„Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Armii Krajowej, Gożdzikowa, Narcyzowa- opracowanie dokumentacji technicznej” „Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Fiołkowa, Różana, Stokrotkowa, Bratkowa- opracowanie dokumentacji technicznej” „Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Miłosza, Kucharskiego- opracowanie dokumentacji technicznej”

Ogłoszenie dodano: 19.07.2019

Zamawiający: Gmina Nakło nad Notecią, Ks. Piotra Skargi , 89-100 Nakło nad Notecią (Kujawsko-pomorskie)

Miejsce: Nakło nad Notecią

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 13.12.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 29.07.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Nakło nad Notecią: „Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Armii Krajowej, Gożdzikowa, Narcyzowa- opracowanie dokumentacji technicznej” „Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Fiołkowa, Różana, Stokrotkowa, Bratkowa- opracowanie dokumentacji technicznej” „Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Miłosza, Kucharskiego- opracowanie dokumentacji technicznej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nakło nad Notecią, krajowy numer identyfikacyjny 09235089500000, ul. Ks. Piotra Skargi   7 , 89-100  Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 386 79 01, 52 386 79 60, e-mail malgorzata.balzer@umig.naklo.pl, cybulska.emilia@umig.naklo.pl, faks 52 386 79 02.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gmina-naklo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gmina-naklo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miasta i Gminy ; ul. Ks. P. Skargi 7; 89-100 Nakło nad Notecią

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Armii Krajowej, Gożdzikowa, Narcyzowa- opracowanie dokumentacji technicznej” „Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Fiołkowa, Różana, Stokrotkowa, Bratkowa- opracowanie dokumentacji technicznej” „Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Miłosza, Kucharskiego- opracowanie dokumentacji technicznej”
Numer referencyjny: ZP.271.30.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części lub na całość przedmiotu zamówienia.


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 1 - Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „ Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Armii Krajowej, Gożdzikowa, Narcyzowa- opracowanie dokumentacji technicznej” Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Armii Krajowej, Gożdzikowa, Narcyzowa- opracowanie dokumentacji technicznej” (wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), decyzji pozwolenia na budowę lub informacji od Starosty Nakielskiego o braku sprzeciwu do realizacji przedsięwzięcia) obejmujące: a) opracowanie dokumentacji technicznej na budowę fragmentu ulicy Armii Krajowej oraz ulic Goździkowej i Narcyzowej w Nakle nad Notecią; b) udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania; c) pełnienie nadzoru autorskiego. Przewidywana lokalizacja inwestycji w zakresie przebiegu ulicy: Działki o nr ewid. 92/4, 97/7, 99/1, 98/9, 98/15, 98/13, 98/11 oraz część działki o nr ewid. 123/4 obręb Nakło nad Notecią. Proponowany przebieg ulicy po działkach prywatnych zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: działki o nr ewid. 98/1, 98/4, 3503, 3504 obręb Nakło nad Notecią. Opis stanu istniejącego: Objęta opracowaniem cześć działki nr 123/4 – ul. Armii Krajowej jest ulicą utwardzoną płytami betonowymi. Pozostałe ulice są drogami gruntowymi, nieutwardzonymi. Ulice stanowią obsługę komunikacyjną dla przyległej zabudowy jednorodzinnej. Ulica Goździkowa jest drogą łączącą ulicę Olszewską z ulicą Armii Krajowej. Zakres przebiegu ulic zaznaczono na mapie (załącznik nr 1 do przedmiotu zamówienia). Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, zakres prac projektowych: a) Na fragmencie ulicy Armii Krajowej wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltu. Założenia do projektu:  długość odcinków drogi do przebudowy – około 310 m,  klasa techniczna – droga klasy L  szerokość jezdni – 5,0  system odwadniający – kanalizacja deszczowa, proponowany zrzut wód deszczowych do kolektora w ulicy Armii Krajowej. b) Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej na podbudowie betonowej na ulicach Goździkowej, Narcyzowej w Nakle nad Notecią (zgodnie z MPZP). Założenia do projektu:  długość odcinków drogi do przebudowy – około 950 m,  klasa techniczna – zgodnie z założeniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,  szerokość jezdni – 5,0 m  system odwadniający – kanalizacja deszczowa, proponowany zrzut wód deszczowych do kolektora w ulicy Armii Krajowej. Informacje dodatkowe, wynikające z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: 1. Ulica Narcyzowa oznaczona jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolami KD-D6 oraz KD-D7 – teren przeznaczony na cel dróg publicznych dojazdowych. 2. Ulica Goździkowa oznaczona jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolami KD-D8 – teren przeznaczony na cel dróg publicznych dojazdowych. 3. Fragment ulicy Armii Krajowej stanowiący część działki nr 123/4 nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zawierającej: 1) wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych z inwentaryzacją istniejącej infrastruktury wraz z terenami przyległymi o szerokości 30,0m. Mapę należy sporządzić w skali 1:500 – wersja papierowa i elektroniczna, edytowalna w formacie .dxf lub .dwg. Mapę należy uzupełnić o niwelację punktów rozproszonych w celu opracowania modelu wysokościowego terenu (lokalizacja urządzeń infrastruktury, drzewa, punkty wysokościowe przekroju co 12,5m); 2) opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej -map podziałowych niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID, dla działek osób prywatnych; 3) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - jeżeli jest wymagana; 4) uzyskanie decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia - jeżeli jest wymagana; 5) uzyskanie decyzji – pozwolenie wodnoprawne- jeżeli jest wymagana; 6) opracowanie dokumentacji geotechnicznej; 7) opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi zgłoszenie robót budowlanych/otrzymanie decyzji pozwolenia na budowę/ otrzymanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej dla branży: a) drogowej –po 4 egz (projekt budowlany i projekt wykonawczy). b) sanitarnej – odprowadzenie wód deszczowych – po 4 egz (projekt budowlany i projekt wykonawczy). c) innych branż – projekty przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją, jeżeli takowe kolizje wystąpią – po 4 egz. d) sporządzenie projektów podziałów nieruchomości, o ile będą wymagane, e) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem – 4 egz. f) przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującego otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją oraz plan nasadzeń zastępczych jeżeli jest wymagany – 4 egz. g) opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia przez Gminę zamówienia na realizację robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej - 2 egz. h) opracowanie formularzy kosztorysów ofertowych dla poszczególnych branż – 2 egz. i) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz. 8) Dokumentacja powinna zawierać ponadto: a) informację BIOZ - 2 egz. b) zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2004 r. o odpadach i przepisami wykonawczymi, winna określać zakres obowiązków wytwarzającego odpady (wykonawcy robót) w sprawie postepowania dla właściwej wyceny kosztów z tym związanych. Forma opracowania Wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf. Należy dołączyć 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na płytach DVD. Projekty budowlane powinny zostać opracowane dla wszystkich branż odrębnie, o ile będzie to wynikało z zakresu występujących kolizji lub warunków wydanych przez gestorów istniejących sieci. Zamawiający będzie wymagał, aby opracowania wykonywane na tym etapie zostały skompletowane wg zasady: wspólna teczka dla projektu budowlanego wraz z rysunkami wykonawczymi i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w określonej branży. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia plansz zbiorczych uzbrojenia istniejącego i projektowanego (wersja kolorowa) dla zadania inwestycyjnego. Część 2 - Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Fiołkowa, Różana, Stokrotkowa, Bratkowa- opracowanie dokumentacji technicznej” Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Fiołkowa, Różana, Stokrotkowa, Bratkowa- opracowanie dokumentacji technicznej” (wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), decyzji pozwolenia na budowę lub informacji od Starosty Nakielskiego o braku sprzeciwu do realizacji przedsięwzięcia) obejmujące: d) opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic Fiołkowa, Różana, Stokrotkowa, Bratkowa w Nakle nad Notecią; e) udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania; f) pełnienie nadzoru autorskiego. Przewidywana lokalizacja inwestycji w zakresie przebiegu ulic: Działki o nr ewid. 64/17,64/24, 64/27, 64/36, 64/43 oraz część działek o nr ewid. 62/3, 64/53 obręb Nakło nad Notecią. Proponowany przebieg ulicy po działkach prywatnych zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: działka o nr ewid. 61/4 obręb Nakło nad Notecią. Opis stanu istniejącego: Istniejące ulice objęte opracowaniem są drogami gruntowymi, nieutwardzonymi. Ulice stanowią obsługę komunikacyjną dla przyległej zabudowy jednorodzinnej. Działka o nr ewid. 64/27 jest ulicą „ślepą”, natomiast działki o nr ewid. 64/24 i 64/36 stanowiące ulicę Różaną są drogą łączącą ul. Olszewską z ul. Staszica. Zakres przebiegu ulic zaznaczono na mapie (załącznik nr 1). Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, zakres prac projektowych: Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej na podbudowie betonowej o szerokości od 5,0 do 7,0m na długości około 700 m w ulicach Różanej, Fiołkowej, Bratkowej i Stokrotkowej w Nakle nad Notecią (zgodnie z MPZP). Założenia do projektu: - długość odcinków ulic do przebudowy – około 700 m, - klasa techniczna – drogi klasy L i D zgodnie z założeniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, - szerokość jezdni – 5,0 – 7,0 m, - system odwadniający – kanalizacja deszczowa, Informacje dodatkowe, wynikające z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: 1. Ulica Fiołkowa oznaczona jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem KD-D3 – cel dróg publicznych dojazdowych. 2. Ulica Różana oznaczona jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem KD-L1 i KD-L2 – cel dróg publicznych lokalnych. 3. Ulica Stokrotkowa oznaczona jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem KD-D5 – cel dróg publicznych dojazdowych. 4. Ulica Bratkowa oznaczona jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem KD-D4 – cel dróg publicznych dojazdowych. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zawierającej: 1) wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych z inwentaryzacją istniejącej infrastruktury wraz z terenami przyległymi o szerokości 30,0m. Mapę należy sporządzić w skali 1:500 – wersja papierowa i elektroniczna, edytowalna w formacie .dxf lub .dwg. Mapę należy uzupełnić o niwelację punktów rozproszonych w celu opracowania modelu wysokościowego terenu (lokalizacja urządzeń infrastruktury, drzewa, punkty wysokościowe przekroju co 12,5m); 2) opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej -map podziałowych niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID, dla działek osób prywatnych; 3) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - jeżeli jest wymagana; 4) uzyskanie decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia - jeżeli jest wymagana; 5) uzyskanie decyzji – pozwolenie wodnoprawne - jeżeli jest wymagana; 6) opracowanie dokumentacji geotechnicznej; 7) opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi zgłoszenie robót budowlanych/otrzymanie decyzji pozwolenia na budowę/ otrzymanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej dla branży: a) drogowej – po 4 egz (projekt budowlany i projekt wykonawczy). b) sanitarnej – odprowadzenie wód deszczowych – po 4 egz (projekt budowlany i projekt wykonawczy). c) innych branż – projekty przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją, jeżeli takowe kolizje wystąpią – po 4 egz. d) sporządzenie projektów podziałów nieruchomości, o ile będą wymagane, e) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem – 4 egz. f) przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującego otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją oraz plan nasadzeń zastępczych jeżeli jest wymagany – 4 egz. g) opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia przez Gminę zamówienia na realizację robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacjo projektowej - 2 egz. h) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych- 2 egz. 8) Dokumentacja powinna zawierać ponadto: a) informację BIOZ - 2 egz, b) zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2004 r. o odpadach i przepisami wykonawczymi, winna określać zakres obowiązków wytwarzającego odpady (wykonawcy robót) w sprawie postepowania dla właściwej wyceny kosztów z tym związanych. Forma opracowania Wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf. Należy dołączyć 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na płytach DVD. Część 3 - Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Miłosza, Kucharskiego- opracowanie dokumentacji technicznej” Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Miłosza, Kucharskiego- opracowanie dokumentacji technicznej” (wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), decyzji pozwolenia na budowę lub informacji od Starosty Nakielskiego o braku sprzeciwu do realizacji przedsięwzięcia) obejmujące: a) opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic Miłosza i Kucharskiego w Nakle nad Notecią; b) udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania; c) pełnienie nadzoru autorskiego. Przewidywana lokalizacja inwestycji w zakresie przebiegu ulic: Działki o nr ewid. 330/26 oraz 330/48 obręb Nakło nad Notecią. Opis stanu istniejącego: Istniejące ulice objęte opracowaniem są drogami gruntowymi, nieutwardzonymi. Ulice stanowią obsługę komunikacyjną dla przyległej zabudowy jednorodzinnej. Zakres przebiegu ulic zaznaczono na mapie (załącznik nr 1). Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, zakres prac projektowych: Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej na podbudowie betonowej o szerokości 5,0 na długości około 655 m w ulicach Miłosza i Kucharskiego w Nakle nad Notecią (zgodnie z MPZP). Założenia do projektu: - długość odcinków drogi do przebudowy – około 655 m, - klasa techniczna – droga klasy D zgodnie z założeniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, - szerokość jezdni – 5,0m, - system odwadniający – kanalizacja deszczowa- zrzut wód zgodnie z założeniami miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego. Informacje dodatkowe, wynikające z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: 1. Ulica Kucharskiego oznaczona jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem KD.04.D – droga publiczna – ulica klasy „D” – dojazdowa 2. Ulica Miłosza oznaczona jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem KD.02.D – droga publiczna – ulica klasy „D” – dojazdowa Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zawierającej: 1) wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych z inwentaryzacją istniejącej infrastruktury wraz z terenami przyległymi o szerokości 30,0m. Mapę należy sporządzić w skali 1:500 – wersja papierowa i elektroniczna, edytowalna w formacie .dxf lub .dwg. Mapę należy uzupełnić o niwelację punktów rozproszonych w celu opracowania modelu wysokościowego terenu (lokalizacja urządzeń infrastruktury, drzewa, punkty wysokościowe przekroju co 12,5m) 2) opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej -map podziałowych niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID, dla działek osób prywatnych- jeżeli jest wymagana 3) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - jeżeli jest wymagana; 4) uzyskanie decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia - jeżeli jest wymagana; 5) uzyskanie decyzji – pozwolenie wodnoprawne- jeżeli jest wymagana; 6) opracowanie dokumentacji geotechnicznej; 7) opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi zgłoszenie robót budowlanych/otrzymanie decyzji pozwolenia na budowę/ otrzymanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej dla branży: a) drogowej – po 4 egz (projekt budowlany i projekt wykonawczy); b) sanitarnej – odprowadzenie wód deszczowych - po 4 egz (projekt budowlany i projekt wykonawczy); c) innych branż – projekty przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją, jeżeli takowe kolizje wystąpią – po 4 egz. d) sporządzenie projektów podziałów nieruchomości, o ile będą wymagane, e) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem – 4 egz. f) przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującego otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją oraz planu nasadzeń zastępczych jeżeli jest wymagany – 4 egz. g) opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia przez Gminę zamówienia na realizację robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej- 2 egz. h) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych- 2 egz. 8) Dokumentacja powinna zawierać ponadto: a) informację BIOZ- 2 egz. b) zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2004 r. o odpadach i przepisami wykonawczymi, winna określać zakres obowiązków wytwarzającego odpady (wykonawcy robót) w sprawie postepowania dla właściwej wyceny kosztów z tym związanych. Forma opracowania Wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf. Należy dołączyć 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na płytach DVD.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71322000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-13

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a i 4 ustawy Pzp oraz nie stawia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust.2 Pzp.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Doświadczenia: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną kompletną dokumentację techniczną branży drogowej wraz z odwodnieniem, dotyczący budowy, przebudowy: dla części 1 – o wartości minimum 65 000,00 zł; dla części 2 – o wartości minimum 35 000,00 zł; dla części 3 – o wartości minimum 30 000,00 zł; Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych dokumentacji projektowych i załączonych dowodów określających, czy dokumentacje te zostały wykonane należycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Osób zdolnych do wykonania zamówienia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą/osobami niezbędną/niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia. Zamawiający określa minimalny warunek dla części 1; 2 i 3: a) dysponuje projektantem podczas realizacji przedmiotu zamówienia, który posiada uprawnienia budowlane o specjalności drogowej bez ograniczeń uprawniające do projektowania oraz wykonał jeden projekt budowlany branży drogowej; b) dysponuje projektantem, który posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (1 osoba), które: - są członkami właściwej izby samorządu zawodowego. Wyżej wymieniona osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do w/w zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Ocena potwierdzenia spełniania braku podstaw wykluczenia zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 3 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. Ocena potwierdzenia spełniania warunków zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: 1) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp; 2) łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej; 3) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzą przesłanki do wykluczenia z postępowania o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencji bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu- załącznik nr 8. 2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp (informację z sesji otwarcia ofert) przekaże Zamawiającemu, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (załącznik nr 5 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII w pkt 3.1; ppkt 3.1.1., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 1. Na ofertę składają się : 1) wypełniony załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 2) wypełniony załącznik nr 1 A – Kryteria pozacenowe 3) wypełniony załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 4) wypełniony załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 5) wypełniony załącznik nr 3a – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (dot. podmiotów trzecich i Podwykonawców); 6) wypełniony/e załącznik/i Nr 4 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy (jeżeli występują); 6) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena ofertowa60,00
doświadczenie zawodowe projektanta o którym mowa w Rozdziale VI ust.1 pkt 2 lit. a SIWZ40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień umowy w formie pisemnego aneksu może nastąpić na zasadach określonych w art. 144 ust 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, w tym przypadku: 1) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązujących, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; 2) zmiany warunków gospodarczych; 3) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy zawartej w wyniku udzielonego zamówienia; 4) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia – jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, pod warunkiem, że nowe osoby wskazane przez Wykonawcę spełniają warunki określone w Rozdziale VI SIWZ. 5) zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia odpowiednio do zmienionych stawek; 6) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania lub rozwiązań architektonicznych przedmiotu zawartej umowy w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub zamiennych, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wprowadzonych na wniosek Zamawiającego, 3. Zmianę terminu wykonania umowy dopuszcza się w przypadku: 1) zmiany zakresu projektowania, 2) pomimo dołożenia należytej staranności i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem, projektant nie uzyska uzgodnień, opinii lub decyzji pozwalających ukończyć w terminie przedmiot umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
15. Zamawiający informuje, że zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej RODO, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, ul. Ks. Piotra Skargi 7; 89 – 100 Nakło nad Notecią; tel.(52) 386 79 01, fax (52) 386 79 02; 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy Pzp; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5) obowiązek podania przez Panią/ Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „ Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Armii Krajowej, Gożdzikowa, Narcyzowa- opracowanie dokumentacji technicznej”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Armii Krajowej, Gożdzikowa, Narcyzowa- opracowanie dokumentacji technicznej” (wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), decyzji pozwolenia na budowę lub informacji od Starosty Nakielskiego o braku sprzeciwu do realizacji przedsięwzięcia) obejmujące: a) opracowanie dokumentacji technicznej na budowę fragmentu ulicy Armii Krajowej oraz ulic Goździkowej i Narcyzowej w Nakle nad Notecią; b) udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania; c) pełnienie nadzoru autorskiego. Przewidywana lokalizacja inwestycji w zakresie przebiegu ulicy: Działki o nr ewid. 92/4, 97/7, 99/1, 98/9, 98/15, 98/13, 98/11 oraz część działki o nr ewid. 123/4 obręb Nakło nad Notecią. Proponowany przebieg ulicy po działkach prywatnych zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: działki o nr ewid. 98/1, 98/4, 3503, 3504 obręb Nakło nad Notecią. Opis stanu istniejącego: Objęta opracowaniem cześć działki nr 123/4 – ul. Armii Krajowej jest ulicą utwardzoną płytami betonowymi. Pozostałe ulice są drogami gruntowymi, nieutwardzonymi. Ulice stanowią obsługę komunikacyjną dla przyległej zabudowy jednorodzinnej. Ulica Goździkowa jest drogą łączącą ulicę Olszewską z ulicą Armii Krajowej. Zakres przebiegu ulic zaznaczono na mapie (załącznik nr 1 do przedmiotu zamówienia). Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, zakres prac projektowych: a) Na fragmencie ulicy Armii Krajowej wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltu. Założenia do projektu:  długość odcinków drogi do przebudowy – około 310 m,  klasa techniczna – droga klasy L  szerokość jezdni – 5,0  system odwadniający – kanalizacja deszczowa, proponowany zrzut wód deszczowych do kolektora w ulicy Armii Krajowej. b) Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej na podbudowie betonowej na ulicach Goździkowej, Narcyzowej w Nakle nad Notecią (zgodnie z MPZP). Założenia do projektu:  długość odcinków drogi do przebudowy – około 950 m,  klasa techniczna – zgodnie z założeniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,  szerokość jezdni – 5,0 m  system odwadniający – kanalizacja deszczowa, proponowany zrzut wód deszczowych do kolektora w ulicy Armii Krajowej. Informacje dodatkowe, wynikające z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: 1. Ulica Narcyzowa oznaczona jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolami KD-D6 oraz KD-D7 – teren przeznaczony na cel dróg publicznych dojazdowych. 2. Ulica Goździkowa oznaczona jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolami KD-D8 – teren przeznaczony na cel dróg publicznych dojazdowych. 3. Fragment ulicy Armii Krajowej stanowiący część działki nr 123/4 nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zawierającej: 1) wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych z inwentaryzacją istniejącej infrastruktury wraz z terenami przyległymi o szerokości 30,0m. Mapę należy sporządzić w skali 1:500 – wersja papierowa i elektroniczna, edytowalna w formacie .dxf lub .dwg. Mapę należy uzupełnić o niwelację punktów rozproszonych w celu opracowania modelu wysokościowego terenu (lokalizacja urządzeń infrastruktury, drzewa, punkty wysokościowe przekroju co 12,5m); 2) opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej -map podziałowych niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID, dla działek osób prywatnych; 3) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - jeżeli jest wymagana; 4) uzyskanie decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia - jeżeli jest wymagana; 5) uzyskanie decyzji – pozwolenie wodnoprawne- jeżeli jest wymagana; 6) opracowanie dokumentacji geotechnicznej; 7) opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi zgłoszenie robót budowlanych/otrzymanie decyzji pozwolenia na budowę/ otrzymanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej dla branży: a) drogowej –po 4 egz (projekt budowlany i projekt wykonawczy). b) sanitarnej – odprowadzenie wód deszczowych – po 4 egz (projekt budowlany i projekt wykonawczy). c) innych branż – projekty przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją, jeżeli takowe kolizje wystąpią – po 4 egz. d) sporządzenie projektów podziałów nieruchomości, o ile będą wymagane, e) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem – 4 egz. f) przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującego otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją oraz plan nasadzeń zastępczych jeżeli jest wymagany – 4 egz. g) opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia przez Gminę zamówienia na realizację robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej - 2 egz. h) opracowanie formularzy kosztorysów ofertowych dla poszczególnych branż – 2 egz. i) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz. 8) Dokumentacja powinna zawierać ponadto: a) informację BIOZ - 2 egz. b) zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2004 r. o odpadach i przepisami wykonawczymi, winna określać zakres obowiązków wytwarzającego odpady (wykonawcy robót) w sprawie postepowania dla właściwej wyceny kosztów z tym związanych. Forma opracowania Wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf. Należy dołączyć 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na płytach DVD. Projekty budowlane powinny zostać opracowane dla wszystkich branż odrębnie, o ile będzie to wynikało z zakresu występujących kolizji lub warunków wydanych przez gestorów istniejących sieci. Zamawiający będzie wymagał, aby opracowania wykonywane na tym etapie zostały skompletowane wg zasady: wspólna teczka dla projektu budowlanego wraz z rysunkami wykonawczymi i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w określonej branży. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia plansz zbiorczych uzbrojenia istniejącego i projektowanego (wersja kolorowa) dla zadania inwestycyjnego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71322000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-13
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ofertowa60,00
doświadczenie zawodowe projektanta o którym mowa w Rozdziale VI ust.1 pkt 2 lit. a SIWZ40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Fiołkowa, Różana, Stokrotkowa, Bratkowa- opracowanie dokumentacji technicznej”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Fiołkowa, Różana, Stokrotkowa, Bratkowa- opracowanie dokumentacji technicznej” (wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), decyzji pozwolenia na budowę lub informacji od Starosty Nakielskiego o braku sprzeciwu do realizacji przedsięwzięcia) obejmujące: d) opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic Fiołkowa, Różana, Stokrotkowa, Bratkowa w Nakle nad Notecią; e) udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania; f) pełnienie nadzoru autorskiego. Przewidywana lokalizacja inwestycji w zakresie przebiegu ulic: Działki o nr ewid. 64/17,64/24, 64/27, 64/36, 64/43 oraz część działek o nr ewid. 62/3, 64/53 obręb Nakło nad Notecią. Proponowany przebieg ulicy po działkach prywatnych zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: działka o nr ewid. 61/4 obręb Nakło nad Notecią. Opis stanu istniejącego: Istniejące ulice objęte opracowaniem są drogami gruntowymi, nieutwardzonymi. Ulice stanowią obsługę komunikacyjną dla przyległej zabudowy jednorodzinnej. Działka o nr ewid. 64/27 jest ulicą „ślepą”, natomiast działki o nr ewid. 64/24 i 64/36 stanowiące ulicę Różaną są drogą łączącą ul. Olszewską z ul. Staszica. Zakres przebiegu ulic zaznaczono na mapie (załącznik nr 1). Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, zakres prac projektowych: Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej na podbudowie betonowej o szerokości od 5,0 do 7,0m na długości około 700 m w ulicach Różanej, Fiołkowej, Bratkowej i Stokrotkowej w Nakle nad Notecią (zgodnie z MPZP). Założenia do projektu: - długość odcinków ulic do przebudowy – około 700 m, - klasa techniczna – drogi klasy L i D zgodnie z założeniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, - szerokość jezdni – 5,0 – 7,0 m, - system odwadniający – kanalizacja deszczowa, Informacje dodatkowe, wynikające z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: 1. Ulica Fiołkowa oznaczona jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem KD-D3 – cel dróg publicznych dojazdowych. 2. Ulica Różana oznaczona jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem KD-L1 i KD-L2 – cel dróg publicznych lokalnych. 3. Ulica Stokrotkowa oznaczona jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem KD-D5 – cel dróg publicznych dojazdowych. 4. Ulica Bratkowa oznaczona jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem KD-D4 – cel dróg publicznych dojazdowych. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zawierającej: 1) wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych z inwentaryzacją istniejącej infrastruktury wraz z terenami przyległymi o szerokości 30,0m. Mapę należy sporządzić w skali 1:500 – wersja papierowa i elektroniczna, edytowalna w formacie .dxf lub .dwg. Mapę należy uzupełnić o niwelację punktów rozproszonych w celu opracowania modelu wysokościowego terenu (lokalizacja urządzeń infrastruktury, drzewa, punkty wysokościowe przekroju co 12,5m); 2) opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej -map podziałowych niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID, dla działek osób prywatnych; 3) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - jeżeli jest wymagana; 4) uzyskanie decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia - jeżeli jest wymagana; 5) uzyskanie decyzji – pozwolenie wodnoprawne - jeżeli jest wymagana; 6) opracowanie dokumentacji geotechnicznej; 7) opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi zgłoszenie robót budowlanych/otrzymanie decyzji pozwolenia na budowę/ otrzymanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej dla branży: a) drogowej – po 4 egz (projekt budowlany i projekt wykonawczy). b) sanitarnej – odprowadzenie wód deszczowych – po 4 egz (projekt budowlany i projekt wykonawczy). c) innych branż – projekty przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją, jeżeli takowe kolizje wystąpią – po 4 egz. d) sporządzenie projektów podziałów nieruchomości, o ile będą wymagane, e) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem – 4 egz. f) przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującego otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją oraz plan nasadzeń zastępczych jeżeli jest wymagany – 4 egz. g) opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia przez Gminę zamówienia na realizację robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacjo projektowej - 2 egz. h) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych- 2 egz. 8) Dokumentacja powinna zawierać ponadto: a) informację BIOZ - 2 egz, b) zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2004 r. o odpadach i przepisami wykonawczymi, winna określać zakres obowiązków wytwarzającego odpady (wykonawcy robót) w sprawie postepowania dla właściwej wyceny kosztów z tym związanych. Forma opracowania Wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf. Należy dołączyć 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na płytach DVD.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71322000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-13
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ofertowa60,00
doświadczenie zawodowe projektanta o którym mowa w Rozdziale VI ust.1 pkt 2 lit. a SIWZ40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Miłosza, Kucharskiego- opracowanie dokumentacji technicznej”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulic w Nakle nad Notecią: ulica Miłosza, Kucharskiego- opracowanie dokumentacji technicznej” (wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), decyzji pozwolenia na budowę lub informacji od Starosty Nakielskiego o braku sprzeciwu do realizacji przedsięwzięcia) obejmujące: a) opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic Miłosza i Kucharskiego w Nakle nad Notecią; b) udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania; c) pełnienie nadzoru autorskiego. Przewidywana lokalizacja inwestycji w zakresie przebiegu ulic: Działki o nr ewid. 330/26 oraz 330/48 obręb Nakło nad Notecią. Opis stanu istniejącego: Istniejące ulice objęte opracowaniem są drogami gruntowymi, nieutwardzonymi. Ulice stanowią obsługę komunikacyjną dla przyległej zabudowy jednorodzinnej. Zakres przebiegu ulic zaznaczono na mapie (załącznik nr 1). Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, zakres prac projektowych: Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej na podbudowie betonowej o szerokości 5,0 na długości około 655 m w ulicach Miłosza i Kucharskiego w Nakle nad Notecią (zgodnie z MPZP). Założenia do projektu: - długość odcinków drogi do przebudowy – około 655 m, - klasa techniczna – droga klasy D zgodnie z założeniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, - szerokość jezdni – 5,0m, - system odwadniający – kanalizacja deszczowa- zrzut wód zgodnie z założeniami miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego. Informacje dodatkowe, wynikające z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego: 1. Ulica Kucharskiego oznaczona jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem KD.04.D – droga publiczna – ulica klasy „D” – dojazdowa 2. Ulica Miłosza oznaczona jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem KD.02.D – droga publiczna – ulica klasy „D” – dojazdowa Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zawierającej: 1) wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych z inwentaryzacją istniejącej infrastruktury wraz z terenami przyległymi o szerokości 30,0m. Mapę należy sporządzić w skali 1:500 – wersja papierowa i elektroniczna, edytowalna w formacie .dxf lub .dwg. Mapę należy uzupełnić o niwelację punktów rozproszonych w celu opracowania modelu wysokościowego terenu (lokalizacja urządzeń infrastruktury, drzewa, punkty wysokościowe przekroju co 12,5m) 2) opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej -map podziałowych niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID, dla działek osób prywatnych- jeżeli jest wymagana 3) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - jeżeli jest wymagana; 4) uzyskanie decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia - jeżeli jest wymagana; 5) uzyskanie decyzji – pozwolenie wodnoprawne- jeżeli jest wymagana; 6) opracowanie dokumentacji geotechnicznej; 7) opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi zgłoszenie robót budowlanych/otrzymanie decyzji pozwolenia na budowę/ otrzymanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej dla branży: a) drogowej – po 4 egz (projekt budowlany i projekt wykonawczy); b) sanitarnej – odprowadzenie wód deszczowych - po 4 egz (projekt budowlany i projekt wykonawczy); c) innych branż – projekty przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją, jeżeli takowe kolizje wystąpią – po 4 egz. d) sporządzenie projektów podziałów nieruchomości, o ile będą wymagane, e) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem – 4 egz. f) przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującego otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją oraz planu nasadzeń zastępczych jeżeli jest wymagany – 4 egz. g) opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia przez Gminę zamówienia na realizację robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej- 2 egz. h) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych- 2 egz. 8) Dokumentacja powinna zawierać ponadto: a) informację BIOZ- 2 egz. b) zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2004 r. o odpadach i przepisami wykonawczymi, winna określać zakres obowiązków wytwarzającego odpady (wykonawcy robót) w sprawie postepowania dla właściwej wyceny kosztów z tym związanych. Forma opracowania Wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf. Należy dołączyć 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na płytach DVD.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71322000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-13
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ofertowa60,00
doświadczenie zawodowe projektanta o którym mowa w Rozdziale VI ust.1 pkt 2 lit. a SIWZ40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły