Przebudowa instalacji kotłowni (modernizacja, wymiana pieca z olejowego na gazowy itd.) w Budynku Centrum Kultury

Ogłoszenie dodano: 17.07.2019

Zamawiający: Centrum Kultury Kłobuk, Ul. Kolejowa, 11-730 Mikołajki (Warmińsko-mazurskie)

Miejsce: Mikołajki

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.09.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 31.07.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 17.07.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 500063916-N-2017 z dnia 23-11-2017 r.
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie: Roboty remontowe podłóg obejmujące dostarczenie i położenie wykładziny dywanowej podłogowej wraz z montażem listew przypodłogowych w pomieszczeniach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz podległych jednostkach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 575000-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 001023003, ul. ul. Geodetów  1, 35-959   Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 850 36 00, e-mail przetargi.ias@pk.mofnet.gov.pl, faks 17 852 11 30.
Adres strony internetowej (url): www.podkarpackie.kas.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty remontowe podłóg obejmujące dostarczenie i położenie wykładziny dywanowej podłogowej wraz z montażem listew przypodłogowych w pomieszczeniach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz podległych jednostkach.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
1801-ILZ1.260.46.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Roboty remontowe podłóg obejmujące dostarczenie i położenie wykładziny dywanowej podłogowej wraz z montażem listew przypodłogowych w pomieszczeniach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz podległych jednostkach - to roboty budowlane polegające na: 1) wyniesienie opróżnionych z dokumentów, materiałów biurowych i sprzętu elektronicznego mebli, 2) demontaż i utylizacja starych listew przypodłogowych, 3) demontaż, wywóz i utylizacja starej wykładziny dywanowej/PCV/paneli, 4) prace naprawcze podłoża (w przypadku zaistnienia takiej konieczności – wyrównanie, gruntowanie, reperacja, wylewka samopoziomująca do 5mm, szlifowanie), 5) montaż wykładziny dywanowej na kleju, 6) obszycie wykładzin dywanowych, 7) montaż listew przypodłogowych wraz z wklejeniem paska wykładziny, 8) estetyczne wykończenie obramowań oraz łączeń, 9) wniesienie opróżnionych z dokumentów, materiałów biurowych i sprzętu elektronicznego mebli, z ustawieniem ich na poprzednim miejscu, 10) uporządkowanie pomieszczeń po montażu wykładzin.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45432111-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Część I (trzy obiekty)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 102929.78
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ACORDI DOMINIK ZIOBRO
Email wykonawcy: biuro@acordi.pl
Adres pocztowy: UL. 1 Maja 1
Kod pocztowy: 38-100
Miejscowość: Strzyżów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 83231.64
Oferta z najniższą ceną/kosztem 58365.61
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 83231.64
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Część II (siedem obiektów)
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na część II została złożona jedna oferta. Zamawiający po analizie zwrócił się do Wykonawcy o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny. Wykonawca nie złożył w terminie wyjaśnień i dowodów uzasadniających oferowaną cenę. Stosownie do postanowień art. 90 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w cz. II, który nie udzielił wyjaśnień lub ocena wyjaśnień wraz z ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Odrzucenie jedynej oferty złożonej w postępowaniu w części II oznacza, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu i Zamawiający był zobowiązany w części II unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Część III (sześć obiektów)
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na część III została złożona jedna oferta. Zamawiający po analizie zwrócił się do Wykonawcy o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny. Wykonawca nie złożył w terminie wyjaśnień i dowodów uzasadniających oferowaną cenę. Stosownie do postanowień art. 90 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w cz. III, który nie udzielił wyjaśnień lub ocena wyjaśnień wraz z ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Odrzucenie jedynej oferty złożonej w postępowaniu w części III oznacza, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu i Zamawiający był zobowiązany w części III unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły