„Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku w roku szkolnym 2019/2020 - Trasa Nr 1”

Ogłoszenie dodano: 11.06.2019

Zamawiający: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (Śląskie)

Miejsce: Czerwionka-Leszczyny

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 26.06.2019, godzina: 10:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 25.07.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny: „Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku w roku szkolnym 2019/2020 - Trasa Nr 1”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
nie dotyczy
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: nie dotyczy
Informacje dodatkowe: brak
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, krajowy numer identyfikacyjny 27625853000000, ul. ul. Parkowa  9 , 44-230  Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 4295911, 4318105, e-mail zp@czerwionka-leszczyny.com.pl, faks 032 4311760, 4318105.
Adres strony internetowej (URL): www.czerwionka-leszczyny.pl
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.czerwionka-leszczyny.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
nie dotyczy

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
nie dotyczy

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
nie dotyczy
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty muszą być złożone w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, kancelaria pokój 5 (parter)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
nie dotyczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku w roku szkolnym 2019/2020 - Trasa Nr 1”
Numer referencyjny: ZP.271.3.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
nie dotyczy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa dla dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkoły i ze szkoły w roku szkolnym 2019/2020 tj. na trasie: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny/sołectwo Bełk - Rybnik w okresie od 2.09.2019 r. do 26.06.2020 r. (łącznie 188 dni zajęć szkolnych). 2. Długość trasy przejazdu w obie strony codziennie wynosi 40 km tj.: 2 x 20 km. 3. Trasa przejazdu ma następujący przebieg: - rozpoczęcie - Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny/sołectwo Bełk: ul. Jasna 15 (I przystanek: ul. Jasna 15) - ul. Główna - sołectwo Stanowice: ul. Zwycięstwa- ul. Leszczyńska - dzielnica Leszczyny: ul. ks. Pojdy - ul. Czereśniowa - ul. Chopina (II przystanek: ul. Chopina 4) - ul. Konopnickiej - ul. Ligonia - ul. Morcinka - ul. ks. Pojdy - dzielnica Kamień (Rybnik): ul. Willowa - ul. Szewczyka - ul. Robotnicza - Miasto Rybnik: ul. Mikołowska - ul. Wyzwolenia - ul. Kotucza - ul. Budowlanych – ul. Kardynała Kominka docelowo: Rybnik ul. Orzepowicka 15a Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rybniku (III przystanek), Droga powrotna : trasa przejazdu jak wyżej w odwrotnym kierunku. 4. Ilość przewożonych dzieci: 2. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki nad przewożonymi dziećmi, bezpiecznego ulokowania dzieci w pojeździe oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu przez dzieci. W tym celu musi zapewnić na swój koszt 1 (jednego) opiekuna dzieci na całej trasie przejazdu w obie strony, przeszkolonego z pomocy przedmedycznej lub posiadającego dyplom pielęgniarki zawodowej/pielęgniarza zawodowego. Opiekunem dzieci musi być osoba, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnia, dająca rękojmię bezpiecznego dojazdu dzieci do szkoły i ze szkoły. 6. Wykonawca musi dysponować co najmniej jednym pełnosprawnym autobusem lub busem, który umożliwi przewóz łącznie 3 (trzech) osób, bez kierowcy (z miejscami siedzącymi dla wszystkich dzieci oraz 1 opiekuna). 7. Autobus lub bus musi umożliwiać bezpieczny przewóz dzieci niepełnosprawnych i być dostosowany do rodzaju niepełnosprawności przewożonych dzieci. Musi spełniać następujące warunki : 1) możliwość zamocowania dwóch specjalistycznych fotelików dla dwójki dzieci; 2) posiadanie pasów bezpieczeństwa dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności oraz wzrostu dzieci; 3) możliwość zabrania wózków specjalistycznych. Wykonawca jest zobowiązany dostosować autobus lub bus do przewozu dzieci niepełnosprawnych na własny koszt. Ww. dotyczy również ewentualnego przywrócenia środka transportu do stanu pierwotnego. 8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zamówienia sprawnym technicznie autobusem lub busem każdego dnia roboczego, z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć. 9. Dowóz i odwóz dzieci odbywać się będzie według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły, do którego Wykonawca jest zobowiązany się dostosować, przy założeniu, że dowóz uczniów rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż o godz. 700 z pierwszego przystanku a przyjazd do szkoły nastąpi nie później niż o godz. 830, oraz że powrót uczniów ze szkoły odbywać się będzie pomiędzy godz. 1430 - 1600. 10. Przewozy rozliczane będą na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę ceny brutto za 1km przejazdu (przewozu) usługi transportowej, obejmującej również koszt opiekuna. 11. Zamawiający finansuje jedynie przewóz dzieci od pierwszego do ostatniego przystanku, zgodnie z trasą przejazdu. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu autobusu lub busu z bazy i do bazy Wykonawcy. 12. Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego z rodzicami dzieci każdorazowo przed opuszczeniem bazy w celu ustalenia konieczności wykonania usługi w danym dniu. 13. W przypadku braku konieczności wykonania usługi przewozowej dziecka w danym dniu zamieszkałego w sołectwie Bełk długość trasy przewozu będzie wynosiła w danym dniu 25km tj. 2 x 12,5 km. 14. W przypadku braku konieczności wykonania usługi przewozowej dziecka w danym dniu zamieszkałego w dzielnicy Leszczyny długość trasy przewozu będzie wynosiła 31 km tj. 2 x 15,5 km. 15. W przypadku braku konieczności wykonania usługi przewozowej za każdy dzień pozostawania Wykonawcy w gotowości technicznej wynagrodzenie będzie wyliczone jako iloczyn dziennej długości trasy podanej powyżej w pkt. 2 i 5% ceny jednostkowej brutto za 1 km podanej w ofercie. Uwaga! Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji niniejszego zamówienia długość trasy przejazdu, o której mowa w pkt. 2 może ulec skróceniu w stosunku do długości określonej w pkt. 2, najwyżej jednak o 38% W przypadku skrócenia trasy zamawiający płacił będzie wykonawcy za faktycznie zrealizowane długości trasy – ilość wykonanych kilometrów.

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-09-02   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.
Informacje dodatkowe W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. przez konsorcjum) warunek udziału w postępowaniu określony powyżej winien spełniać samodzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: brak
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 1) Warunek dotyczący potencjału technicznego Wykonawcy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował co najmniej 1 (jednym) pełnosprawnym autobusem lub busem, posiadającym aktualne badania techniczne, który umożliwi przewóz łącznie 3 (trzech) osób, bez kierowcy (z miejscami siedzącymi dla wszystkich dzieci oraz opiekuna); 2) Warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował: a) co najmniej jednym kierowcą autobusu lub busu posiadającym odpowiednie do oferowanego środka transportu prawo jazdy oraz b) co najmniej jednym opiekunem dzieci przeszkolonym z pomocy przedmedycznej lub posiadającym dyplom pielęgniarki zawodowej/ pielęgniarza zawodowego. Opiekunem dzieci musi być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnia, dająca rękojmię bezpiecznego dojazdu dzieci do szkoły i ze szkoły.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. przez konsorcjum) warunki udziału w postępowaniu określone powyżej winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie (wykonawcy muszą wykazać, iż łącznie spełniają warunki określone powyżej). 2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o których powyżej, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (dołączając do oferty) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający dokona oceny, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów w szczególności na podstawie informacji: 1) dotyczących zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) dotyczących sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) dotyczących zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 4) o tym czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zamawiający, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. W sytuacji, w której Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 5 dni, w odniesieniu do tych podmiotów, aktualnych na dzień złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku oferty składanej wspólnie (np. przez konsorcjum), na wezwanie, o którym mowa w pkt 1, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa aktualne na dzień złożenia dokumenty, o których mowa w pkt 1, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. przez konsorcjum) warunki dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, musi spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie (każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania). Informacje dodatkowe: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń i dokumentów, jeżeli Zamawiający posiada dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie: 1) oświadczenia i dokumenty, które są dostępne w wersji elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 2) aktualne oświadczenia i dokumenty, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego. Zamawiający samodzielnie pobierze wskazane w ofercie przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty z wskazanych przez wykonawcę w ofercie ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych oraz skorzysta z znajdujących się w jego posiadaniu aktualnych oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) aktualnej licencji na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób - w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego potencjału technicznego Wykonawcy, 3) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. 2. W sytuacji, w której Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 5 dni, w odniesieniu do tych podmiotów, aktualnych na dzień złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 i 3, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca polega na zdolnościach tych podmiotów. 3. W przypadku oferty składanej wspólnie (np. przez konsorcjum), na wezwanie, o którym mowa w pkt 1, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa: 1) aktualny na dzień złożenia dokument, o których mowa w pkt 1 ppkt 1, 2) aktualne na dzień złożenia dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 i 3, tylko w zakresie potwierdzającym spełnienie przez niego warunków udziału w postępowaniu, określonych w niniejszym ogłoszeniu. Informacje dodatkowe: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń i dokumentów, jeżeli Zamawiający posiada dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie: 1) oświadczenia i dokumenty, które są dostępne w wersji elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 2) aktualne oświadczenia i dokumenty, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego. Zamawiający samodzielnie pobierze wskazane w ofercie przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty z wskazanych przez wykonawcę w ofercie ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych oraz skorzysta z znajdujących się w jego posiadaniu aktualnych oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
brak
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca w sytuacji, w której powołuje się na zasoby innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (dołączając do oferty) zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Pisemne zobowiązanie należy przedstawić (dołączyć do oferty) w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub przez podmiot udostępniający zasoby. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz z złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania pomiędzy Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca nie jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu przedmiotowego oświadczenia w przypadku gdy, zgodnie z informacją, o której mowa powyżej, w przedmiotowym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta tego Wykonawcy. 3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2, należy złożyć w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem, przy czym Zamawiający uzna, że Wykonawca złożył przedmiotowe oświadczenie w terminie określonym w pkt 2, jeżeli zostanie ono w tym terminie przekazane Zamawiającemu faksem albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a następnie zostanie dostarczone Zamawiającemu w formie pisemnej. 4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy Pzp tj. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt III.5.1) ppkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnym odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsca zamieszkania ma osoba , której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż w terminach określonych powyżej w pkt 4. 6. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. W przypadku oferty składanej wspólnie (np. przez konsorcjum) załączony do oferty dokument – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. III.1.1) oraz w zakresie w jakim dotyczy go spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.1.3). 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach tj. składa także, w zakresie w jakim tych podmiotów dotyczy, oświadczenie, o którym mowa w punkcie II oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy powołują się na zasoby innych podmiotów, oświadczenie, o którym mowa w pkt II oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim tych podmiotów dotyczą, składa co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane jest w oryginale. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA: 1. W przypadku oferty składanej wspólnie (np. przez konsorcjum) załączony do oferty dokument – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, zamieszcza informację o tych podmiotach tj. składa także, oświadczenie, o którym mowa w punkcie II oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy powołują się na zasoby innych podmiotów, oświadczenie, o którym mowa w pkt II oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia składa co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składane jest w oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa i poręczenie złożone jako wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy w Orzesko – Knurowskim Banku Spółdzielczym o/Czerwionka-Leszczyny, Nr 07 8454 1095 2003 0000 0374 0008. Terminem wniesienia wadium w formie pieniądza jest termin wpływu na konto Zamawiającego. Wadium musi być na koncie Zamawiającego w terminie do 26.06.2019 r. do godziny 10:30:00. 4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu kserokopię dokumentu wadialnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty, natomiast oryginał dokumentu wadialnego należy również załączyć do oferty z tym, że w sposób umożliwiający jego złożenie i przechowanie bez naruszania oferty w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty należy załączyć dokument lub kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie wniesienia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Rok produkcji pojazdu przeznaczonego do dowozu dzieci24,00
wysokość kary umownej za każdy dzień nie wykonania lub każdy przypadek nienależytego wykonania umowy 16,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku skrócenia długości trasy przewozu, przy czym skrócenie długości trasy przewozu może zostać spowodowane zmianą szczegółowego przebiegu trasy oraz przystanków lub zaprzestaniem dowożenia któregoś z dotychczas dowożonych dzieci, a także zmianą organizacji ruchu drogowego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-26, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga by czynności opiekuna i kierowcy w trakcie realizacji zamówienia wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z póżn. zm.). W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby: 1) czynności opiekuna i kierowcy, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, 2) w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę (Podwykonawcę) przed zakończeniem realizacji zamówienia, Wykonawca (Podwykonawca) będzie zobowiązany do zastąpienia tej osoby inną osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, posiadającą odpowiednie kwalifikacje wymagane odpowiednio w niniejszej SIWZ dla opiekuna lub kierowcy, 3) Wykonawca zawarł w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne postanowienia zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności opiekuna oraz kierowcy; 2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności w trakcie realizacji zamówienia: Wykonawca po podpisaniu niniejszej umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, i przed przystąpieniem do jej realizacji, zobowiązany będzie bez dodatkowego wezwania przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywały czynności opiekuna i kierowcy. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj oraz zakres obowiązków pracownika. Ww. oświadczenie wykonawca i podwykonawca składa w zakresie w jakim będzie realizował czynności opiekuna i kierowcy. Ponadto w trakcie realizacji zamówienia, na każde ewentualne wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w szczególności: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego, 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy, 3) innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj oraz zakres obowiązków pracownika. Nieprzedłożenie Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji umowy oświadczenia, o którym mowa powyżej lub nieprzedłożenie w trakcie realizacji umowy na wezwanie Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej tj. nieudokumentowanie wykonywania czynności opiekuna i kierowcy przez osobę zatrudnioną na umowę o pracę będzie traktowane jako niewypełnienie wymogu, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności opiekuna i kierowcy. 3) uprawnienia w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności opiekuna i kierowcy. Zamawiający będzie uprawniony w szczególności do: 1) żądania wskazanego powyżej oświadczenia, 2) żądania wskazanego powyżej dokumentu dotyczącego każdej osoby wykonującej czynności opiekuna lub kierowcy, 3) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu, 4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Za niewypełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności opiekuna i kierowcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 złotych za każdy przypadek osoby wykonującej w danym dniu czynności opiekuna lub kierowcy, przez osobę nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły