Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Pilica w roku szkolnym 2019/2020

Ogłoszenie dodano: 02.07.2019

Zamawiający: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Pilicy, ul. Senatorska, 42-436 Pilica (Śląskie)

Miejsce: Pilica

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 15.07.2019, godzina: 10:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 06.08.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Pilicy: Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Pilica w roku szkolnym 2019/2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Pilicy, krajowy numer identyfikacyjny 27278936000000, ul. ul. Senatorska  17 , 42-436  Pilica, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-32 6735038, e-mail zeaspilica@poczta.onet.pl, faks 0-32 6735038.
Adres strony internetowej (URL): www.zeaspilica.e-bip.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zeaspilica.e-bip.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą lub osobiście
Adres:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Pilicy, 42-436 Pilica, ul. Senatorska 17

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Pilica w roku szkolnym 2019/2020
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
dwie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych polegających na dowozie i odwozie do szkół podstawowych i przedszkoli, uczniów i dzieci z terenu Gminy Pilica na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę w roku szkolnym 2019/2020. Zamówienie podzielone jest na części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. Zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy na jedną lub dwie części zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz – odpowiednio do realizowanej części zamówienia. CZĘŚĆ I Dowóz uczniów i dzieci przedszkolnych do Szkoły Podstawowej nr 1, Przedszkola w Pilicy i Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach. Wykonawca zapewni w dni nauki szkolnej – dowóz i trzy odwozy do: Szkoły Podstawowej nr 1 w Pilicy, ul. 17 Stycznia 2a, dla 180 uczniów z następujących miejscowości: 1. Smoleń - 17 2. Złożeniec - 18 3. Kocikowa - 46 4. Pilica 17 Stycznia - 16 5. Sławniów - 28 6. Dobra Kolonia - 10 7. Dobra - 24 8. Biskupice - 12 9. Engliszówka - 9 Przedszkola w Pilicy, Senatorska 17 dla 34 dzieci, z następujących miejscowości: 1. Smoleń - 6 2. Kocikowa - 13 3. Sławniów - 6 4. Dobra - 4 5. Dzwonowice - 1 6. Pilica, 17 Stycznia - 4 Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach dla 117 uczniów, z następujących miejscowości: 1. Dzwonowice - 33 2. Sierbowice - 14 3. Szyce - 32 4. Kidów - 15 5. Siadcza - 7 6. Solca - 13 7. Jasieniec - 3 Potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia to, co najmniej 4 autobusy o liczbie 60 miejsc siedzących, 1 autobus o 20 miejsc siedzących; CZĘŚĆ II Dowóz uczniów i dzieci przedszkolnych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierbce. Wykonawca zapewni w dni nauki szkolnej – jeden dowóz i trzy odwozy do: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wierbce – dla 192 uczniów z następujących miejscowości. 1. Sławniów - 31 2. Cisowa - 18 3. Kleszczowa - 33 4. Wierzbica - 30 5. Dobraków - 45 6. Podleśna - 2 7. Przychody - 20 8. Wierbka - 13 Potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia to, co najmniej 2 autobusy o liczbie 50 miejsc siedzących i 1 autobus o 60 miejscach siedzących. 1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z wykorzystaniem środków transportowych własnych i odpowiadających wymogom określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 58 z późn zm.) Dowozy i odwozy uczniów muszą być realizowane pojazdami oznaczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Dowozy i odwozy mają być realizowane pojazdami o wielkości dostosowanej do liczby przewożonych uczniów i opiekunów. 3. Dzieci powinny być dowiezione do szkoły w takim czasie, aby mogły rozpocząć zajęcia zgodnie z planem i były zabierane po ich zakończeniu, zgodnie z opracowanym harmonogramem dowozów. 4. Czas przebywania dzieci w podróży powinien być możliwie jak najkrótszy, nie dłuższy niż 30 minut. 5. Przewidywany czas rozpoczęcia zajęć lekcyjnych – godz. 800, powrót dzieci ze szkoły w godz. 1230 – 1600 (szczegółowe godziny będzie zawierał harmonogram dowozów). 6. Wykaz dowożonych dzieci (zawierający imię, nazwisko oraz adres zamieszkania i nr legitymacji szkolnej) zostanie przekazany Wykonawcy do dnia 31.08.2019 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian na liście dowożonych uczniów i związaną z tym zmianą adresów zamieszkania dzieci, a także do wykazu dni nauki szkolnej. O każdej zmianie Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie. Zmiany te skutkować będą zmianą wynagrodzenia. 7. Harmonogram dowozów zostanie ustalony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą do dnia 30 września 2019 r. na podstawie projektów cząstkowych harmonogramów opracowanych przez dyrektorów szkół po ustaleniu tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych i przedszkolnych. 8. Harmonogram podlega bieżącej aktualizacji w przypadku stałej zmiany planu zajęć szkolnych lub przedszkolnych. 8. W przypadku: - odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, - zmiany organizacji pracy szkoły spowodowaną obchodami uroczystości szkolnych, - czasowej zmiany organizacji ruchu, - niekorzystnych warunków atmosferycznych, - innych wydarzeń, które mogą skrócić lub wydłużyć zajęcia lekcyjne, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez dyrektora szkoły i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia w ww. dniach odbywa się na podstawie rozkładu jazdy ustalonego na dany dzień. 9. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu dzieci. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku, których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działaniem lub zaniechaniem działania Wykonawcy. Wykonawca zamówienia musi realizować je zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o Transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) 10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności kierowców autobusów w zakresie realizacji zamówienia 11. Usługi będą świadczone przez osoby wymienione w załączniku nr 7 „Wykaz pracowników świadczących usługi”, które zostały wykazane przez Wykonawcę. Załącznik nr 7 zostanie przedstawiony wraz z oświadczeniami pracowników o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu niezbędnym do realizacji umowy. 12. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 4 dni robocze, Wykonawca przedstawi informację miesięczną z ZUS za każdego Pracownika świadczącego usługi. 13. Wykonawca może zastąpić Pracowników wykazanych w załączniku nr 7, wówczas, gdy spełnione będą warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 14. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę informacji miesięcznej z ZUS zawierającego kod tytułu ubezpieczenia 011000 za każdego pracownika świadczącego usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 16 będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 15. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-09-02 2020-06-26

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. w szczególności posiadanie licencji lub zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Posiadanie polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość oferty,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia: a. dla części I zamówienia, co najmniej 4 autobusy o liczbie 60 miejsc siedzących, 1 autobus o liczbie 20 miejsc siedzących; b. dla II części zamówienia, co najmniej 2 autobusy o liczbie 50 miejsc siedzących i 1 autobus o 60 miejscach siedzących.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru (załącznik nr 3 do SIWZ) 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP - wzór dokumentu (załącznik nr 2 do SIWZ),
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. koncesję, zezwolenie lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, 2. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (załącznik nr 6), wraz z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Warunek udziału będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie trzech lat, lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał usługę o wartości: - dla części I zamówienia, co najmniej 140 000,00 złotych, - dla części II zamówienia, co najmniej 80 000,00 złotych. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów na należyte ich wykonanie. 3. wykaz pracowników świadczących usługi wykazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. (załącznik nr 7 do SIWZ). 4. wykaz pojazdów oferowanych do realizacji zamówienia wraz z informacją, o podstawie dysponowania tymi zasobami, nr rejestracyjny, rok produkcji, marka i ilość miejsc siedzących (załącznik nr 8 do SIWZ),
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
potwierdzona kopia umowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: a. dla I części zamówienia -2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) b. dla drugiej części zamówienia – 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) przed upływem składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie z kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancji bankowych, d. gwarancji ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz.359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu nr rachunku 69 84500005 0040 0400 0039 0020, z dopiskiem na przelewie „Wadium w postępowaniu ZP1/2019 na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Pilica w roku szkolnym 2019/2020. Część (I lub II) zamówienia” 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczenia, jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a. pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty, b. innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia z ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium; lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności zwrotu wadium lub jego przepadku określa ustawa PZP. 9. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
czas podstawienia autobusu zastępczego40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-15, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dowóz uczniów i dzieci przedszkolnych do Szkoły Podstawowej nr 1, Przedszkola w Pilicy i Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonawca zapewni w dni nauki szkolnej – dowóz i trzy odwozy do: Szkoły Podstawowej nr 1 w Pilicy, ul. 17 Stycznia 2a, dla 180 uczniów z następujących miejscowości: 1. Smoleń - 17 2. Złożeniec - 18 3. Kocikowa - 46 4. Pilica 17 Stycznia - 16 5. Sławniów - 28 6. Dobra Kolonia - 10 7. Dobra - 24 8. Biskupice - 12 9. Engliszówka - 9 Przedszkola w Pilicy, Senatorska 17 dla 34 dzieci, z następujących miejscowości: 1. Smoleń - 6 2. Kocikowa - 13 3. Sławniów - 6 4. Dobra - 4 5. Dzwonowice - 1 6. Pilica, 17 Stycznia - 4 Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach dla 117 uczniów, z następujących miejscowości: 1. Dzwonowice - 33 2. Sierbowice - 14 3. Szyce - 32 4. Kidów - 15 5. Siadcza - 7 6. Solca - 13 7. Jasieniec - 3 Potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia to, co najmniej 4 autobusy o liczbie 60 miejsc siedzących, 1 autobus o 20 miejsc siedzących;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas podstawienia autobusu zastępczego40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dowóz uczniów i dzieci przedszkolnych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierbce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonawca zapewni w dni nauki szkolnej – jeden dowóz i trzy odwozy do: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wierbce – dla 192 uczniów z następujących miejscowości. 1. Sławniów - 31 2. Cisowa - 18 3. Kleszczowa - 33 4. Wierzbica - 30 5. Dobraków - 45 6. Podleśna - 2 7. Przychody - 20 8. Wierbka - 13 Potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia to, co najmniej 2 autobusy o liczbie 50 miejsc siedzących i 1 autobus o 60 miejscach siedzących.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas podstawienia autobusu zastępczego40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły