Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Ługi Północne Bis”, „PKP I”, „Świder Zachodni Bis”, „Cmentarz”, „Soplicowo” oraz obejmującego działkę ewidencyjną nr 18 w obr. 139 w Otwocku.

Ogłoszenie dodano: 28.05.2019

Zamawiający: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej, 05-400 Otwock (Mazowieckie)

Miejsce: Otwock

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 06.06.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Otwock: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Ługi Północne Bis”, „PKP I”, „Świder Zachodni Bis”, „Cmentarz”, „Soplicowo” oraz obejmującego działkę ewidencyjną nr 18 w obr. 139 w Otwocku.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, krajowy numer identyfikacyjny 13268770000000, ul. ul. Armii Krajowej  5 , 05-400  Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 792 001, e-mail umotwock@otwock.pl, faks 227 794 225.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.otwock.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.otwock.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.otwock.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016 r. poz. 1020) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 05-400, –budynek B, pok. nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Ługi Północne Bis”, „PKP I”, „Świder Zachodni Bis”, „Cmentarz”, „Soplicowo” oraz obejmującego działkę ewidencyjną nr 18 w obr. 139 w Otwocku.
Numer referencyjny: WZP.271.25.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Część 1 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Ługi Północne Bis” o powierzchni ok. 20 ha w granicach określonych Uchwałą Nr LXVII/521/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu 2) Część 2 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „PKP I” o powierzchni ok. 131 ha w granicach określonych Uchwałą Nr LXXIV/570/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu 3) Część 3 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Świder Zachodni Bis” o powierzchni ok. 81 ha w granicach określonych Uchwałą Nr LXXIV/562/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu 4) Część 4 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Cmentarz” o powierzchni ok. 75,6 ha w granicach określonych Uchwałą Nr LXXIV/564/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu 5) Część 5 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Soplicowo” o powierzchni ok. 369,6 ha w granicach określonych Uchwałą Nr LXXIV/566/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu 6) Część 6 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę ewidencyjną nr 18 w obr. 139 w Otwocku o powierzchni 1,3971 ha w granicach określonych Uchwałą Nr IX/72/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu 2. Opis przedmiotu zamówienia: Część 1) Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenów określonych uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wymaganymi załącznikami do planu są: 1) prognoza oddziaływania na środowisko, 2) prognoza skutków finansowych uchwalenia planu Kierunek przeznaczenia terenu wyznaczony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka to tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej małogabarytowej oraz tereny mieszkaniowo-usługowe z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej małogabarytowej. Część 2) Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenów określonych uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wymaganymi załącznikami do planu są: 3) prognoza oddziaływania na środowisko, 4) prognoza skutków finansowych uchwalenia planu Kierunek przeznaczenia terenu wyznaczony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka to tereny mieszkaniowo – usługowe, tereny zabudowy mieszkaniowej na działkach leśnych, tereny zieleni naturalnej, w tym lasy w granicach obszarów ochrony przyrody oraz tereny usługowo – mieszkaniowe. Część 3) Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenów określonych uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wymaganymi załącznikami do planu są: 5) prognoza oddziaływania na środowisko, 6) prognoza skutków finansowych uchwalenia planu Kierunek przeznaczenia terenu wyznaczony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka to tereny mieszkaniowo – usługowe, tereny zabudowy mieszkaniowej na działkach leśnych, tereny mieszkaniowe zabudowy ekstensywnej, oraz tereny mieszkaniowe. Część 4) Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenów określonych uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wymaganymi załącznikami do planu są: 7) prognoza oddziaływania na środowisko, 8) prognoza skutków finansowych uchwalenia planu Kierunek przeznaczenia terenu wyznaczony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka to tereny zabudowy mieszkaniowej na działkach leśnych, tereny zieleni naturalnej, w tym lasy w granicach obszarów ochrony przyrody oraz usługi ekstensywne w zieleni. Część 5) Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenów określonych uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wymaganymi załącznikami do planu są: 9) prognoza oddziaływania na środowisko, 10) prognoza skutków finansowych uchwalenia planu Kierunek przeznaczenia terenu wyznaczony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka to tereny zabudowy mieszkaniowej na działkach leśnych, tereny zieleni publicznej, tereny cmentarza, tereny mieszkaniowo – usługowe oraz usługowo-mieszkaniowe. Część 6) Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenów określonych uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wymaganymi załącznikami do planu są: 11) prognoza oddziaływania na środowisko, 12) prognoza skutków finansowych uchwalenia planu Kierunek przeznaczenia terenu wyznaczony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka to obszary usługowe.

II.5) Główny kod CPV: 71410000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  30   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:  Warunek zostanie za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonała co najmniej 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów zurbanizowanych, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa – należy wskazać w ofercie na każdą część zamówienia.  Warunek zostanie za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje/będzie dysponował co najmniej następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: 1) Projekt planu musi zostać sporządzony przez zespół, w którym osoba proponowana na głównego projektanta: a) posiada uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym, o których mowa w art. 5 pkt. 1-3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) 1) dodatkowo Zamawiający wymaga: a) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Bez względu na liczbę części zamówienia, na które składana jest oferta zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował zespołem autorskim projektu planu, składającym się z: • głównego projektanta – o następującym doświadczeniu i kwalifikacjach: a) osoba z doświadczeniem w sporządzaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmian planów dla miast – liczba opracowań, w sporządzaniu których uczestniczyła minimum 3 jako główny projektant. b) osoba spełniająca jeden z warunków określonych w art. 5 pkt 1) do 6) ustawy o planowaniu z zagospodarowaniu przestrzennym, o których mowa niżej:  nabyła uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1989 r. Nr 17, poz. 99, z późn. zm.);  nabyła uprawnienia urbanistyczne na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.);  posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650);  posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej;  posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie innym niż określony w tiret 4 oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej;  posiada obywatelstwo państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, oraz nabyte kwalifikacje zawodowe do projektowania zagospodarowania przestrzeni i zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej, odpowiadające wymaganiom określonym w tiret 4 lub 5. Osoba ta będzie pełniła funkcję koordynatora zespołu. • specjalisty ds. przygotowania prognozy oddziaływania na środowisko. Osoba z wyższym wykształceniem oraz doświadczeniem w opracowaniu prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmian planów – liczba prognoz, które sporządziła: minimum 3. Osoba ta będzie odpowiedzialna za sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko. • specjalisty ds. komunikacji. Osoba z wykształceniem wyższym oraz doświadczeniem w sporządzaniu projektów planów miejscowych lub ich zmian w zakresie rozwiązań komunikacyjnych – liczba opracowań w wyżej wymienionych, które sporządziła: minimum 3. Osoba ta będzie odpowiedzialna za sporządzenie planu w zakresie rozwiązań komunikacyjnych. • specjalisty ds. przygotowania prognozy skutków finansowych uchwalenia planu. Osoba z wykształceniem wyższym oraz doświadczeniem w opracowaniu prognoz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany - liczba opracowań w wyżej wymienionych, które sporządziła: minimum. 3. Osoba ta będzie odpowiedzialna za sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: • wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu- wg. wzoru Zamawiającego przesłanego razem z wezwaniem. • wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- wg. wzoru Zamawiającego przesłanego razem z wezwaniem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, w następujących przypadkach: 1) w przypadku zmiany prawa – dopuszczalna jest taka zmiana, która umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy do nowych przepisów prawa, 2) wystąpienia zmiany terminu zakończenia prac w związku z: a) opóźnieniem wynikającym z okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, w szczególności rozstrzygnięć wniesionych do planu, uwag, podjęciem przez Radę Miasta Otwocka uchwał o stwierdzeniu konieczności dokonania zmian w planie, b) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, 3) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i wartość zamówienia nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 3. W razie wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy, z uwzględnieniem treści rozstrzygnięć Prezydenta Miasta Otwocka zakresie uwag wniesionych do projektu planu lub uchwał Rady Miasta Otwocka, podjętych w trybie art. 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 niniejszej umowy 4. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez strony pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: 1) Część 1 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Ługi Północne Bis” o powierzchni ok. 20 ha w granicach określonych Uchwałą Nr LXVII/521/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenów określonych uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wymaganymi załącznikami do planu są: 1) prognoza oddziaływania na środowisko, 2) prognoza skutków finansowych uchwalenia planu Kierunek przeznaczenia terenu wyznaczony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka to tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej małogabarytowej oraz tereny mieszkaniowo-usługowe z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej małogabarytowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71410000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: 2) Część 2 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „PKP I” o powierzchni ok. 131 ha w granicach określonych Uchwałą Nr LXXIV/570/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenów określonych uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wymaganymi załącznikami do planu są: 3) prognoza oddziaływania na środowisko, 4) prognoza skutków finansowych uchwalenia planu Kierunek przeznaczenia terenu wyznaczony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka to tereny mieszkaniowo – usługowe, tereny zabudowy mieszkaniowej na działkach leśnych, tereny zieleni naturalnej, w tym lasy w granicach obszarów ochrony przyrody oraz tereny usługowo – mieszkaniowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71410000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 30
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: 3) Część 3 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Świder Zachodni Bis” o powierzchni ok. 81 ha w granicach określonych Uchwałą Nr LXXIV/562/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenów określonych uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wymaganymi załącznikami do planu są: 5) prognoza oddziaływania na środowisko, 6) prognoza skutków finansowych uchwalenia planu Kierunek przeznaczenia terenu wyznaczony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka to tereny mieszkaniowo – usługowe, tereny zabudowy mieszkaniowej na działkach leśnych, tereny mieszkaniowe zabudowy ekstensywnej, oraz tereny mieszkaniowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71410000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 30
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: 4) Część 4 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Cmentarz” o powierzchni ok. 75,6 ha w granicach określonych Uchwałą Nr LXXIV/564/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenów określonych uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wymaganymi załącznikami do planu są: 7) prognoza oddziaływania na środowisko, 8) prognoza skutków finansowych uchwalenia planu Kierunek przeznaczenia terenu wyznaczony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka to tereny zabudowy mieszkaniowej na działkach leśnych, tereny zieleni naturalnej, w tym lasy w granicach obszarów ochrony przyrody oraz usługi ekstensywne w zieleni.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71410000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: 5) Część 5 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Soplicowo” o powierzchni ok. 369,6 ha w granicach określonych Uchwałą Nr LXXIV/566/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenów określonych uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wymaganymi załącznikami do planu są: 9) prognoza oddziaływania na środowisko, 10) prognoza skutków finansowych uchwalenia planu Kierunek przeznaczenia terenu wyznaczony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka to tereny zabudowy mieszkaniowej na działkach leśnych, tereny zieleni publicznej, tereny cmentarza, tereny mieszkaniowo – usługowe oraz usługowo-mieszkaniowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71410000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 30
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: 6) Część 6 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę ewidencyjną nr 18 w obr. 139 w Otwocku o powierzchni 1,3971 ha w granicach określonych Uchwałą Nr IX/72/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenów określonych uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wymaganymi załącznikami do planu są: 11) prognoza oddziaływania na środowisko, 12) prognoza skutków finansowych uchwalenia planu Kierunek przeznaczenia terenu wyznaczony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka to obszary usługowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71410000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 7
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły