Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Chałupy”.

Ogłoszenie dodano: 11.07.2019

Zamawiający: Gmina Świeszyno, Świeszyno, 76-024 Świeszyno (Zachodniopomorskie)

Miejsce: Świeszyno

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 16.09.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 17.07.2019, godzina: 13:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 27.08.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Świeszyno: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Chałupy”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Chałupy" realizowane w ramach operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świeszyno, krajowy numer identyfikacyjny 33092070700000, ul. Świeszyno  71 , 76-024  Świeszyno, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 31 60 120, e-mail e.jacewicz@swieszyno.pl, faks 94 31 61 491.
Adres strony internetowej (URL): http://ug.swieszyno.ibip.pl/public/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
ug.swieszyno.ibip.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
ug.swieszyno.ibip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej.
Adres:
Urząd Gminy w Świeszynie, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, Biuro Obsługi Interesantów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Chałupy”.
Numer referencyjny: ZP.271.160.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Chałupy” - branża drogowa. Inwestycja związana z budową terenu rekreacyjnego realizowana będzie na działce nr 202/22 w miejscowości Chałupy, gmina Świeszyno, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie. Nr sprawy ZP.271.160.2019 Do zadań pełnienia funkcji inspektora nadzoru należy m.in. 1) udział w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót oraz nadzór nad organizacją zaplecza budowy; 2) nadzór nad realizacją zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz przepisami polskiego prawa; 3) sprawowanie nadzoru na placu budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wymaganej specjalności obejmujące minimum 1 wizytę w trakcie każdego tygodnia realizacji prac oraz na każde wezwanie Zamawiającego. Obecność Inspektora ma być potwierdzona wpisem na „Liście obecności Inspektora Nadzoru” u Zamawiającego; 4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionego inspektora nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) i warunkami zapisanymi w decyzjach administracyjnych; 5) kontrolowanie i nadzorowanie w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej; 6) sprawdzenie i odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 7) akceptacja wniosków materiałowych oraz sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową; 8) każdorazowa weryfikacja i zaopiniowanie przedkładanego przez Wykonawcę robót harmonogramu; 9) kontrolowanie czy Wykonawca przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czy utrzymuje porządek na terenie budowy; 10) udzielanie Wykonawcy wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji robót; 11) organizowanie oraz przewodniczenie naradom technicznym omawiającym dotychczasowy postęp prac, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych w realizację zadania (Wykonawca, przedstawiciele Zamawiającego, w razie potrzeb Nadzór Autorski) oraz sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu; 12) udział w spotkaniach roboczych organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania, a także inicjowanie spotkań, jeżeli zachodzi taka konieczność; 13) monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót; 14) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów; 15) zlecanie Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości, co do ich jakości; 16) sprawdzanie wykonywanych robót i powiadomienie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 17) sprawdzanie jakości wykonanych robót, a w szczególności zapobieganiu stosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 18) poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę; 19) mediacja i rozjemstwa w sporach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 20) bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym dotyczącym realizacji Zadania Inwestycyjnego; 21) przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych do odbioru oraz dokumentacji powykonawczej oraz uczestnictwo w odbiorze robót; 22) poświadczenie terminu zakończenia robót; 23) udział w przygotowaniu wymaganych w art. 57 Prawa Budowlanego dokumentów do zawiadamiania o zakończeniu inwestycji; 24) powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy; 25) zapewnienie, przeprowadzenie i nadzorowanie wymaganych prób i rozruchów technologicznych; 26) przygotowanie protokołów konieczności wraz ze sprawdzeniem kosztorysów na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane; 27) sprawdzenie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów oraz dokonania ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem; 28) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej w toku prowadzonych robót; 29) informowanie o występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą; 30) pomoc w rozliczeniu inwestycji po zakończeniu i odbiorze inwestycji, sprawdzenie zestawienia rzeczowo-finansowego; 31) uczestnictwo w odbiorze końcowym przy udziale Zamawiającego; 32) kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót; 33) inne czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, związanych bezpośrednio z realizacją inwestycji; 34) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji zadania inwestycyjnego oraz w odbiorze gwarancyjnym a w przypadku stwierdzenia w trakcie przeglądów bądź odbioru wystąpienia wad, także uczestniczenie w odbiorze robót związanych z usunięciem ujawnionych wad; Dokumentacja projektowa inwestycji objętej nadzorem inwestorskim znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://ug.swieszyno.ibip.pl/public/?id=214731 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-16

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać, że: a) dysponuje co najmniej następującymi osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia publicznego: Lp. Funkcja/Uprawnienia Doświadczenie 1 Inspektor Nadzoru branży drogowej - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy branży drogowej, liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności. Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, W przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej dokumenty wymienione w pkt od 1 muszą być złożone oddzielnie dla każdego ze wspólników oraz dla spółki cywilnej. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH: Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu wymienionego w pkt. B niniejszej SIWZ składa: 1) dokument, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Informacja i dokument o którym mowa w pkt.1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . Pozostałe oświadczenia/dokumenty wymagane w prowadzonym postępowaniu, Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa takie same jak Wykonawca polski. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (z zachowaniem terminu odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed terminem składania ofert). Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1) zdolności technicznej lub zawodowej potwierdzonej: a) dysponowaniem osobami wyznaczonymi do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 1 ppkt.1.3. lit. a) rozdz. II SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie załącznika nr 6 załączonego do oferty tj. wykazu osób do oceny w kryterium: Doświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. WYPEŁNIONY FORMULARZ OFERTOWY sporządzony na/wg Załącznika nr 1 do SIWZ; 2. Wykaz osób do oceny w kryterium: Doświadczenie inspektora nadzoru wyznaczonego do realizacji zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt. 1 ppkt.1.3 lit. a i pkt. 11.2. B rozdz. II SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – sporządzony na/wg załącznika Nr 6 do SIWZ 3. Dowód wniesienia wadium – nie dotyczy. 4. Jeżeli oferta nie zostanie podpisana przez Wykonawcę do oferty należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO(A) do działania w imieniu Wykonawcy (podpisanie oferty, reprezentowanie Wykonawcy, ewentualnie inne działania np. podpisanie umowy) - o ile umocowanie(a) osoby(ób) występującej(cych) w imieniu Wykonawcy nie wynikają z innych złożonych dokumentów. 5. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU udostępniającego Wykonawcy swoje zasoby sporządzone na/wg Załącznika nr 5 do SIWZ (wypełniają tylko podmioty, które udostępniają Wykonawcy swoje zasoby) należy dołączyć do oferty (jeżeli występuje); 6. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY sporządzone na/wg załącznika 4 do SIWZ o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca – w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących: kwoty którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach, - przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 Ustawy - na/według załącznika nr 4. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty lub informacje ) że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UWAGA!!! Wraz z ofertą Wykonawca może złożyć oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, jeśli nie należy on do żadnej grupy kapitałowej. Nie będzie uznane oświadczenie złożone wraz z ofertą o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
B. Doświadczenie osoby wyznaczonej na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego20,00
Termin płatności faktury20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach: a) zmianą zakresu umowy, jeżeli te zmiany spowodują konieczność zmiany wynagrodzenia Inspektora Nadzoru - również obniżenia Wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu umowy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), b) zmianą unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, jeśli zmiany te wpływają na zakres lub przedmiot umowy, c) zmianą przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku konieczności realizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych podyktowanych programami dofinansowania z różnych źródeł, d) zmianą wynagrodzenia Inspektora Nadzoru w przypadku zmiany obwiązującej stawki VAT, e) zmianą terminu wykonania przedmiotu zamówienia ze względu na działanie siły wyższej rozumianej jako zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia takie jak np.: wojna, pożar, powódź, epidemia itp., f) zmianą terminu realizacji robót budowlanych objętych nadzorem, g) gdy konieczność dokonania zmiany wynika ze zmiany osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na inne osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i będą zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; h) zamawiający zastrzega sobie prawo zawieszenia wykonania umowy w przypadku ograniczeń budżetowych jednostki lub w razie odstąpienia od realizacji części umowy, w takim przypadku Inspektorowi Nadzoru przysługuje Wynagrodzenie tylko za Wykonaną część umowy; 2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Inspektora Nadzoru, protokół konieczności - protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-17, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły