Remont kładki dla pieszych nad torami PKP w rejonie ul. Orzechowskiej i ul. Sobieskiego w Radzionkowie (ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ)

Ogłoszenie dodano: 04.07.2019

Zamawiający: Gmina Radzionków, Męczenników Oświęcimia, 41-922 Radzionków (Śląskie)

Miejsce: Radzionków

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 19.07.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 19.07.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510150173-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Gmina Radzionków: Remont kładki dla pieszych nad torami PKP w rejonie ul. Orzechowskiej i ul. Sobieskiego w Radzionkowie (ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 569089-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Radzionków, Krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. Męczenników Oświęcimia  42, 41-922  Radzionków, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 289 07 27, e-mail um@radzionkow.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.radzionkow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont kładki dla pieszych nad torami PKP w rejonie ul. Orzechowskiej i ul. Sobieskiego w Radzionkowie (ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
KP.271.1.8.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie właściwej decyzji administracyjnej pozwalającej na realizację zadania i wykonanie remontu kładki dla pieszych nad torami PKP w rejonie ul. Orzechowskiej i ul. Sobieskiego w Radzionkowie. Przedmiot zamówienia należy wykonać w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie Programu Funkcjonalno-użytkowego – stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz załącznikami A i B do Programu Funkcjonalno-użytkowego. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie oceny stanu technicznego obiektu i na jej podstawie przygotowania dokumentacji projektowej z określeniem zakresu robót, tak aby obiekt został doprowadzony do stanu właściwego; 2. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień, zgłoszeń i pozwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia tak, aby spełniały wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie; 3. Wykonanie innych projektów technologicznych niezbędnych do realizacji inwestycji; 4. Wykonanie czasowej organizacji kolejowej (regulamin tymczasowego prowadzenia ruchu kolejowego, regulamin wyłączeń napięcia sieci trakcyjnej, itp.); 5. Sporządzenie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” w celu bezpiecznego wykonania inwestycji; 6. Wykonanie robót budowlanych; 7.Wykonanie dokumentacji odbiorowej; 8. Utylizacja materiałów rozbiórkowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody CPV: 45221113-7, 45221119-9, 45262120-8, 45262110-5, 45262500-6, 45400000-1, 45442100-8, 45311200-2, 45330000-9, 45000000-7, 71500000-3, 71520000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, została złożona jedna oferta na kwotę: 997 944,94 zł brutto, która przewyższa środki zarezerwowane przez Zamawiającego na sfinansowanie tego zamówienia. Zamawiający przeznaczył 186 000,00 zł brutto na realizację zadania. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty. Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły