Wykonanie napraw urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu

Ogłoszenie dodano: 02.05.2019

Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Trzebnicka, 50-231 Wrocław (Dolnośląskie)

Miejsce: Wrocław

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 27.12.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 10.05.2019, godzina: 09:45 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 18.05.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Zarząd Zieleni Miejskiej: Wykonanie napraw urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Trzebnicka  33 , 50-231  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3286611/12, e-mail sekretariat@zzm.wroc.pl, faks 071 3286611/12.
Adres strony internetowej (URL): www.zzm.wroc.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zzm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zzm.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Tak
Adres:
Zarząd Zieleni Miejskiej; ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie napraw urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu
Numer referencyjny: ZP/PN/35/2019/DZZ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie napraw urządzeń zabawowych na placach zabaw (o charakterze konstrukcji drewnianej i mieszanej) na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu. 1.1. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, europejskimi normami wyposażenia placów zabaw, nawierzchni placów zabaw (m.in. PN-EN 1176, PN-EN 1177), branżowymi normami w zakresie placów zabaw, obiektów sportowych. 2) Wykonania przedmiotu zamówienia z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie z ww. obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniając uzyskanie efektu estetycznego i użytkowego wykonanego zamówienia oraz bezpieczeństwa użytkowników. 3) Zapewniania na własny koszt wszelkich materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 4) Oznakowania i zabezpieczenia prac zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 5) Wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska, gospodarki odpadami, transportu odpadów oraz BHPi p.poż. - określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w sposób nieuciążliwy dla środowiska i okolicznych mieszkańców, a ponadto w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób oraz mienia, znajdujących się w pobliżu wykonywanych prac. 6) Zgłaszania Zamawiającemu i Policji o zniszczeniach urządzeń, o których mowa w § 1 wzoru umowy, powstałych na skutek wandalizmu. 7) Zgłaszania Zamawiającemu o istniejących zanieczyszczeniach oraz innych usterkach z zakresu utrzymania obiektów na placach zabaw, stwierdzonych w trakcie prowadzonych napraw. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować czystość nawierzchni amortyzujących, wymagany poziom nawierzchni amortyzujących upadki, czytelność i obecność naklejek regulaminowych czy obecność graffiti na urządzeniach. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować stwierdzone usterki, o których mowa wyżej. 8) Utrzymania porządku w miejscu wykonywania prac, przy uwzględnieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Wszelkie pozostałości po przeprowadzonych naprawach, części materiałów niewykorzystane w trakcie napraw, taśmy, oznakowania i inne tym podobne – Wykonawca zobowiązuje się usunąć z terenu na swój koszt. 9) Ustalania z Zamawiającym sposobu wjazdu na obiekty wskazane do naprawy. Wjazd na dany obiekt możliwy będzie po uzyskaniu stosownych zezwoleń w tym zakresie wydanych przez Zamawiającego. 10) Współpracy z podmiotami konserwującymi – prowadzącymi zadania związane z bieżącym utrzymaniem w czystości poszczególne tereny zieleni. 11) Udziału w wizji terenowej, w przypadku jej wyznaczenia przez Zamawiającego, w celu ustalenia zakresu prac objętych Zleceniem, o którym mowa w § 5 ust. 2 wzoru umowy, w trakcie odbioru prac oraz w innych sytuacjach na wniosek Zamawiającego. Biorąc pod uwagę zakres realizowanych prac - dopuszcza się przeprowadzenie odbiorów częściowych. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia transportu do przeprowadzenia ww. wizji terenowych i odbiorów. 12) Opracowania harmonogramu prowadzonych prac, określonych w Załączniku nr 1 do wzoru umowy, - w pozycjach od I do XXXI, z podaniem nazwy obiektu i datą planowanych napraw z uwzględnieniem wskazań Zamawiającego dla obiektów wymagających przeprowadzenia napraw w pierwszej kolejności. Harmonogram prowadzonych napraw należy przedłożyć w terminie 10 dni od podpisania umowy. 13) Wyznaczenia osoby upoważnionej do nadzoru i koordynacji prac oraz do kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia. 14) Zapewnienia stałej łączności z Zamawiającym. Wykonawca dla zapewnienia stałej łączności z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji niniejszego zamówienia udostępnia Zamawiającemu nr telefonu, adres e-mail oraz nr faksu. 1.2. Zlecenia, o których mowa w § 5 ust. 2 wzoru umowy obejmują: 1) Naprawy, które będą zaplanowane do przeprowadzenia we wskazanym terminie, zakresie i lokalizacji. Przy czym realizację zleceń tzw. planowych należy przeprowadzić w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia jego otrzymania. 2) Naprawy zlecone do realizacji w trybie pilnym, mające wpływ na zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników placów zabaw - ze wskazaniem zakresu i lokalizacji. W przypadku napraw zleconych do realizacji w charakterze pilnym, mającym wpływ na zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników placów zabaw, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tych prac w terminie 3 dni roboczych lub w innym terminie ustalonym z Zamawiającym – liczonym od otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia drogą e-mailową, telefoniczną lub faxem. Realizacja ww. zgłoszenia o charakterze pilnym będzie dokumentowana w wystawianym kolejnym Zleceniu. 1.3 Zakres prac objętych Zleceniem, o którym mowa w § 5 ust. 2 wzoru umowy, obejmuje prace wyszczególnione w kosztorysie ofertowym w pozycji XXXIII, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu uszkodzeń niewyszczególnionych w Załączniku nr 1 do wzoru umowy w pozycjach od I do XXXI, stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu wzoru umowy, powodujących zagrożenie bezpieczeństwa wraz z przekazaniem dokumentacji fotograficznej. Do czasu wykonania naprawy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć urządzenia zabawowe w sposób uniemożliwiający ich użytkowanie. Realizacja ww. napraw będzie mogła być zakwalifikowana do prac objętych Zleceniem o charakterze pilnym. 1.4 Wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody na osobie oraz mieniu powstałe w związku z realizacją przedmiotu wzoru umowy przez Wykonawcę lub osoby, którym Wykonawca powierzył wykonywanie czynności objętych przedmiotem wzoru umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy, o której mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy także szkód powstałych w związku z niewykonaniem/nienależytym wykonaniem prac naprawczych. 1.5 Warunkiem odbioru napraw będzie: 1) Przedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, że naprawy zostały wykonane zgodnie z technologią producenta, a zamontowane urządzenia spełniają wymagania norm PN-EN 1176:2009, PN-EN 1177:2009, lub innych norm branżowych w zakresie placów zabaw, obiektów sportowych. 2) Przedłożenie przez Wykonawcę zarchiwizowanych folderów ze zdjęciami w formie płyty CD lub innego nośnika, obejmującego realizację zakresu prac przed i po wykonaniu. 3) Podpisanie bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego prac. 1.6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania następujących wymogów dotyczących technologii napraw i materiałów używanych do wykonania napraw: 1) Należy stosować materiały odpowiadające wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowanych w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy; 2) Do fundamentowania nowo naprawionych konstrukcji należy stosować marki stalowe, ocynkowane ogniowo; 3) Do kotwienia nóg huśtawek należy zakładać kotwy stalowe, ocynkowane ogniowo. Jeżeli wymiana nogi dotyczy jednej lub dwóch sztuk, a pozostałe są kotwione bezpośrednio w gruncie dopuszcza się po akceptacji Zamawiającego kotwienie w gruncie. W tym przypadku do podanych wymiarów wyszczególnionych w załączniku nr 1 do wzoru umowy - przy wymianie nóg drewnianych należy doliczyć wymiar kotwienia w gruncie; Drewno pozostające w gruncie musi być zaimpregnowane ciśnieniowo, w każdym innym przypadku drewno powinno być umieszczone na metalowej kotwie lub stopce słupka, ponad ziemią. W przypadku kotwienia nóg w nawierzchni sztucznej, należy uwzględnić jej odtworzenie; 4) Należy stosować łańcuchy ocynkowane ogniowo z odwirowaniem lub chromonikielinowe; 5) Elementy urządzeń zabawowych montowane w miejscu zdemontowanych urządzeń lub ich części powinny być: - drewniane - z drewna klejonego, litego, posadowione na markach stalowych, z elementami - tj. daszki, barierki, wykonanymi z płyty HDPE, (zastosowanie płyt typu - sklejka – wyłącznie po akceptacji Zamawiającego), elementy drewniane dostosowane w zakresie impregnacji i zastosowania na obiektach publicznych, - metalowe - ocynkowane i pomalowane proszkowo, pozostałe elementy - m.in. daszki, barierki, należy wykonać z płyty HDPE, elementy dostosowane w zakresie zastosowania na obiektach publicznych, - zastosowanie innych materiałów niż ww. podlega każdorazowej akceptacji Zamawiającego, - wszystkie elementy drewniane, metalowe oraz inne - wykorzystywane do przeprowadzenia napraw na terenach publicznych muszą być zgodne z obowiązującymi normami w tym zakresie; 6) Nowe elementy drewniane muszą być impregnowane ciśnieniowo; 7) Nowe elementy metalowe muszą być ocynkowane i malowane proszkowo; 8) Przy realizacji zakresu zamówienia obejmującego zastosowanie lin należy zastosować materiał dostosowany do terenów publicznych, zakończenia lin należy zabezpieczać w taki sposób, by uniemożliwić ich rozwarstwianie, uszkodzenia i korozję; 9) Kolorystykę elementów drewnianych, metalowych, lin niezbędnych do realizacji zakresu zamówienia należy dostosować do kolorystyki istniejącej na danym placu zabaw i poszczególnych urządzeń oraz elementów małej architektury; 10) Gwarancja zgodnie z treścią wzoru umowy. 1.7. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną w terenie, aby uzyskać wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej realizacji prac ujętych w kosztorysie ofertowym oraz prac objętych Zleceniem, o którym mowa w § 5 ust. 2 wzoru umowy (Podane w kosztorysie ofertowym wymiary należy zweryfikować w celu prawidłowego wykonania prac określonych w poszczególnych pozycjach, w tym część elementów określona jest także do zwymiarowania na miejscu). 1.8. Przed realizacją prac w celu prawidłowego wykonania zamówienia należy zweryfikować wymiary wyszczególnione w Załączniku nr 1 do wzoru umowy. 1.9. Do realizacji prac będących przedmiotem zamówienia należy skalkulować wszelkie niezbędne materiały potrzebne do prawidłowego wykonania przedmiotu wzoru umowy, w tym części składowe (takie jak na przykład śruby, nakładki, nakrętki, łączniki, zaślepki itp., wraz z uwzględnieniem prac, takich jak na przykład szlifowanie, malowanie elementów, przykręcanie, demontaż, utylizacja, itp.). 3.10. Realizacja prac wyszczególnionych w Załączniku nr 1 obejmuje także koszty demontażu i utylizacji elementów, części placów zabaw, które są wymieniane i naprawiane. 3.11. W zw. z ww. zobowiązaniami Wykonawcy w zakresie kalkulacji usług - wyklucza się możliwość jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny. 3.12. Wszystkie prace ujęte w kosztorysie ofertowym oraz w Zleceniu, o którym mowa w § 5 ust. 2 wzoru umowy, należy udokumentować fotograficznie: przed i po realizacji. Udokumentowaniu fotograficznemu podlegają także części zamienne ukryte typu łożyska, przeguby, itp., w urządzeniach typu karuzele, huśtawki itp. W tym przypadku fotografia obejmować ma części uszkodzone, które będą zdemontowane z urządzenia i części nowe – zamienne. 3.13. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczania plików w ogólnodostępnej przestrzeni dyskowej folderów z dokumentacją fotograficzną realizowanych prac oraz udostępnienia plików Zamawiającemu do wykorzystania. Prace, które będą dokumentowane w ogólnodostępnej przestrzeni dyskowej mają obejmować wszystkie prace ujęte w kosztorysie ofertowym oraz w Zleceniu, o którym mowa w § 5 ust. 2 wzoru umowy. Nazwy poszczególnych folderów muszą odnosić się do danej lokalizacji i wskazywać datę. Poszczególne zdjęcia należy nazywać wskazując nazwę urządzenia, uproszczony zakres prac lub odnosić się do konkretnej pozycji – zgodnej z numeracją przyjętą w kosztorysie ofertowym. Należy wykonać 2 zdjęcia przed wykonaniem prac i 2 po ich zakończeniu. Wykonawca wykona archiwizację folderów ze zdjęciami i przekaże je Zamawiającemu na płytach CD lub innym nośniku danych w trakcie odbioru prac. Wszelkie koszty związane z dokumentacją fotograficzną i jej udostępnieniem ponosi Wykonawca i winny być one ujęte w wynagrodzeniu Wykonawcy bez możliwości dochodzenia dodatkowych roszczeń wynikających z ich tytułu. Aktualizację folderów należy realizować na bieżąco, po przeprowadzeniu danej naprawy, w terminie nie dłuższym niż tydzień po wykonaniu prac na danym obiekcie.

II.5) Główny kod CPV: 50870000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, do wysokości 30% wartości zamówienia podstawowego. Zakres zamówienia jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz przesłankami art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, a jego całkowita wartość została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości i łącznie nie przekroczy 30 000 euro. Zamówienie będzie udzielone w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i jego możliwości finansowych po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-27
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-12-27

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, z należytą starannością co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż: 70 000,00 zł brutto 2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować w momencie realizacji zamówienia osobą inspektorem kontroli placów zabaw (tj. osoba, która odbyła szkolenie w zakresie kontroli placów zabaw).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Informację z Krajowego Rejestru Karnego należy złożyć w stosunku do Wykonawcy, urzędującego członka / członków jego organu zarządzającego, urzędującego członka / członków jego organu nadzorczego, wspólników spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, a także w stosunku do prokurenta lub prokurentów. 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – w przypadku braku możliwości pobrania dokumentu ze strony internetowej wskazanej przez Wykonawcę (należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego); 5. Oświadczenia zawarte w Załączniku nr 9 do SIWZ tj.: - oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; - oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; - oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp; - oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp; - oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - (w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa dziale VIII pkt 2 ppkt 2.3.1 SIWZ (Załącznik nr 4 do SIWZ), UWAGA: Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez NBP z dnia wszczęcia postępowania. 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania celem potwierdzenia spełnienia warunku określonego w rozdziale VIII pkt. 2 ppkt 2.3.2 SIWZ (Załącznik nr 5 do SIWZ). 3. Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub kadry kierowniczej Wykonawcy, które w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w dziale VIII pkt 2 ppkt 2.3.2 SIWZ (Załącznik nr 6 do SIWZ), Uwaga: Jeżeli ww. wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę ww. dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi/dostawy były wykonane - o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (oświadczenie o grupie kapitałowej stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ). 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje w ww. zakresie o podwykonawcach w oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego Rozdziału (art. 25a ust. 5 pkt 2) ustawy PZP). 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 niniejszego Rozdziału (art. 25a ust. 3 pkt 2) ustawy Pzp). 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp) - Załącznik nr 8 do SIWZ. Przedmiotowe zobowiązanie ma być złożone wraz z ofertą i podpisane przez podmiot trzeci. 5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) – 22) i ust. 5 ustawy Pzp (art. 22a ust. 3). 6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać na podstawie § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 ze zm.) przy uwzględnieniu procedury odwróconej zobowiązania, które określa w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) wskazanie czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie, których wskazane zdolności dotyczą. UWAGA: Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa albo zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa powyżej w pkt 4-5, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe (art. 22a ust. 6 ustawy Pzp).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 3 600,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące sześćset 00/100) 2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać tytułem jakiego postępowania jest wnoszone. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy w PKO BP SA nr 86 1020 5226 0000 6802 0416 5452, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Gwarancje i poręczenia należy wystawić na Gminę Wrocław - Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław. 6. W przypadku: - przesłania gwarancji lub poręczenia pocztą oryginał gwarancji/poręczenia należy przesłać na adres Zarządu Zieleni Miejskiej, ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław – pok. nr 16, - osobistego składania oryginału gwarancji/poręczenia należy zdeponować w kasie Zamawiającego (pok. nr 16). 7. Z treści gwarancji, poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, płatne na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego oraz być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zobowiązanie gwaranta, poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 8. Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli wniesiono odwołanie po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 9. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy – zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy PZP. 10. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust 4a ustawy Pzp. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 17. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena ofertowa60,00
Gwarancja13,00
Zatrudnienie na umowę o pracę do realizacji przedmiotu umowy w zakresie pomocy montażysty jednej osoby bezrobotnej w połowie wymiaru czasu pracy2,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia25,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, zgodnie z postanowieniami wzoru umowy (Załącznik nr 10 do SIWZ). 2. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zapłata faktury nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z protokołem odbioru. 4. Kary umowne zostały określone we wzorze umowy - Załączniki nr 10 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-10, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły