Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania zabytkowych parków miejskich

Ogłoszenie dodano: 01.07.2019

Zamawiający: Miasto Białystok, Słonimska, 15-950 Białystok (Podlaskie)

Miejsce: Białystok

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 20.11.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 11.07.2019, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 02.07.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Miasto Białystok: Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania zabytkowych parków miejskich
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Białystok, krajowy numer identyfikacyjny 05065864000000, ul. Słonimska  1 , 15-950  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 869 62 49, , e-mail zzp@um.bialystok.pl, , faks 85 869 62 65.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.bialystok.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.bialystok.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Gosodarki Komunalnej, ul. Bitwy Białostockiej 2/2, 15-103 Białystok, pokoj 08 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania zabytkowych parków miejskich
Numer referencyjny: DGK-IV.271.38.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania zabytkowych parków miejskich wraz z kosztorysem w poniższym zakresie: 1) Część I: Opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego Parku Lubomirskich w Białymstoku. Park wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A-139. Działki nr: 776/3, 777/7, 777/14 obr. 21-Dojlidy. Łączna powierzchnia terenu opracowania wynosi 12, 6564 ha zgodnie z granicami terenu będącego przedmiotem prac projektowych, określonymi w załączniku nr 7a do SIWZ. 2) Część II: Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego Parku im. Konstytucji 3 Maja w Białymstoku. Park wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A-138. Działka nr 1998/2 Obr. 11 – Śródmieście. Łączna powierzchnia terenu opracowania wynosi 11,9456 ha zgodnie z granicami terenu będącego przedmiotem prac projektowych, określonymi w załączniku nr 7b do SIWZ (z wyłączeniem, terenu Akcent ZOO – 3,05 ha). 2. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o przeprowadzone analizy historyczne, analizę dendrochronologiczną, prace terenowe oraz uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków i z Zamawiającym. 3. Dokumentacja projektowa rewaloryzacji (w przypadku Części I) / rewitalizacji (w przypadku Części II) powinna zawierać: 1) Część opisową, w skład której wchodzi: a) kwerenda historyczna, b) charakterystyka i aktualny stanu zachowania parku (należy określić stan zachowania wszystkich elementów parku), c) inwentaryzacja terenu i szaty roślinnej z oceną stanu zachowania i wytycznymi konserwatorskimi d) analiza dendrochronologiczna przeprowadzona metodą nieinwazyjną na podstawie tabel wiekowych, e) opis gospodarki roślinnością w kontekście analizy dendrochronologicznej, oceny stanu fitosanitarnego drzew i analizy historycznej. W opisie gospodarki drzewostanem należy określić rodzaj przewidzianego zabiegu pielęgnacyjnego (cięcia sanitarne, prześwietlające, korygujące, formujące, montaż wiązań itp.), rozpoznać i wskazać drzewa zagrażające bezpieczeństwu oraz drzewa i krzewy do wycinki ze względów kompozycyjnych, f) szczegółowy opis koncepcji rewaloryzacji (w przypadku Części I) / rewitalizacji (w przypadku Części II) zawierający między innymi parametry alejek, rodzaj nawierzchni, elementów małej architektury, g) założenia do projektu zieleni, h) wykaz gatunkowo-ilościowy: ilość, rodzaj i parametry roślin do posadzenia (drzewa, krzewy, byliny, pnącza, trawy), 2) Część graficzną zawierającą: a) dokumentację fotograficzną aktualnego stanu zachowania parku, b) inwentaryzację terenu i szaty roślinnej na aktualnej mapie do celów projektowych, c) analizę dendrochronologiczną, d) gospodarkę roślinną – wskazanie na mapie drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz drzew i krzewów do wycinki ze względów kompozycyjnych, e) koncepcję w skali 1:500: ˗ rozmieszczenia urządzeń małej architektury i wyposażenia parku (ławki parkowe, kosze na odpady, ewentualne elementy zabawowe, tablice informacyjne, stojaki rowerowe itp.), ˗ ewentualnej korekty przebiegu istniejących ciągów komunikacyjnych na terenie parku, ˗ określenie powierzchni, szerokości i rodzaju nawierzchni ciągów pieszych (zgodnie z ustaleniami z konserwatorem zabytków i współczesnymi trendami konserwatorskimi obowiązującymi w rewaloryzacji (w przypadku Części I) / rewitalizacji (w przypadku Części II) parków powierzchnię, szerokość i rodzaj nawierzchni drogi. Zaprojektowane ciągi komunikacyjne muszą być spójne i umożliwiać dostępność do każdego fragmentu parku, f) projekt zieleni w skali 1:500 – uwzględniający odtworzenie historycznych kompozycji roślinnych i nasadzeń uzupełniających, istniejące układy z uwzględnieniem właściwego doboru gatunkowego dla tego typu parku, zgodnie z ustaleniami z konserwatorem zabytków i współczesnymi trendami konserwatorskimi obowiązującymi przy rewaloryzacji (w przypadku Części I) /rewitalizacji (w przypadku Części II) zabytkowych parków, g) wizualizacje – min. 6 widoków. 4. Dokumentacja projektowa powinna być na bieżąco uzgadniania w zakresie proponowanych rozwiązań z Zamawiającym. 5. Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa rewaloryzacji (w przypadku Części I) /rewitalizacji (w przypadku Części II) parku powinna się cechować realną możliwością jej realizacji, przy uwzględnieniu ukształtowania terenu i warunków środowiskowych, historycznych, wypoczynkowych, a jednocześnie zapewniać wysoki standard użytkowania i funkcjonalności. 6. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt do: 1) pozyskania map do celów projektowych i innych dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 2) uzyskania niezbędnych i wymaganych uzgodnień, opinii, badań potrzebnych do opracowania kompletnej dokumentacji. 7. Dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD, format zapisu pdf. Każdy egzemplarz dokumentacji musi zawierać elementy opisane w pkt 3. 8. Przedmiotem zamówienia jest również określenie szacunkowej wartości realizacji inwestycji, która realizowana byłaby w przyszłości w oparciu o projekty wykonawcze opracowane na podstawie opracowywanej dokumentacji projektowej w tym zamówieniu. Uwaga: Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty, przeprowadził wizję lokalną terenu.

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-20

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: w celu potwierdzenia warunku wykonawca winien wykazać: Dotyczy Części I i II a) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 usług polegających na wykonaniu projektu, w skład którego wchodziło zagospodarowanie terenu w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków prowadzonym przez konserwatora zabytków, które dodatkowo spełniają: ˗ przynajmniej jedna ze wskazanych wyżej usług była usługą o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto, ˗ przynajmniej jedna ze wskazanych wyżej usług dotyczyła wykonania projektu obiektu o powierzchni nie mniejszej niż 4 ha. b) co najmniej 1 osobę skierowaną do realizacji zamówienia posiadającą wykształcenie wyższe na kierunku: ˗ architektura krajobrazu lub ˗ ogrodnictwo z ukończonym studium podyplomowym z rewaloryzacji zabytkowej zieleni urządzonej i doświadczenie zawodowe w postaci wykonania co najmniej 1 dokumentacji projektowej obejmującej projekt rewaloryzacji zieleni dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków prowadzonego przez konserwatora zabytków, w obrębie którego ochronie podlega również park, ogród lub inna forma zaprojektowanej zieleni
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Zamawiający dopuszcza wykazanie się tym samym doświadczeniem dla każdej części, na które składana jest oferta. Na każdą cześć zamówienia może być wskazana ta sama osoba. Wartości pieniężne wskazane w dokumentach , mające na celu wykazanie spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania doświadczenia podane w walutach obcych, zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym postepowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. ZASTRZEŻENIE: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określony w pkt 1 ppkt 3 lit. a) SIWZ zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum wykaże się wykonaniem 2 wymaganych usług; (zapis stosuje się odpowiednio w przypadku polegania na innych podmiotów).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wykonawca składa: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. (W przypadku wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Zamawiający dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych). 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 1. Zapisy pkt 2 stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: 1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (na lub wg zał. nr 3 do SIWZ). 2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na lub wg zał. nr 4 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy wykonawca w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć: 1) do oferty oddzielne oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. VII pkt 1 SIWZ – oświadczenie wstępne (na lub wg załącznika nr 2 do SIWZ), 2) na wezwanie Zamawiającego: dokumenty, o których mowa w Rozdz. IX SIWZ składa odpowiednio wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych odpowiednio w rozdz. V pkt 3) SIWZ. 2. W przypadku, gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest: 1) zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu Wykonawcy, składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu - załącznik nr 2 do SIWZ; 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania - w załączniku nr 2 do SIWZ; 3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg załącznika nr 5 do SIWZ), które określa w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy – nie dotyczy. 4. Wykonawca (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu - załącznik nr 6 do SIWZ. 5. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 1) Część I – 3 000,00 zł, 2) Część II – 4 000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium – Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania zabytkowych parków miejskich (Część …..)” (wpisać odpowiednio) 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach można złożyć w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Słonimska 1, pok. 21 (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub oryginał wadium załączyć do oferty (luzem), kopię wadium wpiąć do oferty. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena ofertowa (Cof) 60,00
doświadczenie osoby 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.). 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu określonego w § 2 umowy w następujących przypadkach: 1) jednostki uzgadniające przedłużą terminy uzgodnień, o ile to przedłużenie nie będzie wynikało z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron umowy losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. 3. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w pkt 2, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i wyrażenie zgody przez druga stronę umowy. 4. Wykonawca może dokonywać zmiany osób wskazanych w § 5 ust. 6 umowy, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie. Nowa osoba musi posiadać wykształcenie stosowne do wykonywanych czynności i doświadczenie takie same lub wyższe od wykształcenia i doświadczenia wymaganych w SIWZ i wskazanych w ofercie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-11, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego Parku Lubomirskich w Białymstoku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania zabytkowych parków miejskich wraz z kosztorysem w poniższym zakresie: Część I: Opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego Parku Lubomirskich w Białymstoku. Park wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A-139. Działki nr: 776/3, 777/7, 777/14 obr. 21-Dojlidy. Łączna powierzchnia terenu opracowania wynosi 12, 6564 ha zgodnie z granicami terenu będącego przedmiotem prac projektowych, określonymi w załączniku nr 7a do SIWZ. 2. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o przeprowadzone analizy historyczne, analizę dendrochronologiczną, prace terenowe oraz uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków i z Zamawiającym. 3. Dokumentacja projektowa rewaloryzacji powinna zawierać: 1) Część opisową, w skład której wchodzi: a) kwerenda historyczna, b) charakterystyka i aktualny stanu zachowania parku (należy określić stan zachowania wszystkich elementów parku), c) inwentaryzacja terenu i szaty roślinnej z oceną stanu zachowania i wytycznymi konserwatorskimi d) analiza dendrochronologiczna przeprowadzona metodą nieinwazyjną na podstawie tabel wiekowych, e) opis gospodarki roślinnością w kontekście analizy dendrochronologicznej, oceny stanu fitosanitarnego drzew i analizy historycznej. W opisie gospodarki drzewostanem należy określić rodzaj przewidzianego zabiegu pielęgnacyjnego (cięcia sanitarne, prześwietlające, korygujące, formujące, montaż wiązań itp.), rozpoznać i wskazać drzewa zagrażające bezpieczeństwu oraz drzewa i krzewy do wycinki ze względów kompozycyjnych, f) szczegółowy opis koncepcji rewaloryzacji zawierający między innymi parametry alejek, rodzaj nawierzchni, elementów małej architektury, g) założenia do projektu zieleni, h) wykaz gatunkowo-ilościowy: ilość, rodzaj i parametry roślin do posadzenia (drzewa, krzewy, byliny, pnącza, trawy), 2) Część graficzną zawierającą: a) dokumentację fotograficzną aktualnego stanu zachowania parku, b) inwentaryzację terenu i szaty roślinnej na aktualnej mapie do celów projektowych, c) analizę dendrochronologiczną, d) gospodarkę roślinną – wskazanie na mapie drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz drzew i krzewów do wycinki ze względów kompozycyjnych, e) koncepcję w skali 1:500: ˗ rozmieszczenia urządzeń małej architektury i wyposażenia parku (ławki parkowe, kosze na odpady, ewentualne elementy zabawowe, tablice informacyjne, stojaki rowerowe itp.), ˗ ewentualnej korekty przebiegu istniejących ciągów komunikacyjnych na terenie parku, ˗ określenie powierzchni, szerokości i rodzaju nawierzchni ciągów pieszych (zgodnie z ustaleniami z konserwatorem zabytków i współczesnymi trendami konserwatorskimi obowiązującymi w rewaloryzacji parków) powierzchnię, szerokość i rodzaj nawierzchni drogi. Zaprojektowane ciągi komunikacyjne muszą być spójne i umożliwiać dostępność do każdego fragmentu parku, f) projekt zieleni w skali 1:500 – uwzględniający odtworzenie historycznych kompozycji roślinnych i nasadzeń uzupełniających, istniejące układy z uwzględnieniem właściwego doboru gatunkowego dla tego typu parku, zgodnie z ustaleniami z konserwatorem zabytków i współczesnymi trendami konserwatorskimi obowiązującymi przy rewaloryzacji zabytkowych parków, g) wizualizacje – min. 6 widoków. 4. Dokumentacja projektowa powinna być na bieżąco uzgadniania w zakresie proponowanych rozwiązań z Zamawiającym. 5. Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa rewaloryzacji parku powinna się cechować realną możliwością jej realizacji, przy uwzględnieniu ukształtowania terenu i warunków środowiskowych, historycznych, wypoczynkowych, a jednocześnie zapewniać wysoki standard użytkowania i funkcjonalności. 6. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt do: 1) pozyskania map do celów projektowych i innych dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 2) uzyskania niezbędnych i wymaganych uzgodnień, opinii, badań potrzebnych do opracowania kompletnej dokumentacji. 7. Dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD, format zapisu pdf. Każdy egzemplarz dokumentacji musi zawierać elementy opisane w pkt 3. 8. Przedmiotem zamówienia jest również określenie szacunkowej wartości realizacji inwestycji, która realizowana byłaby w przyszłości w oparciu o projekty wykonawcze opracowane na podstawie opracowywanej dokumentacji projektowej w tym zamówieniu. Uwaga: Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty, przeprowadził wizję lokalną terenu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ofertowa (Cof)60,00
doświadczenie osoby40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego Parku im. Konstytucji 3 Maja w Białymstoku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania zabytkowych parków miejskich wraz z kosztorysem w poniższym zakresie: Część II: Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zabytkowego Parku im. Konstytucji 3 Maja w Białymstoku. Park wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A-138. Działka nr 1998/2 Obr. 11 – Śródmieście. Łączna powierzchnia terenu opracowania wynosi 11,9456 ha zgodnie z granicami terenu będącego przedmiotem prac projektowych, określonymi w załączniku nr 7b do SIWZ (z wyłączeniem, terenu Akcent ZOO – 3,05 ha). 2. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o przeprowadzone analizy historyczne, analizę dendrochronologiczną, prace terenowe oraz uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków i z Zamawiającym. 3. Dokumentacja projektowa rewitalizacji powinna zawierać: 1) Część opisową, w skład której wchodzi: a) kwerenda historyczna, b) charakterystyka i aktualny stanu zachowania parku (należy określić stan zachowania wszystkich elementów parku), c) inwentaryzacja terenu i szaty roślinnej z oceną stanu zachowania i wytycznymi konserwatorskimi d) analiza dendrochronologiczna przeprowadzona metodą nieinwazyjną na podstawie tabel wiekowych, e) opis gospodarki roślinnością w kontekście analizy dendrochronologicznej, oceny stanu fitosanitarnego drzew i analizy historycznej. W opisie gospodarki drzewostanem należy określić rodzaj przewidzianego zabiegu pielęgnacyjnego (cięcia sanitarne, prześwietlające, korygujące, formujące, montaż wiązań itp.), rozpoznać i wskazać drzewa zagrażające bezpieczeństwu oraz drzewa i krzewy do wycinki ze względów kompozycyjnych, f) szczegółowy opis koncepcji rewitalizacji zawierający między innymi parametry alejek, rodzaj nawierzchni, elementów małej architektury, g) założenia do projektu zieleni, h) wykaz gatunkowo-ilościowy: ilość, rodzaj i parametry roślin do posadzenia (drzewa, krzewy, byliny, pnącza, trawy), 2) Część graficzną zawierającą: a) dokumentację fotograficzną aktualnego stanu zachowania parku, b) inwentaryzację terenu i szaty roślinnej na aktualnej mapie do celów projektowych, c) analizę dendrochronologiczną, d) gospodarkę roślinną – wskazanie na mapie drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz drzew i krzewów do wycinki ze względów kompozycyjnych, e) koncepcję w skali 1:500: ˗ rozmieszczenia urządzeń małej architektury i wyposażenia parku (ławki parkowe, kosze na odpady, ewentualne elementy zabawowe, tablice informacyjne, stojaki rowerowe itp.), ˗ ewentualnej korekty przebiegu istniejących ciągów komunikacyjnych na terenie parku, ˗ określenie powierzchni, szerokości i rodzaju nawierzchni ciągów pieszych (zgodnie z ustaleniami z konserwatorem zabytków i współczesnymi trendami konserwatorskimi obowiązującymi w rewitalizacji parków) powierzchnię, szerokość i rodzaj nawierzchni drogi. Zaprojektowane ciągi komunikacyjne muszą być spójne i umożliwiać dostępność do każdego fragmentu parku, f) projekt zieleni w skali 1:500 – uwzględniający odtworzenie historycznych kompozycji roślinnych i nasadzeń uzupełniających, istniejące układy z uwzględnieniem właściwego doboru gatunkowego dla tego typu parku, zgodnie z ustaleniami z konserwatorem zabytków i współczesnymi trendami konserwatorskimi obowiązującymi przy rewitalizacji zabytkowych parków, g) wizualizacje – min. 6 widoków. 4. Dokumentacja projektowa powinna być na bieżąco uzgadniania w zakresie proponowanych rozwiązań z Zamawiającym. 5. Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa rewitalizacji parku powinna się cechować realną możliwością jej realizacji, przy uwzględnieniu ukształtowania terenu i warunków środowiskowych, historycznych, wypoczynkowych, a jednocześnie zapewniać wysoki standard użytkowania i funkcjonalności. 6. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt do: 1) pozyskania map do celów projektowych i innych dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 2) uzyskania niezbędnych i wymaganych uzgodnień, opinii, badań potrzebnych do opracowania kompletnej dokumentacji. 7. Dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD, format zapisu pdf. Każdy egzemplarz dokumentacji musi zawierać elementy opisane w pkt 3. 8. Przedmiotem zamówienia jest również określenie szacunkowej wartości realizacji inwestycji, która realizowana byłaby w przyszłości w oparciu o projekty wykonawcze opracowane na podstawie opracowywanej dokumentacji projektowej w tym zamówieniu. Uwaga: Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty, przeprowadził wizję lokalną terenu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena ofertowa (Cof)60,00
doświadczenie osoby40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły