Remont sanitariatów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz instalacji wod - kan do pokoju socjalnego w budynku W-6 (10-28), Pawilon Biblioteki Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, Kraków – w formule zaprojektuj i wybuduj

Ogłoszenie dodano: 05.07.2019

Zamawiający: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, ul. Warszawska, 31-155 Kraków (Małopolskie)

Miejsce: Kraków

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.09.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 22.07.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 06.07.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 500229151-N-2018 z dnia 24-09-2018 r.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku: „Świadczenie usługi eksperta zewnętrznego w celu wprowadzenia zmian oraz przygotowania scenariuszy kształcenia dla potrzeb Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Jakość kluczem do kształcenia na potrzeby regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego z EFS, w ramach Programu Operacyjnego POWER, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 569883-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Krajowy numer identyfikacyjny 61103840300000, ul. Pl. Dąbrowskiego  2, 09402   Płock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 243 665 400, e-mail zamowienia@pwszplock.pl, faks 243 665 421.
Adres strony internetowej (url): www.pwszplock.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: UCZELNIA PUBLICZNA
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Świadczenie usługi eksperta zewnętrznego w celu wprowadzenia zmian oraz przygotowania scenariuszy kształcenia dla potrzeb Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DA/PM/232-46/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi eksperta zewnętrznego. W ramach zadania przewiduje się zatrudnienie eksperta zewnętrznego, na umowę cywilno – prawną w celu: wprowadzenia zmian do programu kształcenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Wprowadzenie zmian dotyczy opracowania planu studiów i weryfikacji wykazu przedmiotów zwiększając prawdopodobieństwo osiągnięcia przyjętych efektów kształcenia w ramach projektu pn. „Jakość kluczem do kształcenia na potrzeby regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego z EFS, w ramach Programu Operacyjnego POWER, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Zgodnie z wymaganiami szczegółowymi projektu łączne zaangażowanie zawodowe osoby świadczącej usługę nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie. Osoba będąca kierownikiem projektu będzie musiała podpisywać w tej kwestii oświadczenia w sytuacji, gdy Zamawiający będzie tego wymagał.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 73220000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku działając na podstawie art. 93 ust. 1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), unieważnia ww. postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły