Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Osiedlowej w Sierakowie Śląskim w Gminie Ciasna

Ogłoszenie dodano: 04.07.2019

Zamawiający: Gmina Ciasna, ul. Nowa, 42-793 Ciasna (Śląskie)

Miejsce: Ciasna

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 13.09.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 22.07.2019, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 03.09.2019 04.07.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510182683-N-2019 z dnia 02-09-2019 r.
Gmina Ciasna: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Osiedlowej w Sierakowie Śląskim w Gminie Ciasna

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 568993-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Ciasna, Krajowy numer identyfikacyjny 15139841600000, ul. ul. Nowa  1a, 42-793  Ciasna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 3535100 , e-mail gmina@ciasna.pl, faks 34 3535105.
Adres strony internetowej (url): http://ciasna.bipgmina.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Osiedlowej w Sierakowie Śląskim w Gminie Ciasna
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RGK.ID.271.6.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres robót obejmuje wykonanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sieraków Śląski w obrębie sięgacza ul. Osiedlowej, w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczną oraz przedmiarowo – kosztorysową. 2. Zakres robót - roboty przygotowawcze i zabezpieczające - roboty ziemne -roboty montażowe w zakresie kanalizacji wraz z odwodnieniem wykopów - zasypanie i zagęszczenie wykopów - wykonanie przyłączy kanalizacyjnych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi - wszelkie inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania i przekazania inwestycji do użytkowania - odtworzenie nawierzchni drogowej rozebranej w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i montażu tablic promocyjnych inwestycji, według wytycznych Zamawiającego. Koszt 2 szt. tablic Wykonawca winien uwzględnić w cenach jednostkowych robót zasadniczych na etapie wyceny zadania przed złożeniem oferty. Wymiar pojedynczej tablicy ok. 1m x 1m na stelażu metalowym. W ramach ceny ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić koszt odtworzenia nawierzchni drogowej. Po zakończeniu robót zasadniczych Wykonawca doprowadzi stad nawierzchni ul. Osiedlowej do stanu z przed rozpoczęcia robót. Kosztu odtworzenia nawierzchni drogowej nie ujęto w osobnych pozycjach przedmiarowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV: 45230000-8, 45231000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 48282.76
Waluta złoty polski
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Sp. J.
Email wykonawcy: jledwon@poczta.onet.pl
Adres pocztowy: 42-793 Ciasna, ul. Zjednoczenia 1K
Kod pocztowy: 42-793
Miejscowość: Ciasna
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 59387.29
Oferta z najniższą ceną/kosztem 59387.29
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 63855.29
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500157484-N-2018 z dnia 06-07-2018 r.
Wojewódzki Szpital Zespolony: Świadczenie usług polegających na transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych i niebezpiecznych oraz na transporcie, zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 568993-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Szpital Zespolony, Krajowy numer identyfikacyjny 00031023200000, ul. ul. Kiepury  45, 64100   Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. (65) 5253100,5253761,5253764, e-mail zamowienia@wsz.leszno.pl; przetargi@wsz.leszno.pl, faks (65) 526 82 94.
Adres strony internetowej (url): www.wsz.leszno.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakłąd Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług polegających na transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych i niebezpiecznych oraz na transporcie, zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZ-751-32/18
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych i niebezpiecznych oraz na transporcie, zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie szczegółowo określonych w pkt. 3.3. SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Pakiet nr 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 686600
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sulańska 11
Kod pocztowy: 62-510
Miejscowość: Konin
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: PROMAROL-Plus Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ciepielówek 2
Kod pocztowy: 67-410
Miejscowość: Sława
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 722189.32
Oferta z najniższą ceną/kosztem 722189.32
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 722189.32
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Pakiet nr 2
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
postępowanie unieważniono na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Pakiet nr 3
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
postępowanie unieważniono na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Pakiet nr 4
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
postępowanie unieważniono na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły