Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Werbkowice wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów w dni nauki szkolnej w okresie od 2 września 2019 roku do 26 czerwca 2020 roku z podziałem na 5 części- zadań

Ogłoszenie dodano: 19.07.2019

Zamawiający: Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. Zamojska, 22-550 Werbkowice (Lubelskie)

Miejsce: Werbkowice

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 29.07.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy: Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Werbkowice wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów w dni nauki szkolnej w okresie od 2 września 2019 roku do 26 czerwca 2020 roku z podziałem na 5 części- zadań
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy, krajowy numer identyfikacyjny 55150500000000, ul. ul. Zamojska  1 , 22-550  Werbkowice, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 84 657 20 80, e-mail ug@werbkowice.pl, faks 84 657 20 91.
Adres strony internetowej (URL): www.ugwerbkowice.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
ugwerbkowice.bip.lubelskie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
ugwerbkowice.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pomocą operatora pocztowego, posłańca lub osobiście.
Adres:
Gmina Werbkowice ul. Zamojska 1; 22-550 Werbkowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Werbkowice wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów w dni nauki szkolnej w okresie od 2 września 2019 roku do 26 czerwca 2020 roku z podziałem na 5 części- zadań
Numer referencyjny: RIP.271.5.2019.AN
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
5
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
5


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: „Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Werbkowice wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów w dni nauki szkolnej w okresie od 2 września 2019 roku do 26 czerwca 2020 roku z podziałem na 5 części- zadań: 1) ZADANIE NR 1- Część 1 – „Przewóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki podczas transportu do Szkoły Podstawowej w Werbkowicach, Przedszkola Samorządowego „Bajka”w Werbkowicach, PSP w Podhorcach” w ilości 145 osób, z czego do: Szkoły Podstawowej w Werbkowicach – 123 osób; Przedszkola Samorządowe Bajka w Werbkowicach – 20 osób, Publicznej Szkoły Podstawowej w Podhorcach – 2 osoby. 2) ZADANIE NR 2- Cześć 2 – Przewóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki podczas transportu do Publicznej Szkoły Podstawowej w Hostynnem Kolonii – 15 osób. 3) ZADANIE NR 3- Cześć 3 – Przewóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki podczas transportu do Szkoły Podstawowej w Sahryniu – 48 osób. 4) ZADANIE NR 4- Cześć 4 – Przewóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki podczas transportu do Publicznej Szkoły Podstawowej w Malicach – 43 osoby. 5) ZADANIE NR 5- Cześć 5 – Przewóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki podczas transportu do Publicznej Szkoły Podstawowej w Honiatyczach – 24 osoby. Oferta może obejmować zamówienie na jedną część lub więcej części. 2. Usługa świadczona będzie we wszystkie dni zajęć szkolnych w okresie od 2.09.2019 r. do 26.06.2020 r. z wyłączeniem wakacji, ferii zimowych i wiosennych oraz innych przerw w nauce, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ustalonym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603).W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, dowóz będzie zapewniony przez Wykonawcę, na wcześniejsze zgłoszenie Dyrektora szkoły w terminie min.3 dni przed planowaną usługą. 3. Dowóz uczniów obejmuje przewóz uczniów z miejscowości zamieszkania do szkół na terenie gminy Werbkowice i odwiezienie uczniów ze szkół do miejscowości zamieszkania oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu. Pod pojęciem przewóz uczniów do szkół należy rozumieć dowóz uczniów z ustalonych miejsc zamieszkania do szkół przed rozpoczęciem zajęć i odwóz uczniów ze szkół do ustalonych miejsc ich zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych. Trasy winne być realizowane na zasadzie komunikacji publicznej, ogólnodostępnej z pierwszeństwem przejazdu wskazanych w niniejszym postępowaniu uczniów. Rzeczywista liczba uczniów objętych przewozem w ramach niniejszego zamówienia, czyli faktyczna liczba biletów miesięcznych, będzie wynikała z sytuacji demograficznej, organizacji sieci szkół oraz obowiązujących przepisów prawa (np. objęcie przewozem lub wyłączenie z przewozu określonych grup uczniów), przy czym zakłada się, że liczba uczniów objętych przewozem może zmienić się w granicach ± 20%.   Szczegółowy przedmiot zamówienia określono w tomie III SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60112000-6
60112000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-09-02 2020-06-26

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca w tym zakresie powinien posiadać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tj.Dz. U z 2017 r., poz. 2200 z póź. zm),
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a)Sprzętu Zamawiający wymaga dysponowania takiej liczby autobusów, aby suma miejsc siedzących tych autobusów odpowiadała liczbie osób objętych przewozem tj. dla zadania Nr 1 - min.145` miejsca siedzące, dla zadania oznaczonego Nr 2 – min. 15 miejsc siedzących, dla zadania oznaczonego Nr 3 – min. 48 miejsc siedzących, dla zadania oznaczonego Nr 4 – min. 43 miejsca siedzące, dla zadania oznaczonego Nr 5 – min. 24 miejsca siedzące. b) Osób Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia publicznego osoby pełniące funkcje kierowcy autobusu, posiadały wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania przewozu osób i były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu sprzętu, że Wykonawca dysponuje taką liczbą autobusów, aby suma miejsc siedzących tych autobusów odpowiadała liczbie osób objętych przewozem z podaniem nr rejestracyjnego, nazwy producenta, marki, typu, modelu pojazdu, roku produkcji, liczby miejsc siedzących, wyposażenia, podstawy dysponowania – wg załącznika, którego wzór zamieszczono w rozdziale 3.4 SIWZ b)oświadczenia Wykonawcy, że skierowane przez Wykonawcę osoby do realizacji przedmiotowego zamówienia, odpowiedzialne za kierowanie pojazdami do przewozu uczniów, posiadają kwalifikacje zawodowe i uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a także że osoby te będą zatrudnione na umowę o pracę, którego wzór zamieszczono w rozdziale 3.4 SIWZ c) kserokopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t.j Dz. U z 2017 r., poz.2200 z póź. zm). poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
wiek pojazdów30,00
termin płatności faktury10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1579, z późn. zm.) w następujących przypadkach: 1) w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy oraz zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku, jeżeli konieczność zmian będzie wynikała ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w przypadku wejścia w życie zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, 2) w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy w związku z wprowadzeniem lub zmianą podwykonawców. 3) w zakresie zmiany ceny jednego biletu miesięcznego netto, w przypadku wzrostu lub obniżenia cen ON o 20% w stosunku do ceny jednostkowej „ON „w ORLENIE ogłoszonej w dniu otwarcia ofert. Zmiana ceny będzie odbywać się wg następującego wzoru: Cw = Co x Pw/Po gdzie: Cw = cena biletu miesięcznego po waloryzacjiCo = cena biletu miesięcznego zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy Po = średnia hurtowa cena ON obowiązująca w dniu ogłoszenia przetargu Pw = średnia hurtowa cena ON obowiązująca w dniu dokonywania waloryzacji. Przez średnią hurtową cenę ON rozumie się średnią obliczoną z cen oleju napędowego ekodiesel podaną przez producentów ORLEN na ich oficjalnych stronach internetowych. Zmiana ceny (na wniosek Wykonawcy lub z inicjatywy Zamawiającego) może nastąpić maksymalnie 1 raz w czasie trwania umowy - po dniu 01.01.2020 r. Zmiana ceny może następować na pisemny wniosek Wykonawcy złożony do Zamawiającego lub z inicjatywy Zamawiającego. Zmiana może skutkować podwyższeniem ceny lub jej obniżeniem.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Przewóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki podczas transportu do Szkoły Podstawowej w Werbkowicach, Przedszkola Samorządowego „Bajka”w Werbkowicach, PSP w Podhorcach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przewóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki podczas transportu do Szkoły Podstawowej w Werbkowicach, Przedszkola Samorządowego „Bajka”w Werbkowicach, PSP w Podhorcach” w ilości 145 osób, z czego do: Szkoły Podstawowej w Werbkowicach – 123 osób; Przedszkola Samorządowe Bajka w Werbkowicach – 20 osób, Publicznej Szkoły Podstawowej w Podhorcach – 2 osoby. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Tomie III - zał. nr 1 SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60112000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
wiek pojazdów30,00
termin termin płatności faktury10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: 2) Przewóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki podczas transportu do Publicznej Szkoły Podstawowej w Hostynnem Kolonii
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przewóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki podczas transportu do Publicznej Szkoły Podstawowej w Hostynnem Kolonii – 15 osób. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części zawarto w Tomie III - zał. Nr 2 SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60112000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
wiek pojazdów30,00
termin płatności faktury10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Przewóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki podczas transportu do Szkoły Podstawowej w Sahryniu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przewóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki podczas transportu do Szkoły Podstawowej w Sahryniu – 48 osób. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Tomie III - zał. Nr 3 SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60112000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
wiek pojazdów30,00
termin płatności faktury10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: 4) Przewóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki podczas transportu do Publicznej Szkoły Podstawowej w Malicach.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4) Przewóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki podczas transportu do Publicznej Szkoły Podstawowej w Malicach – 43 osoby. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Tomie III - zał. nr 4 SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60112000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
wiek pojazdów30,00
termin płatności faktur10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: 5) Przewóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki podczas transportu do Publicznej Szkoły Podstawowej w Honiatyczach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:5) Przewóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki podczas transportu do Publicznej Szkoły Podstawowej w Honiatyczach – 24 osoby. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Tomie III - zal. nr 5 SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60112000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
wiek pojazdów30,00
termin płatności faktury10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły