Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór - Bajory Małe - etap II

Ogłoszenie dodano: 15.05.2019

Zamawiający: Zarząd Powiatu w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki, 11-400 Kętrzyn (Warmińsko-mazurskie)

Miejsce: Kętrzyn

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.09.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 30.05.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 08.07.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Zarząd Powiatu w Kętrzynie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór - Bajory Małe - etap II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego (repr. przez Dyrektora) na podstawie pełnomocnictwa z dnia 15.05.2019r. udzielonego w trybie art. 15 ust. 2 ustawy Pzp przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie działający w imieniu Powiatu Kętrzyńskiego jako Zamawiającego.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Kętrzynie, krajowy numer identyfikacyjny 51074245100000, ul. Plac Grunwaldzki  1 , 11-400  Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 089 7517500, 7511690, e-mail starostwo@starostwo.ketrzyn.pl, faks 897 512 401.
Adres strony internetowej (URL): http://www.starostwo.ketrzyn.pl; http://www.bip.starostwo.ketrzyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://www.bip.starostwo.ketrzyn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.starostwo.ketrzyn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.starostwo.ketrzyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej - do miejsca prowadzenia działności pełnomocnika zamawiającego
Adres:
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór - Bajory Małe - etap II
Numer referencyjny: CUWPK.343.19.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi: 1) Roboty pomiarowe i dokumentacja geodezyjna powykonawcza, 2) Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem pod nawierzchnię zjazdów, 3) Wykonanie warstwy odsączającej pod zjazdami, 4) Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszyw pod zjazdami, 5) Wyrównanie nawierzchni jezdni KŁSM gr. 15 cm, 6) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W wraz z oczyszczeniem i skropieniem - zjazdy, 7) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S wraz z oczyszczeniem i skropieniem – zjazdy 8) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W wraz z oczyszczeniem i skropieniem, 9) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S wraz z oczyszczeniem i skropieniem, 10) Wykonanie przepustu pod jednym zjazdem, z rury karbowanej HDPE śr. 400 mm na ławie z pospółki, z obrukowaniem wlotów, 11) Odtworzenie (pogłębienie) wskazanego w załącznikach odcinka rowu, 12) Ścinka poboczy z wywozem humusu, 13) Uzupełnienie obustronnych poboczy kruszywem - szczegółowy opis elementów robót i ich zakres zawarty jest w przedmiarze robót, Opisie Przedmiotu Zamówienia załącznikach graficznych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót Szczegółowe rozwiązania a w szczególności techniczne, materiałowe, organizacyjne i realizacyjne określa: 1) Opis Przedmiotu Zamówienia - zał. nr 5 do SIWZ, 2) Zagospodarowanie terenu - zał. nr 6 do SIWZ, 3) Mapa poglądowa - zał. nr 6a do SIWZ, 4) Fotografie (4) - zał. nr 6b do SIWZ, 5) Przekrój - zał. nr 7 do SIWZ, 6) STWIOR - zał. nr 8 do SIWZ, 7) Przedmiar robót zał. nr 9 do SIWZ, Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące cech materiałów, produktów lub usług, odpowiadających przeznaczeniu zamierzonemu przez Zamawiającego, określone zostały w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału SIWZ. W kwestiach znaków towarowych, patentów czy pochodzenia oraz zasad stosowania rozwiązań równoważnych związanych z zapisami art. 29 ust. 3 Pzp obowiązują ustalenia zawarte w STWiOR i opisie przedmiotu zamówienia będących załącznikami do SIWZ. Szczegółowe informacje w szczególności dotyczące wykonania oraz rozliczenia zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy, stanowiące zał. nr 4 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71336000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA BY WYKONAWCA NA CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA DYSPONOWAŁ, CO NAJMNIEJ: 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania budową lub robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej. UWAGA: 1. Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie, wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. 2. Zamawiający wymaga, aby nadzór nad realizacją robót objętych przedmiotem zamówienia odbywał się co najmniej przez osobę wykazaną przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. - ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA BY WYKONAWCA: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, budował/przebudował min. 1 drogę w technologii mieszanki mineralno-asfaltowej o długości min. 400 mb. UWAGA: 1. Przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 2. Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego - w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. 3. Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia pochodzącego z różnych tytułów inwestycyjnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji W przypadku przedstawiania w/w dokumentów przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca ten ma obowiązek przedłożyć odpowiednie dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. 1) zamiast dokumentu, o którym mowa wyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 2) Jeżeli natomiast kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osób. 3) Dokumenty są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub notariusza lub przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy, na każdej zapisanej stronie kserokopii dokumentu. 4) Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Kopia tłumaczenia musi być poświadczona wg zasad określonych w pkt. 3. ust. 5 Pzp. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy polegającego na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotów oświadczeń i dokumentów, o których mowa wyżej. W przypadku składania oferty wspólnej 1) dokumenty i oświadczenia dotyczące własnej firmy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania – składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy, 2) w przypadku spółki cywilnej, każdy ze wspólników spółki cywilnej składa oddzielnie we własnym imieniu dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; w/g zał. nr 11 do SIWZ. Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim są: 1) poświadczenie, 2) inne dokumenty np. oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1). W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty, wskazane w wykazie robót zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; w/g zał. nr 12 do SIWZ. W przypadku przedstawiania dokumentów, o których mowa powyżej przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca ten ma obowiązek przedłożyć odpowiednie dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. 1) jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia „do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie”, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej). 2) w odniesieniu do osób opisanych w pkt 1) wymagana jest znajomość języka polskiego - Zamawiający dopuszcza zatrudnienie na własny koszt przez Wykonawcę tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym, a Wykonawcą. W takiej sytuacji Wykonawca powinien w ofercie złożyć zobowiązanie, iż zatrudni na własny koszt tłumacza języka polskiego. 3) Dokumenty są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub notariusza lub przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy, na każdej zapisanej stronie kserokopii dokumentu. 4) Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Kopia tłumaczenia musi być poświadczona wg zasad określonych w pkt. 3.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz cenowy w/g zał. nr 1a do SIWZ; 2) zobowiązanie podmiotów trzecich, o których mowa w art. 22a ust. 2 Pzp do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy) w/g zał. nr 3a do SIWZ; 3) dokumenty, z których wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy - podpisania oferty, np.: a) pełnomocnictwo dla osoby, występującej w imieniu Wykonawcy, uwzględniające szczegółowy zakres i okres obowiązywania, wskazujące uprawnienia osoby do podpisywania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (jeżeli zostało udzielone); b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – wg zasad opisanych w ust. 10 (jeżeli występuje); 4) dokument, o którym mowa w rozdz. IX ust. 3 pkt 2-5 SIWZ dotyczący wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, w wysokości: 5.000,00 zł. 2. Wadium winno być skutecznie wniesione w terminie nie późniejszym aniżeli termin wskazany na złożenie ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić, przelewem na następujący rachunek bankowy: 10 1160 2202 0000 0000 6192 5327 (konto należy do Powiatu Kętrzyńskiego, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn), z dopiskiem: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór – Bajory Małe – etap II”. Za termin wniesienia wadium uważa się termin wpłynięcia środków na konto wskazane przez Zamawiającego. Wadium wniesione w tej formie Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium w formie innej niż opisana w ust. 4 należy wnieść w oryginale wraz z ofertą, przy czym należy je dołączyć w sposób umożliwiający ewentualny późniejszy zwrot. 6. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i wskazywać tytuł postępowania, którego wadium dotyczy. 7. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 8. Wadium składane w formie innej niż pieniądz musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy; Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyra¬ził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; 9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, ter-minie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania; 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty60,00
Okres gwarancji wykonawczych40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Stosownie do art.144 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje się możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnętrznych uwarunkowań podmiotów wymienionych w preambule umowy, 2) wystąpienia zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiającego, bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia i zmiany terminu realizacji np. zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 3) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, będących podstawą realizacji przedmiotu umowy, spowodowanych błędami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmianą wiedzy technicznej lub zmianą funkcji użytkowej, 4) zmiany technologii robót, materiałów i urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej lub ofercie (za zgodą odpowiednio projektanta i Zamawiającego) pod warunkiem, że: a) zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, w szczególności: − spowoduje poprawienie parametrów technicznych czy estetycznych, w tym z punktu widzenia uwarunkowań związanych z realizacją zamówienia, − wynika z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, b) zastosowania technologii, materiałów, urządzeń stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budo-wie. 5) zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na: a) udokumentowanego i istotnego dla realizacji przedsięwzięcia działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie ter-minie, b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów specyfikacji technologicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR), udokumentowanych w dzienniku budowy przez kierownika budowy/robót i potwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiającego, pod warunkiem, że konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Dopuszczalna jest zmiana o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zamówienia, udokumentowany w dzienniku budowy przez kierownika budowy , potwierdzony przez przedstawiciela zamawiającego, c) konieczności wprowadzenia zmian w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, będących podstawą realizacji przedmiotu umowy, spowodowanych błędami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmianą wiedzy technicznej lub zmianą funkcji użytkowej. Dopuszczalna jest zmiana o czas niezbędny do wprowadzenia w/w zmian, d) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień - powodujące wstrzymanie robót, e) wystąpienie opóźnienia w uzyskaniu decyzji, uzgodnień lub w wykonaniu innych czynności przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności za które wykonawca ponosi odpowiedzialność z zastrzeżeniem, że opóźnienie to przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym w/w akty powinny zostać wydane, f) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, g) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową, h) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją za-mówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), i) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją wi-ny, którejkolwiek ze stron, j) wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów lub z innych nie zawinionych przez żadną ze stron powodów, k) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiające-mu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na te-renie budowy, l) wystąpienia odmiennych od zakładanych w dokumentacji warunków geologicznych i terenowych. 2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 mogą powodować konieczność wykonania robót dodatkowych i zmianę wynagrodzenia. Podstawą ich wyceny jest kosztorys ofertowy wykonawcy sporządzony na podstawie cen jednostkowych robót uzgodnionych przez strony umowy w wyniku negocjacji i zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający jest upoważniony do żądania zmniejszenia wynagrodzenia w związku z ograniczeniem zakresu robót lub wykonaniem robót zamiennych, które nie mogą zostać wycenione na podstawie cen jednostkowych z oferty wykonawcy. W przypadku ograniczenia zakresu robót zmniejszenie następuje na podstawie cen jednostkowych z oferty wykonawcy. Zmiany powyższe nie mogą naruszać art. 144 ust.1b. Pzp. 3. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę, koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane na podstawie protokołów konieczności zawierających uzasadnienie zmian, gdy obydwie strony umowy zgodnie uznają, że jest to konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia oraz gdy zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys ofertowy wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”). Dane te mogą dotyczyć tak samego Wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie Wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem udostępnionych w niniejszym postępowaniu danych osobowych jest: a) w zakresie danych udostępnianych w przetargu nieograniczonym - Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego z siedzibą przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400), b) w zakresie danych dostarczonych na etapie realizacji umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania - Starosta Kętrzyński z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400); - we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych kontakt drogą elektroniczną: Inspektor Ochrony Danych iod@starostwo.ketrzyn.pl lub pisemny na wyżej podany adres Administratora danych (z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”); 2) udostępnione w niniejszym postępowaniu dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 3) odbiorcami udostępnionych w niniejszym postępowaniu danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; dane osobowe mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Kętrzyńskim przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Powiat Kętrzyński; odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu celów określonych w niniejszej klauzuli, w szczególności inne instytucje publiczne, takie jak: sądy, prokuratura, policja, itp. 4) dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy, a następnie będą przechowywane począwszy od dnia zakończenia okresu obowiązywania umowy (wliczając okres rękojmi lub gwarancji) przez okres co najmniej 5 lat (nie krócej jednak, niż okres przedawnienia roszczeń); dane osobowe po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa; 5) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy lub/i osób wskazanych do realizacji zamówienia jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7) udostępniający posiada: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO; 8) udostępniającemu nie przysługuje: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 9) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób, których one dotyczą jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu do-konanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należy-tego wykonania zamówienia, co może skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. Konsekwencje niepodania określonych danych osobowych wynikają z ustawy PZP; 10) Przetwarzanie pozyskanych danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca będzie obowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w SIWZ oraz w toku niniejszego postępowania do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (jak we wzorze formularza oferty – załącznik nr 1 do SIWZ). UWAGI: * Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzy-stania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły