Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu i przebudowy dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2019r.

Ogłoszenie dodano: 07.05.2019

Zamawiający: Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego, Plac Słowiański, 82-200 Malbork (Pomorskie)

Miejsce: Malbork

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 15.07.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 16.05.2019, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 14.06.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego: Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu i przebudowy dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2019r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Plac Słowiański  17 , 82-200  Malbork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 556 460 400, e-mail starostwo@powiat.malbork.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): bip.powiat.malbork.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne bip.powiat.malbork.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
bip.powiat.malbork.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
bip.powiat.malbork.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu i przebudowy dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2019r.
Numer referencyjny: OR.272.10.2019.II
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu i przebudowy dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2019r. Zadanie nr 1 Budowa chodnika na odcinku Lisewo V – Lisewo. Zaprojektować budowę chodnika na odcinku Lisewo V – Lisewo zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej w ramach przebudowy drogi nr 2340G Nowy Dwór Gd. – Nowy Staw – Tczew ok. 0,7km i nr 2916G Lisewo Malborskie – Kończewice – Dk 22 ok. 0,3km, na odcinku Lisewo – Lisewo V. W celu wykonania dokumentacji projektowej należy uwzględnić poniższe wytyczne: 1 Chodnik dla pieszych o szerokości 1,5m. 2 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości chodnika. 3 Wykonanie warstwy odsączającej. 4 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego. 5 Ułożenie ław betonowych z oporem pod krawężnik. 6 Ułożenie krawężników betonowych i obrzeży betonowych. 7 Ułożenie kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej na chodniku. 8 Ułożenie kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, czerwonej na wjazdach do posesji. 9 Uwzględnić istniejące zadrzewienie ( np. wycinka drzew, frezowanie i usuwanie istniejących karpin). Zadanie nr 2 Budowa chodnika w miejscowości Myszewo. Zaprojektować budowę chodnika dla pieszych z kostki betonowej zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2303G Rychnowo – Żuławskie – Myszewo w miejscowości Myszewo W celu wykonania dokumentacji projektowej należy uwzględnić poniższe wytyczne: 1 Chodnik dla pieszych o szerokości 1,5m. 2 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości chodnika. 3 Wykonanie warstwy odsączającej. 4 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego. 5 Ułożenie ław betonowych z oporem pod krawężnik. 6 Ułożenie krawężników betonowych i obrzeży betonowych. 7 Ułożenie kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej na chodniku. 8 Ułożenie kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, czerwonej na wjazdach do posesji. 9 Uwzględnić bariery ochronne. 10 Uwzględnić istniejące zadrzewienie ( np. wycinka drzew, frezowanie i usuwanie istniejących karpin). Etap I dł. odc. ok.0,60km Etap II dł. odc. ok.0,60km Zadanie nr 3 Remont chodnika przy drodze Nr 2930G w miejscowości Królewo. Zaprojektować remont chodnika dla pieszych zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej w ramach remontu drogi powiatowej nr 2930G Królewo – Janówka – Kaczynos w miejscowości Królewo. W celu wykonania dokumentacji projektowej należy uwzględnić poniższe wytyczne: 1 Chodnik dla pieszych o szerokości 1,3m. 2 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości chodnika. 3 Wykonanie warstwy odsączającej. 4 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego. 5 Ułożenie ław betonowych z oporem pod krawężnik. 6 Ułożenie krawężników betonowych i obrzeży betonowych. 7 Ułożenie kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej na chodniku. 8 Ułożenie kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, czerwonej na wjazdach do posesji. 9 Uwzględnić gestorów sieci podziemnej 10 Uwzględnić istniejące zadrzewienie ( np. wycinka drzew, frezowanie i usuwanie istniejących karpin).

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, tj. przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w niniejszym SIWZ. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów jeżeli Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-07-15
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-07-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi przedstawić wykaz usług tj. wykonanych dokumentacji projektowych, których przedmiotem były roboty budowlane. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że projektował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa związana z wykonaniem dokumentacji projektowych została wykonana, oraz z załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawcy winni udokumentować TYLKO realizację usługi w zakresie: Zadanie 1 Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie robót budowlanych obejmujących budowę/przebudowę/remont lub modernizację chodnika o długości minimalnej 0,5km Zadanie 2 Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie robót budowlanych obejmujących budowę/przebudowę/remont lub modernizację chodnika o długości minimalnej 0,5km Zadanie 3 Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie robót budowlanych obejmujących budowę/przebudowę/remont lub modernizację chodnika o długości minimalnej 0,5km Wykonaną usługę należy potwierdzić w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości ( ilości można łączyć ). Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia spełniającą wymienione poniżej wymagania. Wymaga się, dysponowania: • minimum jedną osobą na stanowisku projektanta, • posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania robót budowlanych w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa, • posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku projektanta nad robotami drogowymi, • należąca na dzień składania ofert do izby gospodarczej. • która wykonała minimum jedną dokumentację projektową: Zadanie 1 w zakresie robót budowlanych obejmujących budowę/przebudowę/remont lub modernizację chodnika o długości minimalnej 0,5km. Zadanie 2 w zakresie robót budowlanych obejmujących budowę/przebudowę/remont lub modernizację chodnika o długości minimalnej 0,5km. Zadanie 3 w zakresie robót budowlanych obejmujących budowę/przebudowę/remont lub modernizację chodnika o długości minimalnej 0,5km. wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat. Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania ofert.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy Pzp. 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt. 8 ustawy Pzp. 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt. 8ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający żąda następujących dokumentów: Wykonawca musi przedstawić wykaz usług tj. wykonanych dokumentacji projektowych, których przedmiotem były roboty budowlane. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że projektował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa związana z wykonaniem dokumentacji projektowych została wykonana, oraz z załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego nadzór nad robotami budowlanymi był wykonany o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek ten należy spełnić łącznie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Doświadczenie personelu kluczowego40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Zakres zmian umowy zostanie uzgodniony przez Strony po otrzymaniu pisemnego wniosku wraz z jego uzasadnieniem. 2. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie siedziby. Jeśli nie dopełni tego obowiązku, korespondencję skierowaną na adres wskazany we wstępie umowy uważa się za skutecznie dostarczoną. § 12
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 2 Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie budzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503, z późn. zm.). Wykonawca powinien więc wykazać, iż zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do dnia składania ofert, mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub posiadają wartość gospodarczą oraz Wykonawca podjął w stosunku do nich czynności zmierzające do zachowania ich w poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3 Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503, z późn. zm.)” - zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. 4 Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach i dokumentach składanych przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych informacji oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić przed upływem terminu do złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień. 5 W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-16, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu i przebudowy dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2019r
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 1 Budowa chodnika na odcinku Lisewo V – Lisewo Zaprojektować budowę chodnika na odcinku Lisewo V – Lisewo zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej w ramach przebudowy drogi nr 2340G Nowy Dwór Gd. – Nowy Staw – Tczew ok. 0,7km i nr 2916G Lisewo Malborskie – Kończewice – Dk 22 ok. 0,3km, na odcinku Lisewo – Lisewo V. W celu wykonania dokumentacji projektowej należy uwzględnić poniższe wytyczne: 1 Chodnik dla pieszych o szerokości 1,5m. 2 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości chodnika. 3 Wykonanie warstwy odsączającej. 4 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego. 5 Ułożenie ław betonowych z oporem pod krawężnik. 6 Ułożenie krawężników betonowych i obrzeży betonowych. 7 Ułożenie kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej na chodniku. 8 Ułożenie kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, czerwonej na wjazdach do posesji. 9 Uwzględnić istniejące zadrzewienie ( np. wycinka drzew, frezowanie i usuwanie istniejących karpin).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Doświadczenie personelu kluczowego40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu i przebudowy dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2019r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 2 Budowa chodnika w miejscowości Myszewo. Zaprojektować budowę chodnika dla pieszych z kostki betonowej zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2303G Rychnowo – Żuławskie – Myszewo w miejscowości Myszewo W celu wykonania dokumentacji projektowej należy uwzględnić poniższe wytyczne: 1 Chodnik dla pieszych o szerokości 1,5m. 2 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości chodnika. 3 Wykonanie warstwy odsączającej. 4 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego. 5 Ułożenie ław betonowych z oporem pod krawężnik. 6 Ułożenie krawężników betonowych i obrzeży betonowych. 7 Ułożenie kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej na chodniku. 8 Ułożenie kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, czerwonej na wjazdach do posesji. 9 Uwzględnić bariery ochronne. 10 Uwzględnić istniejące zadrzewienie ( np. wycinka drzew, frezowanie i usuwanie istniejących karpin). Etap I dł. odc. ok.0,60km Etap II dł. odc. ok.0,60km
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
doswiadczenie personelu kluczowego40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu i przebudowy dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2019r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 3 Remont chodnika przy drodze Nr 2930G w miejscowości Królewo. Zaprojektować remont chodnika dla pieszych zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej w ramach remontu drogi powiatowej nr 2930G Królewo – Janówka – Kaczynos w miejscowości Królewo. W celu wykonania dokumentacji projektowej należy uwzględnić poniższe wytyczne: 1 Chodnik dla pieszych o szerokości 1,3m. 2 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości chodnika. 3 Wykonanie warstwy odsączającej. 4 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego. 5 Ułożenie ław betonowych z oporem pod krawężnik. 6 Ułożenie krawężników betonowych i obrzeży betonowych. 7 Ułożenie kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej na chodniku. 8 Ułożenie kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, czerwonej na wjazdach do posesji. 9 Uwzględnić gestorów sieci podziemnej 10 Uwzględnić istniejące zadrzewienie ( np. wycinka drzew, frezowanie i usuwanie istniejących karpin).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PlN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
doświadczenie personelu kluczowego40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły