzerowania wskazania wyświetlacza terminów przeglądu (wskaźnika obsługi technicznej), • wpisać stan licznika kolejnego przeglądu na karcie przeglądów lub w książce przeglądów serwisowych. NAPRAWY: Naprawy powinny być wykonana zgodnie ze sztuką napraw zlecanych przez Producenta danej marki i modelu pojazdu. Ww. usługa powinna spełniać wszelkie normy jakościowe obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej. Badania techniczne pojazdów wykonywane będą na podstawie wskazania stanu licznika w zależności od marki i modelu pojazdu jednak nie dłużej niż co 12 miesięcy. Wykonawca zapewnia mycie pojazdów w myjni bezdotykowej.

II.5) Główny kod CPV: 50112000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50112100-4
50111210-7
50112300-6
50118110-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  14   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeśli będzie dysponował: - stacją serwisową w odległości nie większej niż 10 km od miejsca stacjonowania pojazdów – Lubartów ul. Cicha 14 - osobą / osobami która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą kwalifikacje i doświadczenie adekwatne do zakresu serwisowanego pojazdu, przeglądów i napraw, mającą minimum roczne doświadczenie w zakresie serwisowania i napraw pojazdów typu posiadanego przez Zamawiającego - zapleczem technicznym, narzędziami i aparaturą koniecznymi do prawidłowej realizacji zamówienia, wykonywaniem usług serwisowych i napraw zgodnie z zaleceniami producenta pojazdów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu każdy wykonawca musi dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia: 1) Oświadczenie, że Wykonawca będzie dysponował dysponował: - stacją serwisową w odległości nie większej niż 10 km od miejsca stacjonowania pojazdów – Lubartów ul. Cicha 14, - osobą / osobami która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą kwalifikacje i doświadczenie adekwatne do zakresu serwisowanego pojazdu, przeglądów i napraw, mającą minimum roczne doświadczenie w zakresie serwisowania i napraw pojazdów typu posiadanego przez Zamawiającego, - zapleczem technicznym, narzędziami i aparaturą koniecznymi do prawidłowej realizacji zamówienia, wykonywaniem usług serwisowych i napraw zgodnie z zaleceniami producenta pojazdów. Oświadczenie zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ (składane wraz z ofertą). 2. Dokumenty, o których mowa powyżej, wykonawca zobowiązany jest do złożenia według zasad określonych w rozdz. VII SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-30, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły