Budowa ogrodzenia Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku

Ogłoszenie dodano: 18.06.2019

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o., ul. Kombatantów, 15-110 Białystok (Podlaskie)

Miejsce: Białystok

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 04.07.2019, godzina: 11:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 23.07.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o.: Budowa ogrodzenia Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 50001472000000, ul. ul. Kombatantów  4 , 15-110  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 539 800, e-mail biuro@lech.net.pl, faks 856 539 800.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.lech.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.lech.net.pl w zakładce "Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro"

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.lech.net.pl w zakładce "Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro"

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Ofertę należy złożyć w siedzibie jednostki organizacyjnej Zamawiającego – Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „Lech” Sp. z o.o. pok. 106 – kancelaria, ul. Kamienna 17, 15-021 Białystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ogrodzenia Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku
Numer referencyjny: NDZ.231.11.2019.KP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, wraz z dostawą materiałów i urządzeń, ogrodzenia Targowiska Miejskiego od strony ul. Kawaleryjskiej i od strony ul. Ciołkowskiego o łącznej długości ok. 311,0 m [od ul. Kawaleryjskiej ok. 77,0 m i od ul. Ciołkowskiego ok. 234,0 m tylko do bramy nr 5 ze względu na inwestycję dotycząca „Hal Targowych”, w ramach której realizowane będzie ogrodzenie od bramy nr 5 do stadionu wraz z bramą nr 5], oraz zapewnienie, w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy, serwisu gwarancyjnego dla zamontowanych bram i furtki wraz z wymianą zużytych elementów. W ramach przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 1) rozbiórka istniejącego ogrodzenia składającego się ze słupków stalowych, przęseł z siatki w ramach i cokołu betonowego, 4 bram otwieranych i 1 furtki, o łącznej długości ok. 311 m, 2) przygotowanie terenu pod nowe ogrodzenie: niwelacja terenu na szerokości ok. 2,0 m, usunięcie humusu, gruzu i innych przeszkód z ich wywiezieniem, wycinka i wykarczowanie pojedynczych krzaków i samosiejek, podcięcie drzew, 3) roboty wykończeniowe polegające na wyrównaniu terenu przylegającego, zahumusowanie i obsianie trawą, 4) uporządkowanie i uprzątnięcie terenu po robotach związanych z rozbiórką i budową nowego ogrodzenia, 5) sporządzenie i przekazanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej – mapa zarejestrowana w ośrodku w 3 egz. (wersja papierowa i wersja elektroniczna [DWG i PDF]. 6) przegląd serwisowy bram i furtki wraz z wymianą zużytych elementów co najmniej raz w roku, w okresie gwarancji. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w § 7 obejmuje zarówno przeglądy jak i wymianę zużytych elementów. Liczba przeglądów serwisowych w okresie gwarancji jest kryterium oceny ofert opisanym w pkt 24. 2. Miejscem realizacji robót budowlanych jest teren Targowiska Miejskiego w Białymstoku przy ulicy Kawaleryjskiej 19/23. Dokonanie wizji lokalnej możliwe jest od poniedziałku do piątku, w godzinach tj. od 8.00 do 15.00. Po zgłoszeniu do Zamawiającego wniosku o przeprowadzenie wizji lokalnej pisemnie, emailem lub faksem zostanie wyznaczona data i godzina wizji oraz wyznaczony pracownik Zamawiającego, upoważniony do oprowadzenia Wykonawcy/Wykonawców. Celem wizji lokalnej będzie zapoznanie Wykonawcy/Wykonawców z terenem objętym przedmiotem zamówienia. 3. Zakres rzeczowy i asortymentowy robót określa przedmiar robót stanowiący element pomocniczy, OPZ i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 4. W niniejszym postępowaniu przewidziano rozliczenie ryczałtowe. Obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ryczałtowej wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania całości przedmiotu zamówienia. 5. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia w zakresie możliwym do przewidzenia na etapie składania ofert, na podstawie SIWZ. Nie dotyczy to warunków niemożliwych do przewidzenia na etapie składania ofert. 6. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby przy realizacji za-mówienia, Wykonawca zatrudnił na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 poz. 1666) osoby, które będą wykonywały roboty: rozbiórkowe, wykonanie dołów pod słupki, ustawienie słupków, prace fundamentowe, montaż ogrodzenia, na cały okres realizacji zamówienia, za wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego. Ustalenie wymiaru cza-su pracy Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy lub podwykonawcy. Obowiązki Wykonawcy lub podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane we wzorze umowy. 7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 8. Wymagany okres gwarancji na prace i materiały dostarczone przez Wykonawcę objęte przedmiotem umowy wynosi 36 miesięcy. Wymagany okres gwarancji na dostarczone przez Wykonawcę bramy i furtkę wynosi 36 miesięcy. Okresy gwarancji liczone będą od dnia podpisania protokołu odbioru robót budowlanych i montażowych. 10. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z poda-niem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 11. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający może dopuścić za zgodą autora dokumentacji, materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45342000-6
45262311-4
45111100-9
45111200-0
71355000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  6   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający informuje, że wskazany w sekcji II.8) termin realizacji dotyczy wykonania robót budowlanych oraz przekazania zarejestrowanej we właściwym ośrodku geodezyjno-kartograficznym powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, Terminy realizacji zamówienia: a) robót budowlanych - 4 miesiące od daty przekazania placu budowy przez Za-mawiającego, b) przekazanie zarejestrowanej we właściwym ośrodku geodezyjno-kartograficznym powykonawczej dokumentacji geodezyjnej - w terminie 2 mie-sięcy od daty odbioru wykonanych robót budowlanych, c) przeglądy serwisowe bram i furtki w okresie gwarancji wynoszącym 36 miesięcy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej 3 (trzy) roboty budowlane polegające na budowie / rozbudowie / przebudowie ogrodzenia systemowego, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. ZASTRZEŻENIE: 1) Użyte określenia budowa / rozbudowa / przebudowa – w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.); 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum wykaże się wykonaniem 3 (trzech) wymaganych robót budowlanych; roboty budowlane nie podlegają sumowaniu (zapis sto-suje się odpowiednio do innych podmiotów). Następnie w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp: • wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór: załącznik nr 6 do IDW).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 10.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu (zgodnie z załącznikiem nr 2 do IDW); b) spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do IDW). 10.2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą. 10.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie w trybie art. 26 ust. 2 usta-wy Pzp Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 10.4. Na wezwanie Zamawiającego, skierowane do Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2 usta-wy Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 10.4.1. w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 1) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – za-łącznik nr 6 do IDW, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 10.4.2. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; Uwaga: W przypadku Wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Zamawiający dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych bazach danych. Wykonawca powinien wskazać w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu adres strony internetowej ogólnodostępnej i bezpłatnej, z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie pobrać powyższy dokument. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak pod-staw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub doku-menty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 10.4.3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 10.4.2 lit. a). Zapisy pkt 10.5. stosuje się odpowiednio. 10.5. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 10.5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.4.2. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10.5.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10.5.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących te-go dokumentu. 10.7. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp: 10.7.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 10.7.2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest: 1) zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu Wykonawcy, składanym na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu – w załączniku nr 3 do IDW, 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w załączniku nr 2 do IDW, 3) złożyć dokumenty wraz z ofertą, w szczególności oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór załącznik nr 5 do IDW), które określa w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 10.7.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w po-stępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w pkt 10.7.1. IDW. 11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia - w tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne którego dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: - reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego; - zaciąganie zobowiązań w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzie-lenie zamówienia publicznego; - złożenie oferty wspólnie; - prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowa-niem o udzielenie zamówienia publicznego. 11.2. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy. Stosowne pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie. 11.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 9.1.2 IDW. 11.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.1 IDW składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do IDW). 11.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 11.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani, na wezwanie w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp złożyć dokumenty i oświadczenia, przy czym: 1) dokumenty o których mowa w pkt 10.4. IDW składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 9.1.2. IDW.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Na wezwanie Zamawiającego, skierowane do Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2 usta-wy Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 10.4.2. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowa-nia o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalno-ści gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; Uwaga: W przypadku Wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno-ści Gospodarczej, Zamawiający dla potwierdzenia braku podstaw wyklucze-nia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych bazach danych. Wykonawca powi-nien wskazać w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu adres stro-ny internetowej ogólnodostępnej i bezpłatnej, z której Zamawiający bę-dzie mógł samodzielnie pobrać powyższy dokument. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak pod-staw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub doku-menty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłat-nych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 10.4.3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedsta-wienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 10.4.2 lit. a). Zapisy pkt 10.5. stosuje się odpowiednio. 10.5. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 10.5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo-spolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.4.2. – składa infor-mację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rów-noważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszka-nia ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10.5.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miej-sce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorzą-du zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10.5.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących te-go dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
10.4. Na wezwanie Zamawiającego, skierowane do Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2 usta-wy Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 10.4.1. w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 1) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – załącznik nr 6 do IDW, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Kompletna Oferta musi zawierać: a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW (Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść musi być zgodna z treścią formularza załączonego do IDW), b) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru, c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, d) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (wzór: załącznik nr 2 do IDW), e) oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (wzór: za-łącznik nr 3 do IDW), f) dokumenty innego podmiotu, w szczególności zobowiązanie (jeżeli Wykonawca, dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innego podmiotu) – załącznik nr 5 do IDW, oraz dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca niniejsze zobowiązanie, jest uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego, g) dowód wniesienia wadium. informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są w SIWZ tom I IDW pkt 26. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Informacja z otwarcia ofert), każdy Wykonawca, bez odrębnego wezwania, składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z Wykonawcą lub Wykonaw-cami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp). Wzór oświadczenia – załącznik nr 4 do IDW.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wysokość wadium. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 zł). Szczegółowe postanowienia dotyczące wnoszenia, zwrotu i utraty wadium zawiera SIWZ tom I IDW pkt 12.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena (C)80,00
Liczba przeglądów serwisowych bram i furtki w okresie gwarancji (P) 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Strony ustalają następujące okoliczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w szczególności: 1) wstrzymania robót przez Zamawiającego, o okres technicznie i organizacyjnie uzasadniony, na jaki miało wpływ dane wstrzymanie robót budowlanych, 2) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych, - jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w pisemnych ustaleniach stron, 3) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego jeśli spowoduje to konieczność zmiany terminu wykonania robót, 4) niemożności wykonywania robót budowlanych z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 5) działania siły wyższej, mającej wpływ na terminowość wykonywania robót, 6) wystąpienia okoliczności, których Strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności o okres, w którym uniemożliwiały one prowadzenie robót budowlanych i montażowych, 7) w przypadku zmiany technologii, jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, jeśli wymagają one przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, 8) wystąpienia kolizji z infrastrukturą niezinwentaryzowaną oraz z innymi robotami prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca i jego podwykonawcy na terenie lub w sąsiedztwie terenu budowy, w zakresie jakim jest to niezbędne w celu usunięcia lub uniknięcia kolizji, 9) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej/samorządowej, w stosunku do terminów określonych prawem, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 10) wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności nieterminowego działania podmiotów administracji/podmiotów publicznych, uniemożliwiających dotrzymanie terminu przekazania zarejestrowanej we właściwym ośrodku geodezyjno-kartograficznym powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 3. Okres przesunięcia terminów o których mowa w ust. 2 będzie wynosił tyle dni, aby w sposób technicznie prawidłowy i uzasadniony organizacyjnie podjąć zawieszone prace lub dochować obowiązków nałożonych umową. Z tytułu przesunięcia terminu na zasadach niniejszego paragrafu Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia, w szczególności żadne roszczenia pieniężne. 4. Wykonawca w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - 9 ma obowiązek złożyć Zamawiającemu pisemny, uzasadniony wniosek o przedłużenie terminu wykonania prac objętych umową. Przedłużenie terminu wykonania umowy może nastąpić tylko z przyczyn opisanych w umowie. 5. Zmiana postanowień Umowy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku: 1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, a wynikających ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym robót, 2) odbiegających w sposób istotny od przyjętych warunków budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 6. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia, bez zgody Zamawiającego, wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-04, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły