Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w ramach zadania "Dobudowa budynku trzykondygnacyjnego z podpiwniczeniem do bloku "A" wraz z przeprowadzeniem robót remontowo - budowlanych na I piętrze bloku7 "A" dla Oddziału Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Ogłoszenie dodano: 15.05.2019

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Aleje Jana Pawła II, 22-400 Zamość (Lubelskie)

Miejsce: Zamość

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.10.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 30.05.2019, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II: Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w ramach zadania "Dobudowa budynku trzykondygnacyjnego z podpiwniczeniem do bloku "A" wraz z przeprowadzeniem robót remontowo - budowlanych na I piętrze bloku7 "A" dla Oddziału Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, krajowy numer identyfikacyjny 60501340000000, ul. Aleje Jana Pawła II  10 , 22-400  Zamość, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 773 333, e-mail zampupl@szpital.zam.pl, faks 846 386 669.
Adres strony internetowej (URL): www.szpital.zam.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpital.zam.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, za pośrednictwem kuriera, doręczenie osobiście
Adres:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość, kancelaria Szpitala - pokój nr 248

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w ramach zadania "Dobudowa budynku trzykondygnacyjnego z podpiwniczeniem do bloku "A" wraz z przeprowadzeniem robót remontowo - budowlanych na I piętrze bloku7 "A" dla Oddziału Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
Numer referencyjny: AG.ZP 3320.42.19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w ramach zadania „Dobudowa budynku trzykondygnacyjnego z podpiwniczeniem do bloku „A” wraz z przeprowadzeniem robót remontowo – budowlanych na I piętrze w bloku „A” dla Oddziału Kardiologicznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Na przedmiot zamówienia, składa się: 1) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, na podstawie udzielonych pełnomocnictw, wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń w celu wykonania robót zawartych w projekcie przy współudziale Zamawiającego; 2) wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji DSO według projektu i dostawa niezbędnych urządzeń DSO oraz ich montaż i uruchomienie. 3) wykonanie i udokumentowanie pomiarów akustycznych potwierdzających spełnienie wymagań dotyczących parametrów wymaganych od dźwiękowego systemu ostrzegawczego tj.: zrozumiałość mowy, natężenie dźwięku. Pomiary akustyczne należy wykonać zgodnie z normą PN EN 50849 : 2017-04 i wytycznymi CNBOP; 4) wykonanie dokumentacji powykonawczej; 5) wykonanie instrukcji obsługi dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) – instrukcja winna zawierać między innymi szczegółowy opis działań związanych z codzienną obsługą systemu oraz wymaganą obsługą po 3 miesiącach, po 6 miesiącach i po 12 miesiącach i musi być kompatybilna z istniejącym DSO; 6) szkolenie użytkowników dźwiękowego systemu ostrzegawczego każdej strefy i szkolenie osób obsługujących centralę DSO – harmonogram szkoleń zostanie ustalony z Zamawiającym. Szkolenie będzie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. Wykonany dźwiękowy system ostrzegawczy musi współpracować z istniejącym na terenie siedziby Zamawiającego dźwiękowym systemem ostrzegawczym.

II.5) Główny kod CPV: 45310000-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31

II.9) Informacje dodatkowe: Terminy realizacji zamówienia: • Realizacja poszczególnych zadań składających się na przedmiot umowy nastąpi według harmonogramu określającego terminy i kolejność wykonywania tych zadań (dalej jako „harmonogram”), który zostanie opracowany przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym w ciągu 7 (siedmiu) dni licząc od daty zawarcia umowy. Niniejszy harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy. • Zakończenie wszystkich prac objętych harmonogramem, czyli realizacja całego przedmiotu zamówienia (zakończenie realizacji umowy) nastąpi w terminie do dnia 31 października 2019 r. • W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy - po uzyskaniu zgody Zamawiającego, terminy i kolejność wykonania poszczególnych zadań określonych w harmonogramie, mogą ulec zmianie z zachowaniem terminu zakończenia realizacji całego przedmiotu zamówienia (zakończenia realizacji umowy. • Termin zakończenia realizacji umowy może ulec zmianie wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w niniejszej umowie.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji przeciwpożarowych lub/i systemów p.poż (SAP, DSO, SO) o wartości minimum 200.000,00 zł. brutto każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3. zaświadczenie terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 5. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 6. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, 7. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 – 4: 1) pkt. 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy; 2) pkt 2 – 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 2 lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, można je zastąpić dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zdanie dotyczące terminów stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający ma prawo zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie w art. 24 ust. 1 pkt. 13 , 14 i 21 ustawy Pzp, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przedmiotowy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji przeciwpożarowych lub/i systemów p.poż (SAP, DSO, SO) o wartości minimum 200.000,00 zł. brutto każda wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Opis oferowanych urządzeń z określeniem nazwy, modelu urządzenia, producenta, kraju pochodzenia, roku produkcji.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty, informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta: 1. Formularz „Oferta Wykonawcy” (sporządzony według załączonego wzoru - integralnej części SIWZ). 2. Kosztorys ofertowy zawierający: - stronę tytułową z informacjami o łącznej cenie netto, wartości podatku VAT, łącznej cenie brutto, stawce roboczogodziny, narzutach (kosztach pośrednich, zysku, stawce podatku VAT), osobie sporządzającej kosztorys, dacie sporządzenia kosztorysu, - wszystkie pozycje z przedmiaru robót (jednostki obmiaru i ich ilości nie mogą być zmieniane), - podstawy opracowania, - ceny jednostkowe robót, - wyszczególnienie i rodzaj zastosowanych materiałów i urządzeń. Wykonawca podpisuje kosztorys oraz parafuje jego wszystkie strony. Zamawiający informuje, że nie złożenie dokumentów, oświadczeń, informacji, o których mowa wyżej w pkt 1 – 2 spowoduje odrzucenie oferty jako nieodpowiadającej treści SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji jakości na roboty, użyte materiały, urządzenia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany są określone we wzorze umowy integralnej części SIWZ: § 11 OGÓLNE WARUNKI ZMIANY UMOWY 1. Zakazuje się zmian istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianami przewidzianymi w treści niniejszej umowy. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 3. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zgody Zamawiającego i dokonywane będą w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności. 4. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o ewentualnej potrzebie dokonania zmiany. 5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny wniosek dotyczący proponowanych zmian. Wniosek powinien zawierać co najmniej: 1) dokładny opis proponowanych przez Wykonawcę zmian; 2) uzasadnienie dla dokonania zmian w zakresie robót, w tym korzyści dokonania zmiany dla Zamawiającego; 3) ewentualne koszty związane ze zmianą, przewidywany wpływ wykonania dokonanej zmiany na wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 umowy; 4) czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wpływ na ustalony termin zakończenia wykonania umowy. 6. Zamawiający przedstawi Wykonawcy pisemną odpowiedź odnośnie proponowanej zmiany w terminie do 7 dni licząc od dnia otrzymania pisma. 7. Nie stanowi zmiany Umowy: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony. § 12 ZMIANA TERMINU 1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na: 1) wystąpienia siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych, 2) rezygnację z wykonania części Umowy, 3) konieczności zmiany zakresu robót, 4) aktualizację rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy bądź z innych przyczyn o charakterze technologicznym, bądź też z innych obiektywnych przyczyn, 5) konieczności dokonania zmian w dokumentacji technicznej, 6) konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, 7) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 8) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 9) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 10) z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 11) ustalenia innych warunków płatności. 2. Oprócz przypadków wymienionych w ust. 1 Zamawiający może wyrazić zgodę na przedłużenie terminów wykonania umowy, o których mowa w § 2 umowy na podstawie należycie uzasadnionego wniosku Wykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego, jeżeli taka zmiana terminu nie narusza interesu Zamawiającego. 3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie terminów płatności i innych z uwagi na: 1) nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego, 2) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 3) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 4) wystąpienie siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych. 4. Wszystkie powyższe postanowienia zawarte w ust. 1- 3 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Siła wyższa jest to zdarzenie, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia: • wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; • terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; • skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę; • klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; • bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców. • inne wydarzenia losowe. 5. Do postanowień niniejszego paragrafu odpowiednie zastosowanie ma § 11 umowy. § 13 ZMIANY MATERIAŁÓW, INNE 1. Wykonawca wykonuje wszystkie roboty w oparciu o materiały, sprzęt, urządzenia przewidziane w dokumentacji technicznej. 2. Zmiana polegająca na zastosowaniu materiałów, sprzętu, urządzeń innych niż przewidziane w dokumentacji technicznej może nastąpić tylko za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi, o każdej potrzebie dokonania zmian w materiałach, sprzęcie, urządzeniach. 3. Zmiany materiałów, sprzętu urządzeń mogą nastąpić w przypadku: 1) obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanymi robotami, 2) poprawienia parametrów technicznych, 3) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, 4) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu umowy innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązujących przepisów. 4. Wykonawca ponosi w całości koszty wynikające z zastosowania bez zgody Zamawiającego materiałów, sprzętu, urządzeń nieprzewidzianych / niezgodnych z wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej. 5. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zastosowania materiałów i sprzętu innych niż przewidziane w dokumentacji technicznej, jeżeli uzna je za niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 6. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany materiałów, sprzętu, urządzeń zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 7. Dopuszcza się możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub innych, których konieczność wynikła w trakcie realizacji umowy w stosunku do przewidzianych w dokumentacji np. robót, których ilość jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót została zaniżona w odniesieniu do faktycznej ilości jednostek przedmiarowych, którą należy wykonać celem zrealizowania i oddania do eksploatacji przedmiotu umowy, lub robót niewykraczających swym zakresem poza przedmiot zamówienia określony w § 1 umowy, które zostały pominięte w przedmiarze robót, a których wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do eksploatacji przedmiotu umowy, zgłoszonych przez Zamawiającego, kierownika robót lub koordynatora robót. Rozliczenie robót wynikających z wprowadzonych zmian a mających wpływ na cenę umowy (zmniejszenie lub zwiększenie ceny umowy) nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego opracowanego w oparciu o ceny jednostkowe robót zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takich cen w tym kosztorysie, w oparciu o aktualne ceny publikowane przez ORGBUD-SERWIS oraz nakłady normatywne zawarte w powszechnie stosowanych Katalogach Nakładów Rzeczowych i Kosztorysowych Normach Nakładów Rzeczowych. 8. Do postanowień niniejszego paragrafu odpowiednie zastosowanie ma § 11 umowy. § 14 ZMIANA PODWYKONAWCY 1. Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawców, o których mowa w § 7 umowy, jedynie za uprzednim pisemnym poinformowaniem Zamawiającego. 2. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę podwykonawcy w następujących przypadkach: 1) niewywiązywania się podwykonawcy z obowiązków wynikających z umowy, 2) zdarzeń losowych zaistniałych po stronie podwykonawcy, 3) jeżeli zmiana podwykonawcy konieczna jest z jakiegokolwiek innego powodu niezależnego od Wykonawcy. 3. Zamawiający może zażądać zmiany podwykonawcy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków. Zamawiający przedstawi Wykonawcy żądanie zmiany podwykonawcy na piśmie, na zasadach określonych niniejszą umową.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
POUFNOŚĆ INFORMACJI 1. Strony prowadzą współpracę związaną z realizacją przedmiotu Umowy i w związku z tym Zamawiający udostępnia informacje i materiały dotyczące zakresu współpracy. 2. Korespondencja prowadzona między Stronami w związku z wykonywaniem Umowy oraz wszelkie informacje i materiały uzyskane przez Wykonawcę (jego personel lub podwykonawców) odnoszące się do realizacji Umowy, mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy. 3. Wykonawca będzie zachowywać zasady poufności w stosunku do wszystkich dokumentów, materiałów i opracowań wykonanych na rzecz i zlecenie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, uzyskanych w ramach realizacji niniejszej Umowy i nie będzie udostępniał ich osobom trzecim w jakikolwiek sposób, w okresie prowadzonej współpracy oraz po jej zakończeniu. 4. Wszelkich informacji na temat realizacji przedmiotu umowy, udziela osobom trzeci oraz podmiotom i instytucjom nie związanym z realizacją Umowy, wyłącznie Zamawiający lub osoby przez niego pisemnie upoważnione, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca jest uprawniony do udzielania informacji na temat realizacji przedmiotu umowy w zakresie, w jakim jest to konieczne do prowadzenia działań promocyjnych stanowiących przedmiot Umowy. Zakres informacji podawanych przez Wykonawcę w ramach działań promocyjnych wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Postanowienia o poufności wymienione powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy w ujawnieniu informacji, jeżeli Zamawiający lub osoba działająca w imieniu Zamawiającego uzna, że informacje mogą być ujawnione i udzieli w tym celu pisemnej zgody lub obowiązek ujawnienia takich informacji wynikał będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 5. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania przez Wykonawcę, jego personel lub podwykonawców, w wyniku czego Zamawiający poniósłby szkodę, Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną z tego tytułu. 6. W celu realizacji postanowień niniejszego paragrafu ustala się, że „informacja poufna” oznacza informację techniczną, technologiczną, organizacyjną i/lub handlową otrzymaną lub uzyskaną w sposób zamierzony lub niezamierzony od drugiej strony w formie pisemnej, ustnej, czy też elektronicznej, w związku z realizacją niniejszej umowy. „Informacje poufne” to w szczególności informacje, które strony otrzymały bezpośrednio od siebie nawzajem, a także za pośrednictwem osób działających w imieniu drugiej strony lub osób trzecich, nieujawnione przez stronę, której dotyczą do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieoznaczony krąg osób. Za informację poufną strony uznają również wszelkie dane osobowe dotyczące w szczególności pacjentów Zamawiającego czy też osób u niego zatrudnionych, a które zostały powzięte przez Wykonawcę w toku realizacji przedmiotowej umowy. Do ochrony danych osobowych mają zastosowanie przepisy art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1), dalej „RODO” i odpowiednio przepisy niniejszego § 25 umowy. 7. Obowiązek zachowania tajemnicy informacji poufnych obciąża strony przez okres obowiązywania umowy a także, przez okres 5 lat licząc od daty zakończenia jej obowiązywania.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-30, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły