Modernizacja nawierzchni dróg gminnych destruktem z betonu asfaltowego

Ogłoszenie dodano: 09.05.2019

Zamawiający: Miasto i Gmina Krotoszyn, Kołłątaja, 63-700 Krotoszyn (Wielkopolskie)

Miejsce: Krotoszyn

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 27.05.2019, godzina: 09:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 24.06.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510126343-N-2019 z dnia 24-06-2019 r.
Miasto i Gmina Krotoszyn: Modernizacja nawierzchni dróg gminnych destruktem z betonu asfaltowego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 545312-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto i Gmina Krotoszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 25085487200000, ul. Kołłątaja  7, 63-700  Krotoszyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 7227454, 62 722 74 34, e-mail zp@um.krotoszyn.pl, faks 62 594 05 01.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.krotoszyn.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja nawierzchni dróg gminnych destruktem z betonu asfaltowego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IR.271.8.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia stanowi modernizacja dróg gminnych destruktem z betonu asfaltowego: ulicy Leśnej w Gorzupi, ulicy Leśnej w Kobiernie, ulicy Odolanowskiej w Chwaliszewie, ulicy Pogodnej w Biadkach oraz ulica Stawnej w Orpiszewie. Roboty budowlane polegają na utwardzeniu istniejącej nawierzchni drogi destruktem z betonu asfaltowego (frezowina), utrwaleniu powierzchniowym emulsją asfaltową oraz grysem kamiennym, utwardzeniu pobocza drogi kruszywem granitowym oraz wymiana oznakowania. Zakres robót: - Ulica Leśna w Gorzupi – parametry utwardzanego odcinka: długość ok. 480 m szerokość 3,5 m, szerokość obustronnie utwardzanego pobocza 0,4 m; - Ulica Leśna w Kobiernie – parametry utwardzanego odcinka: długość ok. 370 m szerokość 3,5 m, szerokość obustronnie utwardzanego pobocza 0,4 m; - Ulica Odolanowska w Chwaliszewie – parametry utwardzanego odcinka: długość ok. 180 m szerokość 4,0 m, szerokość obustronnie utwardzanego pobocza 0,4 m; - Ulica Pogodna w Biadkach – parametry utwardzanego odcinka: długość ok. 470 m szerokość od 3,0 m, szerokość obustronnie utwardzanego pobocza 0,4 m; - Ulica Stawna w Orpiszewie – parametry utwardzanego odcinka: długość ok. 200 m szerokość od 3,5 m, szerokość obustronnie utwardzanego pobocza 0,4 m. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. roboty polegające na układaniu destruktu z betonu asfaltowego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 448305.08
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy: biuro@infrakom.eu
Adres pocztowy: ul. Nowowiejskiego 4
Kod pocztowy: 64-000
Miejscowość: Kościan
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 433638.04
Oferta z najniższą ceną/kosztem 433638.04
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 433638.04
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły