Pełnienie nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa dróg w Swarożynie (Krótka, Zielona)”

Ogłoszenie dodano: 28.05.2019

Zamawiający: Gmina Tczew, ul. Lecha, 83-110 Tczew (Pomorskie)

Miejsce: Tczew

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 16.08.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 05.06.2019, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 29.07.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Tczew: Pełnienie nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa dróg w Swarożynie (Krótka, Zielona)”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tczew, krajowy numer identyfikacyjny 19167537900000, ul. ul. Lecha  12 , 83-110  Tczew, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 530 51 32, e-mail inwestycje@gmina-tczew.pl, faks (058) 530 51 30.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.gmina-tczew.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.gmina-tczew.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa dróg w Swarożynie (Krótka, Zielona)”
Numer referencyjny: RIT.271.N.8.19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego branży drogowej i sanitarnej nad wykonaniem umowy o roboty budowlane wraz z kontrolą jej rozliczenia finansowego - realizacją projektu inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg w Swarożynie (Krótka, Zielona)” Zamawiający powierzy Wykonawcy nadzór inwestorski nad realizacją zadania w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót budowlanych spełnienia wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności w zakresie jakości wykonywanych robót i stosowanych materiałów, rozliczania zrealizowanych robót, zgodności realizacji budowy z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w terminie ustalonym w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych, a Zamawiającym. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletną dokumentacją techniczną dotyczącą wykonania robót budowlanych, które podlegają przedmiotowemu nadzorowi, znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.gmina-tczew.pl w zakładce Zamówienia publiczne. Żadna ze zmian lub zatrudnienie dodatkowego personelu nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy. Inspektor winien zaproponować w trakcie realizacji usługi personel pomocniczy potrzebny do wykonania wszystkich zadań zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 1.1 Do obowiązków Wykonawcy nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego należeć będą następujące czynności : 1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wszystkich branż w zakresie obowiązków ujętych w przepisach Prawa Budowlanego, 2) reprezentowanie Zamawiającego - sprawowanie kontroli zgodności realizacji prac z opisem zamówienia, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą robót budowlanych oraz dokumentacją projektową; 3) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy przez wykonawcę; 4) sprawdzanie poprzez zatwierdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 5) realizacja postanowień zawartych w art. 25 i 26 prawa budowlanego w odniesieniu do realizowanych robót i zapisów zawartych w zaproszeniu do składania ofert; 6) nadzorowanie i kontrolowanie zgodności prowadzonych przez Wykonawcę robót budowlanych na budowie z uprzednio sporządzonym przez niego i zatwierdzonym: a. Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ)- jeśli wymaga; b. projektem organizacji ruchu na czas budowy; 7) kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót budowanych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymania porządku na terenie budowy, 8) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad oraz potwierdzanie faktycznie wykonanych prac jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót; 9) kontrolowanie obecności na budowie osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę do czego zobowiązany jest Wykonawca; 10) kontrola ilości i wartości wykonywanych prac, zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowości ich wykonania; 11) sprawdzanie i zatwierdzanie podpisem każdej strony dokumentacji powykonawczej przedmiotu; 12) przybycie niezwłocznie (nie później niż dnia następnego) na teren budowy na każde wezwanie (również telefoniczne) Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych nadzorem. Każdy pobyt na budowie winien być odnotowany odpowiednim wpisem do dziennika budowy; 13) branie udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji (w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych); 14) potwierdzanie do każdej wystawionej faktury przez Wykonawcę załącznika o nazwie „Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej faktury, tj. faktury nr …. z dnia ….:.” o jego zgodności ze stanem faktycznym; 15) przygotowanie odbioru końcowego robót poprzez sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót, 16) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania; 1.2 Do uprawnień Wykonawcy nadzoru inwestorskiego należy: 1) wydawanie Wykonawcy poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 2) żądanie od Wykonawcy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej; 3) żądanie od Wykonawcy usunięcia z budowy osób co do których stwierdzono brak zawarcia umowy o pracę. W tym celu zostanie sporządzona notatka pisemna przez inspektora nadzoru, którą przedłoży niezwłocznie Zamawiającemu. 2. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu swojej opinii w sprawie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych wnioskowanych przez Wykonawcę prac budowlanych. 3. Inspektor nadzoru zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach. 1.3 Inspektor nadzoru powinien nadzorować budowę (roboty budowlane) w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu dla każdej z branż, o ile roboty dla danej branży są realizowane w tym czasie oraz na każde żądanie Inwestora. Ponadto niezwłocznie, gdy obecność Inspektora będzie nieodzowna, najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia pisemnego lub ustnego. Szczegółowy zakres prac objętych nadzorem został przedstawiony w projekcie wykonawczym i w przedmiarze robót na stronie bip.gmina-tczew.pl zamówienie pn. „Przebudowa dróg w Swarożynie (Krótka, Zielona)”. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania. Proponuje się Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej terenu budowy, który zostanie objęty nadzorem (umową).

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-16

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: - co najmniej jedną usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego i/lub kierowania robotami przy realizacji zadania polegającego na budowie/rozbudowie drogi o wartości robót łącznie z podatkiem VAT nie mniejszej niż 200 000 zł. Wykonawca do realizacji zamówienia skieruje osoby, które posiadają niżej określone uprawnienia budowlane oraz doświadczenie: - co najmniej 1 osobę na stanowisku Inspektora Nadzoru branży drogowej, pełniącą również funkcję Koordynatora Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, posiadającą: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów dające uprawnienia do prowadzenia nadzoru nad powierzonym zadaniem, o którym mowa w niniejszej SIWZ, • doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego, tj. w wykonaniu min. 1 usługi polegającej na świadczeniu usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót lub kierowania robotami w zakresie budowy i/lub przebudowy drogi, o wartości robót łącznie z podatkiem VAT, nie mniejszej niż 200.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100), - co najmniej jedna osobę posiadającą • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (w stopniu wystarczającym do wykonania zamówienia), które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów dające uprawnienia do prowadzenia nadzoru nad powierzonym zadaniem, o którym mowa w niniejszej SIWZ, • doświadczenie w branży: min. 3 lata (od uzyskania uprawnień). Jako wykonanie usługi należy rozumieć zakończenie realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru poświadczone protokołem odbioru końcowego lub równoważnym dokumentem. W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień ukazania się w BZP ogłoszenia o zamówieniu niniejszego postępowania (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). Wykonawcy z innych państw członkowskich mogą spełnić niniejszy warunek posiadając równoważne uprawnienia uzyskane w swoich krajach pochodzenia. Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego – ustawa Prawo budowlane art. 12 ust. 7 oraz art. 12a, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez właściwy organ w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, lub oświadczenie Wykonawcy z informacją o dostępności dokumentów w formie elektronicznej w bazie danych ogólnodostępnych i bezpłatnych informacji (należy podać adres strony internetowej) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
• wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane (załącznik nr 4 do SIWZ) • Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w punkcie 2) rozdziału 5 SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji, innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą; W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena 60,00
Liczba wizyt* na budowie w tygodniu20,00
Czas na podjęcie działań w momencie nieprzewidzianych zdarzeń wymagających obecności inspektora nadzoru na terenie budowy 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń w umowie zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 w następujących przypadkach: A. przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych: a) warunków geologicznych odmiennych od projektowych ( kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) pierwotny termin wylega przedłużeniu maksymalnie o 5 dni roboczych, b) wykopalisk archeologicznych - strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania wykopalisk uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym, c) niewybuchów, niewypałów – pierwotny termin wylega przedłużeniu o czas niezbędny na usunięcie niewybuchów, niewypałów przez odpowiednie służby, d) wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych (opady gradu, śniegu, deszczu wiatry, ujemne temperatury poniżej minus 5oC i wysokie temperatury powyżej 30oC) uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót tj. zgodnie z technologią ich wykonania, trwających nieprzerwanie przez okres 5 dni - wydłużają termin o okres, w którym Wykonawca nie mógł prowadzić robót, e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) – wydłużają termin o okres max 10 dni roboczych, f) wystąpienie awarii lub katastrofy budowlanej, nie wynikającej z działania lub nieprawidłowego zachowania Wykonawcy - wydłużają termin o okres, w którym Wykonawca nie mógł prowadzić robót, g) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę - wydłużają termin o okres, w którym Wykonawca nie mógł prowadzić robót, h) zmian w dokumentacji projektowej – wydłużają termin o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany, i) siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. − sobota liczona jest jako dzień roboczy, − wszystkie zdarzenia (wstrzymanie robót oraz ich wznowienie) muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz udokumentowane; Wykonawca o zaistniałych zdarzeniach musi także poinformować pisemnie Zamawiającego, − brak wpisu w dzienniku budowy oraz brak pisemnego powiadomienia Zamawiającego powoduje utratę możliwości zmiany terminu umowy, − liczna dni w których nastąpiła przerwa zostanie zsumowania i umowa przedłużona o sumę dni roboczych w których nastąpiła przerwa w pracach licząc od pierwotnego terminu zakończenia robót; bieg terminu aneksu zaczyna się następnego dnia po dniu pierwotnego terminu ustalonego w umowie. B. Zmiany wynagrodzenia Inspektora Nadzoru brutto: a) w przypadku ustawowej zmiany kwoty podatku VAT, b) odstąpienia od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą niżej wymienione okoliczności (lub zachodzi co najmniej jedna) i są one uzasadnione: a) koniecznością dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikającą z sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożności wykonania robót, w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą integralną część do umowy, spowodowaną warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejącymi na placu budowy, bądź innymi wadami dokumentacji projektowej, b) koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. w celu kontynuowania prawidłowej realizacji robót, c) zaistnieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót, d) zmianą obowiązujących przepisów prawa, e) usprawnieniem w trakcie użytkowania obiektu budowlanego, f) zaprzestaniem produkcji urządzeń lub wyposażenia o przewidzianych w dokumentacji parametrach przed zakończeniem realizacji umowy, g) śmiercią, chorobą lub innym zdarzeniem losowym, h) siłą wyższą. 4. Zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku zmian (rezygnacja z części zamówienia oraz roboty dodatkowe) nastąpi po sporządzeniu stosownej kalkulacji w oparciu o kosztorys ofertowy a w przypadku braku pozycji wówczas roboty zostaną rozliczone na podstawie parametrów cenotwórczych w stawkach średnich aktualnych dla kwartału, w których prowadzone były roboty dodatkowe. 5. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 3, wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności (lub nie), zmiany pozwolenia na budowę, oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 6. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w tym ustępie, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: 1) opis propozycji zmian, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztów zmiany, 4) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. 7. Zamawiający nie przedłuży terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana będzie wymuszona uchybieniem lub naruszeniem umowy oraz obowiązujących przepisów przez Wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-05, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły