Przebudowa drogi gminnej Trzecianów - Lisiagóra

Ogłoszenie dodano: 11.07.2019

Zamawiający: Gmina Borek Wlkp., Rynek, 63-810 Borek Wielkopolski (Wielkopolskie)

Miejsce: Borek Wielkopolski

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 20.09.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 25.07.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 19.09.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510198133-N-2019 z dnia 19-09-2019 r.
Gmina Borek Wlkp.: Przebudowa drogi gminnej Trzecianów - Lisiagóra

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 572097-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Borek Wlkp., Krajowy numer identyfikacyjny 52801400000000, ul. Rynek  1, 63-810  Borek Wielkopolski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 716 120, e-mail zamowienia.publiczne@borekwlkp.pl, faks 655 715 893.
Adres strony internetowej (url): www.borekwlkp.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej Trzecianów - Lisiagóra
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.271.3.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej Trzecianów - Lisiagóra” – poprzez ulepszenie nawierzchni drogowej polegającej na ułożeniu warstwy uszorstniającej z mieszanki mineralno – emulsyjnej na zimno o uziarnieniu ciągłym 0/8 mm w dwóch warstwach grubości minimum 2cm i średniej ilości min. 35kg/m², frakcja większa od frakcji piaskowej czyli 2/8 – kruszywo bazaltowe płukane kl. I gat. 1. Przed ułożeniem warstwy uszorstniającej konieczne jest oczyszczenie nawierzchni bitumicznej. Powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia 10310 m² 2. Wykonawca dla niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonać również poniższe czynności, a tym samym uwzględnić je w proponowanej przez siebie cenie : 1) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 2) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 3) prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż., 4) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 5) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego, 6) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu. 7) naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego, 8) opracowania ewentualnych projektów wykonawczych, 9) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, na cały czas jej trwania. 3. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca winien udzielić co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane 2) Wykonawca winien udzielić 30 dniowego terminu płatności licząc od dnia dostarczenia zamawiającemu faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy; 3) Wykonawca winien realizować przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 4) Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osób do wykonywania następujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: w zakresie robót budowlanych polegających na układaniu nawierzchni jezdni. a) dla udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnieniu wymogu dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zawierające imienne wskazanie osób do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie ustalonym przez Zamawiającego – w terminie nie krótszym niż 5 dni przed przekazaniem placu budowy – załącznik nr 8 do SIWZ – dokument wymagany od Wykonawcy, którego oferta oceniona została, jako najkorzystniejsza, b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących czynności przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Zatrudnienie osób, o których mowa powyżej udokumentowane zostanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopią umowy o pracę lub umową obejmującą okres realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie i w każdym czasie przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty (kopie umów) potwierdzające zatrudnienie osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu umowy, c) jeżeli Wykonawca nie przedłoży dokumentów, o których mowa w pkt. lit b Zamawiający uzna ten fakt, jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o prace i zastosuje sankcje z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymagań poprzez naliczenie kar umownych w wysokości, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 9 wzoru umowy stanowiącego załącznik Nr 11 do niniejszej SIWZ,
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 158774
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Bitunova Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@bitunova.eu
Adres pocztowy: ul. Wólczyńska 237
Kod pocztowy: 01-919
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 195292
Oferta z najniższą ceną/kosztem 195292
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 202900.80
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły