„Usługa konserwacji, modernizacji i bieżącego utrzymania w stanie sprawności oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Dąbrowa Górnicza”

Ogłoszenie dodano: 24.05.2019

Zamawiający: Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna, 41-300 Dąbrowa Górnicza (Śląskie)

Miejsce: Dąbrowa Górnicza

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 03.06.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 19.07.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Dąbrowa Górnicza: „Usługa konserwacji, modernizacji i bieżącego utrzymania w stanie sprawności oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Dąbrowa Górnicza”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dąbrowa Górnicza, krajowy numer identyfikacyjny 27625531200000, ul. ul. Graniczna  21 , 41-300  Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 956 700, e-mail zamowienia_publiczne@dabrowa-gornicza.pl, faks 32 2625032, 2956700.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.dabrowa-gornicza.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.dabrowa-gornicza.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.dabrowa-gornicza.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, parter, stanowisko nr 13 – INFORMACJA

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Usługa konserwacji, modernizacji i bieżącego utrzymania w stanie sprawności oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Dąbrowa Górnicza”
Numer referencyjny: ZP.WIM.271.4.19.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EURO. II. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania pod nazwą: „Usługa konserwacji, modernizacji i bieżącego utrzymania w stanie sprawności oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Dąbrowa Górnicza”. 2. Wykaz punktów świetlnych obejmujących zakres konserwacji wraz z okresami gwarancji na usługi wykonywane przez wcześniejszych Wykonawców stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy. Powyższymi gwarancjami objętych jest 4 257 opraw oświetleniowych (większość z nich to oprawy LED wraz z systemem sterowania). Załącznik nr 1 będzie aktualizowany po zaistnieniu okoliczności o których mowa w pkt. 3. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości konserwowanych punktów z uwagi na: a) wyłączenie z eksploatacji (demontaż, remont, przebudowa, inne), b) dobudowanie dodatkowych punktów świetlnych lub przejęcie przez Gminę do eksploatacji urządzeń oświetlenia, c) zmianę właściciela urządzeń oświetlenia ulicznego związaną z regulowaniem ich stanu prawnego lub inne okoliczności. 4. Zakres dodatkowych obowiązków Wykonawcy zlecanych w miarę potrzeb, niezależnie od lokalizacji punktów świetlnych wskazany został w załączniku nr 2 do projektu umowy. Załącznik nr 2 będzie aktualizowany po zaistnieniu okoliczności o których mowa w pkt. 3. 5. Wykaz zawierający lokalizację i ilość szaf sterowniczych objętych zakresem konserwacji stanowi załącznik nr 3 do projektu umowy. Załącznik nr 3 będzie aktualizowany po zaistnieniu okoliczności o których mowa w pkt. 3. 6. Niewykorzystane kwoty za poszczególne rodzaje prac wymienione w załączniku nr 2 do projektu umowy mogą zostać przesunięte do innych punktów i zwiększenia ich ilości jednostkowych bez konieczności zawierania odrębnego aneksu do umowy. Warunkiem jest, aby wartość końcowa załącznika nr 2 do umowy nie została przekroczona, a odpowiedni wpis znalazł się w protokole zdawczo-odbiorczym lub odrębnym protokole podpisanym przez Wykonawcę oraz przez Naczelnika Wydziału Inwestycji Miejskich i co najmniej jedną osobę wymienioną w § 7 ust. 1 pkt 1 projektu umowy lub jednego z reprezentantów Gminy. Wszelkie inne zmiany tego załącznika wymagają zawarcia aneksu do umowy. 7. W przypadku uszkodzenia nowej infrastruktury będącej na gwarancji, o której mowa w pkt. 2 (słup, wysięgnik, oprawa, system sterowania) Wykonawca musi w pierwszej kolejności ustalić przyczynę uszkodzenia (czy jest ono wynikiem wadliwego podłączenia/wykonania montażu słupa/oprawy przez Wykonawcę realizującego wcześniejsze zamówienie, czy też spowodowane jest czynnikami, których nie można było wcześniej przewidzieć (działaniem siły wyższej, aktami wandalizmu, wypadkiem komunikacyjnym itp.) Na tej podstawie (w sytuacji gdy wina leży po stronie gwaranta podmiotu trzeciego), Wykonawca realizujący usługę konserwacji (po wcześniejszym uzgodnieniu z Inspektorem Wydziału Inwestycji Miejskich) zawiadamia o tym fakcie Zamawiającego (zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 projektu umowy), przedkładając protokół wykrycia usterki wraz ze szczegółowym wskazaniem lokalizacji i rodzaju uszkodzenia. W oparciu o otrzymane informacje Zamawiający wystąpi do Gwaranta o naprawę uszkodzeń. W sytuacji, gdy Gwarant odmówi podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii, jej usunięcie będzie leżało po stronie Wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia – dostanie on zlecenie w tej sprawie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy. W pozostałych przypadkach usunięcie awarii będzie należało do Wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia określony w umowie. 8. Zakres o którym mowa w pkt. 2 obejmuje w szczególności: a) Bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego i podświetlenia obiektów na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza poprzez zapewnienie świecenia wszystkich źródeł światła gwarantujących spełnienie wymogów funkcjonalnych, realizowanych przez oświetlenie w ustalonych godzinach wraz z regulacją sterowników oświetlenia, obejmujących ilość punktów świetlnych, które zostały określone w załączniku nr 1 do projektu umowy, b) Utrzymanie we właściwym stanie technicznym linii i instalacji oświetleniowej zapewniającej prawidłową pracę urządzeń oświetleniowych bez zagrożenia bezpieczeństwa osób postronnych. c) Utrzymanie we właściwym stanie opraw oświetleniowych poprzez czyszczenie (mycie) zabrudzonych opraw co najmniej raz w roku (wymagany protokół wykonania czynności potwierdzony przez Wykonawcę oraz przez Naczelnika Wydziału Inwestycji Miejskich i co najmniej jedną osobę wymienioną w § 7 ust. 1 pkt 1 projektu umowy) oraz zgodnie z zapotrzebowaniem, d) Wymianę w ramach standardowej konserwacji źródeł światła i uszkodzonych elementów lub całych opraw, które wpływają na zmniejszenie sprawności świecenia lub są całkowicie niesprawne, e) Lokalizowanie uszkodzeń kabli i przewodów napowietrznych oraz ich naprawy w terminie określonym w ppkt y), f) Wymianę wadliwych elementów linii oświetlenia ulicznego znajdujących się pomiędzy licznikiem a źródłem światła między innymi: uszkodzonych lub brakujących opraw, lamp-żarówek, kompletnych gniazd, bezpieczników, styczników, dławików, włączników, przełączników zmierzchowych, przełączników czasowych, sterowników w oprawach LED, kondensatorów, drzwiczek, tabliczek bezpiecznikowych, elementów systemu sterowania, uzupełnień obejm i innych elementów słupów i osprzętu oświetlenia na sieci kablowej i napowietrznej oświetlenia. Dotyczy również sterowników astronomicznych/dławików, przewodów, kabli zasilających itp., g) Regulację i ewentualną wymianę zegarów sterujących każdorazowo wg potrzeb w terminie określonym w ppkt y) i obowiązkowo regulację wszystkich zegarów raz w roku w miesiącu wrześniu, h) Wykonanie na bieżąco oraz w miarę występujących potrzeb prześwietleń drzew i krzewów w rejonie wszystkich punktów oświetleniowych, będących w kolizji z oprawami oświetlenia ulicznego/parkowego lub ograniczających oświetlenie terenów, i) Wykonanie prawidłowego i czytelnego oznakowania obwodów oświetlenia w szafach sterowniczych dla umożliwienia ich włączenia i wyłączenia w koniecznych przypadkach (lokalizację i ilość szaf sterowniczych objętych zamówieniem określa załącznik nr 3 do projektu umowy), j) Zapewnienie realizacji umowy poprzez zastosowanie odpowiedniego sprzętu oraz środków transportu pozostających w dyspozycji Wykonawcy, a także zapewnienie realizacji wszystkich prac przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, k) Bieżące odbieranie reklamacji i zgłoszeń od Zamawiającego i innych osób przez pogotowie energetyczne czynne 24 godziny na dobę łącznie z dniami wolnymi od pracy i świętami, l) Utylizację wyeksploatowanych źródeł światła i innych zdemontowanych elementów sieci oświetlenia ulicznego oraz kłódek. Złom uzyskany w trakcie wykonywania przedmiotu umowy stanowi własność Gminy Dąbrowa Górnicza. Wykonawca wskaże Zamawiającemu składnicę i przedstawi obowiązujący w tej składnicy cennik złomu. W terminie 4 dni roboczych po każdorazowej dostawie złomu do składnicy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty ważenia, potwierdzające oddaną ilość złomu. W oparciu o w/w dokumenty Gmina Dąbrowa Górnicza obciąży składnicę należnością (fakturą) za dostarczony przez Wykonawcę złom, m) Wykonywanie co najmniej 1 raz na 2 tygodnie okresowej kontroli stanu i sprawności oświetlenia ulicznego (potwierdzone pisemnie w dokumentacji prowadzonej przez Wykonawcę). Raport z kontroli należy każdorazowo przedkładać Zamawiającemu w terminie do 7 dni, licząc od 1 dnia każdego miesiąca, n) Zapewnienie stosunkowo lekkiego sprzętu i wykonywanie przedmiotu umowy w sposób nie powodujący uszkodzenia placów, terenów zielonych i innych miejsc, które narażone są na uszkodzenia w wyniku wjazdu ciężkim sprzętem – dotyczy w szczególności Parku Hallera i Parku Zielona. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenów do stanu pierwotnego po wykonaniu robót eksploatacyjnych. Dodatkowo Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualnie wyrządzone szkody w tym zakresie. o) Bezzwłoczne (zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 projektu umowy) podjęcie działań interwencyjnych/ naprawczych w sytuacjach wyjątkowych takich jak: - kolizja drogowa, w wyniku której uszkodzeniu uległa sieć oświetleniowa lub urządzenia z nią związane, - stan sieci lub urządzeń stwarzających zagrożenie dla otoczenia, - inne przypadki spowodowane np. działaniem żywiołów oraz osób trzecich, p) Wymianę niesprawnych elementów oświetlenia ulicznego, w szczególności niezwłoczne usunięcie do czasu następnego załączenia oświetlenia awarii punktów świetlnych znajdujących się szczególnie w miejscach ważnych dla ruchu komunikacyjnego, tj. w obrębie skrzyżowań, przejść dla pieszych, szkół i przedszkoli, q) Wykonywanie pomiaru rezystancji uziemień, napięć, obciążenia, prądów rozruchowych oraz sprawdzania skuteczności zerowania w uzasadnionych przypadkach prowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami, r) Sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej, s) Przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót, t) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochrony ppoż. i dozoru mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, u) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów. v) Dokonywanie odbiorów technicznych robót zanikowych oraz odbiorów technicznych ostatecznych oświetlenia ulicznego z odpowiednio wcześniejszym powiadomieniem Zamawiającego, zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 projektu umowy w) Uzyskiwanie we własnym zakresie wszelkich pozwoleń, uzgodnień (w tym z TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Dystrybucja Serwis S.A.) i prowadzenie wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Do Wykonawcy należy również każdorazowe powiadamianie (dla zachowania bezpieczeństwa pracy) innych właścicieli infrastruktury oświetleniowej (np. TAURON S.A.) w przypadku zamiaru zasilenia w energię elektryczną tej części infrastruktury – np. wspólne obwody oświetleniowe, x) Niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o uszkodzeniach urządzeń oświetlenia ulicznego wraz z przekazaniem dokumentacji fotograficznej. W przypadku dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń od ubezpieczyciela, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni dostarczyć kosztorys przywrócenia/odtworzenia oświetlenia, y) Usuwanie niesprawności punktów świetlnych w czasie od stwierdzenia przez Wykonawcę lub skutecznego zgłoszenia przez Zamawiającego zgodnie z § 3 ust.1 projektu umowy, liczonym w sposób następujący (bez względu na porę dnia/nocy lub dni pracujących/wolnych od pracy): a. Przybycie na miejsce w czasie do 1 godziny od przyjęcia zgłoszenia w celu likwidacji skutków wypadków i zdarzeń komunikacyjnych, b. Usuwanie niesprawności infrastruktury oświetleniowej do 24 godzin od wykrycia usterki przez Wykonawcę lub od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę, Po dokonanych naprawach Wykonawca każdorazowo informuje Zamawiającego o dokładnej dacie i godzinie usunięcia awarii, a w przypadkach tego wymagających również o zakresie prac wraz z ew. przedstawieniem kosztorysu (np. odszkodowania komunikacyjne). Zgłoszenia mogą być dokonywane w formie pisemnej – protokoły, pisma, poczta elektroniczna e-mail, jak również telefonicznie, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia zapisów wszystkich zgłoszeń telefonicznych w odrębnym rejestrze. W przypadku konieczności wydłużenia czasu napraw ze względu na szczególnie skomplikowaną usterkę, za każdym razem wymagana jest pisemna zgoda Naczelnika Wydziału Inwestycji Miejskich i co najmniej jednej osoby wymienionej w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy a także Inspektora Nadzoru (jeśli sprawa dotyczy zakresu wymagającego udziału Inspektora) na wydłużenie czasu napraw. Uzgodnienia telefoniczne w takich przypadkach nie przedłużają czasu napraw. z) Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o awariach sieci oświetleniowej, których usunięcie w terminach określonych w ppkt y) jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Strony uzgodnią wówczas sposób i termin realizacji prac, aa) Każdorazowe, niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego poprzez pocztę elektroniczną zarówno o przypuszczalnym terminie usunięcia jak i o skutecznym usunięciu usterki/awarii oświetlenia ulicznego. Brak powiadomienia o skutecznym usunięciu usterki/awarii oświetlenia ulicznego będzie skutkować naliczeniem kar umownych za nieterminową naprawę elementów oświetlenia ulicznego, bb) Rozpatrywanie i usuwanie przedmiotów zgłoszeń przekazywanych w ramach serwisu „naprawmyto.pl” a także niezwłoczne informowanie Zamawiającego pocztą elektroniczną zarówno o przypuszczalnym terminie usunięcia jak i o skutecznym usunięciu usterki, cc) Prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia ulicznego, zapisów prac konserwacyjnych i zgłoszeń awarii a także dokumentacji powykonawczej z wykonanych napraw. Wykonawca jest zobowiązany również do przedkładania Zamawiającemu miesięcznych informacji z wykonywanych prac stanowiących załącznik do faktury, dd) Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania, które obejmować będzie wszystkie niezbędne czynności przewidziane zapisami ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 22.06.2018 r.) przez osoby z właściwymi uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami w zakresie instalacji i sieci elektrycznych i energetycznych (lub uprawnienia o podobnym brzmieniu), ee) Przekazanie oświetlenia wraz z szafami oświetleniowymi oraz towarzyszącą infrastrukturą kolejnej firmie, która będzie konserwować oświetlenie po zakończeniu trwania umowy. Przekazanie to będzie odbywało się w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru robót, stwierdzający, że wszystkie punkty świetlne objęte niniejszą umową działają prawidłowo. ff) Wykonywanie pozostałych innych, nie opisanych robót towarzyszących, występujących podczas konserwacji i utrzymania w stanie sprawności oświetlenia ulicznego, w tym natychmiastowe (w czasie nie dłuższym niż jedna godzina od telefonicznego zgłoszenia) podjęcie właściwych działań związanych m.in. z pilnym montażem /usuwaniem infrastruktury oświetleniowej np. podświetlanych tablic informacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza. gg) W przypadku braku dostępu do urządzeń, które uległy awarii, np. z powodu nie uzyskania zgody właścicieli terenu, na którym znajdują się urządzenia oświetlenia ulicznego, z eksploatacyjnej opłaty miesięcznej zostaną wyłączone oprawy, proporcjonalnie do ilości dni nieświadczenia usługi objętej niniejszą umową wynagrodzenia należnego Wykonawcy, hh)Wykonanie zleceń związanych z zagrożeniem życia ludzkiego lub zagrożeniem mienia może nastąpić również na polecenie Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej lub Centrum Zarządzania Kryzysowego, którym zostanie udostępniony telefon kontaktowy Wykonawcy, ii)W terminie 30 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca wykona i zamontuje (po wcześniejszym uzgodnieniu wzoru z Zamawiającym) na wszystkich szafach oświetlenia ulicznego, które należą do Gminy Dąbrowa Górnicza trwałe tabliczki informacyjne z numeracją oraz herbem Miasta. jj) Wykonawca w ramach umowy zobowiązany będzie także do dbania o estetykę urządzeń: a) Usuwania na bieżąco nielegalnych ulotek, reklam lub innych obcych elementów występujących na utrzymywanej przez Wykonawcę infrastrukturze, b) Wykonawca usunie nielegalne ulotki lub inne nielegalne elementy z infrastruktury oświetleniowej w ciągu 12 godzin w przypadkach ujawnionych i zgłoszonych przez Zamawiającego, c) W celu potwierdzenia wykonania w/w czynności Wykonawca każdorazowo przedstawi Zamawiającemu zdjęcia dokumentujące sytuację sprzed jak i po usunięciu nielegalnych elementów, o których mowa powyżej, d) Wykonawca ma obowiązek dbać o czystość i estetykę numeracji naniesionej na słupach oświetleniowych i szafkach, e) Wykonawca zobowiązany jest wymienić wszystkie kłódki na szafkach/tablicach oświetleniowych na kłódki nierdzewne, z kluczem jednoimiennym dedykowanym dla szafek oświetleniowych i dostarczyć Zamawiającemu 30 kluczy oraz dodatkowych 30 kłódek. Przed wymianą kłódek Wykonawca zobowiązany jest skontaktować sie z Firmą Tauron Dystrybucja Serwis S.A. i przekazać jej za protokołem kłódki stanowiące jej własność. Pozostałe kłódki należy zutylizować zgodnie z § 2 ust.1 lit. l projektu umowy. 9. Wykonawca jest zobowiązany w ciągu miesiąca od dnia podpisania umowy do zorganizowania zaplecza na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza lub w odległości do 10 km od granic administracyjnych Gminy Dąbrowa Górnicza. Przez zaplecze zorganizowane Zamawiający rozumie teren ogrodzony, położony na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza lub w odległości 10 km od jej granic administracyjnych, na którym przechowywany będzie sprzęt zadeklarowany w ofercie. Zamawiający po upływie tego terminu może dokonać kontroli celem potwierdzenia zorganizowania przez Wykonawcę zaplecza wraz z wymaganym sprzętem zadeklarowanym w ofercie. Z kontroli tej zostanie sporządzony pisemny protokół wraz z dokumentacją fotograficzną wymaganego sprzętu. 10. Wykonawca podczas realizacji umowy zobowiązany jest do sporządzenia i prowadzenia rejestru magazynowego, obejmującego posiadane przez Zamawiającego elementy oświetlenia ulicznego. a) Wykonawca zobowiązany będzie podczas trwania umowy do prowadzenia własnego depozytu elementów oświetlenia ulicznego pochodzących z demontażu konserwowanego oświetlenia, b) Wykonawca zobowiązany będzie do dołączania do prowadzonego rejestru przyjętych elementów o których mowa w ppkt. a, c) Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego oczyszczenia i dokonywania przeglądu technicznego wszelkich materiałów przyjętych do depozytu w czasie obowiązywania niniejszej umowy, d) Wykonawca zobowiązany będzie również do założenia i prowadzenia przez cały okres obowiązywania umowy książki magazynowej, w której odnotowywane będą wszystkie materiały przyjęte lub wydane z magazynu za zgodą lub na polecenie Zamawiającego. e) Dodatkowo Wykonawca zobowiązany będzie do przesłania na polecenie Zamawiającego w każdym wskazanym dniu roboczym rejestru magazynowego w wersji elektronicznej. 11. Wykonawca zobowiązany jest również do realizacji obowiązków zlecanych w miarę występujących potrzeb, niezależnie od lokalizacji punktów świetlnych, jednak znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu umowy. 12. Realizacja powyższego zakresu następować będzie wg potrzeb, tj. na podstawie pisemnego zlecenia przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego (e-mail, poczta tradycyjna). III. Rozwiązania równoważne. 1. Wskazane w SIWZ znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, który charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny.” 2. Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. 3. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 4. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ. 5. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. IV. Ubezpieczenie. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1. 000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. V.Gwarancja i rękojmia. 1. Na objęte przedmiotem zamówienia usługi i roboty budowlano - montażowo-elektryczne Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu potwierdzającego należyte (prawidłowe) wykonanie przedmiotu zlecenia usługi naprawczej lub montażu urządzeń i elementów infrastruktury oświetleniowej. Na wszystkie zamontowane urządzenia/elementy infrastruktury oświetleniowej Wykonawca udziela 5 lat gwarancji, licząc od daty skutecznego podpisania protokołu potwierdzającego montaż/zabudowę urządzeń. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny przez okres 60 miesięcy z tytułu gwarancji / rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonywanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty i ryzyka związane z koniecznością usunięcia wad ujawnionych w czasie gwarancji/rękojmi. 3. Pozostałe regulacje w tym zakresie zawarte zostały w § 15 projektu umowy. 4. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia, o którym mowa w pkt. II ppkt 7 ogłoszenia. VI. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. 1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności w pełnym zakresie rzeczowym usługi realizowane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). 2. Wymaganie nie dotyczy Kierownika Prac. 3. Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte w § 7 projektu umowy. VII. Personel obcojęzyczny. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim. VIII. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Mając na względzie fakt, iż usługa w zakresie opisanego przedmiotu zamówienia w pkt. 3.3. SIWZ nie wymaga konieczności dostosowania jej wykonania dla osób niepełnosprawnych (brak szczegółowych przepisów prawa regulujących te kwestie) nie wprowadza się regulacji w zakresie art. 29 ust 5 ustawy Pzp.

II.5) Główny kod CPV: 50232100-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
41316110-9
45310000-3
45316100-6
45311200-2
45315300-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  8   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
8

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia – od daty podpisania umowy. 2. Zakończenie terminu realizacji zamówienia- 8 miesięcy od daty podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: I. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub jest w trakcie wykonywania usług , których należyte wykonanie lub wykonywanie zostało potwierdzone przez podmiot na rzecz, którego były wykonane lub są wykonywane, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia tj. min. 2 usługi konserwacji i/lub utrzymania oświetlenia ulicznego wraz z obsługą i regulacją systemu sterowania o wartości co najmniej 100. 000,00 zł brutto każda obejmujące łącznie minimum następujące czynności: przywrócenie oświetlenia po awarii lub uszkodzeniu lub dewastacji, ułożenie kabli elektroenergetycznych, wymianę elementów oświetlenia ulicznego, a w tym montaż słupów oświetleniowych. Uwagi: 1. W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania, że zrealizowana część usługi obejmuje wymagana wartość i zakres. 2. Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi zostały lub są wykonywane należycie jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie usług podać wartość usług odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia. 3. Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. 4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia. 5. Wykonawca, który w celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w pkt. 8.2.3.1. SIWZ, będzie się legitymował wiedzą i doświadczeniem nabytym w ramach wspólnej realizacji umów z innymi wykonawcami (konsorcjum) zobowiązany jest wykazać zakres usług, w wykonaniu którego faktycznie uczestniczył. 2. skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług tj.: 1. minimum jedną osobę uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2018r. poz., 1202, ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wskazana osoba będzie pełniła funkcje Kierownika prac, a jej doświadczenie będzie podlegało punktacji w ramach kryterium oceny ofert. 2. Co najmniej 2 zespoły Pogotowia Oświetlenia Ulic, z czego każdy z Zespołów dysponować będzie: - minimum 1 osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne D do wykonywania pracy na stanowisku dozoru dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym minimum do 1kV, - minimum 3 osobami posiadającymi ważne świadectwo kwalifikacyjne E do wykonywania pracy w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym minimum do 1kV, - minimum 1 osobą uprawnioną do kierowania ruchem drogowym podczas wykonywania robót drogowych posiadającą ukończone szkolenie z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym, potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji o których mowa w ppkt. 2 pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że osoba spełnia warunki opisane powyższymi znacznikami. Realizacją przedmiotu zamówienia mogą zajmować się wyłącznie osoby, które posiadają aktualne świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21.05.2003 r. nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w zakresie: - dozoru – dla kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie konserwacji, napraw, czynności kontrolno-pomiarowych i montażu urządzeń oświetlenia drogowego; - eksploatacji – dla wykonujących prace w zakresie konserwacji – czynności związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń oświetlenia drogowego – posiadające dodatkowo uprawnienia w zakresie wykonywania prac pod napięciem (PPN). III. dysponuje niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami technicznymi w ilościach nie mniejszych niż wymienione poniżej: a) 2 samochodowe podnośniki koszowe o wysokości roboczej minimum 16 m, b) 1 samochód dostawczy o ładowności do 3,5 t, c) 2 mini-koparki do prowadzenia robót ziemnych w terenach zielonych i w pasie drogowym, d) 1 samochód pogotowia elektrycznego – oznakowany do prac na drodze, e) 1 przyczepę do przewozu kabli, f) 1 agregat prądotwórczy o minimalnej mocy 2,5 kW, g) 1 przyrząd do ustalania trasy kabli w gruncie będących pod napięciem do 1kV i lokalizacji uszkodzeń, h) urządzenie do sygnalizacji zajęcia pasa ruchu drogowego, i) 5 słupów aluminiowych (3 słupy aluminium anod. 8-10 m i 2 słupy aluminium anod. 11-12 m), j) 5 słupów stalowych ulicznych (3 słupy 8-10 m i 2 słupy powyżej 10 m), k) 5 słupów betonowych (8-10 m) , l) 5 opraw oświetleniowych LED z gniazdem NEMA – 100-200 W, m) 5 opraw oświetleniowych LED z gniazdem NEMA – 50-100 W, n) 3 oprawy parkowe 46-100 W, o) 5 opraw oświetleniowych (sodowych), p) 5 systemów sterowania PLANet lub równoważne z gniazdem NEMA 5pin q) 250 mb kabli. Uwaga: 1. Z uwagi na fakt, że w Gminie Dąbrowa Górnicza funkcjonuje system sterowania oświetleniem ulicznym PLANet konieczne jest montowanie na dobudowanych lub wymienianych lampach sterowników kompatybilnych z tym systemem (wraz z gniazdami NEMA 5 PIN), tak by zapewnić jego sprawne funkcjonowanie. Zgodnie z pkt. 3.4. ppkt 4 i 5 SIWZ„ Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert”. 2. Stany magazynowe w tym zakresie muszą być uzupełnione w ciągu 40 dni od daty zawarcia umowy – wymagany protokół – spis z natury podpisany przez Wykonawcę oraz Naczelnika Wydziału Inwestycji Miejskich i co najmniej 1 osobę wymienioną w § 7 ust. 1 pkt 1 projektu umowy. Każda montowana oprawa LED musi posiadać oznakowanie widoczne z poziomu jezdni lub chodnika w formie trwałego graweru na spodzie obudowy oprawy z nazwą miejscowości oraz herbem miasta lub trwale zabudowaną tabliczką z grawerem min. 7 cm szerokości x 10 cm wysokości dla opraw ulicznych oraz min. 5 cm szerokości x 10 cm wysokości dla opraw parkowych (przykręcona lub przynitowana oraz dodatkowo przyklejona do oprawy), której ew. oderwanie spowoduje trwałe uszkodzenie oprawy lub rozszczelnienie. Każdy nowy słup aluminiowy musi posiadać tabliczkę o wymiarach 10 x 15 cm z herbem miasta, która będzie przynitowana do słupa trzema nitami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia: 1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia: 1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ 2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3. wykazu narzędzi, wyposażenie zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami zgodnie z wymogiem - wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ; 4. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. 8.2.2. SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie wymaga oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ (wskazana data podpisania) . 2. Formularz cenowy – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ (wskazana data podpisania) 3.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub inny stosowny dokument – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza; 4. Dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, treści których musi wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia; 5. Potwierdzenie wniesienia wadium. 6. Zestawienie materiałów/urządzeń równoważnych w stosunku do wymaganych w SIWZ ze wskazaniem parametrów dokumentujących równoważność (o ile Wykonawca zastosuje materiały/urządzenia równoważne). 7. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp i musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowe zapisy dot. wadium zawarte zostały zostały w pkt. 11 SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie Kierownika Prac40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w szczególności na skutek: a) Wystąpienia „siły wyższej” w rozumieniu §15 ust. 16 umowy, b) Zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy, c) Zmiany personelu Zamawiającego lub Wykonawcy – pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że nowa proponowana osoba posiada takie same uprawnienia oraz doświadczenie jak osoba zmieniana (Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że nowa proponowana osoba uzyskałaby taką samą ilość punktów jak osoba wskazana w ofercie przetargowej, w ramach kryterium „Doświadczenie Kierownika prac”), d) Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych: - w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT – ceny jednostkowe brutto nie mogą być wyższe niż zadeklarowane, - w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT – ceny jednostkowe brutto zostaną odpowiednio pomniejszone w odniesieniu do cen zadeklarowanych. Maksymalna nominalna wartość umowy może ulec zmniejszeniu, e) w pozostałym zakresie do zmian do umowy stosuje się art. 144 ust.1 pkt.2 pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, ust. 1A, ust. 1b, ust. 1c, ust. 1d, ust.1e, oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp. 3. W razie wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 2 niniejszego paragrafu każda ze stron uprawniona będzie do żądania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Żądanie zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazującym wpływ zmiany na koszty wykonania usług będących przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku akceptacji żądania przez drugą stronę, zwaloryzowane wynagrodzenie będzie obowiązywać od dnia doręczenia żądania. 4. W przypadku akceptacji żądania przez drugą stronę, zwaloryzowane wynagrodzenie będzie obowiązywać od dnia doręczenia żądania i po podpisaniu aneksu. 5. Brak zgody na zmianę po stronie Zamawiającego powoduje, że Wykonawca obowiązany jest wykonywać umowę na dotychczasowych zasadach.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie 8 SIWZ oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 9 SIWZ. 2. W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty,o których mowa: 2.1. w pkt. 9.2.1., 9.2.2. SIWZ oraz w pkt. 9.5.1. do 9.5.3. SIWZ należy przedłożyć odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 2.2. w pkt. 9.4.1. - 9.4.4. SIWZ Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu; 2.3. w pkt. 9.1.1., 9.3. SIWZ Wykonawcy składają łącznie. 3. W przypadku dokumentu wymaganego w pkt. 9.4.4.SIWZ Zamawiający dopuszcza przedłożenie jednego dokumentu, wystawionego na Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. II. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie na zasadach określonych w pkt. 12 SIWZ. III. Uszczegółowienie sekcji IV.2.1. ogłoszenia- Kryteria oceny ofert. Doświadczenie Kierownika Prac (D). W ramach kryterium doświadczenie Kierownika Prac, o którym mowa w pkt. 8.2.3.2. ppkt 1 SIWZ, ocena będzie dokonana na podstawie informacji o doświadczeniu osoby wyznaczonej do pełnienia tej funkcji i wskazanej w Formularzu ofertowym. Do potrzeb oceny niezbędne jest podanie minimum informacji o każdym zadaniu istotnym z punktu widzenia kryterium, w którym wskazana osoba pełniła funkcję Kierownika Robót tj. nazwa zadania, wartość usługi, poprzedni Zamawiający. Za wykazane doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji Kierownika Robót w odniesieniu do jednej usługi związanej z konserwacją i/lub utrzymaniem oświetlenia ulicznego wraz z obsługą i regulacją systemu sterowania o wartości brutto usługi wynoszącej co najmniej 100.000,00 zł Wykonawca otrzyma 20 pkt, w przypadku dwóch usług związanych każda z konserwacją i/lub utrzymaniem oświetlenia ulicznego wraz z obsługą i regulacją systemu sterowania każda o wartości brutto wynoszącej co najmniej 100.000,00 zł – 40 pkt. Uwaga: W przypadku, gdy opis doświadczenia podany w Formularzu ofertowym będzie niejednoznaczny lub niepozwalający na jego ocenę Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za tak wykazane doświadczenie. IV. Klauzula informacyjna dot. RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, tel. 32 295 67 00 e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl. 2. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza jest Pani Mirosława Danecka. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 32 295 67 34, e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl. 3. „Polityka praw i wolności” obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej (dostępna w BIP Urzędu Miejskiego w zakładce Dane podmiotu/Bezpieczeństwo danych osobowych link: http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=62203) przewiduje prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Dąbrowa Górnicza związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia i wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy. 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym podlegają profilowaniu, stosownie do art. 22 RODO; 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych, 9. Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 10. Nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły