Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Werbkowice wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów w dni nauki szkolnej w okresie od 2 września 2019 roku do 26 czerwca 2020 roku z podziałem na 5 części- zadań

Ogłoszenie dodano: 19.07.2019

Zamawiający: Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. Zamojska, 22-550 Werbkowice (Lubelskie)

Miejsce: Werbkowice

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 29.07.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 540154290-N-2019 z dnia 25-07-2019 r.
Werbkowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 575359-N-2019
Data: 19-07-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 55150500000000, ul. ul. Zamojska  1, 22-550  Werbkowice, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 84 657 20 80, e-mail ug@werbkowice.pl, faks 84 657 20 91.
Adres strony internetowej (url): ugwerbkowice.bip.lubelskie.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: „Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Werbkowice wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów w dni nauki szkolnej w okresie od 2 września 2019 roku do 26 czerwca 2020 roku z podziałem na 5 części- zadań: 1) ZADANIE NR 1- Część 1 – „Przewóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki podczas transportu do Szkoły Podstawowej w Werbkowicach, Przedszkola Samorządowego „Bajka”w Werbkowicach, PSP w Podhorcach” w ilości 145 osób, z czego do: Szkoły Podstawowej w Werbkowicach – 123 osób; Przedszkola Samorządowe Bajka w Werbkowicach – 20 osób, Publicznej Szkoły Podstawowej w Podhorcach – 2 osoby. 2) ZADANIE NR 2- Cześć 2 – Przewóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki podczas transportu do Publicznej Szkoły Podstawowej w Hostynnem Kolonii – 15 osób. 3) ZADANIE NR 3- Cześć 3 – Przewóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki podczas transportu do Szkoły Podstawowej w Sahryniu – 48 osób. 4) ZADANIE NR 4- Cześć 4 – Przewóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki podczas transportu do Publicznej Szkoły Podstawowej w Malicach – 43 osoby. 5) ZADANIE NR 5- Cześć 5 – Przewóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki podczas transportu do Publicznej Szkoły Podstawowej w Honiatyczach – 24 osoby. Oferta może obejmować zamówienie na jedną część lub więcej części. 2. Usługa świadczona będzie we wszystkie dni zajęć szkolnych w okresie od 2.09.2019 r. do 26.06.2020 r. z wyłączeniem wakacji, ferii zimowych i wiosennych oraz innych przerw w nauce, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ustalonym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603).W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, dowóz będzie zapewniony przez Wykonawcę, na wcześniejsze zgłoszenie Dyrektora szkoły w terminie min.3 dni przed planowaną usługą. 3. Dowóz uczniów obejmuje przewóz uczniów z miejscowości zamieszkania do szkół na terenie gminy Werbkowice i odwiezienie uczniów ze szkół do miejscowości zamieszkania oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu. Pod pojęciem przewóz uczniów do szkół należy rozumieć dowóz uczniów z ustalonych miejsc zamieszkania do szkół przed rozpoczęciem zajęć i odwóz uczniów ze szkół do ustalonych miejsc ich zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych. Trasy winne być realizowane na zasadzie komunikacji publicznej, ogólnodostępnej z pierwszeństwem przejazdu wskazanych w niniejszym postępowaniu uczniów. Rzeczywista liczba uczniów objętych przewozem w ramach niniejszego zamówienia, czyli faktyczna liczba biletów miesięcznych, będzie wynikała z sytuacji demograficznej, organizacji sieci szkół oraz obowiązujących przepisów prawa (np. objęcie przewozem lub wyłączenie z przewozu określonych grup uczniów), przy czym zakłada się, że liczba uczniów objętych przewozem może zmienić się w granicach ± 20%. Szczegółowy przedmiot zamówienia określono w tomie III SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: „Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Werbkowice wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów w dni nauki szkolnej w okresie od 2 września 2019 roku do 26 czerwca 2020 roku z podziałem na 5 części- zadań: 1) ZADANIE NR 1- Część 1 – „Przewóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki podczas transportu do Szkoły Podstawowej w Werbkowicach, Przedszkola Samorządowego „Bajka”w Werbkowicach, PSP w Podhorcach” w ilości 145 osób, z czego do: Szkoły Podstawowej w Werbkowicach – 123 osób; Przedszkola Samorządowe Bajka w Werbkowicach – 20 osób, Publicznej Szkoły Podstawowej w Podhorcach – 2 osoby. 2) ZADANIE NR 2- Cześć 2 – Przewóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki podczas transportu do Publicznej Szkoły Podstawowej w Hostynnem Kolonii – 15 osób. 3) ZADANIE NR 3- Cześć 3 – Przewóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki podczas transportu do Szkoły Podstawowej w Sahryniu – 48 osób. 4) ZADANIE NR 4- Cześć 4 – Przewóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki podczas transportu do Publicznej Szkoły Podstawowej w Malicach – 43 osoby. 5) ZADANIE NR 5- Cześć 5 – Przewóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki podczas transportu do Publicznej Szkoły Podstawowej w Honiatyczach – 24 osoby. Oferta może obejmować zamówienie na jedną część lub więcej części. 2. Usługa świadczona będzie we wszystkie dni zajęć szkolnych w okresie od 2.09.2019 r. do 26.06.2020 r. z wyłączeniem wakacji, ferii zimowych i wiosennych oraz innych przerw w nauce, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ustalonym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603).W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, dowóz będzie zapewniony przez Wykonawcę, na wcześniejsze zgłoszenie Dyrektora szkoły w terminie min.3 dni przed planowaną usługą. 3. Dowóz uczniów obejmuje przewóz uczniów z miejscowości zamieszkania do szkół na terenie gminy Werbkowice i odwiezienie uczniów ze szkół do miejscowości zamieszkania oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu. Pod pojęciem przewóz uczniów do szkół należy rozumieć dowóz uczniów z ustalonych miejsc zamieszkania do szkół przed rozpoczęciem zajęć i odwóz uczniów ze szkół do ustalonych miejsc ich zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych. Trasy winne być realizowane na zasadzie komunikacji publicznej, ogólnodostępnej z pierwszeństwem przejazdu wskazanych w niniejszym postępowaniu uczniów. Rzeczywista liczba uczniów objętych przewozem w ramach niniejszego zamówienia, czyli faktyczna liczba biletów miesięcznych, będzie wynikała z sytuacji demograficznej, organizacji sieci szkół oraz obowiązujących przepisów prawa (np. objęcie przewozem lub wyłączenie z przewozu określonych grup uczniów), przy czym zakłada się, że liczba uczniów objętych przewozem może zmienić się w granicach ± 20%. Szczegółowy przedmiot zamówienia określono w tomie III SIWZ.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących następujące czynności: 1) kierowców autobusów; 2) opiekunów dzieci. Powyższe wymagania określają w szczególności : a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań. c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Szczegółowe warunki zatrudnienia, kontroli tych osób zostały określone w TOMIE II SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: a)Sprzętu Zamawiający wymaga dysponowania takiej liczby autobusów, aby suma miejsc siedzących tych autobusów odpowiadała liczbie osób objętych przewozem tj. dla zadania Nr 1 - min.145` miejsca siedzące, dla zadania oznaczonego Nr 2 – min. 15 miejsc siedzących, dla zadania oznaczonego Nr 3 – min. 48 miejsc siedzących, dla zadania oznaczonego Nr 4 – min. 43 miejsca siedzące, dla zadania oznaczonego Nr 5 – min. 24 miejsca siedzące. b) Osób Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia publicznego osoby pełniące funkcje kierowcy autobusu, posiadały wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania przewozu osób i były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: a)Sprzętu Zamawiający wymaga dysponowania takiej liczby autobusów, aby suma miejsc siedzących tych autobusów odpowiadała liczbie osób objętych przewozem tj. dla zadania Nr 1 - min.145` miejsca siedzące, dla zadania oznaczonego Nr 2 – min. 15 miejsc siedzących, dla zadania oznaczonego Nr 3 – min. 48 miejsc siedzących, dla zadania oznaczonego Nr 4 – min. 43 miejsca siedzące, dla zadania oznaczonego Nr 5 – min. 24 miejsca siedzące.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: a) wykazu sprzętu, że Wykonawca dysponuje taką liczbą autobusów, aby suma miejsc siedzących tych autobusów odpowiadała liczbie osób objętych przewozem z podaniem nr rejestracyjnego, nazwy producenta, marki, typu, modelu pojazdu, roku produkcji, liczby miejsc siedzących, wyposażenia, podstawy dysponowania – wg załącznika, którego wzór zamieszczono w rozdziale 3.4 SIWZ b)oświadczenia Wykonawcy, że skierowane przez Wykonawcę osoby do realizacji przedmiotowego zamówienia, odpowiedzialne za kierowanie pojazdami do przewozu uczniów, posiadają kwalifikacje zawodowe i uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a także że osoby te będą zatrudnione na umowę o pracę, którego wzór zamieszczono w rozdziale 3.4 SIWZ c) kserokopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t.j Dz. U z 2017 r., poz.2200 z póź. zm). poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.
W ogłoszeniu powinno być: a) wykazu sprzętu, że Wykonawca dysponuje taką liczbą autobusów, aby suma miejsc siedzących tych autobusów odpowiadała liczbie osób objętych przewozem z podaniem nr rejestracyjnego, nazwy producenta, marki, typu, modelu pojazdu, roku produkcji, liczby miejsc siedzących, wyposażenia, podstawy dysponowania – wg załącznika, którego wzór zamieszczono w rozdziale 3.4 SIWZ; b) kserokopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t.j Dz. U z 2017 r., poz.2200 z póź. zm). poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-07-29, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-08-02, godzina: 10:00,

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły