Dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Strumień i Zebrzydowice do szkół i placówek oświatowych

Ogłoszenie dodano: 09.07.2019

Zamawiający: Gmina Strumień, Rynek, 43-246 Strumień (Śląskie)

Miejsce: Strumień

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 26.06.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 17.07.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 04.11.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Strumień: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Strumień i Zebrzydowice do szkół i placówek oświatowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strumień, krajowy numer identyfikacyjny 07218251600000, ul. Rynek  4 , 43-246  Strumień, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 8570142, e-mail przetargi@um.strumien.pl, faks 33 8570247.
Adres strony internetowej (URL): www.strumien.bip.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.strumien.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.strumien.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy składać w formie pisemnej osobiście, za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego.
Adres:
Urząd Miejski w Strumieniu , ul. Rynek 4, 43-246 Strumień, pokój nr 1.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Strumień i Zebrzydowice do szkół i placówek oświatowych
Numer referencyjny: IR.271.1.8.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Strumień i Zebrzydowice do szkół i placówek oświatowych. Dowóz będzie wykonywany w dni nauki szkolnej, tj. z wyłączeniem ferii zimowych, przerw świątecznych i dni ustawowo wolnych, zgodnie z rozkładem jazdy uzgodnionym przez Wykonawcę z Zamawiającym, w oparciu o wcześniejsze ustalenia z dyrektorami szkół i rodzicami dzieci. Planowana liczba dni dowozu wynosi 190 dni nauki szkolnej. Liczba uczniów może ulec zmianie począwszy od 1 września 2019 r. (rok szkolny 2019/2020), w zależności od decyzji i orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci z terenu Gminy Strumień i Zebrzydowice lub z rezygnacji z dowozu. Liczba ta również może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego 2019/2020 ze względu na zmianę miejsca zamieszkania ucznia lub inne przyczyny losowe. Zwiększenie liczby uczniów do 3 osób nie stanowi podstawy zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 2. Przewozy winne być wykonywane środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w ustawie o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.) oraz ustawie o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 poz. 2200 ze zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób. 3. Warunkiem koniecznym jest, aby w każdym pojeździe znajdował się oprócz kierowcy, opiekun. Opiekun zajmuje się uczniami podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, w czasie przejazdu oraz w czasie odprowadzania do szkoły lub ośrodka, natomiast kierowca jest zobowiązany do opieki nad dziećmi w pojeździe, gdy opiekun zajmuje się odprowadzaniem dzieci do szkoły lub ośrodka. Kierowcy i opiekunowie realizujący niniejsze zamówienie nie mogą figurować w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16.5.2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym - Dz.U. z 2018 r., poz. 405). Uwaga !!! – w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia w ramach zawartej umowy Wykonawca nie może przewozić innych osób i/lub łączyć wykonania przedmiotu zamówienia z wykonywaniem usług transportu na rzecz innych podmiotów lub osób.

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60130000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-09-02   lub zakończenia: 2020-06-26

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.) – warunek jest określony dla Wykonawcy bez względu na ilość części zamówienia, na które Wykonawca zamierza składać ofertę;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, z należytą starannością co najmniej 1 usługę wykonywaną w sposób ciągły (przez okres co najmniej 4 miesięcy) obejmującą przewóz osób niepełnosprawnych – warunek jest określony dla Wykonawcy bez względu na ilość części zamówienia, na które wykonawca zamierza składać ofertę; b) dysponuje następującymi osobami kierowanymi do realizacji zamówienia: • kierowca, posiadający kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, zgodnie z art. 39 a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.) • opiekun, tj. osoba pełnoletnia, która jest przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. • kierowcy i opiekunowie realizujący niniejsze zamówienie nie mogą figurować w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16.5.2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym - Dz.U. z 2018 r., poz. 405). Warunek jest określony dla każdej części odrębnie. c) dysponuje lub będzie dysponował: • dla części I przedmiotu zamówienia: pojazdem do przewozu osób niepełnosprawnych, ogrzewanym i klimatyzowanym, posiadającym oznakowanie informujące o przewozie osób niepełnosprawnych zgodne z zapisem art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z póź. zm.), zarejestrowanym, dopuszczonym do ruchu, posiadającym aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC. Siedzenia pasażerów muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa /liczba osób do przewozu: 2 osoby niepełnosprawne oraz 1 opiekun/; • dla części II przedmiotu zamówienia: pojazdem do przewozu osób niepełnosprawnych, ogrzewanym i klimatyzowanym, posiadającym oznakowanie informujące o przewozie osób niepełnosprawnych zgodne z zapisem art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z póź. zm.), zarejestrowanym, dopuszczonym do ruchu, posiadającym aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC. Siedzenia pasażerów muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Ponadto w ramach usługi należy zabezpieczyć konieczność przewozu wózka inwalidzkiego np. w bagażniku samochodowym. /liczba osób do przewozu: 14 osób niepełnosprawnych oraz 1 opiekun/; • dla części III przedmiotu zamówienia: pojazdem do przewozu osób niepełnosprawnych, ogrzewanym i klimatyzowanym, posiadającym oznakowanie informujące o przewozie osób niepełnosprawnych zgodne z zapisem art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z póź. zm.), zarejestrowanym, dopuszczonym do ruchu, posiadającym aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC. Siedzenia pasażerów muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa /liczba osób do przewozu: 7 osób niepełnosprawnych oraz 1 opiekun/; • dla części IV przedmiotu zamówienia: pojazdem do przewozu osób niepełnosprawnych, ogrzewanym i klimatyzowanym, posiadającym oznakowanie informujące o przewozie osób niepełnosprawnych zgodne z zapisem art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z póź. zm.), zarejestrowanym, dopuszczonym do ruchu, posiadającym aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC. Siedzenia pasażerów muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa /liczba osób do przewozu: 2 osoby niepełnosprawne oraz 1 opiekun/;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnego na dzień jego złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia: 1) aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.); Do powyższego dokumentu należy dołączyć aktualne zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego potwierdzające, iż wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 5a do 5d do SIWZ pojazdy są zgłoszone do licencji lub zezwolenia. 2) wykazu wykonanych oraz wykonywanych usług polegających na przewozie osób niepełnosprawnych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – sporządzonego wg załącznika nr 4 do SIWZ. 3) wykazu pojazdów dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania - sporządzonego wg załącznika nr 5a-5d do SIWZ (odpowiednio do wybranej Części zamówienia). 4) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzonego wg załącznika nr 6a-6d do SIWZ (odpowiednio do wybranej Części zamówienia).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 1) formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załączniki nr 1a-1d do SIWZ, 2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy- jeżeli zostało ustanowione, bądź do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza; nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę, 3) jeśli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów- zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena ofertowa60,00
Czas zapewnienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8a-8d do SIWZ. 1. Zmiany umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 3. W przypadkach przewidzianych w ustawie Pzp oraz w niniejszej umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian umowy za zgodą Zamawiającego. 4. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 5. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 6. Zmiany, o których mowa w ust. 2 umowy, mogą dotyczyć: a) zwiększenia lub zmniejszenia liczby dowożonych osób, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, b) zmiany kierowcy lub opiekuna, c) zmiany trasy przewozu lub wprowadzenia nowej trasy przewozu, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, i wydłużających trasę powyżej 5 km, d) zmiany podwykonawców z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, e) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT Wykonawca przedkłada Zamawiającemu propozycję naliczenia podatku od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury, w stosunku do niezmienionego wynagrodzenia netto. 7. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 6 umowy, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: 1) opis propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski (PL)
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół w Bielsku-Białej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia częściowego jest dowożenie 2 uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Strumień i Zebrzydowice na trasie z domów do Zespołu Szkół - Szkoła Podstawowa nr 39 dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Góralówny, ul. Kamienicka 11a w Bielsku-Białej (Zespół) i z powrotem, w dni nauki szkolnej, z wyłączeniem przerw w nauce przewidzianych w organizacji roku szkolnego oraz dni ustawowo wolnych, zgodnie z rozkładem jazdy uzgodnionym przez Wykonawcę z Zamawiającym, w oparciu o wcześniejsze ustalenia z dyrektorem Zespołu i rodzicami. Długość trasy w jedna stronę wynosi ok. 50 km, czas ok. 50 min:  Zebrzydowice, ul. Jesionowa,  Bąków, ul. Jutrzenki,  Bielsko-Biała, ul. Kamienicka 11a. Liczba uczniów może ulec zmianie począwszy od 1 września 2019 r. (rok szkolny 2019/2020), w zależności od decyzji i orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci z terenu gminy Strumień i Zebrzydowice lub z rezygnacji z dowozu. Liczba ta również może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego 2019/2020 ze względu na zmianę miejsca zamieszkania ucznia lub inne przyczyny losowe. Zwiększenie liczby uczniów o 2 osoby nie stanowi podstawy zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiający, w przypadku okoliczności od niego niezależnych (np. odwołania zajęć w szkole, do której są dowożeni uczniowie) zastrzega sobie prawo odwołania kursu, po powiadomieniu Wykonawcy przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka, placówki lub pracownika Zamawiającego, z dwunastogodzinnym wyprzedzeniem. Wykonawca zapewnia w pojeździe oprócz kierowcy, opiekuna. Opiekun zajmuje się uczniami podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, w czasie przejazdu oraz w czasie odprowadzania do szkoły lub ośrodka, natomiast kierowca jest zobowiązany do opieki nad dziećmi w pojeździe, gdy opiekun zajmuje się odprowadzaniem dzieci do szkoły lub ośrodka. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: a) zapewnienie opieki uczniom w czasie przewozu, b) udzielenie czynnej pomocy uczniom w czasie przewozu, c) udzielenie czynnej pomocy uczniom w czasie wsiadania, zajmowania miejsc i wysiadania z pojazdu, d) wyegzekwowanie, aby uczniowie byli zapięci pasem bezpieczeństwa w czasie przewozu. * Wyliczenia długości tras i czasu przejazdu obliczono w oparciu o google maps.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa 60,00
Czas zapewnienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cieszynie oraz do Przedszkola Terapeutycznego Słoneczna Kraina w Cieszynie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia częściowego jest dowożenie 15 uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Strumień na trasie z domów do Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych, ul. Wojska Polskiego 3 w Cieszynie (Zespół) oraz do Przedszkola Terapeutycznego „Słoneczna Kraina”, ul. Bielska 64, 43-400 Cieszyn (Przedszkola) i z powrotem, w dni nauki szkolnej, z wyłączeniem przerw w nauce przewidzianych w organizacji roku szkolnego oraz dni ustawowo wolnych, zgodnie z rozkładem jazdy uzgodnionym przez Wykonawcę z Zamawiającym, w oparciu o wcześniejsze ustalenia z dyrektorem Zespołu, Przedszkola i rodzicami dzieci. Długość trasy w jedną stronę wynosi ok. 43 km, czas ok. 60 min.*:  Strumień, ul. Nowa,  Strumień, ul. Rynek,  Strumień, ul. 1-go Maja,  Pruchna, ul. Rajska,  Pruchna, ul. Dobra,  Pruchna, ul. Nowy Świat,  Pruchna, ul. Łąkowa,  Cieszyn, ul. Bielska 64,  Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 3. Liczba uczniów może ulec zmianie począwszy od 1 września 2019 r. (rok szkolny 2019/2020), w zależności od decyzji i orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci z terenu gminy Strumień lub z rezygnacji z dowozu. Liczba ta również może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego 2019/2020 ze względu na zmianę miejsca zamieszkania ucznia lub inne przyczyny losowe. Zwiększenie liczby uczniów o 3 osoby nie stanowi podstawy zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający, w przypadku okoliczności od niego niezależnych (np. odwołania zajęć w szkole, do której są dowożeni uczniowie) zastrzega sobie prawo odwołania kursu, po powiadomieniu Wykonawcy przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka, placówki lub pracownika Zamawiającego, z dwunastogodzinnym wyprzedzeniem. Wykonawca zapewnia w pojeździe oprócz kierowcy, opiekuna. Opiekun zajmuje się uczniami podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, w czasie przejazdu oraz w czasie odprowadzania do szkoły lub ośrodka, natomiast kierowca jest zobowiązany do opieki nad dziećmi w pojeździe, gdy opiekun zajmuje się odprowadzaniem dzieci do szkoły lub ośrodka. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: a) zapewnienie opieki uczniom w czasie przewozu, b) udzielenie czynnej pomocy uczniom w czasie przewozu, c) udzielenie czynnej pomocy uczniom w czasie wsiadania, zajmowania miejsc i wysiadania z pojazdu, d) wyegzekwowanie, aby uczniowie byli zapięci pasem bezpieczeństwa w czasie przewozu. * Wyliczenia długości tras i czasu przejazdu obliczono w oparciu o google maps.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa60,00
Czas zapewnienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Zespołów Szkół w Skoczowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia częściowego jest dowożenie 8 uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Strumień na trasie z domów do Zespołu Szkół nr 3 w Skoczowie, ul. Mickiewicza 12, 43-430 Skoczów oraz Zespołu Szkół nr 1 w Skoczowie Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krystyny Bochenek, ul. G. Morcinka 20 i z powrotem, w dni nauki szkolnej, z wyłączeniem przerw w nauce przewidzianych w organizacji roku szkolnego oraz dni ustawowo wolnych, zgodnie z rozkładem jazdy uzgodnionym przez Wykonawcę z Zamawiającym, w oparciu o wcześniejsze ustalenia z dyrektorem Zespołu i rodzicami dzieci. Długość trasy w jedna stronę wynosi ok. 27 km, czas ok. 35 min*:  Strumień, ul. Dębowa,  Strumień, ul. Rynek,  Strumień, ul. Powstańców Śląskich,  Strumień, ul. Cieszyńska,  Bąków, ul. Główna,  Drogomyśl, ul. Główna,  Skoczów, ul. Mickiewicza 12  Skoczów, ul. G. Morcinka 20. Liczba uczniów może ulec zmianie począwszy od 1 września 2019 r. (rok szkolny 2019/2020), w zależności od decyzji i orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci z terenu gminy Strumień lub z rezygnacji z dowozu. Liczba ta również może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego 2019/2020 ze względu na zmianę miejsca zamieszkania ucznia lub inne przyczyny losowe. Zwiększenie liczby uczniów o 3 osoby nie stanowi podstawy zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający, w przypadku okoliczności od niego niezależnych (np. odwołania zajęć w szkole, do której są dowożeni uczniowie) zastrzega sobie prawo odwołania kursu, po powiadomieniu Wykonawcy przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka, placówki lub pracownika Zamawiającego, z dwunastogodzinnym wyprzedzeniem. Wykonawca zapewnia w pojeździe oprócz kierowcy, opiekuna. Opiekun zajmuje się uczniami podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, w czasie przejazdu oraz w czasie odprowadzania do szkoły lub ośrodka, natomiast kierowca jest zobowiązany do opieki nad dziećmi w pojeździe, gdy opiekun zajmuje się odprowadzaniem dzieci do szkoły lub ośrodka. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: a) zapewnienie opieki uczniom w czasie przewozu, b) udzielenie czynnej pomocy uczniom w czasie przewozu, c) udzielenie czynnej pomocy uczniom w czasie wsiadania, zajmowania miejsc i wysiadania z pojazdu, d) wyegzekwowanie, aby uczniowie byli zapięci pasem bezpieczeństwa w czasie przewozu. * Wyliczenia długości tras i czasu przejazdu obliczono w oparciu o google maps.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa60,00
Czas zapewnienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno - Wychowawczego w Ustroniu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia częściowego jest dowożenie 2 uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Strumień na trasie z domów do Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Ustroniu, ul. Szeroka 7, 43 – 450 Ustroń i z powrotem, w dni nauki szkolnej, z wyłączeniem przerw w nauce przewidzianych w organizacji roku szkolnego oraz dni ustawowo wolnych, zgodnie z rozkładem jazdy uzgodnionym przez Wykonawcę z Zamawiającym, w oparciu o wcześniejsze ustalenia z dyrektorem Ośrodka i rodzicami dzieci. Należy wziąć pod uwagę, że jedno z dzieci w czasie podróży będzie przewożone w foteliku samochodowym i w czasie jazdy wymaga bezpośredniej asysty drugiej osoby. Długość trasy w jedna stronę wynosi ok. 22 km, czas ok. 20 min*:  Strumień, ul. Powstańców Śl.,  Strumień, ul. 1-go Maja,  Ustroń, Szeroka 7. Liczba uczniów może ulec zmianie począwszy od 1 września 2019 r. (rok szkolny 2019/2020), w zależności od decyzji i orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci z terenu gminy Strumień lub z rezygnacji z dowozu. Liczba ta również może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego 2019/2020 ze względu na zmianę miejsca zamieszkania ucznia lub inne przyczyny losowe. Zwiększenie liczby uczniów o 2 osoby nie stanowi podstawy zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający, w przypadku okoliczności od niego niezależnych (np. odwołania zajęć w szkole, do której są dowożeni uczniowie) zastrzega sobie prawo odwołania kursu, po powiadomieniu Wykonawcy przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka, placówki lub pracownika Zamawiającego, z dwunastogodzinnym wyprzedzeniem. Wykonawca zapewnia w pojeździe oprócz kierowcy, opiekuna. Opiekun zajmuje się uczniami podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, w czasie przejazdu oraz w czasie odprowadzania do szkoły lub ośrodka, natomiast kierowca jest zobowiązany do opieki nad dziećmi w pojeździe, gdy opiekun zajmuje się odprowadzaniem dzieci do szkoły lub ośrodka. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: a) zapewnienie opieki uczniom w czasie przewozu, b) udzielenie czynnej pomocy uczniom w czasie przewozu, c) udzielenie czynnej pomocy uczniom w czasie wsiadania, zajmowania miejsc i wysiadania z pojazdu, d) wyegzekwowanie, aby uczniowie byli zapięci pasem bezpieczeństwa w czasie przewozu. * Wyliczenia długości tras i czasu przejazdu obliczono w oparciu o google maps.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena ofertowa60,00
Czas zapewnienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły