Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Zielonki wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2019/2020

Ogłoszenie dodano: 06.05.2019

Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska, 32-087 Zielonki (Małopolskie)

Miejsce: Zielonki

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 26.06.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 14.05.2019, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 08.06.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach: Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Zielonki wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2019/2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W ZIELONKACH ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki, Powiat: krakowski, Województwo: małopolskie, Tel. +48 (012) 285-02-98, +48 (012) 285-04-90, +48 (012) 285-02-98, fax. +48 (012) 285-04-90 wew. 102, e-mail. gzeas@zielonki.pl, godz. urzędowania: pon. 9.00-17.00, wt.-pt. 7.45-15.45 prowadzi postępowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, którym jest Gmina Zielonki 32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, tel. +48 (012) 285-08-50, fax. +48 (012) 285-09-50, poczta elektroniczna (e-mail): ug@zielonki.pl
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach, krajowy numer identyfikacyjny 35794681200000, ul. ul. Galicyjska  17 , 32-087  Zielonki, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 012 285 04 90, e-mail gzeas@zielonki.pl, faks 012 285 04 90 wew.102.
Adres strony internetowej (URL): www.gzeas.zielonki.org
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.malopolska.pl/gzeaszkol1,m,319828,2019.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.malopolska.pl/gzeaszkol1,m,319828,2019.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Adres wskazany w sekcji I.1.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Zielonki wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2019/2020
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części zamówienia. Zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy na jedną, dwie lub trzy części zamówienia.


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część zamówienia nr 1: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach (zwanej dalej SP w Bibicach) wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2019/2020. Przedmiotem zamówienia w zakresie części nr 1 jest dowóz uczniów z domu do szkoły i ze szkoły do domu wraz z zapewnieniem opieki, które obejmuje świadczenie usług przewozowych taborem przystosowanym do usług transportu zbiorowego w celu dowiezienia uczniów z miejsca zamieszkania do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania ucznia i zapewnienie opieki uczniom w czasie przejazdu na wskazanych trasach. Trasa przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach- szkoła - Bibice, Węgrzce, ul. Magiczne Wzgórze, Węgrzce – Sudoł, Dziekanowice - kapliczka, Bosutów I, Bosutów II, , Bosutów III – Remiza, Bosutów – ul. Leśna, Boleń I – Pętla Autobusowa, Boleń II – Dom Matejki, Boleń III – Gabinet Weterynaryjny, Boleń IV – ul. Legionistów, Michałowice – Komora, Michałowice – Banasiówka, Os. Michałki, Michałowice ul. Brzozowa, Las Michałowski, Bibice, ul. Na Czekaj – szkoła. Przybliżona liczba kilometrów ww. kursu: ok. 21 km. W ciągu jednego dnia realizacji usługi przewidzianych jest do wykonania ok. 5 kursów: 2 kursy poranne – dowóz oraz 3 kursy popołudniowe – odwóz. Liczba kursów może ulec zmianie: zastosowano prawo opcji, o którym mowa wart. 34 ust. 5 ustawy P.z.p., -25% - +25% kursów podstawowych. Dzienny przewóz uczniów z domu do szkoły i ze szkoły do domu (łącznie rano i po południu) wynosić będzie ok. 105 kilometrów. Liczba kilometrów może ulec zmianie: zastosowano prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy P.z.p, -25% - +25% kilometrów dziennych. Przewozem objętych będzie - ok. 70 uczniów. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa ponadto wzór umowy. Część zamówienia nr 2: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi (zwanej dalej SP w Korzkwi) wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2019/2020. Przedmiotem zamówienia w zakresie części nr 2 jest dowóz uczniów z domu do szkoły i ze szkoły do domu wraz z zapewnieniem opieki, które obejmuje świadczenie usług przewozowych taborem przystosowanym do usług transportu zbiorowego w celu dowiezienia uczniów z miejsca zamieszkania do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania ucznia i zapewnienie opieki uczniom w czasie przejazdu na wskazanych trasach. Trasa przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi - szkoła Korzkiew - Brzozówka ul. Zielona Droga, Brzozówka ul. Spacerowa, Brzozówka ul. Leśna, Brzozówka ul. Ogrodowa - Korzkiew- szkoła. Przybliżona liczba kilometrów ww. kursu: ok. 12,5 km. W ciągu jednego dnia realizacji usługi przewidzianych jest do wykonania ok. 2 kursów. Liczba kursów może ulec zmianie: zastosowano prawo opcji, o którym mowa wart. 34 ust. 5 ustawy P.z.p., -50% - +50% kursów podstawowych. Dzienny przewóz uczniów z domu do szkoły i ze szkoły do domu (łącznie rano i po południu) wynosić będzie ok. 25 kilometrów. Liczba kilometrów może ulec zmianie: zastosowano prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy P.z.p, -50% - +50% kilometrów dziennych. Przewozem objętych będzie - ok. 7 uczniów. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa ponadto wzór umowy. Część zamówienia nr 3: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach (zwanej dalej SP w Zielonkach) wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2019/2020. Przedmiotem zamówienia w zakresie części nr 3 jest dowóz uczniów z domu do szkoły i ze szkoły do domu wraz z zapewnieniem opieki, które obejmuje świadczenie usług przewozowych taborem przystosowanym do usług transportu zbiorowego w celu dowiezienia uczniów z miejsca zamieszkania do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania ucznia i zapewnienie opieki uczniom w czasie przejazdu na wskazanych trasach. Trasa przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach - szkoła Zielonki, Trojanowice – Lewiatan - Trojanowice - Pętla, Garlica Murowana, Zielonki ul. Marzycieli - Marszowiec – szkoła. W ciągu jednego dnia realizacji usługi przewidzianych jest do wykonania ok. 3 kursów. Liczba kursów może ulec zmianie: zastosowano prawo opcji, o którym mowa wart. 34 ust. 5 ustawy P.z.p., -35% - +35% kursów podstawowych. Dzienny przewóz uczniów z domu do szkoły i ze szkoły do domu (łącznie rano i po południu) wynosić będzie ok. 60 kilometrów. Liczba kilometrów może ulec zmianie: zastosowano prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy P.z.p, -35% - +35% kilometrów dziennych. Przewozem objętych będzie - ok. 53 uczniów. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa ponadto wzór umowy.

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-06-26
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-09-02 2020-06-26

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: Posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, wyrażające się posiadaniem aktualnie obowiązującego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego osób z kierowcą, aktualnie obowiązującej, odpowiedniej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Znajdowania się w sytuacji finansowej i ekonomicznej wyrażającej się: posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 złotych i ubezpieczenia NW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)- dla każdej z części zamówienia. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przyznana zostanie więcej niż jedna część zamówienia do realizacji w tym samym czasie, jako wykazanie spełnienia powyższych warunków będzie spełnienie sumy wymogów określonych odpowiednio dla każdej z części z przyznanych części zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: 1. Dysponowanie minimum 1 pojazdem – autobusem (plus autobusem zastępczym), spełniającym następujące wymagania: wiek autobusu w dniu otwarcia ofert nie może wynosić więcej niż 10 lat (licząc od daty produkcji- rok produkcji), autobus ma ważny przegląd techniczny pojazdu, polisę OC i NW, minimalna ilość miejsc siedzących ma wynosić: dla części zamówienia nr 1 – dowóz do SP w Bibicach – 45 miejsc, dla części zamówienia nr 2 – dowóz do SP w Korzkwi – 10 miejsc, dla części zamówienia nr 3 – dowóz do SP w Zielonkach – 25miejsc. 2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. min. 1 osobą, która przy realizacji zamówienia sprawować będzie w czasie przewozu opiekę nad przewożonymi dziećmi, posiadającą doświadczenie w opiece nad dowożonymi dziećmi. Opiekunem może być osoba dorosła, niekarana, prawna fizycznie i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz dysponowanie min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami, wymaganymi do realizacji zamówienia - dla każdej z części zamówienia. 3. Posiadania wiedzy i doświadczenia, wyrażającego się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert - usługi lub usług przewozu uczniów taborem przystosowanym do transportu zbiorowego, których łączna wartość wyniosła nie mniej niż brutto 50 000 zł – dla każdej z części zamówienia. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przyznana zostanie więcej niż jedna część zamówienia do realizacji w tym samym czasie, jako wykazanie spełnienia powyższych warunków będzie spełnienie sumy wymogów określonych odpowiednio dla każdej z części z przyznanych części zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie postanowienia sekcji II pkt. 2 ppkt. 2.12) SIWZ. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającymi składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykaz pojazdów - autobusów wraz z ich charakterystyką w szczególności zawierającą następujące informacje: marka, data produkcji, data i ważność przeglądu technicznego, ilość miejsc siedzących wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 3. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty wykonawca dołączyć ma aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu udziału w postępowaniu oraz oświadczenie dotyczące podstaw do wykluczenia - wzory oświadczeń stanowią odpowiednio załączniki nr 2 oraz nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa wyżej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego 10,00
Wiek pojazdu, którym świadczony będzie dowóz30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-14, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach (zwanej dalej SP w Bibicach) wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2019/2020
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w zakresie części nr 1 jest dowóz uczniów z domu do szkoły i ze szkoły do domu wraz z zapewnieniem opieki, które obejmuje świadczenie usług przewozowych taborem przystosowanym do usług transportu zbiorowego w celu dowiezienia uczniów z miejsca zamieszkania do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania ucznia i zapewnienie opieki uczniom w czasie przejazdu na wskazanych trasach. Trasa przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach- szkoła - Bibice, Węgrzce, ul. Magiczne Wzgórze, Węgrzce – Sudoł, Dziekanowice - kapliczka, Bosutów I, Bosutów II, , Bosutów III – Remiza, Bosutów – ul. Leśna, Boleń I – Pętla Autobusowa, Boleń II – Dom Matejki, Boleń III – Gabinet Weterynaryjny, Boleń IV – ul. Legionistów, Michałowice – Komora, Michałowice – Banasiówka, Os. Michałki, Michałowice ul. Brzozowa, Las Michałowski, Bibice, ul. Na Czekaj – szkoła. Przybliżona liczba kilometrów ww. kursu: ok. 21 km. W ciągu jednego dnia realizacji usługi przewidzianych jest do wykonania ok. 5 kursów: 2 kursy poranne – dowóz oraz 3 kursy popołudniowe – odwóz. Liczba kursów może ulec zmianie: zastosowano prawo opcji, o którym mowa wart. 34 ust. 5 ustawy P.z.p., -25% - +25% kursów podstawowych. Dzienny przewóz uczniów z domu do szkoły i ze szkoły do domu (łącznie rano i po południu) wynosić będzie ok. 105 kilometrów. Liczba kilometrów może ulec zmianie: zastosowano prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy P.z.p, -25% - +25% kilometrów dziennych. Przewozem objętych będzie - ok. 70 uczniów. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa ponadto wzór umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego10,00
Wiek pojazdu, którym świadczony będzie dowóz30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi (zwanej dalej SP w Korzkwi) wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2019/2020
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w zakresie części nr 2 jest dowóz uczniów z domu do szkoły i ze szkoły do domu wraz z zapewnieniem opieki, które obejmuje świadczenie usług przewozowych taborem przystosowanym do usług transportu zbiorowego w celu dowiezienia uczniów z miejsca zamieszkania do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania ucznia i zapewnienie opieki uczniom w czasie przejazdu na wskazanych trasach. Trasa przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi - szkoła Korzkiew - Brzozówka ul. Zielona Droga, Brzozówka ul. Spacerowa, Brzozówka ul. Leśna, Brzozówka ul. Ogrodowa - Korzkiew- szkoła. Przybliżona liczba kilometrów ww. kursu: ok. 12,5 km. W ciągu jednego dnia realizacji usługi przewidzianych jest do wykonania ok. 2 kursów. Liczba kursów może ulec zmianie: zastosowano prawo opcji, o którym mowa wart. 34 ust. 5 ustawy P.z.p., -50% - +50% kursów podstawowych. Dzienny przewóz uczniów z domu do szkoły i ze szkoły do domu (łącznie rano i po południu) wynosić będzie ok. 25 kilometrów. Liczba kilometrów może ulec zmianie: zastosowano prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy P.z.p, -50% - +50% kilometrów dziennych. Przewozem objętych będzie - ok. 7 uczniów. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa ponadto wzór umowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena10,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego10,00
Wiek pojazdu, którym świadczony będzie dowóz30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach (zwanej dalej SP w Zielonkach) wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2019/2020
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w zakresie części nr 3 jest dowóz uczniów z domu do szkoły i ze szkoły do domu wraz z zapewnieniem opieki, które obejmuje świadczenie usług przewozowych taborem przystosowanym do usług transportu zbiorowego w celu dowiezienia uczniów z miejsca zamieszkania do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania ucznia i zapewnienie opieki uczniom w czasie przejazdu na wskazanych trasach. Trasa przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach - szkoła Zielonki, Trojanowice – Lewiatan - Trojanowice - Pętla, Garlica Murowana, Zielonki ul. Marzycieli - Marszowiec – szkoła. W ciągu jednego dnia realizacji usługi przewidzianych jest do wykonania ok. 3 kursów. Liczba kursów może ulec zmianie: zastosowano prawo opcji, o którym mowa wart. 34 ust. 5 ustawy P.z.p., -35% - +35% kursów podstawowych. Dzienny przewóz uczniów z domu do szkoły i ze szkoły do domu (łącznie rano i po południu) wynosić będzie ok. 60 kilometrów. Liczba kilometrów może ulec zmianie: zastosowano prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy P.z.p, -35% - +35% kilometrów dziennych. Przewozem objętych będzie - ok. 53 uczniów. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa ponadto wzór umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego10,00
Wiek pojazdu, którym świadczony będzie dowóz30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły