Wykonanie dokumentacji projektowej, wielobranżowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa Kliniki Małych Zwierząt Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

Ogłoszenie dodano: 12.06.2019

Zamawiający: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza, 31-120 Kraków (Małopolskie)

Miejsce: Kraków

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 24.06.2019, godzina: 09:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: Wykonanie dokumentacji projektowej, wielobranżowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa Kliniki Małych Zwierząt Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 18150000000000, ul. al. Mickiewicza  21 , 31-120  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 624 413, e-mail dzp@ar.krakow.pl, faks 126 624 410.
Adres strony internetowej (URL): https://dzp.urk.edu.pl/
Adres profilu nabywcy: https://dzp.urk.edu.pl/
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://dzp.urk.edu.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://dzp.urk.edu.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie (wersja papierowa) w języku polskim
Adres:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków - Kancelaria Uczelni (pok. nr 7)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej, wielobranżowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa Kliniki Małych Zwierząt Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Numer referencyjny: DZP-291-2276/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Kliniki Małych Zwierząt Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR”, zgodnie z załączoną koncepcją funkcjonalno-przestrzenną wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę. Zadanie obejmuje: 1) Etap I. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu budowlanym, 2) Etap II. Opracowanie dokumentacji wykonawczej i przetargowej, 3) Etap III. Nadzór autorski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym w załącznikach do niniejszej SIWZ, a w szczególności we wzorze umowy), która została opublikowana na stronie internetowej pod adresem: https://dzp.urk.edu.pl/ (zakładka: "Przetargi" - "Aktualne postępowania" - https://dzp.urk.edu.pl/index/site/4291).

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71247000-1
71248000-8
71220000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 180
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie realizowane będzie w następujących terminach: 1. Etap I. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu budowlanym - 130 dni od daty zawarcia umowy. 2. Etap II. Opracowanie dokumentacji wykonawczej i przetargowej - 180 dni od daty zawarcia umowy. 3. Etap III. Nadzór autorski - sprawowany będzie do dnia zakończenia i odbioru bez zastrzeżeń robót budowlanych prowadzonych na podstawie Dokumentacji oraz uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji, jednakże nie dłużej jednak niż przez 48 (czterdzieści osiem) miesięcy, licząc od daty uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 300.000,00 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100)
Informacje dodatkowe 1) Na potwierdzenie spełnienia tego warunku (sytuacja finansowa lub ekonomiczna) wykonawca złoży dokument potwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 300.000,00 zł (dokumentem tym może być przykładowo: polisa OC lub inny, równoważny dokument). 2) W przypadku składania oferty wspólnej, spełnienie warunku udziału w postępowaniu powinien wykazać, co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument potwierdzający składa, co najmniej jeden z nich, który spełnia ten warunek. 3) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, zamawiający za podstawę przeliczenia przyjmuje średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca: 1. Wykonał/wykonuje: 1) Dwie (2) usługi polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i projektu wykonawczego we wszystkich branżach w zakresie rozbudowy, przebudowy lub budowy obiektu użyteczności publicznej , gdzie wartość brutto każdej z tych usług wynosiła/wynosi odpowiednio: 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100 brutto) - w przypadku usług aktualnie wykonywanych wartość usługi zrealizowanej do upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu nie może być niższa niż 300.000,00 złotych brutto. 2) Na potwierdzenie spełnienia tego warunku, wykonawca złoży „Wykaz usług (załącznik nr 6 do SIWZ)”, w którym przedstawi, że usługi te były wykonane (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również są wykonywane) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. 3) W przypadku składania oferty wspólnej, spełnienie warunku udziału w postępowaniu powinien wykazać, co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument potwierdzający składa, co najmniej jeden z nich, który spełnia ten warunek. 4) W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów dotyczących wartości usług zawierających dane w innych walutach niż złoty (PLN), zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeśli w dniu ogłoszenia nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 5) Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie: spełnia/nie spełnia. 2. Potwierdzi, że dysponuje/będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, w szczególności, co najmniej: 1) Jedną (1) osobą (główny projektant, architekt) posiadającą uprawienia projektowe architektoniczne do projektowania bez ograniczeń oraz posiadającą aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Główny projektant/architekt musi posiadać doświadczenie zawodowe polegające na samodzielnym opracowaniu, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej (1) wielobranżowej dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i projektu wykonawczego we wszystkich branżach w zakresie rozbudowy, przebudowy lub budowy obiektu zawierającego np. pomieszczenia zabiegowe, laboratoryjne, analityczne itp. 2) Jedną (1) osobą (konstruktor) posiadającą uprawnienia projektowe do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Konstruktor musi posiadać doświadczenie zawodowe polegające na samodzielnym opracowaniu, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej (1) dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy, przebudowy lub budowy obiektu zawierającego np. pomieszczenia zabiegowe, laboratoryjne, analityczne itp. 3) Jedną (1) osobą (projektant) posiadającą uprawnienia projektowe do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wod.-kan., c.o., wentylacyjnych, gazowych oraz posiadającą aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Projektant musi posiadać doświadczenie zawodowe polegające na samodzielnym opracowaniu, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej (1) dokumentacji projektowej w zakresie instalacji wod.-kan., c.o., wentylacyjnych, gazowych, dotyczącej rozbudowy, przebudowy lub budowy obiektu zawierającego np. pomieszczenia zabiegowe, laboratoryjne, analityczne itp. 4) Jedną (1) osobą (projektant) uprawnienia projektowe do projektowania w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Projektant musi posiadać doświadczenie zawodowe polegające na samodzielnym opracowaniu, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej (1) dokumentacji projektowej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, dotyczącej rozbudowy, przebudowy lub budowy obiektu zawierającego np. pomieszczenia zabiegowe, laboratoryjne, analityczne itp. 5) Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży „Wykaz osób (załącznik nr 7 do SIWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 6) W przypadku składania oferty wspólnej, spełnienie warunku udziału w postępowaniu powinien wykazać, co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument potwierdzający składa, co najmniej jeden z nich, który spełnia ten warunek. 7) W przypadku wykonawców zagranicznych, ilekroć zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) rozumie przez to, również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.) Osoba posiadająca powyższe uprawnienia ma obowiązek przynależności do właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego. 8) Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14, 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 6) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716),
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz usług (załącznik nr 6 do SIWZ), w którym przedstawione będzie, że usługi te były wykonane (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również są wykonywane) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, 2) wykaz osób (załącznik nr 7 do SIWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 3) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 300.000,00 zł (dokumentem tym może być przykładowo: polisa OC lub inny, równoważny dokument). Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, Zamawiający za podstawę przeliczenia przyjmuje średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. Zamawiający żąda od WSZYSTKICH WYKONAWCÓW złożenia następujących dokumentów: 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ) 1) formularz ofertowy należy starannie i czytelnie wypełnić. Zaleca się, aby każdą stronę parafować. Na ostatniej, w miejscu do tego przeznaczonym, należy złożyć podpis, opatrzony datą oraz pieczęcią wykonawcy (zaleca się opatrzyć podpis pieczęcią imienną lub/i pieczęcią z nazwą firmy, jeżeli wykonawca takie posiada). 2. Wstępne Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ) 1) wykonawca składa oświadczenie na wzorze opracowanym przez zamawiającego, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ w celu wstępnej oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 2) wstępne oświadczenie wykonawcy należy starannie i czytelnie wypełnić. Zaleca się, aby każdą stronę parafować. Na ostatniej, w miejscu do tego przeznaczonym, należy złożyć podpis, opatrzony datą oraz pieczęcią wykonawcy (zaleca się opatrzyć podpis pieczęcią imienną lub/i pieczęcią z nazwą firmy, jeżeli wykonawca takie posiada), 3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, wstępne oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 25 ust. 6 ustawy Pzp). 3. Pisemne zobowiązanie podmiotu (załącznik nr 5 do SIWZ) tylko, jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego: 1) wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, 2) w przypadku, o którym mowa w ppkt 1) wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty „Pisemne zobowiązanie podmiotu”, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, 3) dokument, o którym mowa w ppkt 2) należy złożyć w oryginale w postaci pisemnej, 4) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 5) zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, 6) wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy, 7) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ppkt 1), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ppkt 1), 8) zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta uzyskała największą ilość punktów, i który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 2)-8) niniejszej SIWZ, 9) pisemne zobowiązanie podmiotu, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ, jak również dokumenty, o których mowa w ppkt 8, należy złożyć w postaci pisemnej. 4. Pełnomocnictwo, jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie notarialnej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. II. WSZYSCY WYKONAWCY przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 1. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, pod adresem: https:// dzp.urk.edu.pl/index/site/4292 informacji z otwarcia ofert, wykonawca bez wezwania ze strony zamawiającego składa oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z nich. 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Załącznik nr 4 do SIWZ stanowi wzór wymaganego oświadczenia. 5. Oświadczenie składa się w oryginale. 6. Dla zachowania terminu, zamawiający dopuszcza przesłanie oświadczenia (w formie skanu, w formacie danych: .jpg lub .pdf) drogą elektroniczną na adres: maciej.mlynarczyk@urk.edu.pl lub faksem pod nr: +48 12 662 44 10, ale w takim przypadku wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie do dostarczenia zamawiającemu osobiście, za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego, oryginału (w formie pisemnej/papierowej) przesłanego wcześniej oświadczenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne, w przypadku uznania rachunku zamawiającego (kwota wadium wpłynie na konto zamawiającego). Szczegółowe informacje na temat wniesienia wadium znajdują się w rozdziale IX SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://dzp.urk.edu.pl/ (zakładka: "Przetargi" - "Aktualne postępowania" - https://dzp.urk.edu.pl/index/site/4291).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA60,00
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty może nastąpić za zgodą Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w przypadku: 1) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze zmianą przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W takiej sytuacji zmianie ulegnie stawka podatku VAT, wysokość wynagrodzenia netto, wartość podatku VAT wchodzących w skład łącznego wynagrodzenia brutto, 2) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, w tym terminu realizacji danego etapu: a) w przypadku niezawinionego przez którąkolwiek ze Stron przedłużania się terminów wydania przez dany organ administracyjny lub sąd lub inne podmioty wymaganych decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień itp., ponad terminy załatwiania spraw wynikające z powszechnie obowiązującego prawa; b) w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów, zaświadczeń, ekspertyz itp. wymaganych przez jednostkę administracji publicznej, a niezależnych od Wykonawcy; c) w przypadku zaistnienia siły wyższej - jeśli Zamawiający lub Wykonawca będzie stał w obliczu „siły wyższej” zobowiązany jest niezwłocznie poinformować drugą Stronę umowy o zaistniałej sytuacji, naturze problemu, przewidywanym czasie trwania oraz przewidywanych konsekwencjach, jak również podjąć działania w celu zminimalizowania możliwych szkód. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i których nie można było przewidzieć lub, które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po powzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni. Trudności finansowe Zamawiającego lub Wykonawcy nie mogą być traktowane, jako „siła wyższa”. d) w przypadku niezawinionej przez którąkolwiek ze Stron konieczności wprowadzenia zmian do Dokumentacji na etapie wykonawstwa robót budowlanych, np. konieczność aktualizacji rozwiązań projektowych ze względu na postęp technologiczny bądź techniczny; e) w przypadku ewentualnego udzielenia w trakcie realizacji Umowy zamówień dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mającego wpływ na uzgodniony termin zakończenia lub termin danego etapu , a powodujących konieczność wydłużenia terminu; f) w przypadku ewentualnego zlecenia osobom trzecim kontroli jakości prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy, g) w przypadku zmiany dokumentów lub przepisów planistycznych o charakterze lokalnym, w tym wejścia w życie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego obszaru objętego Inwestycją; g) pisemnego żądania wstrzymania prac projektowych skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego, o ile żądanie nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; h) realizacji robót budowlanych na podstawie Dokumentacji w terminie, który uniemożliwia Wykonawcy wykonanie nadzoru autorskiego w terminie określonym w §2 ust. 1 pkt 3); i) przekroczenia przez Zamawiającego terminów wskazanych w Umowie, w szczególności w § 4 ust 3 lub w § 8 ust. 6. W takim przypadku dopuszczalne jest przedłużenie terminu o określony okres opóźnienia Zamawiającego; 3) zmiany zakresu przedmiotowego Umowy: a) w przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia zmian do Dokumentacji na etapie wykonawstwa robót budowlanych związanych z koniecznością aktualizacji rozwiązań projektowych ze względu na:  pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń lepszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji Inwestycji lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,  aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,  zaprzestania produkcji materiałów budowlanych lub urządzeń, których użycie Wykonawca przewidział przy realizacji Inwestycji, b) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy; c) w przypadku zmiany dokumentów lub przepisów planistycznych o charakterze lokalnym, w tym wejścia w życie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego obszaru objętego Inwestycją; d) zmiany osób przewidzianych do realizacji umowy przez Wykonawcę:  podwykonawcy,  Głównego Projektanta,  osób wymienionych w §3 ust. 7 Umowy, o ile zmiana będzie polegać na zastąpieniu danej osoby, osobą o uprawnieniach, doświadczeniu i kwalifikacjach nie mniejszych niż wskazane w umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-24, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że w rozdziale XIX SIWZ zawarł obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły