„Usunięcie uszkodzeń zadaszenia boiska w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej”

Ogłoszenie dodano: 12.07.2019

Zamawiający: Powiat Raciborski, Plac Okrzei, 47-400 Racibórz (Śląskie)

Miejsce: Racibórz

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 29.07.2019, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 02.08.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510161627-N-2019 z dnia 02-08-2019 r.
Powiat Raciborski: Usunięcie uszkodzeń zadaszenia boiska w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 571412-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Raciborski, Krajowy numer identyfikacyjny 27625511100000, ul. Plac Okrzei  4, 47-400  Racibórz, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4597385, e-mail przetargi@powiatraciborski.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiatraciborski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usunięcie uszkodzeń zadaszenia boiska w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OR.VII.272.16.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Zadanie polega wykonaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową w zakresie usunięcia uszkodzeń zadaszenia boiska w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach ul. Szkolna 2. Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym o powierzchni 800 m2 i wysokość 10m w szczycie. Zakres robót budowlanych obejmuje głównie: - demontaż zniszczonego pokrycia zadaszonego boiska o wymiarach 40m x 20m wykonanego z plandeki 2 warstwy, - wykonanie ścian podłużnych z obu stron zadaszonego boiska z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym wraz z niezbędną podkonstrukcją stalową do umocowania płyt w pionie, z trzema drzwiami wejściowymi z każdej strony o wymiarach w świetle ok 2,40m x 2,10m – stolarka aluminiowa, - wykonanie wentylacji mechanicznej z obu stron ścian szczytowych wraz z doprowadzeniem zasilania, - dostawa i montaż nowego pokrycia wykonanego z podwójnej warstwy materiału PCV na bazie tkaniny poliestrowej z systemem nadmuchu powłok. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w „Programie Funkcjonalno-Użytkowym” usunięcia uszkodzeń zadaszenia boiska w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach ul. Szkolna 2, branża architektury oraz istniejąca dokumentacja projektowa zadaszenia boiska.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212225-9

Dodatkowe kody CPV: 71220000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonym na wykonanie w/w zadania, zostało unieważnione. Uzasadnienie unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył 188 190,00 brutto.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły