Opracowanie dokumentu pn. „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 roku”.

Ogłoszenie dodano: 14.05.2019

Zamawiający: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, ul. Krakowska, 45-075 Opole (Opolskie)

Miejsce: Opole

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 16.12.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 21.05.2019, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 11.06.2019 14.05.2019 14.05.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510116611-N-2019 z dnia 11-06-2019 r.
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: Opracowanie dokumentu pn. „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 roku”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo rozwojowej w latach 2020 - 2026
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 546845-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Krajowy numer identyfikacyjny 16012870100000, ul. ul. Krakowska  38, 45-075  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 40 33 600, e-mail biuro@ocrg.opolskie.pl, faks 77 40 33 609.
Adres strony internetowej (url): http://bip.ocrg.opolskie.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentu pn. „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 roku”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DOA/323/36/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Opracowanie dokumentu pn. „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 roku”. Celem zamówienia jest opracowanie dokumentu o nazwie Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do 2027 roku w tym określenie wiodących kierunków polityki innowacyjnej regionu do roku 2027 przy jednoczesnym usprawnieniu procesów zarządczych oraz ukierunkowaniu interwencji na obszary o potencjalnie największej dynamice wzrostu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71620000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 16666.67
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Email wykonawcy: biuro@opole.frdl.pl
Adres pocztowy: ul. Krakowska 51
Kod pocztowy: 45-018
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 205000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 119800.76
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 205000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500045043-N-2018 z dnia 01-03-2018 r.
Urząd Miejski w Chojnowie: Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora km 11 + 825 w Chojnowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 546845-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski w Chojnowie, Krajowy numer identyfikacyjny 52503300000, ul. Pl. Zamkowy  1, 59225   Chojnów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 768 187 840, e-mail urzad.miejski@chojnow.net.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): chojnow.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora km 11 + 825 w Chojnowie.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa kładki dla pieszych na rzece Skora km 11 + 825 w Chojnowie. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: - przygotowanie, wbijanie oraz elaborację betonem pali podpór; - wykonanie wzmocnienia brzegów koryta rzeki; - wykonanie oczepu podpory z łożyskiem; - wykonanie konstrukcji przęsłowej; - wykonanie przyczółków kładki; - wykonanie pokładu oraz poręczy kładki; - wykonanie dojść do kładki; UWAGA! MONTAŻ KONSTRUKCJI NOŚNEJ KŁADKI NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKIEM NR 6 PROJEKTU BUDOWLANEGO! WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAĆ NA BUDOWIE. MALOWANIE ELEMENTÓW STALOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM FARBAMI „NA RDZĘ” BEZ PIASKOWANIA! Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót zawiera projekt budowlano-wykonawczy budowy kładki dla pieszych nad rzeką Skora w km 11+825 w miejscowości Chojnów. Ofertę (cena ryczałtowa) należy przygotować na podstawie projektu i wizji lokalnej. Przedmiar robót jest dokumentem jedynie pomocniczym. 2. Wymagane cechy materiałów, produktów oraz usług o jakich stanowi art. 30 ust. 8 Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności dla materiałów budowlanych i urządzeń przed ich wbudowaniem, 3. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry, jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ. 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz 1502 ze zm.) pracę co najmniej czterech osób wykonujących roboty związane z konstrukcjami mostów lub kładek. 5. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót zawiera projekt budowlany: „Budowa kładki dla pieszych”. Przedmiary robót są dokumentami tylko pomocniczymi. 6. Warunki wykonania zamówienia: - Zamówienie powinno być wykonane w nieprzekraczalnym terminie do 16.12.2017 r. - Wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36, 48 lub 60 m-cy (zgodnie z deklaracją Wykonawcy) od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego - Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną inwestycji, w tym sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (4 kpl.) - przed podpisaniem umowy o roboty budowlane Wykonawca sporządzi harmonogram prac, który będzie załącznikiem do umowy, - Wykonawca obowiązany jest dołączyć certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla użytych materiałów i urządzeń; - Wszystkie roboty muszą odpowiadać Polskim Normom Branżowym oraz Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Projekt budowlany w wersji elektronicznej oraz przedmiary robót dołączone są do niniejszej specyfikacji oraz są dostępne do wglądu u Zamawiającego. Proponuje się Wykonawcom przeprowadzenie wizji w terenie przed złożeniem oferty.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45113000-2

Dodatkowe kody CPV: 45221113-7, 45246000-3, 45233261-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp . Cena oferty z najniższą ceną w dużej mierze przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia, tj. o 185 700,00 zł.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500044876-N-2018 z dnia 01-03-2018 r.
Urząd Miejski w Chojnowie: Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora km 11+825 w Chojnowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 546845-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski w Chojnowie, Krajowy numer identyfikacyjny 52503300000, ul. Pl. Zamkowy  1, 59225   Chojnów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 768 187 840, e-mail urzad.miejski@chojnow.net.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): chojnow.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora km 11+825 w Chojnowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RG.271.15.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa kładki dla pieszych na rzece Skora km 11 + 825 w Chojnowie. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: - przygotowanie, wbijanie oraz elaborację betonem pali podpór; - wykonanie wzmocnienia brzegów koryta rzeki; - wykonanie oczepu podpory z łożyskiem; - wykonanie konstrukcji przęsłowej; - wykonanie przyczółków kładki; - wykonanie pokładu oraz poręczy kładki; - wykonanie dojść do kładki; Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót zawiera projekt budowlano-wykonawczy budowy kładki dla pieszych nad rzeką Skora w km 11+825 w miejscowości Chojnów. Ofertę (cena ryczałtowa) należy przygotować na podstawie projektu i wizji lokalnej. Przedmiar robót jest dokumentem jedynie pomocniczym. 2. Wymagane cechy materiałów, produktów oraz usług o jakich stanowi art. 30 ust. 8 Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności dla materiałów budowlanych i urządzeń przed ich wbudowaniem, 3. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry, jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ. 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz 1502 ze zm.) pracę co najmniej czterech osób wykonujących roboty związane z konstrukcjami mostów lub kładek. 5. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót zawiera projekt budowlany: „Budowa kładki dla pieszych”. Przedmiary robót są dokumentami tylko pomocniczymi. 6. Warunki wykonania zamówienia: - Zamówienie powinno być wykonane w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2017 r. - Wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36, 48 lub 60 m-cy (zgodnie z deklaracją Wykonawcy) od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego - Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną inwestycji, w tym sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (4 kpl.) - przed podpisaniem umowy o roboty budowlane Wykonawca sporządzi harmonogram prac, który będzie załącznikiem do umowy, - Wykonawca obowiązany jest dołączyć certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla użytych materiałów i urządzeń; - Wszystkie roboty muszą odpowiadać Polskim Normom Branżowym oraz Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Projekt budowlany w wersji elektronicznej oraz przedmiary robót dołączone są do niniejszej specyfikacji oraz są dostępne do wglądu u Zamawiającego. Proponuje się Wykonawcom przeprowadzenie wizji w terenie przed złożeniem oferty.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45113000-2

Dodatkowe kody CPV: 45221113-7, 45246000-3, 45233261-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Cena oferty z najniższą ceną w dużej mierze przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia, tj. o 348 341,14 zł.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły