Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Mędrzechów.

Ogłoszenie dodano: 02.07.2019

Zamawiający: Urząd Gminy Mędrzechów, Mędrzechów, 33-221 Mędrzechów (Małopolskie)

Miejsce: Mędrzechów

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 17.09.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 17.07.2019, godzina: 11:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 23.08.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510176026-N-2019 z dnia 22-08-2019 r.
Urząd Gminy Mędrzechów: Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Mędrzechów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 567954-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Mędrzechów, Krajowy numer identyfikacyjny 10025090000000, ul. Mędrzechów  434, 33-221  Mędrzechów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 014 643-71-95, e-mail medrzechow@zgwrp.org.pl, edward280@interia.pl, faks 014 644-24-30.
Adres strony internetowej (url): www.medrzechow.net
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Mędrzechów
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RGI 271.1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mędrzechów – Bór Mędrzechowski w msc. Mędrzechów na dz. nr 1962/4 w Km 0+433 do Km 0+610. Zakres prac: Mechaniczne równanie i profilowanie istniejącej naw. Km 0+433 – 0+610 x 3,0m. Obmiar 531 m2 Podbudowa z kruszywa łamanego w-wa dolna o gr.po zagęsz 15cm Km 0+433–0+610 x 3,0 m. Obmiar 531 m2 Nawierzchnia z kruszywa łamanego w-wa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm Km 0+433 – 0+610 x 3,0m. Obmiar 531 m2 Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mędrzechów Niwy – Glinka w msc. Mędrzechów na dz. nr 529/2, 529/3 w Km 0+674 do Km 1+041. Zakres prac: Mechaniczne równanie i profilowanie istniejącej nawierzchni Km 0+674 – 1+041 x 3,0 m. Obmiar 1 101 m2 Podbudowa z kruszywa łamanego w-wa dolna o gr. po zagęsz 15 cm Km 0+674 – 1+041 x 3,0m. Obmiar 1 101 m2 Nawierzchnia z kruszywa łamanego w-wa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm Km 0+674 – 1+041 x 3,0m. Obmiar 1 101 m2 Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mędrzechów Kopacz - Niwy w msc. Mędrzechów na dz. nr 1973 w Km 0+000 do Km 0+307. Zakres prac: Mechaniczne równanie i profilowanie istniejącej nawierzchni Km 0+000 – 0+307 x 3,0m. Obmiar 921 m2 Podbudowa z kruszywa łamanego w-wa dolna o gr. po zagęsz 15 cm Km 0+000 – 0+307 x 3,0m. Obmiar 921 m2 Nawierzchnia z kruszywa łamanego w-wa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm Km 0+000 – 0+307 x 3,0m. Obmiar 921 m2 Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mędrzechów Gościniec - Kupienin w msc. Mędrzechów na dz. nr 1965, 1975 w Km 0+000 do Km 0+997. Zakres prac: Mechaniczne równanie i profilowanie istniejącej nawierzchni Km 0+000 – 0+997 x 3,0m. Obmiar 2 991 m2 Podbudowa z kruszywa łamanego w-wa dolna o gr. po zagęsz 15 cm Km 0+000 – 0+997 x 3,0m. Obmiar 2 991 m2 Nawierzchnia z kruszywa łamanego w-wa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm Km 0+000 – 0+997 x 3,0m. Obmiar 2 991 m2
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6

Dodatkowe kody CPV: 45233220-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 199584.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: F.H.U. DAREX Dariusz Knutelski
Email wykonawcy: darex11@poczta.fm
Adres pocztowy: Nieczajna Górna 304
Kod pocztowy: 33-205
Miejscowość: Nieczajna Górna
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 245488.32
Oferta z najniższą ceną/kosztem 245488.32
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 274388.77
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39 oraz 40 ust. 1 i 2  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zastosowany tryb przetargu nieograniczonego jest podstawowym trybem wskazanym przez Pzp. zapewnił on nieograniczony dostęp wykonawcom do ubiegania się o zamówienie zarówno wykonawcom krajowym jak i zagranicznym.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły