Organizacja wyjazdu studyjnego do Włoch (przez Szwajcarię, Austrię) dla 30 osób, w ramach operacji pn. „ W stronę rozwoju: wyjazdy studyjne i szkolenia specjalistyczne dla polskich producentów sera i wina” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019.

Ogłoszenie dodano: 07.06.2019

Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida, 50-375 Wrocław (Dolnośląskie)

Miejsce: Wrocław

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 06.06.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 14.06.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 08.07.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510139161-N-2019 z dnia 08-07-2019 r.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: Organizacja wyjazdu studyjnego do Włoch (przez Szwajcarię, Austrię) dla 30 osób, w ramach operacji pn. „ W stronę rozwoju: wyjazdy studyjne i szkolenia specjalistyczne dla polskich producentów sera i wina” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
W stronę rozwoju: wyjazdy studyjne i szkolenia specjalistyczne dla polskich producentów sera i wina” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 557791-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 18670000000000, ul. ul. C.K. Norwida  25, 50-375  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 205 020, e-mail biuro.zampub@upwr.edu.pl, faks 713 205 386.
Adres strony internetowej (url): www.upwr.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Organizacja wyjazdu studyjnego do Włoch (przez Szwajcarię, Austrię) dla 30 osób, w ramach operacji pn. „ W stronę rozwoju: wyjazdy studyjne i szkolenia specjalistyczne dla polskich producentów sera i wina” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
R0AP0000.271.67.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Organizacja wyjazdu studyjnego do Włoch (przez Szwajcarię, Austrię) dla 30 osób, w ramach operacji do realizacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Plan operacyjny na lata 2018-2019. 2. W wyjeździe studyjnym udział wezmą producenci sera, osoby związane z branżą serowarską oraz osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia lub własną działalnością w branży serowarskiej, przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 3. Ramowy program wyjazdu: Dzień I Ok. 1.00 Wyjazd z Wrocławia, podróż do Szwajcarii (Berno) Ok 13.00 Obiad na trasie przejazdu Ok. 19.00 Przyjazd i zakwaterowanie w hotelu, kolacja Dzień II Ok. 8.00 Śniadanie Wizyta w serowarniach Ok. 13.00 Obiad na trasie przejazdu Wizyta w serowarniach Podróż do Włoch (Cremona) Ok. 22.00 Przyjazd i zakwaterowanie w hotelu, kolacja Dzień III Ok. 06.30 Śniadanie Wizyta w serowarniach Ok. 13.00 Obiad na trasie przejazdu Wizyta w serowarniach Ok. 18.00 Powrót do hotelu, kolacja Dzień IV Ok. 08.00 Śniadanie Wizyta w serowarniach Ok. 13.00 Obiad na trasie przejazdu Wizyta w serowarniach Ok. 18.00 Podróż do hotelu (Werona), kolacja Dzień V Ok. 08.00 Śniadanie Wizyta w serowarniach Ok. 13.00 Obiad na trasie przejazdu Podróż do Austrii (Salzburg) Ok. 20.00 Przyjazd i zakwaterowanie w hotelu, kolacja Dzień VI Ok. 8.00 Śniadanie Wykwaterowanie i wyjazd do Wrocławia Obiad i kolacja na trasie przejazdu Ok. 19.00 Powrót do Wrocławia Przedstawiony program jest programem ramowym i może ulec zmianie, polegającej na zmianie kolejności wizyt. Dopuszcza się również wprowadzenie zmian w programie (po akceptacji Zamawiającego), dotyczących odwiedzanych miejsc, jeżeli zmiany te powstały z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 4. Obowiązki Wykonawcy: a) Realizacja szczegółowego programu wyjazdu studyjnego – w porozumieniu z Zamawiającym, (zostanie on udostępniony po podpisaniu umowy). b) Zapewnienie wyżywienia dla uczestników wyjazdu studyjnego: • śniadanie dla każdego uczestnika wyjazdu studyjnego (5 dni x 30 osób) w formie bufetu, w tym danie na ciepło oraz dodatkowo kawa, herbata, woda gazowana i niegazowana, soki, • obiad dla każdego uczestnika wyjazdu studyjnego (6 dni x 30 osób) złożony z zupy i dania głównego serwowanego - mięsnego lub jarskiego, surówki, dodatkowo kawa, herbata, woda gazowana i niegazowana, soki, deser, • kolacja dla każdego uczestnika wyjazdu studyjnego (6 dni x 30 osób) złożona z zimnego i ciepłego bufetu, dodatkowo kawa, herbata, woda gazowana i niegazowana, soki. Obiad i kolacja mogą być serwowane podczas wizyt w serowarniach i/lub na trasie przejazdu. c) Zapewnienie 5 noclegów (pierwszy w Szwajcarii – Berno lub w promieniu 15 km od podanej miejscowości, drugi i trzeci we Włoszech – Cremona lub w promieniu 15 km od podanej miejscowości, czwarty we Włoszech – Werona lub w promieniu 15 km od podanej miejscowości, piąty w Austrii – Salzburg lub w promieniu 15 km od podanej miejscowości) w pokojach jedno- i dwuosobowych, z łazienką, w hotelu w standardzie minimum 3-gwiazdkowym. d) Zapewnienie wizyt w serowarniach (wraz z kosztami wejść) podczas całego wyjazdu studyjnego, na podstawie szczegółowego programu wyjazdu studyjnego przedstawionego przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Szczegółowy program będzie zawierał nazwy serowarni wskazanych do zobaczenia podczas wyjazdu studyjnego. Wizyty studyjne w serowarniach powinny prowadzić osoby doświadczone w przekazywaniu wiedzy teoretycznej i jednocześnie praktycy, związane z daną serowarnią. Wykonawca przedstawi potwierdzenie rezerwacji wejść do serowarni i obiektów wyszczególnionych w programie wyjazdu studyjnego w ciągu 3 dni od przekazania mu przez Zamawiającego szczegółowego programu wyjazdu studyjnego. e) Zapewnienie pilota ze znajomością języka niemieckiego (mile widziana dodatkowa znajomość języka włoskiego) podczas całego wyjazdu studyjnego. Do zadań pilota będzie należało: • opieka nad grupą podczas całego wyjazdu studyjnego, • przeprowadzenie tłumaczenia w serowarniach w Szwajcarii Wymagania odnośnie pilota: • pilotowanie w ostatnich 3 latach minimum 3 wyjazdów zagranicznych, w tym co najmniej 1 wyjazdu do Włoch, • znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie co najmniej na poziomie B2 • ew. znajomość języka włoskiego w mowie i piśmie co najmniej na poziomie B2 – będzie dodatkowo punktowana w kryterium oceny ofert. f) Zapewnienie wystarczającej liczby kierowców (zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców oraz Rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r.) dla zapewnienia ciągłości podróży w tym: z Wrocławia do Szwajcarii (miejscowość Berno lub w promieniu 15 km od podanej miejscowości - nocleg) w pierwszym dniu wyjazdu, a następnie do Włoch (Cremona lub w promieniu 15 km od podanej miejscowości i Werona lub w promieniu 15 km od podanej miejscowości) w drugim, trzecim i czwartym dniu wyjazdu, a w drodze powrotnej z Włoch (Werona lub okolice) do Austrii (Salzburg lub w promieniu 15 km od podanej miejscowości – nocleg) w piątym dniu wyjazdu, a następnie do Wrocławia w szóstym dniu wyjazdu studyjnego. g) Zapewnienie ubezpieczenia dla każdego z uczestników wyjazdu studyjnego na czas jego trwania w minimalnej kwocie na każdego uczestnika – ubezpieczenie NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) – 15000 PLN , KL (Koszty Leczenia) – 10000 EUR, OC (Odpowiedzialność Cywilna) – 30000 EUR. Zamawiający wymaga aby Wykonawca najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem wyjazdu przedłożył Zamawiającemu potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa wyżej. h) Zapewnienie autokaru – rok produkcji nie wcześniej niż 2015, wyposażony w sprawne pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów, system ABS, klimatyzację, toaletę. Pojazd ma być sprawny technicznie, posiadać aktualny przegląd techniczny. Ponadto cena ofertowa powinna zawierać wszelkie opłaty drogowe i parkingi. Przewidywana liczba kilometrów: max 3800. i) Zapewnienie wyżywienia, transportu i noclegów dla pilota, tłumacza i kierowców (pokrywa Wykonawca). 5. Po stronie Wykonawcy pozostaje organizacja wszystkich elementów usługi zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a także warunkami opisanymi w zamówieniu. Wykonawca usługi odpowiada za zorganizowanie wszystkich spotkań wskazanych w szczegółowym programie wyjazdu studyjnego i po jego stronie pozostaje ustalenie wszystkich spraw organizacyjnych w odwiedzanych miejscach. Zamawiający zastrzega sobie udział w zatwierdzaniu ostatecznych ustaleń oraz wnoszenie do nich uwag. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia dla niniejszego przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 63500000-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 162716.67
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Magdalena Siśkiewicz New Challenge
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rydlówka nr 5, lok 107
Kod pocztowy: 50-375
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 117982.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 99590.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 130200.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły