Zadanie 1 – Budowa krytej trybuny w ramach zadnia pn. „Budowa krytej trybuny na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 13 w Końskich - etap II” Zadanie 2 – Utwardzenie terenu w ramach zadnia pn. „Budowa krytej trybuny na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 13 w Końskich - etap II”

Ogłoszenie dodano: 28.05.2019

Zamawiający: Gmina Końskie, ul. Partyzantów, 26-200 Końskie (Świętokrzyskie)

Miejsce: Końskie

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 12.06.2019, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Końskie: Zadanie 1 – Budowa krytej trybuny w ramach zadnia pn. „Budowa krytej trybuny na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 13 w Końskich - etap II” Zadanie 2 – Utwardzenie terenu w ramach zadnia pn. „Budowa krytej trybuny na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 13 w Końskich - etap II”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Końskie, krajowy numer identyfikacyjny 29100979700000, ul. ul. Partyzantów  1 , 26-200  Końskie, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3723249, 3723720, e-mail przetargi@umkonskie.pl, faks 413 722 955.
Adres strony internetowej (URL): www.umkonskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.umkonskie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.umkonskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Końskich, 26-200 Końskie ul. Partyzantów 1 pok. 24

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie 1 – Budowa krytej trybuny w ramach zadnia pn. „Budowa krytej trybuny na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 13 w Końskich - etap II” Zadanie 2 – Utwardzenie terenu w ramach zadnia pn. „Budowa krytej trybuny na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 13 w Końskich - etap II”
Numer referencyjny: ZP- 271.1.15.2019.EP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia: Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące rozbiórkę części istniejącej trybuny oraz budowę jednego sektora (111 miejsc siedzących) krytej trybuny (etap I zaznaczony na projekcie zagospodarowania terenu) wraz z dostawą i montażem 111 miejsc siedzących na Stadionie Miejskim w Końskich na działce nr 5277/1, obręb 0002 Końskie – miasto. Zakres prac obejmuje m.in:  Rozebranie części istniejącej trybuny (krawężników betonowych, chodników z płyt betonowych, krzeseł plastikowych, ławek drewnianych, wykopanie rur stalowych) kolidującej z lokalizacją projektowanego jednego sektora (I etap), po zakończeniu etapu budowy projektowanej krytej trybuny Wykonawca odtworzy z materiałów pochodzących z rozbiórki fragmenty rozebranej trybuny uwzględniając przejścia komunikacyjne;  Ukształtowanie istniejących trybun ziemnych do wymaganego profilu pod stopnie trybuny i stopnie schodowe między sektorami i na ich zakończeniu.  Wykonanie konstrukcji sektorów – ściany żelbetowe z betonu C20/25 (B25) zbrojone konstrukcyjnie prętami żebrowanymi, ściany posadowione 1,0 m poniżej przyległego terenu;  Zabezpieczenie fundamentów blokowych powłokami izolacyjnymi;  Wyłożenie z kostki brukowej gr. 6 cm wraz z obrzeżami na podsypce cementowo-piaskowej poziomych płaszczyzn trybuny, stopni schodowych, chodników przed trybuną oraz za siedziskami ostatniego rzędu;  Wykonanie stóp fundamentowych z posadowionych studni z kręgów żelbetowych śr. 120 cm na głębokość 3,6 m wypełnionych betonem C20/25 (B25) zbrojonych konstrukcyjne prętami żebrowanymi;  Wykonanie konstrukcji nośnej ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie – wspornikowe dźwigary kratowe o wysięgu 5,46 m wykonane z kształtowników RP 160x80 i RP70x50 oparte na słupach wsporczych z kształtownika HEB300 połączonych z fundamentami przy pomocy rozporowych kotwi stalowych.  Wykonanie dachu pulpitowego o konstrukcji stalowej z płatwi z kształtowników RP 140x80, dach pokryć blachą stalową trapezową T55, a także zamontować rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm oraz rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm wykonane z blachy stalowej ocynkowanej;  Siedziska z podwyższonym oparciem winny być wykonane metodą wtryskową z wysokiej jakości stabilizowanego polipropylenu. Wykonawca zamontuje siedziska do konstrukcji betonowej za pomocą dedykowanych łączników stalowych. Rozstaw siedzisk co 50 cm.  Składanie wniosków, uzyskiwanie uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji administracyjnych w tym m.in. pozwolenie na częściowe użytkowanie obiektu/ użytkowanie obiektu,  Oczyszczenie nawierzchni z zanieczyszczeń, wstępne wyprofilowanie, utwardzenie terenu o powierzchni ok. 66 m2 (przed trybuną z etapu I i etapu II) kruszywem frakcji 0-31,5 mm, gr. warstwy 10 cm na szerokości 3,0 m, zagęszczenie i sprawdzenie profilu warstwy wyrównawczej.  Przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.  Zakres zadania został zaznaczony na załączniku graficznym. Zakres robót budowalnych, technologia wykonania prac, parametry techniczne projektowanych instalacji, urządzeń, materiałów i elementów budowalnych, a także kolorystyka i wzornictwo zostały szczegółowo opisane w załączonej dokumentacji stanowiącej integralną całość z przedmiotem zamówienia. Zadanie 2 Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie kruszywem wyodrębnionego terenu na Stadionie Miejskim w Końskich na działce nr 5277/1, obręb 0002 Końskie – miasto. Zakres prac obejmuje m.in:  oczyszczenie nawierzchni z zanieczyszczeń,  wstępne wyprofilowanie,  rozścielenie warstwy kruszywa frakcji 0-31,5 mm o powierzchni ok. 350 m2, gr. warstwy 10 cm na szerokości 3,0 m,  zagęszczenie kruszywa,  sprawdzenie profilu warstwy wyrównawczej.  Zakres zadania został zaznaczony na załączniku graficznym. Zakres zadania 2 będzie realizowany po wykonaniu zadania 1. Szczegółowy zakres prac określa dokumentacji projektowa, przedmiar robót stanowiący materiał informacyjno pomocniczy oraz STWIOR

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną : - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 4 SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia o których mowa w pkt. 5.3.2 a- –jeżeli wykonawca polega zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.3.2 a- powyżej składa: a) w przypadku dokumentów, o których mowa w 5.3.2 a – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.5.4 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy, o których mowa w pkt. 5.4 stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ. b) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej Załącznik nr 8 do SIWZ c) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu -jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Formularz Ofertowy w formie oryginału sporządzony i wypełniony odpowiednio według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ.. Jeżeli Wykonawca nie załączy Formularza ofertowego oferta zostanie potraktowana jako niezgodna z treścią SIWZ i zostanie odrzucona. b) Oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt. 5.1 SIWZ z zastrzeżeniem, że dokument o którym mowa w pkt. 5.1.4 SIWZ jeżeli dotyczy, c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres udzielonej gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy gdy: a) wystąpią nieprzewidywalne, wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne b) wystąpi siła wyższa c) wystąpią odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lecz niezależne od Wykonawcy warunki terenowe, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych niemożliwych do uwzględnienia na etapie projektowania, d) wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego; e) nastąpi opóźnienie wydania decyzji, zezwolenia, uzgodnienia itp. do wydania których instytucje są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów f) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych mających wpływ na termin realizowanego zamówienia g) wystąpi kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt. 1) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 2. Pozostałe zmiany: 1) Zmiana dotycząca realizacji dodatkowych robót budowlanych u dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych a w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znacznie zwiększenie kosztów dla Zamawiającego c) wartość kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie d) przewiduje się możliwość wystąpienia robót dodatkowych, które nie zostały ujęte opisie przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji projektowej. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma zapłatę na podstawie protokołu konieczności wraz z kosztorysem przygotowanym przez Wykonawcę w oparciu o średnie ceny: materiałów, robocizny oraz sprzętu, określone w kosztorysie ofertowym złożonym przez Wykonawcę, a następnie po przeprowadzeniu negocjacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 2) Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. W takim przypadku umowne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość robót wyłączonych wyliczoną przy zastosowaniu cen jednostkowych i wskaźników kalkulacyjnych tożsamych z określonymi w kosztorysie ofertowym załączonym przez Wykonawcę do złożonej oferty, wyliczenia wartości robót wyłączonych dokonuje Wykonawca i wyliczenie to podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 3) Przewiduje się możliwość wprowadzenia zamiany materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zmiany te będą wynikać z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów, z uwagi na niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń lub zmiany te będą konieczne ze względów technologicznych pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. 4) Przewiduje się możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej 5) Kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami lub kolizja z nieujawnionymi w dokumentacji przeszkodami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. 6) Zmianie sposobu wykonania robót, inaczej niż określono w dokumentacji projektowej, o ile nie zmniejsza ich jakości i użyteczności, pod warunkiem zachowania przepisów prawa budowlanego, każda tego typu zmiana wymaga zgody Zamawiającego Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnej formy aneksu pod rygorem nieważności. 3. Zmiany niniejszej umowy, o której mowa w niniejszym § oraz nieistotne zmiany umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i nie mogą być sprzeczne z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-12, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Budowa krytej trybuny w ramach zadnia pn. „Budowa krytej trybuny na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 13 w Końskich - etap II”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące rozbiórkę części istniejącej trybuny oraz budowę jednego sektora (111 miejsc siedzących) krytej trybuny (etap I zaznaczony na projekcie zagospodarowania terenu) wraz z dostawą i montażem 111 miejsc siedzących na Stadionie Miejskim w Końskich na działce nr 5277/1, obręb 0002 Końskie – miasto. Zakres prac obejmuje m.in:  Rozebranie części istniejącej trybuny (krawężników betonowych, chodników z płyt betonowych, krzeseł plastikowych, ławek drewnianych, wykopanie rur stalowych) kolidującej z lokalizacją projektowanego jednego sektora (I etap), po zakończeniu etapu budowy projektowanej krytej trybuny Wykonawca odtworzy z materiałów pochodzących z rozbiórki fragmenty rozebranej trybuny uwzględniając przejścia komunikacyjne;  Ukształtowanie istniejących trybun ziemnych do wymaganego profilu pod stopnie trybuny i stopnie schodowe między sektorami i na ich zakończeniu.  Wykonanie konstrukcji sektorów – ściany żelbetowe z betonu C20/25 (B25) zbrojone konstrukcyjnie prętami żebrowanymi, ściany posadowione 1,0 m poniżej przyległego terenu;  Zabezpieczenie fundamentów blokowych powłokami izolacyjnymi;  Wyłożenie z kostki brukowej gr. 6 cm wraz z obrzeżami na podsypce cementowo-piaskowej poziomych płaszczyzn trybuny, stopni schodowych, chodników przed trybuną oraz za siedziskami ostatniego rzędu;  Wykonanie stóp fundamentowych z posadowionych studni z kręgów żelbetowych śr. 120 cm na głębokość 3,6 m wypełnionych betonem C20/25 (B25) zbrojonych konstrukcyjne prętami żebrowanymi;  Wykonanie konstrukcji nośnej ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie – wspornikowe dźwigary kratowe o wysięgu 5,46 m wykonane z kształtowników RP 160x80 i RP70x50 oparte na słupach wsporczych z kształtownika HEB300 połączonych z fundamentami przy pomocy rozporowych kotwi stalowych.  Wykonanie dachu pulpitowego o konstrukcji stalowej z płatwi z kształtowników RP 140x80, dach pokryć blachą stalową trapezową T55, a także zamontować rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm oraz rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm wykonane z blachy stalowej ocynkowanej;  Siedziska z podwyższonym oparciem winny być wykonane metodą wtryskową z wysokiej jakości stabilizowanego polipropylenu. Wykonawca zamontuje siedziska do konstrukcji betonowej za pomocą dedykowanych łączników stalowych. Rozstaw siedzisk co 50 cm.  Składanie wniosków, uzyskiwanie uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji administracyjnych w tym m.in. pozwolenie na częściowe użytkowanie obiektu/ użytkowanie obiektu,  Oczyszczenie nawierzchni z zanieczyszczeń, wstępne wyprofilowanie, utwardzenie terenu o powierzchni ok. 66 m2 (przed trybuną z etapu I i etapu II) kruszywem frakcji 0-31,5 mm, gr. warstwy 10 cm na szerokości 3,0 m, zagęszczenie i sprawdzenie profilu warstwy wyrównawczej.  Przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.  Zakres zadania został zaznaczony na załączniku graficznym. Zakres robót budowalnych, technologia wykonania prac, parametry techniczne projektowanych instalacji, urządzeń, materiałów i elementów budowalnych, a także kolorystyka i wzornictwo zostały szczegółowo opisane w załączonej dokumentacji stanowiącej integralną całość z przedmiotem zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-13
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres udzielonej gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Utwardzenie terenu w ramach zadnia pn. „Budowa krytej trybuny na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 13 w Końskich - etap II”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie kruszywem wyodrębnionego terenu na Stadionie Miejskim w Końskich na działce nr 5277/1, obręb 0002 Końskie – miasto. Zakres prac obejmuje m.in:  oczyszczenie nawierzchni z zanieczyszczeń,  wstępne wyprofilowanie,  rozścielenie warstwy kruszywa frakcji 0-31,5 mm o powierzchni ok. 350 m2, gr. warstwy 10 cm na szerokości 3,0 m,  zagęszczenie kruszywa,  sprawdzenie profilu warstwy wyrównawczej.  Zakres zadania został zaznaczony na załączniku graficznym. Zakres zadania 2 będzie realizowany po wykonaniu zadania 1. Szczegółowy zakres prac określa dokumentacji projektowa, przedmiar robót stanowiący materiał informacyjno pomocniczy oraz STWIOR
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres udzielonej gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły