wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących kompleksowej termomodernizacji, zmiany systemu ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi 11 budynków zlokalizowanych na terenie Miasta Gliwice

Ogłoszenie dodano: 08.07.2019

Zamawiający: Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o, ul. Dolnych Wałów, 44-100 Gliwice (Śląskie)

Miejsce: Gliwice

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 25.11.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 18.07.2019, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o: wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących kompleksowej termomodernizacji, zmiany systemu ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi 11 budynków zlokalizowanych na terenie Miasta Gliwice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie jest dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako Instytucji Wdrażającej program: Osi priorytetowej I - Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim; współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Regulamin konkursu nr POIS/1.7.1/4/2019 dostępny na stronie https://www.wfosigw.katowice.pl
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Zamawiającym jest: MIASTO GLIWICE z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (Urząd Miasta Gliwice) NIP: 631-10-06-640 w imieniu i na rzecz którego działa: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Plac Inwalidów Wojennych 12 44-100 Gliwice NIP: 631-240-89-84 Niniejsze postępowanie, w imieniu Zamawiającego przeprowadza na podstawie zawartego porozumienia Zarządca: Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach 44-100 Gliwice, Dolnych Wałów 11 Sąd Rejonowy w Gliwicach, KRS nr 0000011843 NIP: 631-22-43-307, REGON: 276567632 Wysokość kapitału zakładowego: 54.336.500,00 zł Email: biuro@zbmgliwice.pl Adres strony internetowej: www.zbmgliwice.pl Zatem informacje wskazane w pkt. I.1) niniejszego ogłoszenia dotyczą "Zarządcy".
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o, krajowy numer identyfikacyjny 27656763200000, ul. ul. Dolnych Wałów  11 , 44-100  Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 392 900, e-mail jurkiewicz@zbmgliwice.pl, faks 323 392 962.
Adres strony internetowej (URL): www.zbmgliwice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zbmgliwice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zbmgliwice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. ; Dział Zamówień Publicznych, ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących kompleksowej termomodernizacji, zmiany systemu ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi 11 budynków zlokalizowanych na terenie Miasta Gliwice
Numer referencyjny: 119/PZ/2019/ZBM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zgodnie z numeracją SIWZ: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących kompleksowej termomodernizacji, zmiany systemu ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi 11 budynków zlokalizowanych na terenie Miasta Gliwice. Opracowanie winno zawierać w szczególności wykonanie: a: Inwentaryzacji obiektu b: Projektu kompleksowej termomodernizacji c: Projektu izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych d: Projektu wydzielenia łazienek (jeśli jest konieczne w danym budynku) e: Projektu uporządkowania wentylacji f: Projektu utwardzenia terenu, rozbiórki obiektów (jeśli konieczne dla danego obiektu) g: Projektów branżowych: instalacji elektrycznej, wod.-kan., gazowej h: Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla każdej branży i: Kosztorysów i przedmiarów dla każdej branży. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: Wincentego Pola 10 Wymagania Zamawiającego dot. zawartości dokumentacji technicznej Warunki techniczne podłączenia instalacji odbiorczej Wytyczne Ogólne Inwestora wraz z załącznikami w tym Audyt energetyczny budynku Łokietka 3 Wymagania Zamawiającego dot. zawartości dokumentacji technicznej Warunki techniczne podłączenia instalacji odbiorczej Wytyczne Ogólne Inwestora wraz z załącznikami w tym Audyt energetyczny budynku Beskidzka 3 Wymagania Zamawiającego co do zawartości dokumentacji technicznej Warunki przyłączenia do sieci gazowej Wytyczne Ogólne Inwestora wraz z załącznikami w tym Audyt energetyczny budynku Rybnicka 6 Wymagania Zamawiającego co do zawartości dokumentacji technicznej Warunki przyłączenia do sieci gazowej oddzielnie dla lokali nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Wytyczne Ogólne Inwestora wraz z załącznikami w tym Audyt energetyczny budynku Pocztowa 60 Wymagania Zamawiającego dot. zawartości dokumentacji technicznej Warunki przyłączenia do sieci gazowej Wytyczne Ogólne Inwestora wraz z załącznikami w tym Audyt energetyczny budynku Pocztowa 56 Wymagania Zamawiającego dot. zawartości dokumentacji technicznej Wytyczne dla instalacji gazowej Warunki przyłączenia do sieci gazowej Wytyczne Ogólne Inwestora wraz z załącznikami w tym Audyt energetyczny budynku Błogosławionego Czesława 14a Wymagania Zamawiającego dot. zawartości dokumentacji technicznej Wymagania dla pomieszczeń stacji wymienników ciepła Wytyczne Ogólne Inwestora wraz z załącznikami w tym Audyt energetyczny budynku Pocztowa 6 Wymagania Zamawiającego dot. zawartości dokumentacji technicznej Wymagania dla pomieszczeń stacji wymienników ciepła Wytyczne Ogólne Inwestora wraz z załącznikami w tym Audyt energetyczny budynku Bojkowska 5 Wymagania Zamawiającego co do zawartości dokumentacji technicznej Wytyczne Ogólne Inwestora wraz z załącznikami w tym Audyt energetyczny budynku Jagiellońska 44 Wymagania Zamawiającego co do zawartości dokumentacji technicznej Warunki techniczne podłączenia instalacji odbiorczej Wytyczne Ogólne Inwestora wraz z załącznikami w tym Audyt energetyczny budynku Jagiellońska 29 Wymagania Zamawiającego co do zawartości dokumentacji technicznej Wytyczne Ogólne Inwestora wraz z załącznikami w tym Audyt energetyczny budynku 3.12. Zgodnie z Art.36aa ust.1 PZP Zamawiający wymaga składania ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: Numer zadania częściowego Nazwa zadania częściowego 1 Wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących kompleksowej termomodernizacji, zmiany systemu ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi budynków w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 6, ul. Beskidzkiej 3, ul. Władysława Łokietka 3, ul. Wincentego Pola 10. 2 Wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących kompleksowej termomodernizacji, zmiany systemu ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi budynków w Gliwicach przy ul. Pocztowej 56, ul. Pocztowej 6, ul. Pocztowej 60, ul. Błogosławionego Czesława 14a. 3 Wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących kompleksowej termomodernizacji, zmiany systemu ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi budynków w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 5, ul. Jagiellońskiej 44, ul. Jagiellońskiej 29. 3.13. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 3.14. Wspólny Słownik Zamówień dla każdego zadania: CPV – 71220000 – 6 – Usługi projektowania architektonicznego 3.15. Oferta winna zostać tak skalkulowana, by uwzględniała wszelkie koszty towarzyszące (uzyskanie pozwoleń, map, etc). 3.16. Dokonanie wizji w terenie. Pomimo szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający informuje o możliwości dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej terenu budowy, układu komunikacyjnego oraz otoczenia budowy w celu oszacowania przez Wykonawcę na jego własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyk oraz wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty na wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej odbywa się na koszt własny Wykonawcy. 3.17. Rozliczenie ryczałtowe, płatność w 2 etapach. 3.18. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części zakresu zadania. Usługi niewykonane, nie podlegają fakturowaniu w ramach niniejszego kontraktu. 3.19. Wykonawca odpowiada za spowodowanie zagrożeń i utrudnień, narażając użytkowników budynku i ich posesji na szkody. 3.20. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ i odpowiada za nieprzestrzeganie tych przepisów. 3.21. Zatrudnione osoby winne posiadać aktualne, wymagane prawem polskim zaświadczenia o zdolności do wykonywania prac objętych niniejszym zamówieniem. 3.22. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania dyskrecji i tajemnicy odnośnie ewentualnie powierzonych i w toku wykonywania zamówienia pozyskanych informacji dotyczących Zarządu Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach. 3.23. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.24. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. 3.25. Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia: minimum 3 lata.

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-25

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminach: a) całość dokumentacji wraz ze wszystkimi uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania pozwolenia na budowę Wykonawca dostarcza do siedziby Zarządcy i składa wniosek do Urzędu Miejskiego w Gliwicach w terminie do dnia 30.09.2019r. b) uzyskanie pozwolenia na budowę w terminie do dnia 25.11.2019r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. W celu spełnienia warunku (dla każdego zadania częściowego) Wykonawca musi wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony (wspólny dla każdego zadania częściowego), jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum dwa zamówienia polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej termomodernizacji obiektu budowlanego. W przypadku realizacji (niezakończonych) świadczeń okresowych lub ciągłych zamawiający uzna również wykonanie usług częściowych, spełniających warunki podane w niniejszej SIWZ i potwierdzonych protokołem odbioru (dotyczy np. usługi projektowej realizowanej etapami w okresie np. 2 lat). Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych. Ponadto Zamawiający uzna warunek za spełniony (wspólny dla każdego zadania częściowego), jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształcenie i doświadczeniem, niezbędnymi do wykonania zamówienia. Zatem Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia, które będą uczestniczyć w jego realizacji tj.: 1. PROJEKTANTAMI: a) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze powyżej 1000 m3, b) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej w odniesieniu do obiektu: o kubaturze powyżej 1000 m3; c) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; d) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych dla obiektu budowlanego o kubaturze powyżej 1000 m3; e) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń. 2. SPRAWDZAJĄCYM: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej w odniesieniu do obiektu: o kubaturze powyżej 1000 m3; 3. OSOBĄ POSIADAJĄCĄ UPRAWNIENIA RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH. UWAGA: Zamawiający dopuszcza połączenie funkcji projektanta w zakresie dwóch lub więcej ww specjalności i/lub projektanta i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p.poż pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji (tj. posiadania uprawnień). Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji projektanta i sprawdzającego. Wskazane wyżej osoby (oprócz rzeczoznawcy ds zabezpieczeń przeciwpożarowych) muszą posiadać uprawnienia odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 1202 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszeni we właściwym samorządzie zawodowym, zgodnie z zapisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1725); Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65 ze zm.) Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych musi posiadać uprawnienia określone w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 620).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 2.Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3.Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1.Formularz oferty 2.Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 3.Zaparafowany projekt umowy. 4. Oświadczenie o braku zaległości z tytułu zobowiązań dla Miasta Gliwice. 5. Pełnomocnictwa (jeśli dotyczy).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena80,00
Gwarancja i rękojmia na przedmiot zamówienia20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: a. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. b. Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. c. Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ. d. Zmiany zaakceptowanego podwykonawcy, lub podwykonawcy który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego, na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w SIWZ. e. Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. f. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. g. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: -siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem -zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) -zmiany danych teleadresowych -rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 2. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-18, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących kompleksowej termomodernizacji, zmiany systemu ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi budynków w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 6, ul. Beskidzkiej 3, ul. Władysława Łokietka 3, ul. Wincentego Pola 10
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Tożsamy z opisem zawartym w pkt. II.4 niniejszego ogłoszenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-25
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena80,00
Gwarancja i rękojmia na przedmiot zamówienia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących kompleksowej termomodernizacji, zmiany systemu ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi budynków w Gliwicach przy ul. Pocztowej 56, ul. Pocztowej 6, ul. Pocztowej 60, ul. Błogosławionego Czesława 14a.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Tożsamy z opisem zawartym w pkt. II.4 niniejszego ogłoszenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-25
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena80,00
Gwarancja i rękojmia na przedmiot zamówienia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących kompleksowej termomodernizacji, zmiany systemu ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi budynków w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 5, ul. Jagiellońskiej 44, ul. Jagiellońskiej 29.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Tożsamy z zakresem określonym w pkt. II.4 niniejszego ogłoszenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-25
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena80,00
Gwarancja i rękojmia na przedmiot zamówienia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły